Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИНЖЕНЕРИНГ – изготвяне на Технически проект и Изпълнение на СМР за изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв.Сарафово, гр.Бургас“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 2 Септември 2019, 11:02
Валидно до: Четвъртък, 3 Октомври 2019, 17:30

                                                                   

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"ИНЖЕНЕРИНГ - изготвяне на Технически проект и Изпълнение на СМР за изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв.Сарафово, гр.Бургас"

 

гр. Бургас, 2019 г.

 На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.30 ч. на 03.102.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 04.10.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж.Веселина Цакова - началник отдел "Строителство и енергийна ефективност" 056 / 907 351

Валерия Димитрова- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

Линк към съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40643

 

 

 

Файлове:

Решение
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 02.09.2019 / 11:13

Обявление за възложена поръчка Договор № 93-ОП19-64(6)/30.01.2020
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 03.02.2020 / 14:33

Доклад
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 06.12.2019 / 17:00

Таблица с комплексна оценка
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 06.12.2019 / 15:03

Протокол № 3
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 06.12.2019 / 15:03

Протокол № 2
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 06.12.2019 / 15:02

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 06.12.2019 / 15:02

Протокол № 1
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 23.10.2019 / 15:12

Методика за оценка
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 03.09.2019 / 16:29

Документация за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 03.09.2019 / 16:28

еЕЕДОП - xml
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 03.09.2019 / 16:39

еЕЕДОП - pdf
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 03.09.2019 / 16:33

Количествена сметка
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 03.09.2019 / 16:32

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 03.09.2019 / 16:32

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 03.09.2019 / 16:29

Техническа спецификация
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 03.09.2019 / 16:28

Прединвестиционно проучване
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 03.09.2019 / 16:27

Обявление
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 02.09.2019 / 11:13

Договор № 93-ОП19-64(6)/30.01.2020
Номер: 00797-2019-0046_
Дата: 03.02.2020 / 14:34

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4816 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021