С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на ново, неупотребявано специализирано транспортно средство за хора с увреждания, във връзка с реализиране на дейностите по проект "Развити

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 28 Май 2019, 15:03
Валидно до: Вторник, 4 Юни 2019, 11:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Доставка на ново, неупотребявано специализирано транспортно средство  за хора с увреждания, във връзка с реализиране на дейностите по  проект "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г. по процедура "Подкрепа за лицата с увреждания" № BG05M9OP001-2.008, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0013, oбявява, че ценовите оферти на допуснатият участнк ще бъде отворена и оповестена на заседание, което ще се състои на 04.06.2019г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37485.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3045 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021