Съобщение за издадена заповед на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

 

- Със Заповед №1504/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІІ-1 в кв.139 по плана на "Районен център", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.252 по КК на гр.Бургас.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1091 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021