УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 10 април 2017
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 4 броя дървета, във връзка с искане с №70-00-2039/22.03.17г. от "Маркони Билд" ЕООД, с адрес гр. Бургас, кв. "Възраждане", ул. "Патриарх Евтимий" №103 и във връзка с реализацията на обект"Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VII- 295, кв. 144, по плана на ЦГЧ- гр. Бургас".

Дърветата, които се засягат от инвестиционното намерение са:

  • попадащи в тротоарните настилки пред имот с адрес: ул. "Шейново" №116-118  от следните видове:

Ø  Дребнолистна липа (Tilia cordata) с №1, 2 и 3 - общо 3 броя дървета,

  • Попадащи на територията на обекта, а именно УПИ VII- 295, кв. 144, по плана на ЦГЧ- гр. Бургас:

Ø  Бяла акация (Robinia pseudoacacia) с №4- общо 1 брой дърво,

*Номерата на дърветата са от изготвените паспорти на дърветата;

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл.66, ал.2, предл. посл. от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал.1, т.1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите /фронт офис/, в сградата на община Бургас на ул. "Александровска" №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 /на петия етаж/ в сградата на ул. "Александровска" №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

......./.............2017г.

 

Подписаният, инж. Жечо Петров, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №572/02.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционните намерения от "Маркони Билд" ЕООД за реализацията на обект "Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VII- 295, кв. 144, по плана на ЦГЧ- гр. Бургас" на територията на Дирекция "ЦАУ Приморие" за издаване разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност, установих следното:

С проекта се предвижда изграждане на жилищна сграда с подземен гараж, което засяга общо 4 броя дълготрайни дървета. На тротоарното пространство пред имот с административен адрес ул. "Шейново" №116-118 се намират общо 3 броя дървета, от вид: Дребнолистна липа (Tilia cordata) с №1,2 и 3. В югозападната част на имота съществува един брой дърво от вид Бяла акация- Robinia pseudoacacia с №4. Номерата на дърветата съответстват на номерата от изготвените паспорти на дърветата. Извършени са действия по определяне броя и вида на дълготрайната дървесна растителност. Комисията, назначена със Заповед 3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място на ул. "Шейново" №116-118 и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

  • Дълготрайнита декоративна дървесна растителност, разположена в тротоарната настилка по ул. "Шейново" е представена предимно от вид: Дребнолистна липа (Tilia cordata). Тя е с възраст над 10 години и се намира в добро декоративно и фитосанитарно състояние.
  • Дърветата с №1 и 2, намиращи се пред имота на ул. "Шейново" №116-118 са с множество издънки от основата, което силно е деформирало тротоарната настилка- тротоарните плочи са изпочупени и на места дори липсват. Това серизно е отнело от габарита на съществуващия тротоар, почти половината от тротоара е неизползваем. Между конкретните едроразмерни дървета се намира стар и неизползваем електрически стълб, чиито жици са оплетени в клоните им.
  • Дървото с №3 расте в новоизграден цветарник и съгласно проектното решение попада в непосредствена близост до вход за подземен гараж.
  • В югозападната част на имота съществува един брой дърво от вид Бяла акация- Robinia pseudoacacia с №4, което при реализиране на проекта попада в масов изкоп за изграждане на нова сграда.
  • Констатациите на комисията са обективирани в протокол от 27.03.2017г., в който са дадени препоръки за премахване на едроразмерна дълготрайна декоративна дървесна растителност. Към него са приложени оценка, снимков материал и проект по част "Паркоустройство и благоустройство".

От всички приложени документи е видно, че причините за премахване на дърветата са: засягат се от инвестиционното намерение.

Съгласно изготвена оценка за обезщетение по чл. 38, ал. 1 от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас,  заинтересованите лица дължат обезщетение в размер на 1 650 лева (словом: хиляда шестстотин и петдесет лева). Обезщетението за причинени необратими щети по дълготрайната едроразмерна дървесна растителност е платено с платежно нареждане от дата 04.04.2017г.

Като взех предвид констатациите на комисията, обективирани в протокол от 27.03.2017г., в който са дадени препоръки за премахване, изкореняване на дървесна растителност, платеното обезщетение в размер на 1 650 лв. (словом: хиляда шестотин и петдесет лева) по сметка Община Бургас, както и предвидените строителни дейности, считам за невъзможно запазването на дърветата. Въз основа на изготвените паспорти на съществуващата  растителност  пред имот с администаративен адрес ул. "Шейново" №116-118 и на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на 4 броя дървета, от следните видове и брой: Дребнолистна липа (Tilia cordata) с №1, 2, 3 и Бяла акация (Robinia pseudoacacia) с №4, съгласно изготвените паспорти на съществуващата  растителност  пред имот с административен адрес ул. "Шейново" №116-118 и инвестиционен проект по част: "Паркоустройство и благоустрояване" за обект: "Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VII- 295, кв. 144, по плана на ЦГЧ- гр. Бургас".

Манипулациите по отсичането и премахването на растителността да се извършат от специализирана и лицензирана фирма, като своевременно се изнесе дървесния и коренищен отпадък и се почисти околното пространство. Премахването на дълготрайните декоративни дървета да се извърши след проведено маркиране от представител на сектор "Зелена система", съгласно констатациите на комисията, като се спазят всички изискванията за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.).

На основание чл. 23, ал. 3 добитият дървен материал се предоставя на разпореждане на общината. За тази цел след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на едроразмерната дълготрайна декоративна дървесна растителност, да се изготви приемо-предавателен протокол между представител на сектор "Зелена система" към Дирекция "ЦАУ "Приморие" и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и издаде транспортен билет.

Изпълнителят на обекта се задължава:

- Да реализира проекта по част: "Паркоустройство и благоустройство;

- Да изнесе всички строителни отпадъци, образувани по време на изкопните работи и след приключване на строителството да възстанови засегнатите общински територии;

- Да опазва дълготрайната декоративна едроразмерна дървесна растителност. При констатиране на нанесени щети на дълготрайната декоративна растителност Изпълнителят подлежи на санкция, съгласно чл.44 (1) от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас;

- Да внесе компенсаторна растителност от 15 броя дълготрайни декоративни едроразмерни дървесни видове в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и размер, след разглеждане и одобрение от ЕСУТ при Община Бургас. Всички дървета да бъдат едроразмерни с бала пръст: диаметър на бала пръст 0,80м., височина на дървото над 2,50м. (без балата), обиколка на стъблото на височина 1,20м (10-12см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения, укрепване на широколистни дървета с два броя дървени кола (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже). Въз основа на чл.22 (1) и (2) от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас засаждането на компенсаторната растителност да се извърши в подходящ посадъчен сезон, но не по - късно от 31.12.2017г.;

 

           Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 2 предл. посл. от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2999 Последна промяна: 14:58:57, 10 април 2017