ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС

Обща цел: Подобряване работата на общинска администрация- Бургас, чрез прилагането на ефективни механизми за оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата.

Специфични цели:
► Оптимизиране на функциите на общинска администрация- Бургас за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции;
► Подобряване на организацията и работните процеси в общинска администрация- Бургас;
► Постигане на максимална релевантност на функциите на вътрешните административни звена спрямо поставените цели и правомощията на местната власт;
► Създаване на механизъм за обективна оценка на работата на общинската администрация.

Основни дейности:
Дейност 1. Управление, организация и отчетност по проекта;
Дейност 2. Провеждане на функционален анализ в Община Бургас;
Дейност 3. Въвеждане на устойчив механизъм за управление на работните (бизнес) процеси и координацията в рамките на общинска администрация Бургас чрез прилагане на съвременната концепция Управление на бизнес процеси (Business Process Management - BPM);
Дейност 4. Разработване на промени във вътрешната нормативна база, произтичащи от направените анализи;
Дейност 5. Разработване и внедряване на Балансирана система от показатели за ефективност в работата на общинска администрация Бургас с цел устойчиво управление на ефективността;
Дейност 6. Дейности за информация и публичност.

Статус: приключил

Постигнати резултати:
√ Извършен Функционален анализ на Община Бургас, чиято цел бе оптимизиране на структурата, организацията и дейността на общинска администрация Бургас чрез идентифициране на:
· дублиращи се функции и дейности на структурни звена в Община Бургас;
· дублиращи се функции и дейности с тези на други институции, извън Община Бургас;
· нетипични за Община Бургас функции и дейности;
· функции и дейности, които могат да са обект на деконцентрация или децентрализация;
· реализирани политики за извършване на дейностите и функциите и постигнати резултати, с оглед оценка на тяхната ефективност;
· ресурси, които се използват, за да се изпълняват дейностите и възложените функции и оценка на тяхната ефикасност;
· извеждане на предложения, препоръки за подобряване на организационното структуриране, ефективността и ефикасността в дейността на администрацията;
· набелязване на план за прилагане на препоръките от функционалния анализ.
√ Провеждането на Функционалния анализ се извърши съобразно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация (ЕМПФАДА) и съгласно предписанията в Наръчника за нейното прилагане;
√ За нуждите на общинската администрация с цел по-ефективно целеполагане, изпълнение и отчитане резултатите от работата на администрацията се разработи Балансирана система от показатели за ефективност в работата на общинска администрация Бургас;
√ В рамките на проекта бяха изследвани и визуализирани всички работни процеси в Община Бургас- вътрешноадминистративни и свързаните с предоставяне на услуги. На база изготвения функционален анализ и подробното разчертаване на работните процеси, бяха идентифицирани слабите места и предложени варианти за оптимизиране работата на общинската администрация;
√ След направените обстойни проучвания на цялостната дейност на Община Бургас, бяха изготвени нова структура на общинската администрация, приета на сесия на Общински съвет Бургас през м. май, 2014г., ново щатно разписание и устройствен правилник на общинска администрация Бургас.

Бюджет на проекта: 180 451, 00 лв.

ДБФП №: 12- 11- 11/ 22. 11. 2012

Продължителност: 18 месеца (11.2011г. - 05.2014г.)

Финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1443 Последна промяна: 15:15:33, 04 февруари 2021