Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 08 април 2019
Валидно до: вторник, 14 май 2019

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране".

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 35 ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 14.05.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 15.05.2019г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас от комисия назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Янислав Тенев- юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 269

 

 

Линк към съобщение за отваряне на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39111

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 08.04.2019 / 14:48

Решение за прекратяване на процедура
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 01.11.2019 / 17:10

Доклад от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 17.07.2019 / 16:41

Протокол № 3 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 17.07.2019 / 16:41

Протокол № 2 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 17.07.2019 / 16:40

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 17.07.2019 / 16:39

Протокол № 1 от работата на Комисията
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 27.05.2019 / 16:46

espd-request.xml
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 09.04.2019 / 16:32

espd-request.pdf
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 09.04.2019 / 16:32

Проект на Договор
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 08.04.2019 / 14:59

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 08.04.2019 / 14:59

Документация
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 08.04.2019 / 14:58

Обявление за поръчка
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 08.04.2019 / 14:50

Обявление за невъзлагане
Номер: 00797-2019-0021_
Дата: 18.11.2019 / 16:40

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2677 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021