Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 28 юни 2019
Валидно до: вторник, 23 юли 2019

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

       "Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1:"Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от дирекция УКОРС, отдел ОФК, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Обособена позиция № 2:"Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Обособена позиция №3:"Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП "Спортни имоти", съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП"

Обособена позиция № 4: "Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП "Транспорт", съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП";

Обособена позиция № 5: "Доставка на работно облекло и предпазни средства за нуждите на ОП "Чистота еко", съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП";

Обособена позиция № 6: Доставка на специализирано медицинско работно облекло за медицинските специалисти в "Детско и училищно здравеопазване" и работно облекло за здравни медиатори"

Обособена позиция № 7: "Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и консумативи за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания по проект  "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП №: BG05M9OP001-2.008-0002-C01., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.,

 

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - гл.юрисконсулт Дирекция "Обществени поръчки"

056 907 288

 

Линк към съобщение отваряне и оповестяване на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39807

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 28.06.2019 / 17:04

Техническо предложение ОП 3
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 16:44

Ценово предложение ОП 3
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 16:56

Договор ОП 6
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 16:57

Техническо предложение ОП 6
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 17:00

Ценово предложение ОП 6
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 17:05

Договор ОП 7
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 17:07

Техническо предложение ОП 7
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 17:10

Ценово предложение ОП 7
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 17:12

Решение за прекратяване на ОП 1
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 04.11.2019 / 14:08

Обявление за възложена поръчка ОП 4 и ОП 5
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 05.11.2019 / 16:47

Ценово предложение ОП 4
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 05.11.2019 / 17:07

Договор ОП 4
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 05.11.2019 / 17:06

Техническо предложение ОП 4
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 05.11.2019 / 17:08

Договор ОП 5
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 05.11.2019 / 17:10

Ценово предложение ОП 5
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 05.11.2019 / 17:14

Техническо предложение ОП 5
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 05.11.2019 / 17:12

Обявление за възложена поръчка ОП 1
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 19.11.2019 / 11:37

Договор ОП 3
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 16:44

Ценово предложение ОП 2
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 16:44

Обявление за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 28.06.2019 / 17:04

Техническа спецификация
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 28.06.2019 / 17:06

Документация за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 28.06.2019 / 17:07

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 28.06.2019 / 17:07

Проект на договор ОП 1, ОП2, ОП 3, ОП 4, ОП.5 и оп 6
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 28.06.2019 / 17:08

Проект на договор ОП 7
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 28.06.2019 / 17:15

е-ЕЕДОП-PDF
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 28.06.2019 / 17:16

еЕЕДОП- xml
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 28.06.2019 / 17:17

Приложение № 3.1 за всяка обособена позиция
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 28.06.2019 / 17:07

Протокол №1
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 02.08.2019 / 11:09

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 19.09.2019 / 14:35

Протокол 2 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 19.09.2019 / 14:36

Протокол №3 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 19.09.2019 / 14:37

Доклад от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 19.09.2019 / 14:37

Обявление за възложена поръчка ОП 2,3, 6 и 7
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 12:05

Договор ОП 2
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 16:43

Техническо предложение ОП 2
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 31.10.2019 / 16:43

Обявление за приключен договор по ОП 6
Номер: 00797-2019-0035_
Дата: 16.06.2020 / 12:11

Обявление за приключен договор 93-ОП19-49(8) от 30_10_2019г_ ОП3.pdf
Номер: Обявление за приключен договор 93-ОП19-49(8) от 30_10_2019г_ ОП3.pdf
Дата: 19.02.2021 / 15:18

Обявление за приключен договор №93-ОП19-49(11) от 04_11_2019г_ по ОП4.pdf
Номер: Обявление за приключен договор №93-ОП19-49(11) от 04_11_2019г_ по ОП4.pdf
Дата: 25.02.2021 / 11:49

Обявление за приключен договор 93-ОП19-49(12) от 04_11_2019г_ по ОП5.pdf
Номер: Обявление за приключен договор 93-ОП19-49(12) от 04_11_2019г_ по ОП5.pdf
Дата: 07.04.2021 / 15:41

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1803 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021