ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС

Сряда, 6 Юни 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Общата цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност и да се подобри жизнената среда в жилищния сектор в град Бургас.

В проектното предложение са идентифицирани и следните специфични цели, съобразени с тези на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас:
► Ефективно използване на енергията в 10 многофамилни жилищни сгради в град Бургас;
► Повишаване качеството на живот и комфорта на обитаване в целевите сгради;
► Подобряване качеството на въздуха и намаляване на емисиите от парникови газове;
► Повишаване на информираността на гражданите относно екологичните и икономическите ползи от прилагането на мерки за енергийна ефективност;
► Подкрепа за опазване на културно-историческото наследство.

Статус: приключил (29.05.2018г.-12.05.2022г.)

Постигнато резултати:
В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради включени в проектното предложение се допринася за:
√ повишаване класа на енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като ще достигнат минимум клас C" и намаляване на разходите за енергия;
√ спестяване на 1 712 179 kWh/год. първична енергия;
√ 437.71 т./г. екологичен еквивалент на спестените емисии въглероден диоксид;

Бeзвъзмездна финансова помощ по проекта: 1 620 735.43 лв. с ДДС

ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0004-C01/29.05.2018г.

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект "Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас", ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0004-C04, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1518 Последна промяна: 10:32:51, 21 март 2023