ЗАПОВЕД № 2297/20.08.2019 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 20 Август 2019, 15:15
Валидно до: Вторник, 17 Септември 2019, 15:15

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

2297/20.08.2019 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.13 от дневния ред на проведеното на 28.05.2019 г. заседание (Протокол № 57), Решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.22 и т.25 от дневния ред на проведеното на 25.06.2019 г. заседание (Протокол № 58), и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 30.07.2019 г. заседание (Протокол № 60)

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

I. В изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.13 от дневния ред на проведеното на 28.05.2019 г. заседание (Протокол № 57)

            1. УПИ І-62 (едно римско за имот планоснимачен номер шестдесет и две) в кв. 6 (шест), целият с площ 646 (шестстотин четиридесет и шест) кв.м по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - улица; североизток - УПИ ІІ-61; юг, югоизток - УПИ ХV-за озеленяване; запад, югозапад - УПИ LVІ-62, актуван с Акт №6455/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден "за вилно строителство", в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м,  идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2062 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две нула шест две), целият с площ 646 (шестстотин четиридесет и шест)  кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.2309, 07079.705.2063, 07079.705.3081, 07079.705.4016, 07079.705.2308, с начална тръжна цена 26 565 (двадесет и шест хиляди петстотин шестдесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2656,50 (две хиляди шестстотин петдесет и шест лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 2656,50 (две хиляди шестстотин петдесет и шест лв. и петдесет ст.) лева и цена на тръжната документация - 53,13 (петдесет и три лв. и тринадесет ст.) лева, без ДДС;

2. УПИ ІІ-61 (две римско за имот планоснимачен номер шестдесет и едно) в кв. 6 (шест), целият с площ 645 (шестстотин четиридесет и пет)  кв.м по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - улица; североизток - УПИ ІІІ-61; югоизток - УПИ ХV-за озеленяване; югозапад - УПИ І-62 , актуван с Акт №6456/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден "за вилно строителство", в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м,  идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2308 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула осем), целият с площ 645(шестстотин четиридесет и пет)  кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.2062, 07079.705.3081, 07079.705.2061, 07079.705.4016, с начална тръжна цена 26 520 (двадесет и шест хиляди петстотин и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2652 (две хиляди шестстотин петдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 2652 (две хиляди шестстотин петдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 53,04 (петдесет и три лв. и четири ст.) лева, без ДДС;

3. УПИ LVІ-62 (петдесет и шест римско за имот планоснимачен номер шестдесет и две) в кв. 6 (шест), целият с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв.м по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: запад, северозапад - улица; изток, североизток - УПИ І-62; юг - УПИ LV-63,  актуван с Акт №6454/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден "за вилно строителство", в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м,  идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2309 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула девет), целият с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3095, 07079.705.3085, 07079.705.2063, 07079.705.3081, 07079.705.2062, 07079.705.4016, с начална тръжна цена 27 300 (двадесет и седем хиляди и триста) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2730 (две хиляди седемстотин тридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 2730 (две хиляди седемстотин тридесет) лева и цена на тръжната документация - 54,60 (петдесет и четири лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС;

4. УПИ VІІ-общ. (седем римско, общински), кв. 2 (две), целият с площ 729 (седемстотин двадесет и девет) кв.м, по плана на в.з."Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ VІІІ-общ.; изток - улица; юг - улица; запад - УПИ VІ-165, актуван с Акт №1506/22.11.1999 г. за частна общинска собственост, отреден "за вилно строителство", в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2297 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две две девет седем), целият с площ 729 (седемстотин двадесет и девет) кв.м по КК на гр.Бургас, при съседи: 07079.705.3088; 07079.705.3094; 07079.705.3089; 07079.705.2296 и 07079.705.2165, с начална тръжна цена 27 200 (двадесет и седем хиляди и двеста) лева,  без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2720 (две хиляди седемстотин двадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 2720 (две хиляди седемстотин двадесет) лева и цена на тръжната документация - 54,40 (петдесет и четири лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС;

5. УПИ VІІІ-общ. (осем римско, общински), кв. 2 (две), целият с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м, по плана на в.з."Боровете", землище кв.Банево, гр.Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІІ; изток - улица; юг - УПИ VІ-165, УПИ VІІ-общ.; запад - УПИ ІІІ-168, актуван с Акт №7147/24.08.2012г. за частна общинска собственост, отреден "за вилно строителство", в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.705.2296 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две две девет шест), целият с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м по КК на гр.Бургас, при съседи: 07079.705.2168; 07079.705.2167; 07079.705.2165; 07079.705.2297; 07079.705.2795; 07079.705.3089; 07079.705.2294; 07079.705.2295; 07079.705.2169, с начална тръжна цена 25 990 (двадесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2599 (две хиляди петстотин деветдесет и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 2599 (две хиляди петстотин деветдесет и девет) лева и цена на тръжната документация - 51,98 (петдесет и един лв. и деветдесет и осем ст.) лева, без ДДС;

6. УПИ ІХ-185 (девет римско за имот планоснимачен номер сто осемдесет и пет) в кв.10 (десет), целият с площ 738 (седемстотин тридесет осем) кв.м, по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ VІ; изток - УПИ VІІІ; юг - улица; запад - УПИ Х-186, актуван с Акт №2253/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отреден "за вилно строителство", в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м,   идентичен с ПИ с идентификатор 07079.705.2185 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две едно осем пет), с площ 738 (седемстотин тридесет осем)  кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3093; 07079.705.2184; 07079.705.2183; 07079.705.2182; 07079.705.2181; 07079.705.2186, с начална тръжна цена 26 710 (двадесет и шест хиляди седемстотин и десет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2671 (две хиляди шестстотин седемдесет и един) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 2671 (две хиляди шестстотин седемдесет и един) лева и цена на тръжната документация - 53,42 (петдесет и три лв. и четиридесет и две ст.) лева, без ДДС;

7. УПИ V-283 (пет римско за имот планоснимачен номер двеста осемдесет и три) в кв. 8 (осем), целият с площ 507 (петстотин и седем) кв.м, по плана на в.з. "До стопанския двор", землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - УПИ VІ-284; североизток - УПИ ІV-282; югоизток - улица; югозапад - улица,   актуван с Акт №6232/01.12.2010г. за частна общинска собственост, отреден "за вилно строителство", в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.705.2283 с площ 507 (петстотин и седем) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3080; 07079.705.2282; 07079.705.2281; 07079.705.2284; 07079.705.3078, с начална тръжна цена 22 130 (двадесет и две хиляди сто и тридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2213 (две хиляди двеста и тринадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 2213 (две хиляди двеста и тринадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС;

II. В изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 25.06.2019 г. заседание (Протокол № 58).

1. УПИ XXIX-951 (двадесет и девет римско за имот с планоснимачен номер деветстотин петдесет и едно), кв. 68 (шестдесет и осем), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 747 (седемстотин четиридесет и седем) кв. м., актуван с Акт №7761/12.02.2014 г. за частна общинска собственост, при граници: север - УПИ I-924 и УПИ II-925, изток - УПИ VI-952, юг - УПИ XXVII-950,949, запад - улица, с начална тръжна цена 22 380,00 (двадесет и две хиляди триста и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2238 (две хиляди двеста тридесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 2238 (две хиляди двеста тридесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС;

2. УПИ III-994 (три римско за имот с планоснимачен номер деветстотин деветдесет и четири), кв. 77 (седемдесет и седем), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 699 (шестстотин деветдесет и девет) кв. м., актуван с Акт №7366/09.04.2013 г. за частна общинска собственост, при граници: северозапад - УПИ II-993, североизток - улица, югоизток - УПИ IV-995, югозапад - УПИ XIII-1010, с начална тръжна цена 20 940,00 (двадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2094 (две хиляди деветдесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 2094 (две хиляди деветдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС;

3. УПИ XIV-800 (четиринадесет римско за имот с планоснимачен номер осемстотин), кв. 56 (петдесет и шест), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 997 (деветстотин деветдесет и седем) кв. м., актуван с Акт №9186/20.05.2019 г. за частна общинска собственост, при граници: североизток - УПИ V-799 и УПИ VI-800, югоизток - УПИ X и УПИ XI, югозапад - улица, северозапад - УПИ I-795 и УПИ II-796, с начална тръжна цена 29 870,00 (двадесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2987 (две хиляди деветстотин осемдесет и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот -  2987 (две хиляди деветстотин осемдесет и седем) лева и цена на тръжната документация - 59,74 (петдесет и девет лв. и седемдесет и четири ст.) лева, без ДДС;

4. УПИ XXV-946 (двадесет и пет римско за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и шест), кв. 68 (шестдесет и осем), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 608 (шестстотин и осем) кв. м., актуван с Акт №7760/12.02.2014 г. за частна общинска собственост, при граници: север - УПИ XXVI-947,949, изток - улица, юг, югозапад - улица, запад - улица, с начална тръжна цена 16 760,00 (шестнадесет хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот -  1676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС;

5. УПИ XIX-1057 (деветнадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда петдесет и седем), кв. 79 (седемдесет и девет), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 474 (седемстотин четиридесет и седем) кв. м., актуван с Акт №5790/23.07.2009 г. за частна общинска собственост, при граници: север - УПИ III-1041, изток - УПИ XVIII-1056, юг - улица, запад - УПИ XX-1058, с начална тръжна цена 14 200,00 (четиринадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1420 (хиляда четиристотин и двадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот -  1420 (хиляда четиристотин и двадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС;

6. УПИ XXIII-944 (двадесет и три римско за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и четири), кв. 68 (шестдесет и осем), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 563 (петстотин шестдесет и три) кв. м., актуван с Акт №7823/27.02.2014 г. за частна общинска собственост, при граници: север - УПИ XXIV-934,935,945, изток - УПИ XXII-943, юг - улица, югозапад - улица, с начална тръжна цена 16 865,00 (шестнадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1686,50 (хиляда шестстотин осемдесет и шест лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот -  1686,50 (хиляда шестстотин осемдесет и шест лв. и петдесет ст.) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС;

7. УПИ V-1192 (пет римско за имот с планоснимачен номер хиляда сто деветдесет и две), кв. 84 (осемдесет и четири), по плана на кв. Черно море, гр. Бургас, целият с площ 658 (шестстотин петдесет и осем) кв. м., актуван с Акт №6413/31.10.2011 г. за частна общинска собственост, при граници: северозапад - УПИ IV-1191, североизток - улица, югоизток - УПИ VI-1193,1194, югозапад - УПИ XII-1197,1198 и XIII-1199, с начална тръжна цена 19 710,00 (деветнадесет хиляди седемстотин и десет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1971 (хиляда деветстотин седемдесет и един) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот -  1971 (хиляда деветстотин седемдесет и един) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС;

8. УПИ XXVI-947,949 (двадесет и шест римско за имот с планоснимачни номера деветстотин четиридесет и седем и деветстотин четиридесет и девет), кв. 68 (шестдесет и осем), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 691 (шестстотин деветдесет и едно) кв. м., актуван с Акт №5074/17.05.2008 г. за частна общинска собственост, при граници: север - УПИ XXVII-950,949, изток - улица, юг - УПИ XXV-946, запад - улица, с начална тръжна цена 20 700,00 (двадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2070 (две хиляди и седемдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 2070 (две хиляди и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС;

III. В изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 25.06.2019 г. заседание (Протокол № 58).

1. Недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4042/20.05.2005 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с № 13, том VІ, Вх.рег.№ 9074 от 12.07.2005 г., представляващ УПИ VІІІ в кв.15 по действащия ПУП-ПРЗ на кв.Крайморие, гр.Бургас, целият с площ 345 кв.м, с отреждане "за средноетажно жилищно строителство", при граници: североизток - УПИ VІІ-267, югоизток - улица, югозапад - УПИ ІХ, северозапад - УПИ ІІІ, отразен като ПИ с идентификатор 07079.830.188 и с площ 344 кв.м в КККР на гр.Бургас, одобрени със Заповед № 18-5341-23.04.2014 г. на Началника на СГКК-гр.Бургас, при съседи: 07079.830.186, 07079.830.258, 07079.830.77, 07079.830.73, 07079.830.72, 07079.830.71, с начална тръжна цена в размер на 56 660 (петдесет и шест хиляди шестстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5666 (пет хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 5666 (пет хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 113,32 (сто и тринадесет лв. и тридесет и две ст.) лева, без ДДС;

IV. В изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 30.07.2019 г. заседание (Протокол № 60).

1. УПИ XVI-1150 (шестнадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда сто и петдесет), кв. 153 (сто петдесет и три), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 458 (четиристотин петдесет и осем) кв. м., отреден "за жилищно строителство", актуван с Акт №9198/12.06.2019 г. за частна общинска собственост, при граници: север - УПИ XVII-1149, изток - УПИ XVI-1152, юг - УПИ XV-1151, запад - улица, с начална тръжна цена 13 750,00 (тринадесет хиляди седемстотин и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1375 (хиляда триста седемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 1375 (хиляда триста седемдесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС;

2. УПИ IV (четири римско), кв. 89 (осемдесет и девет), по плана на кв. Черно море, гр. Бургас, целият с площ 653 (шестстотин петдесет и три) кв. м., отреден "за жилищно строителство", актуван с Акт №9208/01.07.2019 г. за частна общинска собственост, при граници: североизток - улица, югоизток - УПИ V-1353, югозапад - УПИ Х-общ., северозапад - УПИ III-1256, с начална тръжна цена 18 230,00 (осемнадесет хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1823 (хиляда осемстотин двадесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 1823 (хиляда осемстотин двадесет и три) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС;

3. УПИ IV-995 (четири римско за имот с планоснимачен номер деветстотин деветдесет и пет), кв. 77 (седемдесет и седем), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 727 (седемстотин двадесет и седем) кв. м., отреден "за жилищно строителство", актуван с Акт №7367/09.04.2013 г. за частна общинска собственост, при граници: северозапад - УПИ III-994, североизток - улица, югоизток - УПИ V-996, запад - УПИ XII-1009, с начална тръжна цена 25 520,00 (двадесет и пет хиляди петстотин и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2552 (две хиляди петстотин петдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура за продажба на гореописания имот - 2552 (две хиляди петстотин петдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 51,04 (петдесет и един лв. и четири ст.) лева, без ДДС.

 

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 11.09.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определената цена на тръжната документация за търга следва да бъде внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 09.09.2019 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 10.09.2019 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 18.09.2019 година, от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 16.09.2019 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 17.09.2019 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4879 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021