СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА 5 НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 13 Март 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА 5 НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Основна цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Бургас за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация.

Специфични цели:
► Специфична цел 1: Създаване на нови възможности за подкрепа за деца и семейства чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността;
► Специфична цел 2: Осигуряване на равен достъп до качествена грижа и услуги на деца и младежи според индивидуалните им потребности;
► Специфична цел 3: Подобряване капацитета на социалната инфраструктура в Община Бургас за предоставяне на подкрепящи и съпътстващи услуги за подкрепа на деца и младежи.

Основни дейности:
Проектът е насочен към осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Бургас за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация.
Планираните дейности включват изграждане и оборудване на предвидената в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги материална база за създаване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас, а именно: Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21г.
Проектното предложение адресира три основни аспекта на потребности, свързани с осигуряването на подходящи условия за грижа за деца и младежи, настанени в социални институции, включително деца с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа и деца и семейства в риск, а именно: необходимостта от подкрепящи и съпътстващи услуги за подкрепа на децата и семейства, свързана с предоставяне на социални услуги от резидентен тип, подобряване качествата на средата, в която се отглеждат и възпитават децата и младежите, съобразно техните специфични нужди и подобряване на нейната ефективност от гледна точка на възможности и условия за
прилагане на нетрадиционни и алтернативни на институционалната грижа подходи.
Реализирането на проекта ще допринесе за осигуряване на равен достъп до качествени грижи и услуги на деца и младежи, според индивидуалните потребности и създаване на умения за самостоятелен живот чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността.

Статус: Приключил (15.02.2018г.-15.02.2020г.)

Бюджет на проекта: 1 533 130,56 лв. с ДДС

ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0026-C01

Продължителност: 24 месеца

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1395 Последна промяна: 11:13:44, 09 април 2021