КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА – „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ” НА ЛИЦА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ В ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 28 Март 2018, 17:03
Валидно до: Сряда, 28 Март 2018, 17:03

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

На основание чл. 38, ал.1,  във връзка с чл. 37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Кметът на Община Бургас със заповед № 743/23.03.2018 г.

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

 

за възлагане предоставянето на социални услуги  в общността - "Център за социална рехабилитация и интеграция" на лица пострадали от насилие в Община Бургас

 

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:

            1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лицa, физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.   

            1.2. Кандидатите по т.1.1 трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане и да притежават лиценз, издаден от председателя на  Държавната Агенция за закрила на детето.

            1.3.   В конкурса не може да участва кандидат - търговец, който:

1.3.1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

1.3.3. е лишен от право да упражнява търговска дейност;

1.4. В конкурса не може да участва кандидат, който има:

1.4.1 задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Община Бургас и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, регламентирани в Особената част на Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран.

1.5. Изисквания към кандидатите:

1.5.1. Опит в предоставяне на  социални услуги, включително за деца; опит в изграждането на партньорства с местните власти и неправителствени организации, а ако кандидатът е търговец - търговска репутация;

1.5.2. Наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала;

1.5.3. Наличие на организационен капацитет;

1.5.4. Наличие на финансова стабилност;

1.5.5. Програма за развитието на социалната услуга.

 

2. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги.

            2.1. Изпълнителят - Доставчик на социални услуги следва да извършва дейности чрез предоставяне на комплексна грижа за клиенти, осъществявана от мултидисциплинарен екип от специалисти. Социалната услуга представлява интегриран комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социални и правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Услугата е насочена към следните целеви групи: лица, жертви на домашно насилие, лица, жертви на трафик и извършители на домашно насилие.

             2.2. Повече информация за предоставяните социални услуги в "Център за социална рехабилитация и интеграция" на лица пострадали от насилие, както и за задачите, обхвата и очакваните резултати от работата на доставчика на услугите, се съдържа в Заданието за предоставяне на социални услуги в "Център за социална рехабилитация и интеграция" на лица пострадали от насилие  в община Бургас.

 

3. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

3.1. Финансовото участие от страна на Общината се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидията от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.

3.2. Размерът на бюджета за следващите години се определя в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерски съвет.

 

4. Документи за участие.

4.1. Удостоверение за вписване в регистъра към Агенция за социално подпомагане  - нотариално заверено;

4.2. Ако кандидатът не е търговец -  препис от решение за съдебна регистрация - нотариално заверено и удостоверение за актуално състояние, издадено от Регистър Булстат при Агенция по вписвания, с дата на издаване не по-рано от 2 месеца преди подаване на документите;

4.3. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години, заверен от одитор, или декларация от кандидата, че не подлежи на одиторски контрол;

4.4. Удостоверения  от съответните компетентни органи или Декларация от организацията за:

4.4.1. наличие/липса на задължения към Национална агенция по приходите;

4.4.2. наличие/липса на задължения към Община Бургас и към общината по седалището на кандидата;

4.4.3. наличие/липса на изпълнителни дела, по които са длъжници кандидатът или лицата които са еднолични собственици на капитала, управители или прокуристи.  

4.5. Представяне на кандидатстващата организация - цели, мисия, сфери на дейност, реализирани проекти през последните две години, с подобен предмет на дейност;

4.6. Техническо предложение за предоставяне на социални услуги в "Център за социална рехабилитация и интеграция" на лица пострадали от насилие, съдържа:

 - Попълнен подробен формуляр на техническо предложение (Приложение № 2)

4.7. Финансовото предложение съдържа:

 - Попълнен формуляр за разбивка на разходите (Приложение № 3)

4.13. Кандидатите трябва да представят по един оригинален екземпляр и по две копия на техническото и финансовото предложение. Техническото и финансовото предложение (оригинал и две копия) се представят в два отделни запечатани плика, обозначени съответно "Техническо предложение" и "Финансово предложение". Върху плика с финансовото предложение се обозначава също: "Да не се отваря едновременно с техническото предложение". Двата плика се поставят в трети запечатан плик, върху който се посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес на кандидата.

5. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите  представят документи по настоящия конкурс (съгласно изискванията на т.4) в срок от 45 календарни дни, считано от датата на публикуването на обявлението в един национален и един местен всекидневник.

            Документите се подават лично в  Центъра за информационно обслужване на граждани на адрес, гр. Бургас, ул."Александровска" № 26 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

 

6. Време и начин за провеждане на конкурса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6.1. Конкурсна Комисия, включва представители на Общинска администрация, представител на Министерство на труда и социалната политика - Агенция за социално подпомагане.

В 14-дневен срок Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира Техническите и Финансови предложения съобразно критериите, посочени в чл.38, ал.4 от ППЗСП, изготвя протокол за допускане и класиране на кандидатите и определя спечелилия конкурса кандидат.

6.2. Конкурсът ще се осъществи на два етапа:

Първи етап - Комисията разглежда представените от кандидатите документи по т.5 и проверява наличието и редовността им.

            Втори етап - Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Технически и Финансови предложения.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.

 

7. Критерии за оценяване

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

7.1. Институционален  капацитет и състояние на кандидатстващата организация - 20 точки, в т.ч.:

7.1.1. Финансов капацитет и състояние на кандидатстващата организация и квалификация на кадрите (5 точки).

7.1.2. Опит в предоставянето на социални услуги (10 точки).

7.1.3. Опит в изграждането на партньорства с местните власти и неправителствени организации (5 точки).

7.2. Техническо предложение и методология, адекватни и съответстващи на Техническото задание - 40 точки, в т.ч.:                                                                                                    

7.2.1. Предложена методология, отговаряща на техническото задание и на местните условия и гарантираща качеството на услугите в съответствие с релевантните международни норми и българското законодателство (20 точки).

7.2.2. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка (10 точки).

7.2.3. Наличие на адекватни дейности за повишаване на обществената информираност и насърчава участието на общността (10 точки).

7.3. Организационна структура и разпределение на персонала в съответствие с общата численост по Техническото задание - 15 точки, в т.ч.:

7.3.1. Организационна структура за оперативно и финансово управление (10 точки).

7.3.2. Програми за подбор на персонал, развитие и обучение (5 точки).

7.4. Оценка на Финансовото предложение - 25 точки, в т.ч.:

7.4.1. Съответствие на разходите с предварително определения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка на държавно делегирани дейности (Заб.: да се представи по пера/параграфи) (20 точки).

7.4.2. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалните  услуги - предмет на конкурса. Предложено допълнително финансиране - начин и форма (5 точки).

 

Общ брой точки:  100

 

8. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

8.1. В тридневен срок от класиране на кандидатите от Комисията, Кметът на Общината издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.

8.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на Заповедта по т. 8.1.

 

            9. Конкурсни документи

9.1. Неразделна част от настоящата Заповед е Конкурсна документация, състояща се от:

  • Задание за предоставяне на социални услуги в "Център за социална рехабилитация и интеграция" на лица пострадали от насилие, в Община Бургас - Приложение № 1;
  • Формуляр за предоставяне на техническо предложение - Приложение № 2;
  • Формуляр за предоставяне на финансово предложение - Приложение № 3;
  • Проекто-договор - Приложение № 4.

           9.2. Кандидатите могат да закупят конкурсната документация, в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС от Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на община Бургас, на адрес гр. Бургас, ул."Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30  до 16,00 часа, не по-късно от 27.04.2018 г.

За допълнителна информация - Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" Община Бургас, тел.: 056/ 907-413, 056/ 84-26-58.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5735 Последна промяна: 15:23:22, 29 януари 2021