Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Размер на шрифта: A A A Назад
четвъртък, 28 септември 2017
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 5 броя дървета, във връзка с МОЛБА с №94.01.13973/24.04.17г. от: Свилен Любенов Димитров, с адрес гр. Бургас, к- с "Лазур", бл. 5, вх. 4, ет. 6, ап. 8; Кармен Константинова Димитрова, с адрес гр. Бургас, к- с "Изгрев", бл. 19, вх. 6, ет. 8, ап. 22; Атанас Желязков Чапаров, с адрес гр. Бургас, ул. "Константин Величков" №69, ет. 5; Георги Желязков Чапаров, с адрес гр. Бургас, ж.к. "Слвейков", бл. 13, вх. 4; Любен Владимиров Димитров, с адрес ул. "Войнишка" № 9, вх. 2, ет. 2, ап. 6, в сички в качеството си на собственици на поземлен имот с идент. № 07079.616.81 от КК на гр. Бургас, Община Бургас, чрез адв. Мартин Стоянов, с адрес гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 47, вх. Г- партер и във връзка с реализацията на обект "Жилищна сграда в ПИ 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас" на територията на Дирекция "ЦАУ Приморие".

Дърветата, които се засягат от инвестиционното намерение са:

 • попадащи в тротоарните настилки пред поземлен имот 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас откъм ул. "Ивайло" са следните видове:
  • Обикновен Ясен  (Fraxinus exelsior) с № 1, 2- общо два (2) броя;
 • попадащи в тротоарните настилки пред поземлен имот 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас откъм ул. "Македония" са следните видове:
  • Обикновен Ясен  (Fraxinus exelsior) с № 4, 5- общо два (2) броя;
 • попадащи на територията на обекта, а именно УПИ VII- 295, кв. 144, по плана на ЦГЧ- гр. Бургас:
  • Обикновена Акация  (Robinia pseudoacacia) с № 3- общо един (1) брой,

-  Номерата на дърветата са от изготвените паспорти на дърветата дърветата и оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност .

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 2, предл. посл. от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите /фронт офис/, в сградата на община Бургас на ул. "Александровска" №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 /на петия етаж/ в сградата на ул. "Александровска" №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

№ ......./.............2017г.

 

Подписаният, инж. Жечо Петров, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №572/02.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционните намерения с МОЛБА с №94.01.13973/24.04.17г. от: Свилен Любенов Димитров, с адрес гр. Бургас, к- с "Лазур", бл. 5, вх. 4, ет. 6, ап. 8; Кармен Константинова Димитрова, с адрес гр. Бургас, к- с "Изгрев", бл. 19, вх. 6, ет. 8, ап. 22; Атанас Желязков Чапаров, с адрес гр. Бургас, ул. "Константин Величков" №69, ет. 5; Георги Желязков Чапаров, с адрес гр. Бургас, ж.к. "Слвейков", бл. 13, вх. 4; Любен Владимиров Димитров, с адрес ул. "Войнишка" № 9, вх. 2, ет. 2, ап. 6, в сички в качеството си на собственици на поземлен имот с идент. № 07079.616.81 от КК на гр. Бургас, Община Бургас, чрез адв. Мартин Стоянов, с адрес гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 47, вх. Г- партер за реализацията на обект "Жилищна сграда в ПИ 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас" на територията на Дирекция "ЦАУ Приморие" за издаване разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност, установих следното:

С проекта се предвижда изграждане на жилищна сграда с подземен гараж, което засяга общо 5 броя дълготрайни дървета. На тротоарната настилка пред поземлен имот 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас се намират общо 4 броя дървета, от вид Обикновен Ясен  (Fraxinus exelsior) с № 1, 2, 4 и 5, от които два (2) броя са в тротоарната настилка по ул. "Македония" и два (2) броя са в тротоарната настилка по ул. "Ивайло". В северната част на имота съществува един брой дърво от вид Обикновена Акация  (Robinia pseudoacacia) с №3. Номерата на дърветата са от изготвените паспорти на дърветата и оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност. Извършени са действия по определяне броя и вида на дълготрайната дървесна растителност. Комисията, назначена със Заповед 3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място на поземлен имот 07079.616.81 по КК, с адрес: ъгъла на ул. "Македония" и ул. "Ивайло", както и на прилежащите тротоарни площи на съответните улици и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

 • Комисията констатира, че в тротоарната настилка пред поземлен имот 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас се намират общо 4 броя дървета, от вид Обикновен Ясен (Fraxinus exelsior) с № 1, 2, 4 и 5, от които два (2) броя са в тротоарната настилка по ул. "Македония" и два (2) броя са в тротоарната настилка по ул. "Ивайло". В северната част на имота съществува един брой дърво от вид Обикновена Акация (Robinia pseudoacacia) с №3. Номерата на дърветата са от изготвените паспорти на дърветата и оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност ;
 • От предоставената документация- проект по част "Паркоустройство и благоустройство" и извършения оглед на място е видно, че съществуващите на тротоарното пространство дървета попадат пред подходи за паркиране в имота и пречат на използването им по предназначение. Дървото в имота е с нормално за възрастта си развитие, но се засяга от инвестиционното намерение, като попада в масов изкоп за изграждане на проектираната сграда;
 • Изготвени са паспорти на съществуващата растителност, констатирана на обекта и на тротоарното пространство на ул. "Македония" и ул. "Ивайло", пред поземлен имот 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас, с подробно описание на състоянието към момента на провеждане на процедурата;
 • Обикновен Ясен (Fraxinus exelsior) с № 1 е в задоволително фитосанитарно състояние, без видими повреди. Дърветата от вид Обикновен Ясен (Fraxinus exelsior) с № 2, 4 и 5 се намират в "незадоволително" и "лошо" фитосанитарно състояние, с наличие на единични сухи клони в короните, с намален декоративен ефект поради извършени резитби на структурни клони. Клоните на дърветата са оплетени в електрическите проводници на съществуващите ел. стълбове. По- особено е състоянието на дърво Об. Ясен с №4, намиращо се в тротоарните площи на ул. "Македония", пред имот 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас- то е с наранена кора на стъблото и вертикално (надлъжно) разцепване на ствола;
 • Констатациите на комисията са обективирани в протокол от 15.05.2017г., в който са дадени препоръки за премахване на едроразмерна дълготрайна декоративна дървесна растителност. Към него са приложени оценка, снимков материал и проект по част "Паркоустройство и благоустройство".

От всички приложени документи е видно, че причините за премахване на дърветата са: засягат се от инвестиционното намерение.

Съгласно изготвена оценка за обезщетение по чл. 38, ал. 1 от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас,  заинтересованите лица дължат обезщетение в размер на 2 250,00 лв., словом- две хиляди двеста и петдесет лева за два броя дървета в задоволително състояние, съгласно изготвена Оценка на растителността, неразделна част от протокола. За дърветата от вид Обикновен Ясен  (Fraxinus exelsior) с № 2, 4 и 5- общо три (3) броя, които се намират в "незадоволително" и "лошо" фитосанитарно състояние собствениците не дължат обезщетение. Обезщетението за причинени необратими щети по дълготрайната едроразмерна дървесна растителност е платено с платежно нареждане от дата ..................2017г.

Като взех предвид констатациите на комисията, обективирани в протокол от 15.05.2017г., в който са дадени препоръки за премахване, изкореняване на дървесна растителност, платеното обезщетение в размер на 2 250,00 лв., словом- две хиляди двеста и петдесет лева по сметка Община Бургас, заплатената такса за издаване на разрешение за отсичане на пет (5) броя дървета, както и предвидените строителни дейности, считам за невъзможно запазването на дърветата. Въз основа на изготвените паспорти на съществуващата  растителност  на територията на поземлен имот 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас и на тротоарното пространство на ул. "Македония" и ул. "Ивайло" пред имота, както и на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на 5 броя дървета, от следните видове и брой:

- попадащи в тротоарните настилки пред поземлен имот 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас откъм ул. "Ивайло" са следните видове:

 • Обикновен Ясен (Fraxinus exelsior) с № 1, 2- общо два (2) броя;

- попадащи в тротоарните настилки пред поземлен имот 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас откъм ул. "Македония" са следните видове:

 • Обикновен Ясен (Fraxinus exelsior) с № 4, 5- общо два (2) броя;

- попадащи на територията на обекта, а именно УПИ VII- 295, кв. 144, по плана на ЦГЧ- гр. Бургас:

 • Обикновена Акация (Robinia pseudoacacia) с № 3- общо един (1) брой,

 

съгласно изготвените паспорти на съществуващата  растителност  на територията на поземлен имот 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас и инвестиционен проект по част: "Паркоустройство и благоустрояване" за обект: "Жилищна сграда в ПИ 07079.616.81 по КК, в УПИ VII- 4096, кв. 9А, по плана на к- с "Възраждане", гр. Бургас".

Манипулациите по отсичането и премахването на растителността да се извършат от специализирана и лицензирана фирма, като своевременно се изнесе дървесния и коренищен отпадък и се почисти околното пространство. Премахването на дълготрайните декоративни дървета да се извърши след проведено маркиране от представител на сектор "Зелена система", съгласно констатациите на комисията, като се спазят всички изискванията за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.).

На основание чл. 23, ал. 3 добитият дървен материал се предоставя на разпореждане на общината. За тази цел след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на едроразмерната дълготрайна декоративна дървесна растителност, да се изготви приемо-предавателен протокол между представител на сектор "Зелена система" към Дирекция "ЦАУ "Приморие" и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и издаде транспортен билет.

Изпълнителят на обекта се задължава:

- Да реализира проекта по част: "Паркоустройство и благоустройство;

- Да изнесе всички строителни отпадъци, образувани по време на изкопните работи и след приключване на строителството да възстанови засегнатите общински територии;

- Да опазва дълготрайната декоративна едроразмерна дървесна растителност. При констатиране на нанесени щети на дълготрайната декоративна растителност Изпълнителят подлежи на санкция, съгласно чл.44 (1) от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас;

- Да внесе компенсаторна растителност от 25 броя дълготрайни декоративни едроразмерни дървесни видове в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и размер, след разглеждане и одобрение от ЕСУТ при Община Бургас. Всички дървета да бъдат едроразмерни с бала пръст: диаметър на бала пръст 0,80м., височина на дървото над 2,50м. (без балата), обиколка на стъблото на височина 1,20м (10-12см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения, укрепване на широколистни дървета с два броя дървени кола (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже). Въз основа на чл.22 (1) и (2) от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас засаждането на компенсаторната растителност да се извърши в подходящ посадъчен сезон, но не по - късно от 31.12.2017г.;

 

           Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 2 предл. посл. от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2319 Последна промяна: 11:09:34, 28 септември 2017