ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ДОБРО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ДОБРО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Подобряване капацитета на общинска администрация - Бургас за добро и прозрачно управление.

Специфични цели:
► Повишаване на информираността на общинските служители в Община Бургас за прилагане на принципите на добро управление;
► Подобряване на капацитета на общинските служители за комуникация в рамките на общината и информиране на всички заинтересовани страни - граждани, бизнес, институции;
► Иницииране на партньорство и сътрудничество между администрациите на Община Бургас и Община Гент, Белгия за трансфер на опит и добри практики в областта на доброто управление;
► Разработване и прилагане на пилотни модели за повишаване на прозрачността и прилагане принципите на добро управление на местно ниво.

Основни дейности:
Дейност 1. Управление и организация;
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител;
Дейност 3: Мониторинг и оценка на дейността на общинска администрация - комуникационни процеси и механизми за взаимодействие на общинска администрация - Бургас;
Дейност 4: Проучване на международния опит и добри практики на комуникационни и институционални модели на местната власт за комуникация и институционално решение в общини от държави-членки на ЕС;
Дейност 5: Разработване на Комуникационна стратегия и План за действие на община Бургас;
Дейност 6: Сформиране и изграждане на капацитет на Звено за стратегическа комуникация в Община Бургас;
Дейност 7: Разработване и прилагане на интегриран модел за публична комуникация. Партньорство и изграждане на мрежи;
Дейност 8: Организиране на международен форум за представяне на успешни комуникационни практики и модели;
Дейност 9: Независим финансов одит, мониторинг и отчетност на проекта;
Дейност 10: Информация и публичност.

Статус: приключил

Постигнати резултати:
√ Извършен мониторинг и оценка на общинска администрация на база на изготвената Методика за добро управление на общините;
√ Изготвени проучване и анализ на международния опит и добри практики за комуникация и институционално решение в общини от държави-членки на ЕС, допринасящи за прилагане на принципите на добро управление. Проучен е опита на Община Гент (Белгия), Община Ротердам (Холандия), Община Нант (Франция);
√ Сформирано звено за комуникации в рамките на Община Бургас, включващо представители на всички дирекции и звена от структурата на общината. Разработени вътрешни комуникационни правила и длъжностни характеристики на новосформираното звено за комуникация;
√ Повишаване капацитета на Звено за стратегическа комуникация и служители на Община Бургас:
-Обучение за прилагане на принципите на добро управление на местно ниво и стратегическа комуникация
-Работно посещение в Община Гент за запознаване опита на общината в прилагането на принципите за добро управление и функционирането на комуникационен офис - Gent Info;
√ Разработена Комуникационна стратегия и План за действие на Община Бургас;
√ Изградена и внедрена интранет/ екстранет система в Община Бургас;
√ Разработен Наръчник за ефективна комуникация, предназначен за представители на местните власти.

Бюджет на проекта: 454 090, 00 лв.

Партньори: Община Гент, Белгия

ДБФП №: 10-16-19/02.05.2012

Продължителност: 18 месеца (05.2012г. - 11.2013г.)

Финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013" 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1116 Последна промяна: 15:15:21, 04 февруари 2021