Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас по д

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 12 август 2019
Валидно до: понеделник, 16 септември 2019

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас по две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: "Доставка на автомобил 6+1 места за нуждите на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови";

Обособена позиция 2: "Автомобил тип микробус 5+1 места - за превоз на служители и разнос на храна, за нуждите на Детска кухня"    

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 16.09.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 17.09.2019г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от Комисия назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

по юридическата част: Янислав Тенев - юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 269

по техническата част: Даниел Борисов - ст. експерт в отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми" при Община Бургас - 056 / 841 149

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0045_
Дата: 15.08.2019 / 14:03

Решение за прекратяване на процедурата
Номер: 00797-2019-0045_
Дата: 09.10.2019 / 17:02

Решение за одобряване на обявление за изменение
Номер: 00797-2019-0045_
Дата: 24.09.2019 / 16:13

espd-request.xml
Номер: 00797-2019-0045_
Дата: 16.08.2019 / 17:10

espd-request.pdf
Номер: 00797-2019-0045_
Дата: 16.08.2019 / 17:10

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0045_
Дата: 16.08.2019 / 17:09

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0045_
Дата: 16.08.2019 / 17:09

Документация
Номер: 00797-2019-0045_
Дата: 16.08.2019 / 17:08

Обявление за поръчка
Номер: 00797-2019-0045_
Дата: 15.08.2019 / 14:04

Oбявление за невъзлагане
Номер: 00797-2019-0045_
Дата: 28.10.2019 / 14:26

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1957 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021