РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 01/ 02.02.2017г.

Размер на шрифта: A A A Назад
четвъртък, 02 февруари 2017
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

№ 01/ 02.02.2017г.

 

 

 

Подписаният, инж. Жечо Петров, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №572/02.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционните намерения на Община Бургас за обект: Пътна връзка с път I - 9 участък "Сарафово-Бургас" при км 231+750, дясно", за издаване разрешение за отсичане и изкореняване и преместване на дълготрайна растителност, установих следното:

Извършени са действия по определяне броя и вида на дълготрайната дървесна растителност. Комисията, назначена със Заповед 3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място на място на път I - 9 участък "Сарафово-Бургас" при км 231+750, дясно и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

Дълготрайната декоративна дървесна растителност, разположена по път I - 9 участък "Сарафово- Бургас, е представена предимно от вид: ясен (Fraxinus). Растителността е с възраст над 30 години и под влиянието на екологичните фактори в градски условия се наблюдават влошено фитосанитарно състояние и лоши физиологични качества.

В комбинация екологичните фактори: атмосферни влияния, включващи: светлина, топлина, валежи, ветрове и въздух и съществуващите комуникации под уличните настилки са причинили на дърветата различни видове повреди.

Извършването на ремонтни дейности за изграждане на нови настилки/ улични и тротоарни/ и подмяна на съществуващата подземна инфраструктура, ще доведе до допълнителното им разрушаване а в последствие и принудителното им премахване.

Във връзка със всички направени констатации за състоянието на растителността в участъка на пътната връзка и въз основа на санитарната експертиза, комисията препоръчва отсичането и изкореняването на 7 броя декоративни дървета:

  • Fraxinus excelsior /об.ясен/ - 7 броя №№2;3;8;9;10;11;12

съгласно чертеж: "Санитарна експертиза" към проекта по част: "Паркоустройство и благоустройство" за обект: "Пътна връзка с път I - 9 участък "Сарафово-Бургас" при км 231+750, дясно".

От всички приложени документи е видно, че причините за отсичането на дърветата под №№2;3;8;9;10;11;12 са: общото им недобро фитосанитарно състояние и доказаната невъзможност за запазване по проекта, което също налага тяхното отсичане.

Поради състоянието на растителността, класифицирана като "задоволително" фитосанитарно състояние на дървета от вид Обикновен яасен- Fraxinus excelsior- 7 броя №№2;3;8;9;10;11;12, собствениците на имота дължат обезщетение в размер на 2 100 лв. в съответствие с изготвена Оценка за причинените неотстраними щети по декоративната дървесна растителност, съгласно чл.38 (2) Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас и съгласно чл.22 (2) от Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност. Обезщетението е платено с платежно нареждане от дата 01.02.2017г.

Като взех предвид, констатациите на комисията, обективирани в протокол от 24.11.2016г., в който са дадени препоръки за премахване, изкореняване и подмяна с нова дървесна растителност, които възприемам изцяло, обстоятелството, че част от описаните дървета са в незадоволително състояние, което в комбинация с предвидените ремонтни дейности ги прави опасни за живота и здравето на гражданите и прилежащите сгради и движима собственост, въз основа на изготвените подробни санитарни експертизи за всяко дърво и на основание чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на 7 броя дървета, от следните видове и брой:

 

За премахване:

 

•Fraxinus excelsior /об.ясен/ - 7 броя №№2;3;8;9;10;11;12

 

съгласно чертеж: "Санитарна експертиза" към проекта по част: "Паркоустройство и благоустройство" за обект: "Пътна връзка с път I - 9 участък "Сарафово-Бургас" при км 231+750, дясно", както следва:

 Дърветата под №№2;3;8;9;10;11;12 - са в лошо фитосанитарно състояние - с множество механични повреди по стволовете, клоните, кората, кореновата система на дърветата, по короната със суховършия, следи от отчупени клони, сърцевидно гниене, плодни тела на макромицетни болести и гнилоти.

            Манипулациите по отсичането и изкореняването на растителността, премахването на пъновете и преместването на дърветата, да се извършат от специализирана и лицензирана фирма. Своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и да се почисти околното пространство.

Премахването на дълготрайните декоративни дървета да се извърши след проведено маркиране от гл. специалист "Зелена система", съгласно констатациите на комисията, като се спазят всички изискванията за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.).

На основание чл. 23, ал. 3 добитият дървен материал се предоставя на разпореждане на общината, с тази цел след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на едроразмерната дълготрайна декоративна дървесна растителност да се изготви приемно - предавателен протокол между главния специалист "Зелена система" към Дирекция "ЦАУ "Изгрев" и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и издаде транспортен билет.

            Изпълнителят на обекта се задължава:

-          Да реализира проекта по част: "Паркоустройство и благоустройство;

-         Да внесе най-малко 35 броя дълготрайни декоративни едроразмерни дървесни видове в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и размер, след разглеждане и одобрение от ЕСУТ при Община Бургас.

Всички дървета да бъдат едроразмерни с бала пръст: диаметър на бала пръст 0,80м., височина на дървото над 2,50м. (без балата), обиколка на стъблото на височина 1,20м (10-12см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения, укрепване на широколистни дървета с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже).

Въз основа на чл.22 (1) и (2) от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас засаждането на компенсаторната растителност да се извърши в подходящ посадъчен сезон, но не по - късно от 30.12.2017г.

Като взех предвид, че пътната връзка ще осигурява достъп до, административни сгради и търговски обекти, а описаното в паспортите състояние на част от дърветата ги прави опасни за живота и здравето на хората при силен вятър и буря, а останалата част макар и видимо не опасни са в незадоволително състояние, което в комбинация с предстоящите строителни дейности ще създаде условия за нестабилност на дърветата, както и с доказана невъзможност за запазване по проекта, на основание чл. 60, ал.1 и ал.2, предложение първо и второ от АПК, допускам предварителното изпълнение на акта.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд- Бургас.

Разрешението в частта на допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Административен съд- Бургас.

 

 

 

ИНЖ. ЖЕЧО ПЕТРОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛСТВО

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2916 Последна промяна: 13:45:28, 03 февруари 2017