Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и обновяване на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 01 март 2019
Валидно до: вторник, 09 април 2019

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Ремонт и обновяване на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас"

 

гр. Бургас, 2019 г.

            Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 09.04.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 10.04.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

 

Линк към съобщение за отваряне на ценови оферти:

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38271

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 11:50

Протокол 1 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 16.04.2019 / 15:51

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 09.05.2019 / 17:31

Протокол № 2 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 09.05.2019 / 17:33

Протокол № 3 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 09.05.2019 / 17:34

Доклад от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 09.05.2019 / 17:35

Оценителна таблица Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 09.05.2019 / 17:34

Таблица с комплексна оценка
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 09.05.2019 / 17:34

Обявление за възложена поръчка
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 06.06.2019 / 12:37

Договор за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 06.06.2019 / 12:37

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 06.06.2019 / 12:38

Разяснение 1
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 18.03.2019 / 15:31

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 17:12

Обявление за поръчка
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 11:50

Документация за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 17:10

Методика за оценка Приложение № 9
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 17:11

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 17:12

КС- Приложение 3.1
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 17:13

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 17:14

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 17:15

Техническа спецификация
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 17:09

еЕЕДОП-PDF
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 17:15

еЕЕДОП-xml
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 01.03.2019 / 17:16

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0011_
Дата: 06.06.2019 / 15:15

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3416 Последна промяна: 15:23:25, 29 януари 2021