С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Подготовка, организиране и провеждане на заключителна международна партньорска среща в град Бургас по проект „Подобряване на институционалния капацитет и н

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 18 април 2019
Валидно до: вторник, 23 април 2019

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Подготовка, организиране и провеждане на заключителна международна партньорска среща в град Бургас по проект "Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите" (YOUMIG)", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0012,

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 23.04.2019г. от 10:00 часа, в гр. Бургас, ул. "Климент Охридски" № 3, заседателна зала.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37537

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1562 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021