ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ШЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ГР. БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 13 Март 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ШЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ГР. БУРГАС

Обща цел:
Повишаване качеството на професионалното средно образование, чрез подобряване на материално- техническата база в шест професионални училища в гр. Бургас (1. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, 2. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето", 3. Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров", 4. Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", 5. Професионална търговска гимназия. 6. Професионална гимназия по транспорт).

Специфични цели:
♦ Обновяване на сградния фонд и благоустрояване на дворни пространства на шест професионални училища в гр. Бургас;
♦ Създаване на възможности за модерно професионално образование, чрез осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане в професионалните училища в гр. Бургас;
♦ Повишаване атрактивността на професионалните училища, чрез осигуряване на модерен, ориентиран към съвременните условия учебен процес.

Основни дейности:
Дейност 1. Управление на проекта; 
Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители;
Дейност 3. Изготвяне на технически инвестиционен проект, изпълнение на СМР и авторски надзор /инженеринг/ за реконструкция на учебно- производствена база на ПГМЕЕ, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.18 по КК на гр. Бургас;
Дейност 4. Пристрояване на физкултурен салон и преустройство на Търговска гимназия, гр. Бургас, УПИ VІ, кв. 9 по плана на ЦГЧ - БУРГАС, ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КК на гр. Бургас;
Дейност 5. Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на ПГЕЕ "Константин Фотинов", УПИ I, кв. 133 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.615.292 по КК на гр. Бургас - I-ви етап; 
Дейност 6. Реконструкция и преустройство на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров";
Дейност 7. Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и авторски надзор /инженеринг/ за "Благоустрояване на дворното пространство и спортна площадка, извършване на дейности по ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и нови такива, реконструкция на ограда на ПГ САГ "Кольо Фичето", ПИ с идентификатор 07079.619.17 по КК на гр.Бургас;
Дейност 8. Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас;
Дейност 9. Доставка на оборудване и обзавеждане за модернизация на професионалните училища;
Дейност 10. Изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация;
Дейност 11. Изпълнение на авторски надзор;
Дейност 12. Извършване на независим финансов одит;
Дейност 13. Информация и публичност.

Статус: в процес на изпълнение

Постигнати резултати:
√ Стартирало изпълнение на СМР на обекти Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето", Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", Професионална търговска гимназия. Професионална гимназия по транспорт;
√ Подписани договори за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето", Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", Професионална търговска гимназия. Професионална гимназия по транспорт;

Бюджет на проекта: 8 970 458,10 лв.

ДБФП BG16RFOP001-3.002-0026-C01

Продължителност: 30 месеца (11.2016г. - 05.2019г.)

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1445 Последна промяна: 15:02:35, 04 февруари 2021