РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 07/28.06.2019 год.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 08 юли 2019
Валидно до: четвъртък, 08 август 2019

РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

07/28.06.2019 год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с Молба вх. №94-01-9759/3/25.04.2019 год. и Заявления с вх. №70-00-3726/13.05.2019 год. и №70-00-3727/13.05.2019 год. от "Нов път 2018" ЕООД и реализирането на обект: "Жилищна сграда в УПИ I-7559, кв. 58 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас", ЦАУ "Приморие", за издаване разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност, установих следното.

Комисията, назначена със Заповед №3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място- тротоарното пространство на ул. "Иван Шишман", западно от ПИ 07079.614.338, УПИ I-7559, кв. 58 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас и административен адрес: ул. "Иван Шишман" №56, ЦАУ "Приморие" и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

Дърветата се намират в зона с постоянно натоварване от пешеходци и моторни превозни средства. Те са на видима възраст над 40 г. с височина на короната 12- 13 м, с нарушени физиологични, декоративни качества и устойчивост, в лошо фитосанитарно състояние. За дърветата са констатирани несвойствен прираст и нарушена статика на короната, рани от предишни резитби, рани по кората, както и калусирали рани, коренови издънки и видима коренова система, които са нарушили настилката при бордюра и тротоара, множество механични повреди и гнилоти, , налични са суховършие и сухи клони, избуял и неоформен прираст, несиметрична и небалансирана корона, с опасност от пречупване при тежест, изкривяване на централно стъбло, с V-образно сключване на клони с голяма тежест, загниване на дървесината в участъци на рани и остатъци от клони.

На територията на ПИ 07079.614.338, УПИ I-7559, кв. 58 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, "ЦАУ Приморие", се предвижда да се изгради жилищна сграда. От предоставената документация- проект по част "Паркоустройство и благоустрояване" за обект: "Жилищна сграда в УПИ I-7559, кв. 58 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" и извършения оглед на място е видно, че съществуващите на тротоара пред имота две (2) дървета попадат в опасна близост до масов изкоп, с което застрашават живота и здравето на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и техническата инфраструктура. Поради съображения за сигурност Комисията препоръчва същите да бъдат премахнати преди започване на строителната дейност.

За дърветата е изготвена санитарна оценка, съгласно формуляр /Приложение 1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас/ Приета с решение на общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г., с подробно описание на състоянието им към момента на провеждане на процедурата, както и Протокол от дата 20.05.2019 год., в който са дадени препоръки за премахване на общо два (2) броя дървета от вид: Липа (Tilia sp.) с номера № 5 и 6, които попадат в опасна близост до масов изкоп за проектираната сграда.

•Номерата на видовете са от изготвените Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и чертеж "Опис на съществуващата растителност" по част П и Б.

Като взех в предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 20.05.2019г., при отчитане местоположението на дърветата с доказана невъзможност за съхраняване по проекта, считам за невъзможно запазването на дърветата. Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19(1), т.1 и т.3 от Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност, чл. 23(2) т.1 и т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, както и чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

      Отсичането и изкореняването на общо два (2) броя дървета от вид: Липа (Tilia sp.) с номера № 5 и 6, които попадат в опасна близост до масов изкоп за проектираната сграда.

      •Номерата на видовете са от изготвените Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и чертеж "Опис на съществуващата растителност" по част П и Б.

            Съобразно Приложение №4 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица дължат такса за издаване на Разрешение за отсичане, която са заплатили чрез приходна квитанция номер 0000554320 от дата 11.06.2019 год.

            На основание чл. 25 (1) и Приложение №4 към него от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас е изготвена Оценка за обезщетение за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя на територията на Община Бургас, съгласно която Изпълнителя на обекта дължи шестстотин (600,00) лв., заплатени с платежно нареждане от дата 31.05.2019 год.

            На основание чл.10(1) Изпълнителят на обекта се задължава да извърши компенсаторно залесяване от минимум 10 броя дълготрайни декоративни дървета в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и големина от отдел "Озеленяване и благоустрояване", Община Бургас. Гаранционния срок за извършено озеленяване и компенсаторно залесяване е най- малко два вегетативни периода. Дърветата да отговарят изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество) за производство на декоративна растителност. Внасянето на компенсаторното залесяване да се извърши в първия възможен посадъчен сезон, но не по-късно от 31.12.2019г.

            Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на фирмата Изпълнител на обекта, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел "Озеленяване и благоустрояване", Община Бургас, "ЦАУ Приморие", съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането, премахването и резитбите на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Изпълнителя на обекта, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

            На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно- предавателен протокол между главния специалист в отдел "Озеленяване и благоустрояване" към "ЦАУ Приморие" и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 2 предл. посл. от Административно-процесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1541 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021