Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията №05/ 23.07.2018г.

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 23 юли 2018
Публикувано от: Ангел Божинов

РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност
по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията
№05/ 23.07.2018г.

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Временно изпълняващ длъжността Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, съгласно Заповед ЧР №516/11.05.2018г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка със заявление, №70-00-3306/02.05.18г. за премахване на дървета поради стартиране на строителна дейност в УПИ VI-47, кв. 3А по плана на ж.к. Братя Миладинови, внесено от Цветан Янчев Съзанов, Управител на "Балкан Билдинг БГ" ЕООД, с адрес гр. Бургас, бул. Сан Стефано №60А, партер и във връзка с реализацията на обект "л, на територията на Дирекция "ЦАУ Зора" за издаване разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност, установих следното:
С проекта се предвижда изграждане на жилищна сграда с магазини и гаражи, с което се засягат шест (6) броя дълготрайни дървета, находящи се на тротоарното пространство към улица "Шар планина", западно от УПИ VI- 47, кв. 3А по плана на ж. к. Братя Миладинови и общо двадесет и един броя дървета и храсти в имота. При реализиране на строителството и експоатация на новата сграда дървета попадат пред подходи за паркиране в имота и пречат на използването им по предназначение. Те са от следните видове и брой: Бор (Pinus nigra) с № 4- един брой; Липа (Tilia argentea) с № 5 - един брой; Копривка (Celtis australis) с № 2, 3, 6 и 7- общо четири броя. В рамките на имота има общо двадесет и един (21) броя дървета от които: Бреза (Betula alba) с №1; Липа (Tilia argentea) с №8 и 11; Кипарис (Cupressus semperwirens) с №9; Джанка (Prunus cerasifera) с №10, 21 и 27; Смокиня (Ficus carica) с №12 и 24; Люляк (Syringa vulgaris) с №13, 14, 15 и 26; Ясен (Fraxinus sp.) с №16; Дрян (Cornus mas) с № 17; Ела (Abies alba) с №18; Копривка (Celtis australis) с № 19 и 22; Роза (Rosa indica) с №20 и 23; Дафиново дърво (Laurus nobilis) с №25. Те се засягат от инвестиционното намерение, тъй като попадат в границите на в масов изкоп за изграждане на проектираната сграда, намират се на ненормативно отстояние от новата сграда (№8) и попадат пред автомобилен подход (№9).
Дърветата са на възраст над 40 години, с нормално за възрастта си развитие, намират се на ненормативно отстояние от фасадата на съществуващата сграда или в гъсто насаждение с друга растителност. Към момента на провеждане на процедурата дърветата са в "задоволително" до "лошо" общо и фитосанитарно състояние, кореновата им система повдига настилките, има самоокастряне на стъблото, рани по кората, с наличие на единични сухи клони в короните, суховършие и ажурни корони.
Изготвени са паспорти на съществуващата растителност и оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност, констатирана на обекта и на тротоарното пространство на ул. "Шар планина", в УПИ VI- 47, кв. 3А по плана на ж.к. Братя Миладинови", гр. Бургас, с подробно описание на състоянието към момента на провеждане на процедурата.
Констатациите на комисията по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, на основание изпълнение на Заповед №3262/27.11.15г., са обективирани в протокол от 17.05.2018г., в който са дадени препоръки за премахване на едроразмерна дълготрайна декоративна дървесна растителност. Към него са приложени следните документи: Оценка за обезщетение на причинените неотстраними щети на дълготрайната декоративна едроразмерна дървесна растителност и озеленените площи; Нотариален акт за учредяване на право на строеж (суперфикция) срещу задължение за строителство №145, том III, рег. №6080, дело №496 от 2017 г.; Технически инвестиционен проект по част "Паркоустройство и благоустройство" за обект "Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VI- 47, кв. 3А по плана на ж.к. Братя Миладинови", гр. Бургас; Становище от началник сектор "Зелена система", Община Бургас.
От всички приложени документи е видно, че причините за премахване на дърветата са: засягат се от инвестиционното намерение.
Съгласно изготвена оценка за обезщетение на причинените неотстраними щети на дълготрайната декоративна дървесна растителност и озеленените площи на основание чл. 34 (3) от Наредба №1/10.03.1993г. и чл. 38 (1) и (2) от Наредба 1 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас, заинтересованите лица дължат обезщетение в размер на 1 400,00 лв., словом- хиляда и четиристотин лева за шест (6) броя дървета, находящи се на тротоарното пространство към улица "Шар планина", западно от УПИ VI- 47, кв. 3А по плана на ж. к. Братя Миладинови. За засегнатите от инвестиционното намерение дървета в имота, собствениците не дължат обезщетение. Обезщетението за причинени необратими щети по дълготрайната едроразмерна дървесна растителност е платено с платежно нареждане от дата 29.05.2018г.
Заинтересованите лица са заплатили такса за издаване на разрешение за отсичане на над пет (5) броя дървета с приходна квитанция №0000507205 от дата 26.06.2018 год.
Като взех предвид констатациите на комисията, обективирани в протокол от 17.05.2018г. и с дадени препоръки за премахване, изкореняване на дървесна растителност, платеното обезщетение в размер на хиляда и четиристотин (1 400,00) лева по сметка Община Бургас, заплатената такса за издаване на разрешение за отсичане на над пет (5) броя дървета и във връзка с предвидените строителни дейности, считам за невъзможно запазването на дърветата. Въз основа на изготвените паспорти на съществуващата растителност на територията на УПИ VI- 47, кв. 3А по плана на ж. к. Братя Миладинови, гр. Бургас и на тротоарното пространство на ул. "Шар планина", западно от имота, както и на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 19, ал. 1, т.1 и т.3 от Наредба №1 за Опазване на озеленените площи и декоративната растителност (Обн. ДВ. Бр. 26 от 30.03.1993г.) и чл. 36, ал.1 и ал..3 от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на Зелената система на Община Бургас,

РАЗРЕШАВАМ:

Отсичането и изкореняването на общо двадесет и седем (27) броя, от които:
- Общо шест (6) броя, попадащи на тротоарното пространство на ул. "Шар планина", западно от имота, по плана на ЦАУ "Зора" са следните видове:
• Копривка (Celtis australis) с № 2, 3, 6 и 7- общо четири (4) броя.;
• Бор (Pinus nigra) с № 4;
• Липа (Tilia argentea) с № 5;

- Общо двадесет и един (21) броя, попадащи на територията на УПИ VI- 47, кв. 3А по плана на ж. к. Братя Миладинови, гр. Бургас са следните видове:
  Дървесна растителност- общо 8 броя:
• Кипарис (Cupressus semperwirens) с №9;
• Ела (Abies alba) с №18;
• Бреза (Betula alba) с №1;
• Липа (Tilia argentea) с №8 и 11- общо 2 броя;
• Ясен (Fraxinus sp.) с №16;
• Копривка (Celtis australis) с № 19 и 22- общо 2 броя;

  Плодна растителност- общо 5 броя:
• Джанка (Prunus cerasifera) с №10, 21 и 27- общо 3 броя ;
• Смокиня (Ficus carica) с №12 и 24- общо 2 броя;

  Храстова растителност- общо 8 броя:
• Люляк (Syringa vulgaris) с №13, 14, 15 и 26- общо 4 броя;
• Дрян (Cornus mas) с № 17;
• Роза (Rosa indica) с №20 и 23- общо 2 броя;
• Дафиново дърво (Laurus nobilis) с №25.
  Номерата на дърветата са от изготвените паспорти за картотекиране на дъълготрайни декоративни дървета, Оценка- санитарна експертиза на съществуващата дървесна растителност, както и от приложените към проекта "Санитарна оценка на съществуващата дървесна, издънкова и храстова растителност" и чертеж "Опорно-сравнителен план с нанесена съществуващата растителност".
съгласно изготвените паспорти на съществуващата растителност тротоарното пространство на ул. "Шар планина", западно от УПИ VI- 47, кв. 3А по плана на ж. к. Братя Миладинови, ЦАУ "Зора" и инвестиционен проект по част: "Паркоустройство и благоустрояване" за обект: "Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VI- 47, кв. 3А по плана на ж.к. Братя Миладинови", гр. Бургас".
Манипулациите по отсичането и премахването на растителността да се извършат за сметка на инвеститора или собственика, от специализирана фирма, като своевременно се изнесе дървесния и коренищен отпадък и се почисти околното пространство. Премахването на дълготрайните декоративни дървета да се извърши след проведено маркиране от представител на сектор "Зелена система", съгласно констатациите на комисията, като се спазят всички изискванията за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.).
На основание чл. 23, ал. 3 добитият дървен материал се предоставя на разпореждане на общината. За тази цел след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на едроразмерната дълготрайна декоративна дървесна растителност, да се изготви приемно-предавателен протокол между представител на сектор "Зелена система" към Дирекция "ЦАУ "Зора" и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и издаде транспортен билет.
Изпълнителят на обекта се задължава:
- Да реализира проекта по част: "Паркоустройство и благоустройство;
- Да изнесе всички строителни отпадъци, образувани по време на изкопните работи и след приключване на строителството да възстанови засегнатите общински територии;
- Да опазва дълготрайната декоративна едроразмерна дървесна растителност. При констатиране на нанесени щети на дълготрайната декоративна растителност Изпълнителят подлежи на санкция, съгласно чл.44 (1) от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас;
- Да внесе компенсаторна растителност от тридесет (30) броя дълготрайни декоративни едроразмерни дървесни видове в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и размер, след разглеждане и одобрение от ЕСУТ при Община Бургас. Всички дървета да бъдат едроразмерни с бала пръст: диаметър на бала пръст 0,80 м., височина на дървото над 2,50 м. (без балата), обиколка на стъблото на височина 1,20 м.- 10-12 см, право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения, укрепване на широколистни дървета с два броя дървени кола (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже), а на иглолистните- с три броя дървени обтежки (Ф10 см и височина на колчето поне 0,50 м., поставени под ъгъл 120° и 0,50 м. и ликово въже). Въз основа на чл. 22 (1) и (2) от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас засаждането на компенсаторната растителност да се извърши в подходящ посадъчен сезон, но не по - късно от 31.12.2018г.;
Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 1 предл. посл. от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ
ВР. И. Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО", ОБЩИНА БУРГАС
ЧР №516/11.05.2018г.

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1974 Последна промяна: 15:59:09, 23 юли 2018