СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО "ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ" В ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 31 Октомври 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова
СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО "ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ" В ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Основната цел на проекта е да се улесни достъпа до заетост и подкрепа за социално включване и професионална интеграция на уязвими групи от територията на Община Бургас чрез създаване на структура /социално предприятие/ в сферата на социалната икономика.

Специфични цели:
► Социална и професионална интеграция на уязвими групи и подкрепа за заетост на неактивни и/или безработни лица. Създаването на СП за озеленяване и благоустройство в Община Бургас е ключова стъпка насочена към справяне с проблемите, произтичащи от бедността и социалната изолация на групи от обществото, считани за рискови и уязвими и останали по една или друга причина в изолация. Интервенцията ще се реализира в отговор на идентифицираната необходимост от създаване на модел на общинско СП, който да допринесе за подобряване на социалния статус на лица от уязвимите групи от населението на гр. Бургас;
► Създаване и подкрепа на успешна практика за развитие на СП за озеленяване и благоустройство в гр. Бургас;
► Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия.

Основни дейности:
♦ Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. В рамките на проекта се предвижда създаване и функциониране на Социално предприятие «Зелени асистенти» в Община Бургас, което ще отговори на необходимостта от подкрепа за социално включване и реализация на пазара на труда на лица в неравностойно положение и други
социално изключени лица. Социалното предприятие ще осигури заетост на 13 лица в неравностойно положение, ангажирани в предоставяне на дейности и мероприятия по озеленяване и поддръжка на общински обекти и площи - паркови пространства, зелени площи в отдалечените квартали на гр. Бургас и малките селища на територията на общината и 3 души персонал на предприятието. За обезпечаване функционирането на предприятието и създаване на здравословна и безопасна работна среда се предвижда да бъде извършен ремонт на помещения предоставени за нуждите на социалното предприятие и закупуване на необходимия инвентар за неговата дейност. Осигуряването на работни места по проекта ще бъде комбинирано с дейности в подкрепа на придобиване на трудови умения и умения за независим живот чрез предоставяне на професионално обучение. Стартът на дейността на социалното предприятие ще подкрепи процеса на интеграция на пазара на труда на лицата от рискови групи. С реализацията на проекта ще бъдат решени два значими проблема - от една страна ще се предостави възможност за реализация на хора от различни рискови групи, а от друга - ще се постигне трайно поддържане на зелените площи на територията на Община Бургас.

Статус: в процес на изпълнение (06.06.2018г.-31.12.2019г.)

Бюджет на проекта: 191 316.57 лв. с ДДС

ДБФП № BG05M9OP001-2.010-0376-C01

Продължителност: 19 месеца

Финансиране: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1390 Последна промяна: 15:07:58, 04 февруари 2021