Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I в кв.70 по плана на ж.р.„Меден рудник“, зона „Г“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.651.346 и 07079.651.347 по КК на гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 30 Януари 2019, 11:54
Валидно до: Четвъртък, 28 Февруари 2019, 12:02

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №173/28.01.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I в кв.70 по плана на ж.р."Меден рудник", зона "Г", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.651.346 и 07079.651.347 по КК на гр.Бургас, с които да се предвиди разделяне на УПИ I, като регулационната граница между тях да се предвиди по имотна граница между ПИ 07079.651.346 и 07079.651.347 и да се обособят нов УПИ I, отреден за ПИ 07079.651.347 по КК на гр.Бургас, с функционално отреждане "за жилищно строителство, КОО ТП и озеленяване" със запазване на изградените в УПИ многофамилна жилищна сграда с голяма височина и трафопост и нов УПИ XV, отреден за ПИ с идентификатор 07079.651.346 по КК на гр.Бургас, с функционално отреждане "за жилищно строителство" със запазване на свързаното допълващо застрояване по югозападната регулационна граница с УПИ V-704 и предвиждане на нова застройка със средна височина.

Гл.специалист:..................
 /И.Петракиева/

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3478 Последна промяна: 15:23:25, 29 януари 2021