„Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Oбщина Бургас и застраховка на служители на Oбщина Бургас и общинските предприятия по обособени позиции”

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 18 Юли 2019, 10:08
Валидно до: Четвъртък, 22 Август 2019, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Община Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции", включващи:

 

Обособена позиция 1 "МПС - застраховки "Гражданска отговорност" "Автокаско"- всички рискове; "Злополука на водача и пътниците в МПС", "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз"  и "Обща гражданска отговорност";

Обособена позиция 2 "Електронно оборудване - застрахователна защита срещу - "Кражба и грабеж", "Късо съединение и токов удар" и "Злоумишлени действия на трети лица";

Обособена позиция 3  "Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти, собственост на Община Бургас" - застрахователна защита срещу "Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/";

Обособена позиция 4 "Служители и лица, подлежащи на застраховане от община Бургас и общинските предприятия" - застраховки "Злополука", "Трудова злополука" и рискова застраховка "Живот".

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 22.08.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 23.08.2019г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

По юридическата част: Янислав Тенев- юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 269.

По техническата част: Петя Станчева- гл. експерт в Дирекция "Икономика и стопански дейности"- 056 / 907- 531

Линк към съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти - http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40711

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 22.07.2019 / 12:07

Доклад
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 12.02.2020 / 17:14

Техническо предложение ОП 2
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 08.06.2020 / 11:47

Ценово предложение ОП 2
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 08.06.2020 / 11:48

Договор по ОП3
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 08.06.2020 / 11:49

Техническо предложение ОП 3
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 08.06.2020 / 11:49

Ценово предложение ОП 3
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 08.06.2020 / 11:50

Договор по ОП4
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 08.06.2020 / 11:51

Техническо предложение ОП 4
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 08.06.2020 / 11:51

Ценово предложение ОП 4
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 08.06.2020 / 11:52

Договор по ОП 2
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 08.06.2020 / 11:35

Решение за избор на изпълнител 1623 от 03.07.2020 г
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 03.07.2020 / 16:56

ДОКЛАД
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 03.07.2020 / 16:56

Протокол
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 03.07.2020 / 16:57

Обявление за възложена поръчка ОП 2, ОП 3, ОП 4
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 08.06.2020 / 11:30

Обявление за възлагане ОП1
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 12.08.2020 / 10:43

Договор ОП 1
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 12.08.2020 / 10:44

Ценово предложение ОП 1
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 12.08.2020 / 10:46

Протокол № 3 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 12.02.2020 / 17:14

Протокол № 2 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 12.02.2020 / 17:13

Решение за избор на изпълнител № 368 от 10.02.2020 г.
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 12.02.2020 / 13:18

Обявление за поръчка
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 22.07.2019 / 12:09

Документация
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 23.07.2019 / 16:34

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 23.07.2019 / 16:36

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 23.07.2019 / 16:37

Приложение № 1.1 и № 1.1а по ОП1
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 23.07.2019 / 16:37

Приложение № 1.2 по ОП 1
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 23.07.2019 / 16:38

Приложение № 1.3 и № 1.3а по ОП 1
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 23.07.2019 / 16:38

Приложение № 2.1 и № 2.2 по ОП 2
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 23.07.2019 / 16:39

Приложение № 3.1 и № 3.2 по ОП 3
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 23.07.2019 / 16:39

Приложение № 4 по ОП 4
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 23.07.2019 / 16:40

espd-request.pdf
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 23.07.2019 / 16:40

espd-request.xml
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 23.07.2019 / 16:41

Отговор на постъпило запитване № 1
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 06.08.2019 / 17:52

Отговор на постъпило запитване № 2
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 06.08.2019 / 17:53

Отговор на постъпило запитване № 3
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 09.08.2019 / 17:06

Отговор на постъпило запитване № 4
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 13.08.2019 / 16:32

Протокол № 1 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 25.09.2019 / 16:41

Техническо предложение ОП1
Номер: 00797-2019-0042_
Дата: 12.08.2020 / 10:45

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3954 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021