Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 28 февруари 2017
Валидно до: четвъртък, 06 април 2017

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на уличното осветление на Община Бургас"

гр. Бургас, 2017 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 06.04.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 07.04.2017 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"-http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/30663

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част- Анелия Ангелова- Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907- 288.

По техническата част- Женя Димитрова - Гл.експерт "Ел" в Дирекция "Строителство" при Община Бургас - 056/ 907- 257.

Файлове:

Документация
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 03.03.2017 / 13:17

Решение за прекратяване на процедура
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 05.06.2017 / 14:02

Решение за избор на класирания на второ място участник за изпълнител
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 26.05.2017 / 13:50

Доклад от работата на комисията
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 27.04.2017 / 14:58

Протокол 3 от работата на комисията
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 27.04.2017 / 14:58

Протокол 2 от работата на комисията
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 27.04.2017 / 14:53

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 27.04.2017 / 12:00

Протокол 1 от работата на комисията
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 10.04.2017 / 11:51

Обявление
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 06.03.2017 / 11:05

Решение
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 06.03.2017 / 11:05

Проект на Договор
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 03.03.2017 / 13:19

Приложение 1.2.
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 03.03.2017 / 13:19

Приложение 1.1.
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 03.03.2017 / 13:18

Приложения за попълване
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 03.03.2017 / 13:18

Обявление за възложена поръчка
Номер: 00797-2017-0018_
Дата: 21.06.2017 / 13:53

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3686 Последна промяна: 15:23:18, 29 януари 2021