Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Размер на шрифта: A A A Назад
четвъртък, 28 септември 2017
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на три (3) броя дървета, във връзка със Заявление с вх. №70-00-864/12/16.05.2017 год. от: "НДС Груп" ООД, с адрес гр. Бургас, ул. "Булаир" 33, в качеството си на собственици на поземлен имот с идент. №07079.607.320 от КККР на гр. Бургас, Община Бургас, чрез пълномощник М. Томова и във връзка с реализацията на обект "Жилищна сграда в ПИ 07079.607.320 по КККР на гр. Бургас, в УПИ VI 473, кв. 24, по плана на к- с "Лазур", гр. Бургас" на територията на Дирекция "ЦАУ Зора".

Дърветата, които се засягат от инвестиционното намерение са:

  • Дребнолистна липа (Tilia cordata) с № 1;
  • Ясенолистен явор (Acer negundo) с № 3;
  • Череша (Prunus avium) с № 5.

-          Номерата на дърветата са от изготвените паспорти и Оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност;

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 2, предл. посл. от АПК:Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите /фронт офис/, в сградата на община Бургас на ул. "Александровска" №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 /на петия етаж/ в сградата на ул. "Александровска" №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

№ ......./.............2017г.

 

Подписаният, инж. Жечо Петров, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №572/02.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционните намерения със Заявление с вх. №70-00-864/12/16.05.2017 год. от: "НДС Груп" ООД, с адрес гр. Бургас, ул. "Булаир" 33, в качеството си на собственици на поземлен имот с идент. №07079.607.320 от КККР на гр. Бургас, Община Бургас, чрез пълномощник М. Томова и във връзка с реализацията на обект "Жилищна сграда в ПИ 07079.607.320 по КККР на гр. Бургас, в УПИ VI 473, кв. 24, по плана на к- с "Лазур", гр. Бургас" на територията на Дирекция "ЦАУ Зора" за издаване разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност, установих следното:

От предоставената документация- проект по част "Паркоустройство и благоустройство" и извършения оглед на място е видно, че съществуващите в зелените площи срещу бл. 36, вх.1, кв. 24, източно от  ПИ 07079.607.320 по КККР на гр. Бургас дървета възпрепятстват извършването на строително монтажни дейности на обекта и след реализирането на проекта, попадат пред подходи за паркиране в имота и пречат на използването им по предназначение. Дърветата, засегнати с проекта са следните: Дребнолистна липа (Tillia cordata) с № 1 и 2 са в задоволително общо фитосанитарно състояние, с изправено стъбло, част от листата са по светли от обичайното, наличие на единични сухи клони в короните. За дървото с №2 се предвиждат резитби за подмладяване на короната. Ясенолистен явор (Acer negundo) с № 3 е дърво в лошо фитосанитарно състояние, с криво стъбло и деформации, много сухи клони, дребни  и светли листа, слабо развита корона, необходимо е да се премахне. Американски ясен (Fraxinus americana) с №4 се намира в незадоволително  състояние, за него се предвижда извършване на резитби за подмладяване на короната. Череша (Prunus avium) с № 5 е плодно дърво, за което не са полагани специализирани грижи, в лошо фитосанитарно състояние е, има оголено стъбло без оформена корона и поради това се предвижда да се премахне. Номерата на дърветата са от изготвените паспорти и Оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност.

              Извършени са действия по определяне броя и вида на дълготрайната дървесна растителност. Комисията, назначена със Заповед 3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място на ПИ 07079.607.320 по КККР на гр. Бургас, в УПИ VI 473, кв. 24, по плана на к- с "Лазур, както и на прилежащите тротоарни площи на съответните улици и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

  • Комисията констатира, че в озеленени площи около ПИ 07079.607.320 по КККР на гр. Бургас, в УПИ VI 473, кв. 24, по плана на к- с "Лазур, гр. Бургас се намират общо 5 броя дървета, от вид Дребнолистна липа (Tillia cordata) с № 1 и 2, Ясенолистен явор (Acer negundo) с № 3, Американски ясен (Fraxinus americana) с № 4 и Череша (Prunus avium) с № 5. Номерата на дърветата са от изготвените паспорти и Оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност;
  • От предоставената документация- проект по част "Паркоустройство и благоустройство" и извършения оглед на място е видно, че съществуващите на тротоарното пространство дървета попадат пред подходи за паркиране в имота и пречат на използването им по предназначение;
  • Изготвени са паспорти на съществуващата растителност, констатирана зелените площи срещу бл. 36, вх.1, кв. 24, източно от ПИ 07079.607.320 по КККР на гр. Бургас, с подробно описание на състоянието към момента на провеждане на процедурата, както и Оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност;
  • Дърветата от вид Дребнолистна липа (Tillia cordata) с № 1 и 2 са в задоволително общо фитосанитарно състояние, с изправено стъбло, част от листата са по светли от обичайното, наличие на единични сухи клони в короните. За дървото с №2 се предвиждат резитби за подмладяване на короната. Ясенолистен явор (Acer negundo) с № 3 е дърво в лошо фитосанитарно състояние, с криво стъбло и деформации, много сухи клони, дребни и светли листа, слабо развита корона, необходимо е да се премахне. Американски ясен (Fraxinus americana) с № 4 се намира в незадоволително състояние, за него се предвижда извършване на резитби за подмладяване на короната. Череша (Prunus avium) с № 5 е плодно дърво, за което не са полагани специализирани грижи, в лошо фитосанитарно състояние е, има оголено стъбло без оформена корона и поради това се предвижда да се премахне;
  • Констатациите на комисията са обективирани в протокол от 12.06.2017г., в който са дадени препоръки за премахване и резитби за подмладяване на короната на едроразмерната дълготрайна декоративна и плодна дървесна растителност. Към него са приложени още Оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност, Оценка за обезщетение на причинените неотстраними щети на дълготрайната декоративна дървесна растителност и озеленените площи, снимков материал и проект по част "Паркоустройство и благоустройство".

От всички приложени документи е видно, че причините за премахване на дърветата са: засягат се от инвестиционното намерение.

Съгласно изготвена Оценка за обезщетение на причинените неотстраними щети на дълготрайната декоративна дървесна растителност и озеленените площи по чл. 38, ал. 1 от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас,  заинтересованите лица дължат обезщетение в размер на 1 500,00 лв., словом- хиляда и петстотин лева за три (3) броя дървета в задоволително състояние. За дърво от вид Ясенолистен явор (Acer negundo) с № 3 собствениците не дължат обезщетение, тъй като се намира в лошо фитосанитарно състояние. Череша (Prunus avium) с № 5- като плодно дърво не подлежи на паспортизация и за нея не се дължи обезщетение. Обезщетението за причинени необратими щети по дълготрайната едроразмерна дървесна растителност е платено с платежно нареждане от дата ..................2017г.

Заинтересованите лица са заплатили такса за издаване на разрешение за отсичане на пет (5) броя дървета с приходна квитанция ..................;

Като взех предвид констатациите на комисията, обективирани в протокол от 12.06.2017г., в който са дадени препоръки за премахване, изкореняване на дървесна растителност, платеното обезщетение в размер на 1 500,00 лв., словом- хиляда и петстотин лева по сметка Община Бургас, както и предвидените строителни дейности, считам за невъзможно запазването на дърветата. Въз основа на изготвените паспорти на съществуващата  растителност  в зелените площи срещу бл. 36, вх.1, кв. 24, източно от  ПИ 07079.607.320 по КККР на гр. Бургас, в УПИ VI 473, кв. 24, по плана на к- с "Лазур, гр. Бургас, както и на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на три (3) броя дървета, от следните видове и брой:

·          Дребнолистна липа (Tilia cordata) с № 1;

•          Ясенолистен явор (Acer negundo) с № 3;

•          Череша (Prunus avium) с № 5.

Ø  Номерата на дърветата са от изготвените паспорти и Оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност

съгласно изготвените паспорти на съществуващата  растителност  в зелените площи срещу бл. 36, вх.1, кв. 24, източно от  ПИ 07079.607.320 по КККР на гр. Бургас, в УПИ VI 473, кв. 24, по плана на к- с "Лазур, гр. Бургас,  Оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност от дата 12.06.2017 год. и инвестиционен проект по част: "Паркоустройство и благоустрояване" за обект: "Жилищна сграда в ПИ 07079.607.320 по КККР на гр. Бургас, в УПИ VI 473, кв. 24, по плана на к- с "Лазур", гр. Бургас".

Манипулациите по отсичането и премахването на растителността да се извършат от специализирана и лицензирана фирма, като своевременно се изнесе дървесния и коренищен отпадък и се почисти околното пространство. Премахването на дълготрайните декоративни дървета да се извърши след проведено маркиране от представител на сектор "Зелена система", съгласно констатациите на комисията, като се спазят всички изискванията за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.).

Добитият дървен материал се предоставя на разпореждане на общината. За тази цел след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на едроразмерната дълготрайна декоративна дървесна растителност, да се изготви приемо-предавателен протокол между представител на сектор "Зелена система" към Дирекция "ЦАУ "Зора" и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и издаде транспортен билет.

Изпълнителят на обекта се задължава:

- Да реализира проекта по част: "Паркоустройство и благоустройство;

- Да изнесе всички строителни отпадъци, образувани по време на изкопните работи и след приключване на строителството да възстанови засегнатите общински територии;

- Да опазва дълготрайната декоративна едроразмерна дървесна растителност. При констатиране на нанесени щети на дълготрайната декоративна растителност Изпълнителят подлежи на санкция, съгласно чл.44 (1) от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас;

- Да внесе компенсаторна растителност от пет (5) броя дълготрайни декоративни едроразмерни дървесни видове в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и размер, след разглеждане и одобрение от ЕСУТ при Община Бургас. Всички дървета да бъдат едроразмерни с бала пръст: диаметър на бала пръст 0,80м., височина на дървото над 2,50м. (без балата), обиколка на стъблото на височина 1,20м (10-12см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения, укрепване на широколистни дървета с два броя дървени кола (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже). Въз основа на чл.22 (1) и (2) от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас засаждането на компенсаторната растителност да се извърши в подходящ посадъчен сезон, но не по - късно от 31.12.2017г.;

 

 

           Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 2 предл. посл. от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2446 Последна промяна: 14:30:52, 28 септември 2017