Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Сряда, 11 Април 2018, 13:29

 

ЗАПОВЕД

  14   /27.03.2018 г.

 

 

         На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП "ЧИСТОТА ЕКО", подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената по-долу таблица.

 

N ПО РЕД

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

ЛВ./КГ.

 

СТЪПКА

НА

НАТДА

ВАНЕ

5%

КОЛИЧЕСТВО

(КГ.)

 

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

1

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРАФТЕЛАТ ПЕТ ПРОЗРАЧЕН

0.45

0.0225

40 000

18 000

1800

2

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРАФТЕЛАТ ПЕТ СИН

0.40

0.0200

10 000

4 000

400

3

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРАФТЕЛАТ ПЕТ ЗЕЛЕН

0.35

0.0175

6 000

2 100

210

4

HDPE

/ТВЪРДА ПЛАСТМАСА/

0.30

0.0150

7 000

2 100

210

5

ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0.20

0.0100

3 000

 600

60

6

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ

0.02

0.0010

335 000

6 700

670

 

ОБЩО:

 

 

401 000

 

 

 

Търгът да се проведе на 12.04.2018 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП "Чистота еко" в Регионално депо "Братово - Запад"

  Определените размери на депозити за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на ОП "ЧИСТОТА ЕКО", при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад" , невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад", всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 11.04.2018 г.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата.

Заявления за участие в търговете се подават в офиса на Технически сътрудник ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад" лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Върху плика се изписват номера и наименованията на видовете отпадъци, за които се участва в търга.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 11.04.2018 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед продукти, както следва: тръжни условия, заявление -образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Декларация за извършен оглед по образец - приложение № 3; Декларация за поемане на разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи - отпадъци по образец - приложение № 4; Договор-проект (приложение №5); Декларация (приложение №6); Заповед.

Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 04.04.2018 г. до 11.04.2018 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/454896 - инж. Цоню Дянков -  технически ръководител, 0887447907 - Пепа Кратункова - Контрольор - отговорник.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответните движими вещи,  да се проведе на 19.04.2018, от 10.00 часа, в заседателна зала ОП "Чистота еко" в Регионално депо "Братово - Запад"

Ново заявление за участие в повторния търг за изброените артикули да се подава в офиса на Технически сътрудник ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад", лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 18.04.2018 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 18.04.2018 година.

Оглед на движимите вещи, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван всеки работен ден от 13.04.2018 г. до 18.04.2018 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/454896 - инж. Цоню Дянков, технически ръководител,  0887447907- Пепа Кратункова - Контрольор - отговорник.

Допълнителна информация: тел. 0887447907 - Пепа Кратункова - Контрольор - отговорник.

 Заповедта за откриване на търга да се обяви във вестник "Черноморски фар" и на електронната страница на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" на 28.03.2018 г.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дирекция "Управление на общинската собственост"

Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Цоню Дянков - технически ръководител в ОП "Чистота еко" при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" Община Бургас 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3360 Последна промяна: 15:23:22, 29 януари 2021