ПОКАНА - Ученически конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 25 Септември 2018, 16:37
Валидно до: Петък, 16 Ноември 2018, 16:37

П О К А Н А

ОБЩИНА БУРГАС
ОБЯВЯВА
Ученически конкурс за детска рисунка на тема "Моите приятели от друг етнос"

16 ноември е обявен за Международен ден на толерантността като следствие от приетата от ЮНЕСКО Декларация за прин-ципите на толерантността. Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на култури-те на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията.

Конкурсът се провежда във връзка с изпълнението на Дейност 10 "Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход" в рамките на изпълнението на Проект за безвъз-мездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.002-0040 "Интегри-ран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически мал-цинства в община Бургас ", Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";

Целите на тази дейност са възпитаването на бургаските ученици в дух на толерантност чрез включването им в съв-местни дейности на ученици от различни етноси; преодолява-не на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Всички рисунки ще бъдат оценени от жури, кое-то ще излъчи първа, втора и трета награда. Най-добрите рисунки ще бъдат отпечатани на картички и плакати, които ще се раздават в деня на толерантността.

Регламент за участие в конкурса за детска рисунка на тема "Моите приятели от друг етнос":
1. В конкурса са поканени всички ученици от Бургас и страната на възраст 10 - 18 години;
2. Рисунката да бъде нарисувана с цветни моливи или пастели/флумастери/маслени, акварелни, темперни бои и да бъде формат А4.
3. Рисунките да бъдат изпратени до 20.10.2018 г. на адрес: Община Бургас, ул. "Александровска" №26, за г-жа Йорданка Ананиева - Зам.-кмет "Култура и образование".

__________________________________________________________

Проект  № BG05M2OP001-3.002-0040 " Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Файлове:

Пълен текст на поканата
Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4364 Последна промяна: 15:23:24, 29 януари 2021