Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства по обособени позиции"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 28 Май 2018, 16:22
Валидно до: Вторник, 10 Юли 2018, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства по обособени позиции:

ОП 1: "Доставка и монтаж на обзавеждане за Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в УПИ І, кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас".

ОП 2: "Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в УПИ І, кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас."

ОП 3: "Доставка и монтаж на паркова мебел и съоръжения за кът за отдих в УПИ I, кв. 1 по плана на Приморски план, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства".

гр. Бургас, 2018 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 10.07.2018г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 11.07.2018г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Даниела Георгиева- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 242.

Файлове:

Решение 1336 от 25.05.2018 г.
Номер: 00797-2018-0020_1336
Дата: 28.05.2018 / 16:25

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 20.09.2018 / 17:29

Протоколи от работата на Комисията
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 11.10.2018 / 16:49

ДОКЛАД до Възложителя
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 11.10.2018 / 16:51

Решение за избор на изпълнител 2897/10.10.2018 г.
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 11.10.2018 / 16:50

Договор - ОП 1
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 19.11.2018 / 14:44

Техническо предложение - ОП 1
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 19.11.2018 / 14:45

Ценово предложение - ОП 1
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 19.11.2018 / 14:46

Договор - ОП 2
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 07.12.2018 / 14:46

Техническо предложение - ОП 2
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 07.12.2018 / 14:51

Ценово предложение - ОП 2
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 07.12.2018 / 14:52

Обявление за възлагане
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 09.11.2020 / 10:49

ПРОТОКОЛ № 2 - Протокол с констатации
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 30.08.2018 / 15:03

Отговор на постъпило запитване № 2
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 26.06.2018 / 17:29

Обявление.pdf
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 28.05.2018 / 16:28

Приложения за попълване
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 28.05.2018 / 16:31

Техническо предложение
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 28.05.2018 / 16:33

Ценово предложение
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 28.05.2018 / 16:35

Приложение 8.1. към ценова оферта
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 28.05.2018 / 16:36

Приложение 8.2. към ценова оферта
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 28.05.2018 / 16:38

Приложение 8.3. към ценова оферта
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 28.05.2018 / 16:39

Проектна документация
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 28.05.2018 / 16:40

ЕЕДОП
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 28.05.2018 / 16:24

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 28.05.2018 / 16:30

Отговор на постъпило запитване № 1
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 15.06.2018 / 17:19

Обявление за приключен договор ОП 2
Номер: 00797-2018-0020_
Дата: 09.11.2020 / 13:28

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4043 Последна промяна: 15:23:23, 29 януари 2021