ЗАПОВЕД № 2328/22.08.2019 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на изкуствена стена за катерене

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 23 Август 2019, 10:00
Валидно до: Сряда, 18 Септември 2019, 10:00

ОБЩИНА БУРГАС
З А П О В Е Д
2328/22.08.2019 г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 30.07.2019г. заседание (Протокол № 60),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на изкуствена стена за катерене, с метална конструкция върху стоманобетонова основа, със следните параметри: височина - 12,20 м; размери в основата - 4/1.50 м; размери при върха - 6.50/4.20 м, изградена в спортен комплекс "Славейков", находящ се в УПИ X, кв. 7 по плана на ж.к. "Славейков", град Бургас, актуван с Акт № 4268/18.05.2006 г. за частна общинска собственост, за осъществяване на спортна дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 12,50 лева (дванадесет лв. и петдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лева.

Участниците в търга трябва да осъществяват дейност в областта на физическото възпитание и спорта.

Търгът да се проведе на 18.09.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 16.09.2019 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 17.09.2019 г.

Оглед на обекта може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0885 33 03 60 - Велина Арнаудова.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 25.09.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 20.09.2019 г.

Нови заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 24.09.2019 г.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2542 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021