Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА в град Бургас по проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за с

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 28 февруари 2019
Валидно до: четвъртък, 04 април 2019

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА в град Бургас по проект "Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите" (YOUMIG)"

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 04.04.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 05.04.2019г. от 10:30ч. в административната сграда на ул. Климент Охридски № 3, заседателна зала, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38167

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

По техническата част: Веселина Димитрова - гл. експерт ИП, в дирекция ЕПП при Община Бургас, тел. 056/ 907 430.

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 05.03.2019 / 10:33

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 26.06.2019 / 15:11

Договор
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 26.06.2019 / 15:02

Обявление за възложена поръчка
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 26.06.2019 / 15:01

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 13.05.2019 / 17:12

Доклад
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 13.05.2019 / 17:11

Протокол 2
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 13.05.2019 / 17:11

Протокол 1
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 10.04.2019 / 12:00

е-ЕЕДОП в XML формат
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 05.03.2019 / 16:05

е-ЕЕДОП в PDF формат
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 05.03.2019 / 16:05

Проектодоговор
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 05.03.2019 / 16:05

Приложение №1
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 05.03.2019 / 16:04

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 05.03.2019 / 16:04

Документация
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 05.03.2019 / 16:02

Обявление за поръчка
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 05.03.2019 / 10:34

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0012_
Дата: 26.06.2019 / 15:11

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1855 Последна промяна: 15:23:25, 29 януари 2021