ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА ЗАПАДНО ОТ М. РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ (БИВША М. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ), ОБЩИНА БУРГАС

Четвъртък, 18 Юли 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Проектът предвижда изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно укритие на риболовни кораби - покрита лодкостоянка, която да обслужва рибарите и подпомага техните дейности от рибарското селище Ченгене скеле, разположено в акваторията на Бургаския залив. Местоположението на обекта е в ПИ 07079.10.1245 по КК на гр. Бургас. С характерните си рибарски постройки и неподправения начина на обитаване на местните рибари, практикуващи от години традиционен риболов, с годините селището се е утвърдило като място със своеобразен дух и атмосфера. Непосредствената близост на обекта до селището, наличието на обслужващ път, добрата транспортно - комуникационна осигуреност на зоната са предпоставка за избора на местоположение на лодкостоянката и инвестиционните намерения на Община Бургас, свързани с развитие на територията и концентриране на ресурс за подобряване на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура. Взети са предвид конфигурацията на брега и вълновия режим, без да се засяга плажна ивица, защитата на брега от вълнение, течения и навлизане на наноси, превенцията срещу морската абразия и срутищните процеси. Покритата лодкостоянка се разполага в акваторията на дълбочина от 1,78 m, като включва ограден вълнолом с обща дължина приблизително 200 m, който оформя и защитава акваторията на лодкостоянката от север, северозапад и запад. Предвижда се изграждането на площадка с рампа за спускане и прибиране на лодките; подходен канал с дълбочина от 2,5 m до 4,5 m; ограда на територията на лодкостоянката, която да осигури контролиран достъп; КПП; колонки за снабдяване на лодкостоянките с вода и ел. енергия; изграждане на водопроводна мрежа на територията на лодкостоянката - за захранване на колонките с вода и за противопожарни нужди.
Проектът е насочен към създаване на подходящи и безопасни условия за работа и живот на рибарската общност в м. Ченгене скеле и съседните населени места.
Основна цел на проекта е подобряване на условията за развитие на сектор "рибарство", насърчаване на социалното приобщаване и заетост в зависими от рибарството общности на територията на Община Бургас.

Специфични цели:
► Създаване условия за развитие на непромишлен и дребномащабен риболов в региона;
► Опазване на местните традиции за риболов и рибовъдство в региона;
► Подобряване безопасността и условията за извършване на риболовна дейност.
► Подкрепа на местната рибарска общност чрез изграждане на подходяща инфраструктура за риболовна дейност.
Изпълнението на проекта способства за съхраняване на водното биоразнообразие и морските екосистеми, както и опазване на населението от вредното въздействие на водите, което е следствие от последиците на климатичните изменения.
Освен лодкостоянка, обслужваща дребномащабния крайбрежен риболовен флот, хидротехническото съоръжение изпълнява брегозащитни и брегоукрепващи функции, които са необходими като противодействие срещу морската абразия и срутищни процеси.

Очаквани резултати:
√ Изградена дребномащабна риболовна инфраструктура;
√ Подобрени условия на труд за местните рибари и осигурена безопасност при извършване на риболовна дейност;
√ Създадени условия за развитие на непромишления риболов в региона и съхранени традиции.

Бюджет на проекта: 2 301 884,87лева
Община Бургас - 1 501 884,87 лева
БФП - 800 000 лева

Финансиране: Програма за морско дело и рибарство 204-2020
Приоритетна ос: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите; процедура BG14MFOP001-1.009 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки"
АДБФП: № МДР-ИП-01-37/03.04.2019 г.
Срок на изпълнение: 03.04.2019 г. - 03.10.2020 г. 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1383 Последна промяна: 14:49:11, 04 февруари 2021