С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо и месни продукти, №2. Мляко и

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 06 март 2019
Валидно до: понеделник, 11 март 2019

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо и месни продукти, №2. Мляко и млечни продукти, №3 Риба, №4. Плодове и зеленчуци, №5. Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти, №6 Пакетирани стоки и подправки, №7 Яйца, №8. Хляб и хлебни изделия", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0057,

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 11.03.2019г. от 14:00 часа в сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,зала № 2.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36538

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2198 Последна промяна: 15:23:25, 29 януари 2021