Съобщения до собственици за издадени заповеди за изработване на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ЦГЧ и ж.к."Лазур"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 09 април 2019
Валидно до: четвъртък, 09 май 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №907/08.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация /ПУП-ПР/ за УПИ VII-1827, VI-1828, XIII-1832, XVII-1834 в кв. 53 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.610.152, 07079.610.161, 07079.610.157, 07079.610.153 по КК на гр. Бургас с цел провеждане на вътрешните регулационни граници на УПИ VII-1827 по имотни граници на ПИ с идентификатор 07079.610.152 по КК на гр. Бургас.

- Със Заповед №908/08.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VI-195 в кв.17 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.193 по КК на гр. Бургас, с което УПИ VI-193 се отрежда за жилищно строителство и се предвижда, при запазване на свързаното застрояване с УПИ V-194 по действащ ПУП,  ново застрояване с височина частично 12,00м и 17,50м, разположено на нормативни отстояния от регулационни граници и сгради сгради в съседни УПИ, с градоустройствени показатели за устройствена зона "Жг", както следва: Плътност до 80%, Кинт до 3,0, Височина до 17,50м и Озеленяване мин.20%, в съответствие с ОУП на гр.Бургас.  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ VII-1827, VI-1828, XIII-1832, XVII-1834 в кв. 53 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.610.152, 07079.610.161, 07079.610.157, 07079.610.153 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №907/08.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ VII-1827, VI-1828, XIII-1832, XVII-1834 в кв. 53 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.610.152, 07079.610.161, 07079.610.157, 07079.610.153 по КК на гр. Бургас с цел провеждане на вътрешните регулационни граници на УПИ VII-1827 по имотни граници на ПИ с идентификатор 07079.610.152 по КК на гр. Бургас.

Гл.специалист:.................. /И.Петракиева/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ VI-195 в кв.17 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.193 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №908/08.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VI-195 в кв.17 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.193 по КК на гр. Бургас, с което УПИ VI-193 се отрежда за жилищно строителство и се предвижда, при запазване на свързаното застрояване с УПИ V-194 по действащ ПУП, ново застрояване с височина частично 12,00м и 17,50м, разположено на нормативни отстояния от регулационни граници и сгради сгради в съседни УПИ, с градоустройствени показатели за устройствена зона "Жг", както следва: Плътност до 80%, Кинт до 3,0, Височина до 17,50м и Озеленяване мин.20%, в съответствие с ОУП на гр.Бургас.
Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 922 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021