ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ­ - БУРГАС

Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Основната цел на проекта е свързана с осигуряване на устойчивост на резултатите, постигнати в рамките на проект "Създаване и функциониране на ОИЦ - ­ Бургас", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ" и приемственост и надграждане на дейността на центъра. Ефективното функциониране на ОИЦ - Бургас е от изключителна важност за утвърждаването на ролята му на информационен хъб за популяризиране на политиките на Европейския съюз (ЕС) и за повишаване на информираността на гражданите във връзка с възможностите, които ЕС предоставя през програмния период 2014­-2020.

Специфичните цели на проекта са свързани с:
► Осигуряването на равен и улеснен достъп до информация по отношение на ЕСИФ на ЕС, ОП и възможностите за финансиране за всички социални, етнически и възрастови групи в област Бургас основано на принципа "Обслужване на едно гише";
► Поддържане на ефективен канал за комуникация с максимален кръг заинтересовани страни за популяризиране на ролята и помощта от ЕСИФ и за засилване на чувството за принадлежност към ЕС и за европейско гражданство;
► Надграждането на нагласата на общността по отношение на важността на помощта от ЕСИФ и високата й добавена стойност за осигуряване по­добро качество на живот, чрез предоставянето на изчерпателна и ориентирана към специфичните интереси на отделните целеви групи информация, както за Оперативните програми и възможности за финансиране по ЕСИФ;
► Мотивиране на интерес и култура на активно търсене на информация относно възможностите за финансиране по ОП сред потенциални бенефициенти, медии, широка общественост;
Популяризиране на приноса на ЕСИФ за устойчивото и балансирано развитие на област Бургас.

Предстоящи дейности:
♦ ОИЦ­ - Бургас ще продължи да предоставя квалифицирани услуги на целеви групи, които включват потенциални бенефициенти, медии, широката общественост, представители на бизнеса, НПО и местната власт и през новия програмен период.

С цел популяризиране финансовата подкрепа и ролята на ЕС, центърът ще изпълнява следните дейности:
♦ ще провежда специални събития, информационни срещи и дни, предоставящи достъпна и актуална информация относно възможностите за финансиране по Оперативните програми 2014-­2020 г. и ЕСИФ като цяло;
♦ ще разпространява информация, свързана с европейските политики и механизмите за управление и изпълнение на Европейските структурни и инвестиционни фондове: разработване и разпространение на информационни материали (печатни, аудиовизуални и електронни);
♦ ще предоставя експертна помощ на място, по електронна поща, по телефон и отговор на запитвания относно възможностите за кандидатстване и финансиране по Оперативни програми и ЕСИФ;
♦ ще поддържа активна мрежа от сътрудничество в подкрепа на информационни инициативи и събития с УО и междинни звена (МЗ) на ОП, с ЦИКО и с партньорски информационни мрежи, на национално и международно ниво, на които ще се предоставя актуална за разпространение информация.

Статус: Изпълнява се

Резултат:
√ Повишена осведоменост на потенциални бенефициенти, медии и широка общественост с възможностите за финансиране по ОП и значението на помощта на ЕС като цяло;
√ Осигурен равнопоставен и качествен достъп до информация и услуги, свързани с възможностите за финансиране по ОП и ЕСИФ;
√ Предоставяне на улеснен достъп до информация, допринасяща за осигуряването на широко обществено разбиране и подкрепа за реализацията на визията за развитие на България, дефинирана в Споразумението за партньорство;
√ Поддържане на ефективна комуникация с потенциални бенефициенти, медии и широка общественост;
Поддържане на разработената вече мрежа от партньорства на местно и национално ниво.

Бюджет на проекта: 499 927.15 лв.

Финансиране: Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1315 Последна промяна: 15:14:31, 04 февруари 2021