Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Услуги за оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас”

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 28 август 2019
Валидно до: петък, 09 август 2019

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Услуги за оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас"

 

гр. Бургас, 2019 г.

Оферти за участие  могат да се подават до 17:15 ч. на 09.09. 2019 г. на адреса на Възложителя -  Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Деловодство.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 10.09. 2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас,   гр. Бургас, ул. "Александровска" №26, от комисия, назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Файлове:

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка, на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Дата: 28.08.2019 / 15:11

Договор
Дата: 18.11.2019 / 15:18

Проект на договор
Дата: 28.08.2019 / 15:14

Протокол от работата на Комисията
Дата: 14.10.2019 / 17:02

Отговор на постъпило запитване
Номер: 9091920_№93-ОП19-62/2/03.09.
Дата: 04.09.2019 / 12:05

Техническо предложение
Дата: 28.08.2019 / 15:12

Методика за оценка
Дата: 28.08.2019 / 15:13

Технически спецификации
Дата: 28.08.2019 / 15:13

Ценово предложение
Дата: 28.08.2019 / 15:13

Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
Дата: 28.08.2019 / 15:12

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Дата: 28.08.2019 / 15:11

Техническо и ценово предложение
Дата: 18.11.2019 / 15:18

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2166 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021