Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ново, неупотребявано специализирано транспортно средство за хора с увреждания, във връзка с реализиране на дейностите по проект "Развитие на нови интегрирани услуги в Цент

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 28 Февруари 2019, 15:59
Валидно до: Понеделник, 8 Април 2019, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на ново, неупотребявано специализирано транспортно средство  за хора с увреждания, във връзка с реализиране на дейностите по  проект "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г. по процедура "Подкрепа за лицата с увреждания" № BG05M9OP001-2.008.         

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 08.04.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 09.04.2019 г.. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

По юридическата част: Гергана Стоянова- ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288;

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38597.

 

 

Файлове:

Решение
Номер: 00797-2019-0013_№495/28.02.2019 г.
Дата: 05.03.2019 / 12:08

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0013_№ 1490/06.06.2019 г.
Дата: 06.06.2019 / 12:36

Протокол №2
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 06.06.2019 / 12:37

протокол № 3
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 06.06.2019 / 12:38

Доклад
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 06.06.2019 / 12:38

Договор
Номер: 00797-2019-0013_№93-ОП19-15/3/26.07.
Дата: 06.08.2019 / 09:30

Приложения към договор
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 06.08.2019 / 09:31

Обявление за възложена поръчка
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 06.08.2019 / 09:32

Обявление за приключен договор 93-ОП19-15(3) от 26.07.2019г
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 05.05.2020 / 11:33

Протокол № 1 от работата на Комисията
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 24.04.2019 / 16:41

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 05.03.2019 / 17:11

Обявление
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 05.03.2019 / 12:09

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 05.03.2019 / 17:09

еЕЕДОП - pdf
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 05.03.2019 / 17:12

еЕЕДОП - xml
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 05.03.2019 / 17:14

Документация
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 05.03.2019 / 17:05

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 05.03.2019 / 17:07

Технически спецификации
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 05.03.2019 / 17:06

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 05.03.2019 / 17:08

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Номер: 00797-2019-0013_
Дата: 30.04.2020 / 17:30

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4057 Последна промяна: 15:23:25, 29 януари 2021