Покана за обществено обсъждане на проект: “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 18 март 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Покана за обществено обсъждане на проект: "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим"

На 25.03.2019 от 17,00 часа в заседателната зала на Община Бургас, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг  и чл.6  ал.1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас (Приета с Решение по т.11/ Протокол № 14 от 20.11.2008 г. на Общински съвет - Бургас), ще се проведе обществено обсъждане за намерението на Община Бургас, чрез поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020"  за регионите София и Южна България,  да реализира инвестиционен проект: " Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим". Целият инвестиционен проект ще се финансира чрез комбиниране на финансовия инструмент, безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, по Процедура BG16RFOP001-1.001-39 в рамките на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Инвестиционен приоритет 4 " Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище "и  средства от бюджета на община Бургас.

Параметри на финансовия инструмент:

1. Максимален размер на дългосрочен дълг - 5 151 385 лева

2. Валута на дълга - лева

3. Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен, поет с договор за общински заем от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020"  за регионите София и Южна България

4. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бургас по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Бургас по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог

5. Срок за усвояване на кредита - до 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит

6. Условия за погасяване - 144 лихвени плащания и 126 погасителни вноски по главница   

7. Гратисен период за погасяване на главницата - до 18 месеца, считано от датата на  подписване на договора за кредита

8. Срок за погасяване - до 145 месеца от датата на подписване на договора

9. Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства

10. Лихвен процент - Референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 1,2 % годишно

11. Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на фонда

 

От страна на Община Бургас се отправя покана за присъствие на общественото обсъждане към представители на общинската администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтересовани физически и юридически лица.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1757 Последна промяна: 16:13:54, 05 февруари 2021