Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции”

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 15 юли 2019
Валидно до: сряда, 21 август 2019

 

                                                  ОБЩИНА БУРГАС

 

                                                       Дирекция

 

                                            "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

                                                Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

                                     за обществена поръчка, с предмет:

 

"Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна  транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции"

 На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

                                              гр. Бургас, 2019 г.

 

  Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 21.08.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 22.08.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

Гинка Драгнева - Гл.експерт " Икономика и  Стопански дейности", при Община Бургас - 056 907 532

Линк към съобщение за оповестяване на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41457

 

Файлове:

Ценово предложение ОП 10
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:32

Техническо предложение ОП5
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:19

Договор ОП 5
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:18

Ценово предложение ОП 1
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:17

Техническо предложение ОП1
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:17

Договор ОП 1
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:14

Обявление за възложена поръчка по ОП1, ОП5, ОП6, ОП8, ОП9, ОП10
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:12

Ценово предложение ОП4
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.01.2021 / 11:44

Техническо предложение ОП4
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.01.2021 / 11:44

Договор ОП 4
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.01.2021 / 11:43

Ценово предложение ОП 3
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.01.2021 / 11:43

Ценово предложение ОП 5
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:21

Договор ОП 6
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:22

Техническо предложение ОП10
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:32

Договор ОП 10
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:30

Ценово предложение ОП 9
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:30

Техническо предложение ОП9
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:30

Договор ОП 9
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:28

Ценово предложение ОП 8
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:27

Техническо предложение ОП8
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:26

Договор ОП 8
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:25

Ценово предложение ОП 6
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:24

Техническо предложение ОП6
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 19.01.2021 / 10:23

Техническо предложение ОП 3
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.01.2021 / 11:43

Договор ОП 3
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.01.2021 / 11:42

Ценово предложение ОП2
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.01.2021 / 11:42

Протокол № 2 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 09.12.2019 / 16:58

Разписания
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.07.2019 / 16:09

еЕЕДОП - xml
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.07.2019 / 16:07

еЕЕДОП - pdf.
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.07.2019 / 16:06

Автобусни линии от областната транспортна схема - квота Община Бургас
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.07.2019 / 16:06

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРОБЕГА
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.07.2019 / 16:05

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.07.2019 / 16:05

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.07.2019 / 16:05

Документация, технически спецификации и методика за оценка
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.07.2019 / 16:04

Обявление
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.07.2019 / 16:04

Протокол 1
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 01.06.2020 / 17:00

Протокол 3
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 01.06.2020 / 17:01

Техническо предложение ОП2
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.01.2021 / 11:42

Договор ОП 2
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.01.2021 / 11:38

Обявление за възложена поръчка по ОП2, ОП3, ОП4.pdf
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 18.01.2021 / 11:37

Решение за изменение 1303 от 05.06.2020г.
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 05.06.2020 / 10:34

Доклад
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 01.06.2020 / 17:07

Протокол 5
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 01.06.2020 / 17:05

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 01.06.2020 / 17:07

Таблица с оценка на ценово предложение и комплексна оценка
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 01.06.2020 / 17:05

Таблица с оценка на техническо предложение
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 01.06.2020 / 17:06

Протокол 4
Номер: 00797-2019-0041_
Дата: 01.06.2020 / 17:04

Решение
Номер: 00797-2019-0041_№ 1926/15.07.2019 г.
Дата: 18.07.2019 / 16:03

Договор с подизпълнител Конконрд-7 ЕООД.pdf
Номер: Договор с подизпълнител Конконрд-7 ЕООД.pdf
Дата: 25.02.2021 / 15:00

Цеово предложение ОП 7.pdf
Номер: Цеово предложение ОП 7.pdf
Дата: 26.02.2021 / 10:11

Техническо предложение ОП7.pdf
Номер: Техническо предложение ОП7.pdf
Дата: 26.02.2021 / 10:11

Договор ОП7.pdf
Номер: Договор ОП7.pdf
Дата: 26.02.2021 / 10:11

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4219 Последна промяна: 15:00:54, 25 февруари 2021