ДО ДО ВСИЧКИ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ НА БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ № 45, ВХ. Б ГР. БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 20 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019

 

ДО

ДО ВСИЧКИ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ 

НА бул. "Стефан Стамболов" № 45, вх. Б

ГР. БУРГАС

 

Относно: жалба с вх. № 94-01-2911/1/06.06.2019г. на Община Бургас

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

По повод постъпила в Община Бургас, жалба с вх. № 94-01-2911/1/06.06.2019г. относно препоръчано отводняване на метална конструкция - тип конзолна козирка над партерен етаж на жилищна сграда  с административен адрес: бул. "Стефан Стамболов" № 45, вх. Б, гр. Бургас от служители в отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация" при Община Бургас е извършена проверка на място и е констатирано, че мазилката на съществуващата стоманобетонна козирка на западната фасада на вход "Б" на жилищната сграда е обрушена, не се поддържа в добро състояние и в този си вид застрашава сигурността и безопасността на преминаващите в района граждани. Металната конструкция - тип конзолна козирка, закрепена към съществуващата стоманобетонова козирка над партерният етаж не е надлежно отводнена.

Съгласно разпоредбата на чл. 195, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, като носят и имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти. Състоянието на обектите и обстоятелствата по чл. 195, ал. 6 се установяват с протокол от комисия, назначена от Кмета на Общината. Комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица.

С настоящото писмо, Ви уведомяваме, че на 26.06.2019г. /сряда/ от 10.30 часа Комисия, назначена със Заповед № 531/01.03.2019 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, ще извърши оглед на място, с цел установяване състоянието на козирките на западната фасада на вход "Б" на жилищната сграда. В случай, че сте възпрепятствани да присъствате на огледа, може да присъства Ваш упълномощен представител.

На основание чл. 196, ал. 2 от ЗУТ, имате възможност до съставяне на констативния протокол, да бъдете изслушани от членовете на комисията по чл. 196 от ЗУТ, както и да представите писмено становище за изясняване на факти и обстоятелства от значение за административното производство.

            Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че в Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас е започнато административно производство по чл. 195, ал. 4 от ЗУТ за строеж: "Стоманобетонна козирка и метална конструкция - тип конзолна козирка, закрепена към  стоманобетонова козирка над партерният етаж на западната фасада на вход "Б" на жилищна сграда, част от строеж "Сграда с идентификатор 07079.619.30.1 по КК на гр. Бургас", находящ се на административен адрес: бул. "Стефан Стамболов" № 45, гр. Бургас"

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 856 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021