Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 09 октомври 2018
Валидно до: вторник, 27 ноември 2018

ОБЩИНА БУРГАС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП - Открита процедура с предмет:

"Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; Почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Бургас; Зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, площади и други места за обществено ползване  на територията на град Бургас".

 2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 27.11.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.11.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас

тел.: 056/907 242

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37116

Файлове:

Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Номер: 00797-2018-0045_2881
Дата: 12.10.2018 / 17:06

Приложение № 9 - Местоположение контейнери
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:38

espd-request.pdf
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 13:03

espd-request.xml
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 13:10

Отговор на постъпили запитвания № 1
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 02.11.2018 / 17:17

Протокол № 2 "Протокол с констатации"
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 11.01.2019 / 17:31

Протоколи от работата на Комисията
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 31.01.2019 / 15:19

Доклад до Възложителя
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 31.01.2019 / 15:19

Решение за избор на изпълнител № 206 от 31.01.2019 г.
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 31.01.2019 / 15:21

Договор
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 12.04.2019 / 16:34

Ценово предложение
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 12.04.2019 / 16:48

Техническо предложение
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 12.04.2019 / 17:00

Методика за оценка на офертите
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:16

Таблица 1 и Таблица 2
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:16

Проект на договор
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:15

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 12.10.2018 / 17:07

Документация
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:08

Технически спецификации
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:10

Приложение № 1 - Опис
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:11

Приложение № 3 - Техн. предложение
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:11

Приложение № 4 - Декларация за договора
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:12

Приложение № 5 - Декларация-валидност
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:13

Приложение № 6 - Декларация-оглед
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:13

Приложение № 7 - Декларация-задължения
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:14

Приложение № 8 - Ценово предложение
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:14

Приложение № 8.1. - Подробно ценово
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 15.10.2018 / 12:15

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Номер: 00797-2018-0045_
Дата: 12.04.2019 / 17:05

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3794 Последна промяна: 15:23:24, 29 януари 2021