ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ КВ. 54, ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Вторник, 11 Юни 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Лодкостоянка Крайморие след СМР(1)

Проектът предвижда изграждане на покрита лодкостоянка в кв. "Крайморие", гр. Бургас, известен с дългогодишни традиции в риболова и рибовъдството. Кварталът е с постоянно население от 851 души, като на територията му е регистрирано рибарско сдружение "Крайморие", в което членуват 40 човека. До настоящия момент подобно хидротехническо съоръжение (ХТС), служещо като временно укритие на риболовни кораби за акваторията на залива няма изградено. Изборът на ситуационно решение на лодкостоянката е базиран върху съчетаване на следните фактори и защитни функции:
- Разположение в близост до населени места, в които има активни рибарски общности и се развива дребномащабен риболов - кв. "Крайморие", селищно образувание "Ченгене скеле" и кв. "Победа";
- Не се засяга плажна ивица;
- Възможност за изграждане на съоръжението пионерно само с брегова механизация;
- Защитена от вълнение, течения и навлизане на наноси акватория;
- Превенция на абразията и срутищните процеси на бреговия скат в зоната на лодкостоянката;
- Наличие на естествена дълбочина на избраната акваторията, което изключва допълнителни дейности по удълбаване и негативен ефект върху подводната и бентосна флора и фауна.

Проектния капацитет на лодкостоянката е за общо 54 лодки с дължина:
   - от 9 до 12 м-10 броя;
   - от 6 до 9 м-16 броя;
   - до 6 м-28 броя.
Покритата лодкостоянка се разполага в акваторията на дълбочина от 1 до 3 м, включва северен и южен оградени молове, и тилна територия с разположени върху нея битова сграда и КПП.

Основна цел на проекта е подобряване на условията за развитие на сектор "рибарство", насърчаване на социалното приобщаване и заетост в зависими от рибарството общности на територията на Община Бургас.

Специфични цели:
► Да се създадат условия за развитие на непромишлен и дребномащабен риболов;
► Да се съхранят местните традиции в региона за риболов и рибовъдство;
► Да се подобрят безопасността и условията за извършване на риболовна дейност.
► Да се подкрепи местната рибарска общност в извършване на дейността им чрез изграждане на подходяща инфраструктура.

Очаквани резултати:
√ Изпълнението на проекта ще доведе до изграждане на дребномащабна инфраструктура;
√ Подобрени условия на труд за местните рибари и ще бъде осигурена тяхната безопасност при извършване на дейността им;
Създадени условия за развитие на непромишления риболов в региона и съхранени традиции в местния риболов.

Бюджет на проекта: 2 582 912,75 лева
Община Бургас - 1 352 427.29 лева
БФП - 800 000 лева

Финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
Приоритетни оси: BG14MFOP001-1.008 - Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите Наименование на процедура Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки

АДБФП: № МДР-ИП-01-64/06.06.2018 г.

Срок на изпълнение: 06.06.2018-06.12.2019

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1919 Последна промяна: 10:46:03, 13 август 2021