Съобщение до Валентина Пеева Кънчева

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 17 юни 2019
Валидно до: понеделник, 01 юли 2019

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава   Заповед №984/15.04..2019г. Зам.-кмет "Строителство инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, издадена на основание чл. 225а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

 

 

 

        Община Бургас, съобщава на Валентина Пеева Кънчева, с адрес: гр. Бургас, ул. "Ивайло" №14, че на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №984/15.04.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на  строеж: "Масивна постройка, долепена към фасадата на сграда в режим на ЕС", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.614.279 по КК на гр. Бургас, УПИ XIX-7567,7566, кв.55 по плана на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Ивайло" №14.

      Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Община Бургас, сградата на Дирекция ЦАУ "Приморие" (ул. "Александровска" №83, ет.2, ст.11).

      Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, чрез Община Бургас пред Административен съд - гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

      Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

 

 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас

Главен специалист БКСВЕ - М. Димитрова

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 816 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021