ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД БУРГАС- І ЕТАП

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 7 Февруари 2017
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД БУРГАС- І ЕТАП

Обща цел:
Проектът има за цел да допринесе за реализацията на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас и по-конкретно за подобряване на образователната инфраструктура в посока на устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на образователни и социални проблеми в идентифицираните зона с преобладаващ социален характер и зона на публични функции с висока обществена значимост. Наред с това приоритетно е и осигуряването на условия за равномерно предоставяне на качествена образователна услуга в посока засилване функционалните връзки на града и прилежащата територия с акцент извън зоните за въздействие.

Специфични цели на проекта:
► да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура, което ще доведе до цялостно подобряване на учебния процес, ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на учениците и ще се отрази благоприятно на мотивацията им за по-добра активност при усвояване на знанията и реализацията им на пазара на труда;
► да се осигури подходяща учебна среда, която да допринесе за намаляване на броя на ранно отпадналите от образователния процес ученици;
► да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, чрез реорганизиране на дворни училищни пространства и предоставяне на възможност за отдих и активно практикуване на спортни дейности;
► да се създадат условия за равен достъп до желаното образование на всички деца, включително и тези със специални образователни потребности.

Основни дейности:
♦ Управление и организация на проекта;
♦ Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители;
♦ "Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ Ал. Г. Коджакафалията в учебен корпус";
♦ "Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин";
♦ "Изграждане на нов корпус на ЦДГ "Чайка";
♦ "Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий";
♦ "Изграждане на нова детска градина в районен център - Меден Рудник";
♦ "Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр. Бургас - II и III етап";
♦ "Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ "Петко Росен" І етап";
♦ "Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ "Л. Каравелов";
♦ "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен" - филиал, к-с Лазур"
♦ Изпълнение на строителен и авторски надзор и въвеждане на обектите в експлоатация;
♦ Доставка на обзавеждане и оборудване за учебен корпус за обекти "Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ Ал. Г. Коджакафалията в учебен корпус", "Изграждане на нова детска градина в районен център - Меден Рудник", "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен" - филиал, к-с Лазур";
♦ Изпълнение на дейности по публичност, визуализация и комуникация;
♦ Независим финансов одит.

Статус: Приключил

Очаквани резултати:
√ Изградена благоприятна образователна среда, в 9 учебни заведения на територията на град Бургас, отговаряща на съвременните стандарти и тенденции в образователния процес;
√ Обособени нови образователни институции, обхващащи образователния цикъл от предучилищна до средна степен на обучение с цел задоволяване на нарастващите потребностите на местното население от качествено образование;
√ Създадени условия за практикуване на различни видове спорт, игри и занимания на открито, които ще допринесат за формиране на спортна култура и подобряване на здравния статус на подрастващите;
√ Предоставен равен достъп до качествено и включващо предучилищно, основно и средно образование за всички деца в община Бургас и региона като цяло;

Бюджет на проекта: 18 709 438.45 лв.

ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0001-C01

Продължителност: 24.08.2016 - 24.02.2019 г. (30 месеца)

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1263 Последна промяна: 15:02:42, 04 февруари 2021