КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА - „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" НА РИСКОВИ ГРУПИ ЛИЦА В ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 28 Март 2018, 17:05
Валидно до: Сряда, 28 Март 2018, 17:05

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

На основание чл. 38, ал.1,  във връзка с чл. 37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Кметът на Община Бургас със заповед № 744/23.03.2018 г.

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

 

за възлагане предоставянето на социални услуги  в общността - "Център за социална рехабилитация и интеграция" на рискови групи лица в Община Бургас

 

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:

            1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лицa, физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.   

            1.2. Кандидатите по т.1.1 трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане и да притежават лиценз, издаден от председателя на  Държавната Агенция за закрила на детето.

            1.3.   В конкурса не може да участва кандидат - търговец, който:

1.3.1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

1.3.3. е лишен от право да упражнява търговска дейност;

1.4. В конкурса не може да участва кандидат, който има:

1.4.1 задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Община Бургас и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, регламентирани в Особената част на Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран.

1.5. Изисквания към кандидатите:

1.5.1. Опит в предоставяне на  социални услуги; опит в изграждането на партньорства с местните власти и неправителствени организации, а ако кандидатът е търговец - търговска репутация;

1.5.2. Наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала;

1.5.3. Наличие на организационен капацитет;

1.5.4. Наличие на финансова стабилност;

1.5.5. Програма за развитието на социалната услуга.

 

2. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги.

           2.1. Доставчик на социални услуги следва да извършва дейности, които са свързани с повишаване адаптивността и интеграцията в общността на рискови групи (роми, жени, затворници, бивши затворници, младежи, дълготрайно безработни лица от маргинализирани групи), насочени към  удовлетворяване потребностите им от професионално обучение.

           2.2. Повече информация за предоставяните социални услуги в "Център за социална рехабилитация и интеграция" на рискови групи лица, както и за задачите, обхвата и очакваните резултати от работата на доставчика на услугите, се съдържа в Заданието за предоставяне на социални услуги в "Център за социална рехабилитация и интеграция" на рискови групи лица,  в община Бургас.

 

3. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

3.1. Финансовото участие от страна на Общината се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидията от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.

3.2. Размерът на бюджета за следващите години се определя в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерски съвет.

 

4. Документи за участие.

4.1. Удостоверение за вписване в регистъра към Агенция за социално подпомагане  - нотариално заверено;

4.2. Ако кандидатът не е търговец -  препис от решение за съдебна регистрация - нотариално заверено и удостоверение за актуално състояние, издадено от Регистър Булстат при Агенция по вписвания, с дата на издаване не по-рано от 2 месеца преди подаване на документите;

4.3. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години, заверен от одитор, или декларация от кандидата, че не подлежи на одиторски контрол;

4.4. Удостоверения  от съответните компетентни органи или Декларация от организацията за:

4.4.1. наличие/липса на задължения към Национална агенция по приходите;

4.4.2. наличие/липса на задължения към Община Бургас и към общината по седалището на кандидата;

4.4.3. наличие/липса на изпълнителни дела, по които са длъжници кандидатът или лицата които са еднолични собственици на капитала, управители или прокуристи.  

4.5. Представяне на кандидатстващата организация - цели, мисия, сфери на дейност, реализирани проекти през последните две години, с подобен предмет на дейност;

4.6. Техническо предложение за предоставяне на социални услуги в "Център за социална рехабилитация и интеграция" на рискови групи лица, съдържа:

 - Попълнен подробен формуляр на техническо предложение (Приложение № 2)

4.7. Финансовото предложение съдържа:

 - Попълнен формуляр за разбивка на разходите (Приложение № 3)

4.13. Кандидатите трябва да представят по един оригинален екземпляр и по две копия на техническото и финансовото предложение. Техническото и финансовото предложение (оригинал и две копия) се представят в два отделни запечатани плика, обозначени съответно "Техническо предложение" и "Финансово предложение". Върху плика с финансовото предложение се обозначава също: "Да не се отваря едновременно с техническото предложение". Двата плика се поставят в трети запечатан плик, върху който се посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес на кандидата.

5. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите  представят документи по настоящия конкурс (съгласно изискванията на т.4) в срок от 45 календарни дни, считано от датата на публикуването на обявлението в един национален и един местен всекидневник.

            Документите се подават лично в  Центъра за информационно обслужване на граждани на адрес, гр. Бургас, ул."Александровска" № 26 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

 

6. Време и начин за провеждане на конкурса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6.1. Конкурсна Комисия, включва представители на Общинска администрация, представител на Министерство на труда и социалната политика - Агенция за социално подпомагане.

В 14-дневен срок Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира Техническите и Финансови предложения съобразно критериите, посочени в чл.38, ал.4 от ППЗСП, изготвя протокол за допускане и класиране на кандидатите и определя спечелилия конкурса кандидат.

6.2. Конкурсът ще се осъществи на два етапа:

Първи етап - Комисията разглежда представените от кандидатите документи по т.5 и проверява наличието и редовността им.

            Втори етап - Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Технически и Финансови предложения.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.

 

7. Критерии за оценяване

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

7.1. Институционален  капацитет и състояние на кандидатстващата организация - 20 точки, в т.ч.:

7.1.1. Финансов капацитет и състояние на кандидатстващата организация и квалификация на кадрите (5 точки).

7.1.2. Опит в предоставянето на социални услуги (10 точки).

7.1.3. Опит в изграждането на партньорства с местните власти и неправителствени организации (5 точки).

7.2. Техническо предложение и методология, адекватни и съответстващи на Техническото задание - 40 точки, в т.ч.:                                                                                                    

7.2.1. Предложена методология, отговаряща на техническото задание и на местните условия и гарантираща качеството на услугите в съответствие с релевантните международни норми и българското законодателство (20 точки).

7.2.2. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка (10 точки).

7.2.3. Наличие на адекватни дейности за повишаване на обществената информираност и насърчава участието на общността (10 точки).

7.3. Организационна структура и разпределение на персонала в съответствие с общата численост по Техническото задание - 15 точки, в т.ч.:

7.3.1. Организационна структура за оперативно и финансово управление (10 точки).

7.3.2. Програми за подбор на персонал, развитие и обучение (5 точки).

7.4. Оценка на Финансовото предложение - 25 точки, в т.ч.:

7.4.1. Съответствие на разходите с предварително определения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка на държавно делегирани дейности (Заб.: да се представи по пера/параграфи) (20 точки).

7.4.2. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалните  услуги - предмет на конкурса. Предложено допълнително финансиране - начин и форма (5 точки).

 

Общ брой точки:  100

 

8. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

8.1. В тридневен срок от класиране на кандидатите от Комисията, Кметът на Общината издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.

8.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на Заповедта по т. 8.1.

 

            9. Конкурсни документи

9.1. Неразделна част от настоящата Заповед е Конкурсна документация, състояща се от:

  • Задание за предоставяне на социални услуги в "Център за социална рехабилитация и интеграция" на рискови групи лица в Община Бургас - Приложение № 1;
  • Формуляр за предоставяне на техническо предложение - Приложение № 2;
  • Формуляр за предоставяне на финансово предложение - Приложение № 3;
  • Проекто-договор - Приложение № 4.

           9.2. Кандидатите могат да закупят конкурсната документация, в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС от Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на община Бургас, на адрес гр. Бургас, ул."Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30  до 16,00 часа, не по-късно от 27.04.2018 г.

За допълнителна информация - Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" Община Бургас, тел.: 056/ 907-413, 056/ 84-26-58.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5983 Последна промяна: 15:23:22, 29 януари 2021