Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Външен топлопровод за захранване на сградата на ПГ по Транспорт-гр. Бургас, находяща се в УПИ VIII, кв.47 по плана на к-с „Лазур“.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 6 Ноември 2018, 16:10
Валидно до: Четвъртък, 13 Декември 2018, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Външен топлопровод за захранване на сградата на ПГ по Транспорт-гр. Бургас, находяща се в УПИ VIII, кв.47 по плана на к-с "Лазур".гр. Бургас, 2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 13.12.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 14.12.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към съобщението: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36734

Линк към съобщението за удължаване на срока: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36798

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36921

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056/907 276.

По техническата част: инж. Георги Георгиев - гл. специалист в Дирекция "Строителство" ОВ при Община Бургас - 056/907-230

 

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 14:51

Документация
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 14:51

Протокол № 1
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 21.05.2019 / 15:59

Доклад
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 21.05.2019 / 15:59

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 21.05.2019 / 16:00

Договор
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 04.07.2019 / 10:36

Техническо предложение
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 04.07.2019 / 10:37

Ценово предложение
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 04.07.2019 / 10:37

Обявление за възложена поръчка
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 04.07.2019 / 10:38

Проект на договор
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 14:55

Приложение 2А - КС
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 15:44

Обявление
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 14:51

Техническа спецификация
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 14:52

Приложение 2 Ценово предложение
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 14:52

Приложение 3 Техническо предложение
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 14:53

Приложения за попълване
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 14:55

Техническа документация
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 14:56

е-ЕЕДОП в PDF формат
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 14:56

е-ЕЕДОП е XML формат
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 09.11.2018 / 14:57

Обявление за приключен договор № 93-ОП18-84(2) от 17.06.2019г.
Номер: 00797-2018-0049_
Дата: 15.04.2020 / 12:24

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2988 Последна промяна: 15:23:24, 29 януари 2021