"СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- БУРГАС"

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
"СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- БУРГАС"

Основната цел на проекта е да популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) и възможностите за финансиране по Структурните и Кохезионния фондове (СКФ), като осигури лесен достъп до информация чрез създаването на Областен информационен център (ОИЦ) в Бургас. Постигането на основната цел ще допринесе за осигуряването на широко обществено разбиране и подкрепа за реализацията на визията за развитие на България, дефинирана в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и стимулиране на положителни нагласи и чувство за принадлежност към европейската идентичност и ценности.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ Повишена осведоменост на потенциални бенефициенти, медии и широка общественост относно целите на Кохезионната политика на ЕС, възможностите за финансиране по ОП и СКФ, и значението на помощта на ЕС като цяло;
√ Осигурен равнопоставен и качествен достъп до информация и услуги, свързани с възможностите за финансиране по ОП и СКФ;
√ Повишено обществено разбиране и подкрепа в процеса на постигане на приоритетите на Кохезионната политика на местно и регионално ниво, на целите и визията на НСРР;
√ Изграден ефективен канал за комуникация с потенциални бенефициенти, медии и широка общественост;
√ Разработена и функционираща мрежа от партньори на местно и национално ниво;
√ Формирана култура на активно търсене на информация по отношение на възможностите за финансиране по ОП и СКФ.

Бюджет на проекта: 721 176 лв.

Финансиране: Оперативна програма "Техническа помощ"

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1136 Последна промяна: 15:15:16, 04 февруари 2021