ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС 2015-2019

Сряда, 11 Септември 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова
отчет

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

 

ГРАДСКА СРЕДА

Ключов приоритет 1: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО БАЛАНСИРАНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, ПРЕДЛАГАЩА СОЦИАЛНИ, ЗДРАВНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА ВСИЧКИ

                    I.   Реконструкция и обновяване на Пешеходна зона ул. "Богориди" и прилежащи улици.

В рамките на проекта са заложени мерки по подмяна на мрежата, смяна на настилката, промяна на градската среда, поставяне на паркова мебел, освежаване на съществуващия фонтан, както и на Грамофона, изградени са зони за безплатен интернет, поставени са цветарници и ново LED осветление и са изпълнени следните дейности:

- повишен капацитет и качество на градската среда в съответствие с потребностите и изискванията на населението и гостите на града;

- подобрена проходимост на пешеходната зона и създадени условия за безконфликтно придвижване на различните групи посетители;

- подобрена достъпност на средата за хората с увреждания;

- изграден единен облик на централната градска част със специфична символика и възможност за развитие и надграждане;

- 11 685 м² подменени настилки;

- 10 293 м² благоустроени пешеходни пространства;

- Изграден воден ефект "Грамофона";

- Изградена поливна система към елементите на озеленяването;

- 4 броя питейни фонтанки;

- 53 броя монтирани пейки;

- Изградени нови 72 броя осветителни улични стълбове с енергоспестяващи осветителни тела;

- Инсталирани елементи на система за видеонаблюдение, вкл. поставяне на 15 броя камери.

Обектът е осъществен чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, в рамките на изпълнение на Проект "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж. к. Възраждане и ж. р. Меден Рудник - етап 1",  ДБФП  № BG16RFOP001-1.004-0003-C01, финансиран.

 

                 II.      Реконструкция на ул. "Батенберг" - II - ри етап

През 2016 г. с европейски средства е рехабилитирана ул. "Батенберг" в централна градска част. Тя става много по-комуникативна и удобна както за шофьорите, така и за пешеходците. Амортизираното й покритие е заменено с ново, изградени са широки тротоари вместо старите, а и на допълнителни места са посадени млади дървета. Новост е прокараната велоалея.

 

              III.      Реконструкция и обновяване на Площад "Жени Патева":

Площадът е оформен като представително място, удобно за отдих, игри, масови прояви и временни изложби на открито. В периферията му е разположена детска площадка за възрастова група от 3 до 12 г. и две беседки в прилежащата зелена площ. Цялото пространство е наситено с нови пейки, кошчета за отпадък, информационни табла.

Изпълнени са дейности по:

- Изграждане на детска площадка, предназначена за възрастова група от 3 - 12 год.;

- Изграждане на места за отдих на открито;

- Изграждане и възстановяване на тротоарни и алейни настилки - различен вид настилка около сградата;

- Използване на иновативни архитектурно-пространствени, композиционни, инженерни и дизайнерски решения за разнообразяване на сградата;

- Поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци и др.);

- Внедряване на енергоспестяващо улично и алейно осветление;

- Прилагане на мерки за постигане на достъпна среда (снишавания на тротоари на местата за пресичане, полагане на подходящи тротоарни и алейни настилки);

- Изграждане и обновяване на зелени площи, дървесни и храстови видове;

- Поставяне на видеонаблюдение на ключови места, за повишаване сигурността и намаляване случаите на вандализъм.

 

               IV.      Обновяване на междублокови пространства и прилежащи улици в кв. Възраждане:

През 2016 г. е обновено пространството до блок 40 на улица "Пробуда" в к-с "Възраждане". Районът е облагороден по проект на Община Бургас, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" и предлага нови възможности за отдих, забавление и спорт на хора от всякаква възраст.

Изпълнени са дейности по:

- Реконструирана улична мрежа в ЦГЧ;

- Реконструирани улични настилки;

- Реконструирани тротоарни настилки;

- Поставяне на нови елементи на уличното осветление;

- Обогатяване на градската среда с допълнителни елементи на градското; обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци, боларди, саксии с цветя или дървета;

-    Ремонтирани улици в к-с "Възраждане" през 2015 - 2019 г.:

* Ул. "Елин Пелин", между ул. "Дебелт" и ул. "Хан Крум";
* Ул. "Жени Патева", между ул. "Цар Асен" и ул. "Иван Шишман";
* Ул. "Георги Раковски", между ул. "Гладстон" и ул. "Шейново";
* Ул. "Сливница", между ул. "Хр. Ботев" и ул. "Александровска";
* Ул. "Хан Крум", между ул. "Цар Петър" и ул. "Шейново";
* Ул. "Фердинандова", между ул. "Тракийска" и бул. "Гладстон";
* Ул. "Патриарх Евтимий", между ул. "Фердинандова" и ул. "Цар Асен";
* Ул. "Христо Фотев", между ул. "Дебелт" и ул. "Ивайло";
* Ул. "Ивайло", между ул. "Христо Фотев" и бул. "Сан Стефано";
* Ул. "Цар Самуил", между ул. "Дебелт" и ул. "Цар Калоян";
* Ул. "Любен Каравелов", между ул. "Дебелт" и бул. "Гладстон";
* Ул. "Васил Левски", между ул. "Дебелт" и бул. "Гладстон".  

 

                 V.      Реконструкция на ул. "Фердинандова":

Улица "Фердинандова" е ремонтирана през 2017 г. Нейната реконструкция включва рехабилитация на уличните платна и тротоарните настилки. Въведена е промяна в организацията на движение по улицата, която става еднопосочна. Така е увеличен броят на местата за паркиране. По протежението й са поставени нови елементи на градското обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци, антипаркинг колчета. Монтирано е енергоефективно улично осветление. Част от старите дървета са премахнати, но на тяхно място са засадени нови екземпляри от по-подходящи видове. Това направи улицата много по-комуникативна, удобна и безопасна.

 

Реконструкцията е изпълнена в рамките на Проект "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж. к. Възраждане и ж. р. Меден Рудник - етап 1",  ДБФП  № BG16RFOP001-1.004-0003-C01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

 

               VI.      Реконструкция на ул. Кооператор в ж. р. Меден Рудник:

Улица "Кооператор" в "Меден рудник" е реконструирана през 2016 г. След извършената реконструкция, тя придобива статут на околовръстен път, осигуряващ удобна връзка с бул. "Захари Стоянов", по който се осъществява движението от комплекса към останалите райони на града и обратно. Така шофьорите имат още една алтернатива на разположение, за да не се струпва целият автомобилен поток в централната част на "Меден рудник", където са разположени училища, детски градини, търговски зони, паркове и спортни съоръжения, респективно там има най-много пешеходци и предпоставки за инциденти на пътя. Улицата, която не беше ремонтирана от десетилетия, е с нов габарит и стана четирилентова.

Изпълнени са дейности по:

- Реконструкция на улична мрежа, отговаряща на изискванията за съответния клас транспортна инфраструктура - 18 125м²;

- Подмяна с енергоефективно улично осветление- 40 бр. стълбове с лампа тип LED 54 /58/вт, IP-67;

- Повишаване на нивото на сигурност в зоната чрез 7 броя нови IP камери за видеонаблюдение;

- Подобряване на екологично състояние на средата чрез 40 броя нови широколистни дървета.

Реконструкцията е изпълнена в рамките на Проект "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж. к. Възраждане и ж. р. Меден Рудник - етап 1",  ДБФП  № BG16RFOP001-1.004-0003-C01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

            VII.      Обновяване на междублокови пространства и прилежащи улици в ж. к. "Меден Рудник":

През 2016 г. в ж. к. "Меден рудник" е изграден нов парк върху терен, до неотдавна представляващ гола поляна с голяма денивелация. Той се намира между блокове 453-455-456-457-459 в зона "Б" на комплекса.

Благоустрояването е извършено по проект на Община Бургас, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие". Общата площ на обекта е над 40 декара. В зоната е съчетано пешеходно, велосипедно и автомобилно движение, като е осигурена максимална безопасност за всички участници. Обособени са около 300 паркоместа. Ремонтирани са прилежащите улици и тротоарите. Обновени са зелените пространства, като е внесена нова дървесна и храстова растителност. Реновирано е уличното осветление, а използваните осветители са с висок клас на енергоефективност. Изградени са 2 площадки за игра на открито, предназначени за деца от различни възрастови групи, както и спортно игрище с изкуствена настилка. В зоната има поставено видеонаблюдение.

Като първи етап при изпълнението на проекта е изградена нова отводнителна система. Под земята е монтиран голям колектор, който да събира дъждовните води от околността.

В зоната са приложени иновативни и дизайнерски решения за разчупване на сивата градска среда.

Отново през 2016 г. са изпълнени дейности по облагородяване на две междублокови пространства - едното между бл. 440, 442, 443, 444, 445а другото между бл. 446, 451, 452, 447, 449 и ОДЗ Морска звезда".

Изцяло ремонтирана е прилежащата инфраструктура на ОДЗ "Морска звезда" и СОУ ‚Константин Петканов". Монтирано е и ново улично и парково осветление, както и система за видеонаблюдение.

В проектите за облагородяване на зоните са изградени и детски площадки за различни възрастови групи, съобразени с изискванията за безопасност. Те са изпълнени с декоративни огради и меки настилки, за да се в безопасност малчуганите, които играят в тях. Помислено е и за по-големите - в обособени зони са монтирани тенис маси и маси за шах, както и фитнес на открито.

В района са изградени и нови удобни паркинги, тротоари и алеи. Внесена е млада растителност.

През 2016 г. са изпълнени следните дейности по пътна поддръжка в ж. к. "Меден рудник":

-  Изграждане на паркинги и обслужваща улица в кв.121А в ж. к. "Меден рудник";

-  Улица в зона Централна, свързване на ИРА и бл.74;

-  Рехабилитация на площадки пред бл.6 и бл. 7 в "Меден рудник";

-  Пътна отсечка от бензиностанция "ЕКО" към шоурум 1000 бани.

През 2017 г. в ж. к. "Меден рудник" е изграден нов паркинг с над 60 места. Той се намира точно зад автобусната спирка на бързата линия, разположена близо до свръзката между бул. "Захари Стоянов" и източната районна артерия.

През 2017 г. са изпълнени следните дейности по пътна поддръжка в ж. р. "Меден рудник":

-  Ремонт на улица "Балкан";

-  Изграждане на паркинг УПИ I, кв.1 в ж. р. "Меден Рудник", гр. Бургас;

-  Благоустрояване на околоблоково пространство - бл. 101, ж. р. "Меден Рудник";

-  Благоустрояване на околоблоково пространство - бл. 16, ж. р. "Меден Рудник";

-  Обновяване на паркинг за бл. 30 и бл. 29;

-  Обособяване на път , обслужващ РОЦ - Меден Рудник.

През 2018 г. са изпълнени следните дейности по пътна поддръжка в ж. к. "Меден рудник":

- Изграждане на улици от о.т.792 до о.т.804, кв.128 от от м.0 - м.55 - м.85; от о.т.792б до о.т.793, кв.128; улица в ПИ с ид.07079.651.257; улица от о.т.801 до о.т.802, в ж. р. "Меден Рудник", гр. Бургас;

-     Изграждане на улица от о.т.792б до о.т.793, кв.128, ж. р. Меден Рудник;

- Изграждане на улици от о.т. 792 до о.т. 804, кв. 128 от - м. 55 - до м. 85; в. 128; в ж. р. "Меден Рудник", гр. Бургас;

- Изграждане на паркинг в УПИ I, кв.1 в ж.р. "Меден рудник" до бул. "Ал. Г. Коджакафалията"  с/у бл.406;

През 2019 г. са изпълнени следните дейности по пътна поддръжка в ж. р. "Меден рудник":

- Изграждане на паркинг зад бл.29 в ж. к. Меден Рудник;

- Изграждане на паркинг пред бл.39 в ж. к. Меден Рудник;

- Изграждане на тротоар по бул. "Захари Стоянов" от ул. "Ортото" до база "Дамянов клима";

- Изграждане на тротоар по бул. "Захари Стоянов" от ул. "Въстаническа" до ул. "Ортото";

- Изграждане на паркинг и тротоар пред бл. 2 в ж. к. Меден Рудник;

- Обслужваща улица от о. т. 835-466-389-388-387 до о. т. 384 по плана на районен център, ж. р. Меден Рудник, гр. Бургас-Терминал;

- Оформяне на места за временно паркиране по чл.55 от зут в кв.11 по плана на ж. р. "Меден рудник", гр. Бургас в пи 07079.651.37 по КК на Бургас - блок 425;

- Оформяне на места за временно паркиране по чл. 55 от ЗУТ и УПИ I, кв. 62 по план на ж.к. "Меден Рудник" в ПИ 0779,651,133 по КК на Бургас-Блок 131.

Извършен е ремонт на бул. "Захари Стоянов", който свързва бургаския комплекс "Меден рудник" с централната част на града.

Реконструкцията обхвана участъка от кръстовището за квартал "Горно Езерово" до кръстовището с бул. "Ал. Г. Коджакафалията". Средствата са заделени изцяло от местния бюджет за 2019 г.

 

         VIII.      Реконструкция на улици в Централна градска част:

Обновяването на градска жизнена среда в ЦГЧ включва реконструкцията на ул. "Отец Паисий", ул. "Лермонтов", ул. "Успенска", ул. "Иларион Макариополски", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Гео Милев".

Дейността е свързана с реализацията на цялостна концепция за разширяване на съществуващи и обособяване на нови приоритетно пешеходни пространства в улиците около пешеходната улица "Богориди". При реконструкцията са приложени мерки за използване на всички възможности на съществуващата улична мрежа чрез нова организация на движение създаване на условия за безконфликтно провеждане на всички форми на мобилност в зоната. Повишени са естетическите и функционални характеристики на пространствата, като акцентът е върху представителните функции на тази територия за повишаване имиджа на града.

Профилът на улиците е променен, като уличното платно и прилежащите тротоари се полагат на едно ниво, така че улицата да бъде за споделено ползване. Визуалното и физическо разделение на тротоарите от уличното платно се извършва посредством скрит пътен бордюр и елементи на градския дизайн. Поставени се елементи на градското обзавеждане - пейки, кошчета, боларди, саксии за цветя.

Уличното осветление е подменено с енергоспестяващо, което осигурява нормативната осветеност на пространствата, а заедно с предвидената система за видеонаблюдение се повишава сигурността в средата.

В рамките на предвидените мерки са извършени следните дейности:

- Реконструирани са 1 800м от уличната мрежа в ЦГЧ;

- Реконструирани са 12 480 м² улични настилки;

- Реконструирани са 6 500 м² тротоарни настилки;

- Поставяни са 53 броя нови елементи на уличното осветление;

- Градската среда е обогатена с допълнителни елементи на градското обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци, боларди, саксии с цветя или дървета.

Дейностите са изпълнени в рамките на Проект "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж. к. Възраждане и ж. р. Меден Рудник - етап 1",  ДБФП  № BG16RFOP001-1.004-0003-C01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

 

               IX.      Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част, ул. "Константин Фотинов":

Изпълнените мерки по реконструкция на историческото ядро на Приморски парк и южна част, ул. "Константин Фотинов" целят обновяването на градската жизнена среда в района и включват следните дейности:

- Реконструирани са 110 533м² пространства за отдих и рекреация;

- Реконструирани са 471 м от уличната мрежа в ЦГЧ;

- Реконструкция и обновяване на фонтан в  Южна част на Приморски парк;

- Доставени и монтирани две самопочистващи се тоалетни в Приморски парк;

- Изградена автоматизирана поливна система в Приморски парк- Историческо ядро;

- Изградени два подземни резервоара за събиране на дъждовна вода за поливни нужди;

- Пълна реконструкция на три от осемте подпорни стени в обхвата на Приморски парк;

- Поставяне на 365 броя ново алейно осветление в Приморски парк;

- Поставяне на 21 броя нови осветителни тела по ул. Константин Фотинов;

- Поставяне на 50 броя камери в Приморски парк;

- Реконструкция на Питейна фонтанка при паметник Петя Дубарова, Питейна фонтанка при паметник Васил Левски, Питейна фонтанка при стълбите към централен плаж и изграждане на 4 нови питейни фонтанки, подходящи за ползване от хора в неравностойно положение на територията на Приморски парк;

- Обогатяване на паркова среда с допълнителни елементи на градското обзавеждане- 393 пейки, 195 кошчета за отпадъци, 35 кошчета за кучешки екскременти на територията на Приморски парк;

- Изградена детска площадка на територията на Приморски парк.

Дейностите са изпълнени в рамките на Проект "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж. к. Възраждане и ж. р. Меден Рудник - етап 1",  ДБФП  № BG16RFOP001-1.004-0003-C01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

 

                 X.      За дейностите по реконструкция на ул. "Уилям Гладстон" и реконструкция на ул. "Дебелт" Община Бургас е стартирала обществени поръчки и се чака избор на изпълнител.

 

               XI.      Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради:

През последния мандат общината успешно реализира въвеждането на мерки по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Програмата беше приета с ПМС № 18/02.02.2015 г. и бе насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Основната цел на програмата беше осигуряване на по-добри условия на живот; топлинен комфорт; високо качество на жизнената среда; намаляване на разходите за енергия; удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Допустимите дейности бяха свързани с конструктивно възстановяване /усилване на сградата; обновяване на общи части; подмяна на дограма; топлоизолация по фасади; хидро- и топлоизолация на покрив; ремонт или подмяна на общи части на системите за отопление и вентилация; изграждане на инсталации за ВЕИ; енергоспестяващо осветление; ремонт на ел. инсталация в общите части и други.

На територията на гр. Бургас санирани бяха общо 187 бр. сгради със 205 регистрирани сдружения на собствениците.

Тяхната обща разгъната застроена площ е 1 667 382.03 м².

Броят на гражданите на Бургас, които са се възползвали от въведените мерки за енергийна ефективност е 39 590 човека (приблизително 40 хиляди), живеещи в приблизително 18 хиляди жилища.

Спестената енергия от внедрените мерки е 113 162.24  МWh/год, а спестените въглеродни емисии - CO2 - 125 363.73 тона/год.

По мярката за "Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" на ОП "Региони в растеж" също бяха предвидени средства.

Мярката  се реализира в два етапа

I етап - 10 сгради, 96 домакинства с РЗП 10 730 м²

Безвъзмездна помощ - 1 620 735,43 лв.

Очаквани спестени въглеродни емисии - CO2 - 440.94 т/г

Очаквана спестена енергия  -  606,501 МWh/год.

Към настоящия момента финансирането е одобрено и предвидените мерки се реализират

II етап - включва 11 сгради. Подготвено проектно предложение за финансова помощ в размер на 1 900 000 лв.

 

            XII.      Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Бургас на ул. Александровска" №26

Проект по програма "Региони в растеж", Инвестиционен приоритет 1 "ЕЕ за административни и жилищни сгради".

Период на изпълнение 30.08.2018 - 30.08.2020

Обща стойност на проекта: 2 284 243.14 лв.

 

         XIII.      Въвеждане на мерки за енергийно ефективно улично осветление в големите жилищни комплекси.

През периода 2017-2018г. беше реализиран проект за ново енергоспестяващо улично осветление в целия к-с "Изгрев" включително на бул. "Димитър Димов":

- Поставени общо 765 енергоспестяващи осветителни тела и 134 нови стълба;

- Подменени бяха около 4 км амортизирана подземна кабелна мрежа.

С изпълнението на проекта уличното осветление на к-с "Изгрев" се интегрира в автоматичната система за управление на осветлението в гр. Бургас.

 

          XIV.      Допълнителни дейности в подприоритет Градска среда:

1.   Зони за бургаските деца

През 2016 г. районният парк на к-с "Лазур" е цялостно реконструиран така, че се превръща в едно от най-интересните места за детски игри в Бургас. Няма ги вече старите счупени люлки и пейки, изронения асфалт. В основата на новата композиция е пространство с площ от 530 квадратни метра, покрито с ударопоглъщаща настилка. Тя е изпълнена със специфичен растер, имитиращ водно езеро с лилии.

Главната атракция на обновения парк е първото по рода си комбинирано детско съоръжение в Бургас, познато като "Въжен град". То има различни функции: катерене, промушване, ходене по въжен мост и др. Съоръжението може да се използва едновременно от не повече от 60 деца.

Въженият град не е за най-малките! Важно е да се знае, че той е предназначен за деца на възраст от 6 до 12 години.

В детската зона на парка има още детска въртележка за деца от 3 до 10 години, четворна пружинна клатушка за деца 2-10 г. и къщичка за комуникация (детска беседка) за деца 1-8 г.

По алеите на парка са поставени нови пейки от чугун и дърво - 55 на брой, нови бетонови кошчета - 35, много необходимите кошчета за кучешки отпадъци - 15. Извършени са и благоустройствени мероприятия в зелените площи. Монтирано е по-добро от предишното осветление.

2.   Нови детски площадки в кв. "Долно Езерово"

В бургаския квартал "Долно Езерово", който има над 5000 души население, са изградени нови зони за детски игри. Съоръженията в тях отговарят на всички изисквания за безопасност.

Съвсем нова площадка вече има в близост до храма "Рождество Богородично". Тя заема площ от 202 кв. м. и е предназначена за деца от 3 до 12 години. Обезопасена е чрез ограда с два входа и ударопоглъщаща настилка от цветни плочи. Обзаведена е с 3 пейки с облегалка, 2 кошчета, клатушка, комбинирано съоръжение, люлка тип "Везна", двойна люлка. В зелената площ е внесена нова растителност.

Реконструирана е и съществуващата детска площадка в централния парк на квартала. Извършено е преразпределение на нейното пространство и са обновени съоръженията за игра. Положена е нова цветна ударопоглъщащата настилка, монтирана е ограда с два входа за площадката, внесени са 2 пейки с облегалки, 2 кошчета за отпадъци и маса за шах.

3.   Община Бургас е изпълнила или е участвала в изпълнението на следните проекти, финансирани по оперативни програми, за обновяване на Градската среда:

В рамките на Национална кампания "За чиста околна среда", обявена от ПУДООС са изпълнени следните проекти, по години:

2016 г.

"Изграждане на детска площадка в кв. Лозово, гр. Бургас" - върху предварително почистен терен с площ 3 декара е изградена площадката, засадена е подходяща растителност за подобряване на средата и микроклимата и са монтирани пейки и паркови кошчета за отпадъци.

2017 г.

Община Бургас оказа подкрепа при изпълнението на 5 проекта в рамките на Национална кампания "За чиста околна среда" на ПУДООС, МОСВ.

1.Проект: "Обособяване на кът за отдих и спорт до Многофункционална  и спортна зала в УПИ IV-93, кв.14 -с. Драганово, Община Бургас";

2. Проект: "Благоустрояване на пространство - вход гр. Българово в УПИ XIX -522, кв. 69 гр. Българово, общ. Бургас";

3. Проект: "Улици по плана на РЦ, ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас";

4. Проект: "Благоустрояване на парк кв. Банево, УПИ X, кв. 37,  гр. Бургас" ;

5. Проект: "Благоустрояване на пространството, южно от блок на ул. "Св. Св. Кирил и Методи" №55, УПИ I, кв. 144 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас";

2018 г.

Община Бургас оказа подкрепа при изпълнението на 2 проекта в рамките на Национална кампания "За чиста околна среда" на ПУДООС, МОСВ.

1. Проект "Благоустрояване и обособяване на кът за спорт в междублоково пространство в кв.109  - кв. Черно море" гр. Бургас, община Бургас".;

2. Проект: "Благоустрояване на част от УПИ I в кв. 31 с. Изворище, Община Бургас";

2019 г.

Проект: "Благоустрояване на обществена зона в  УПИ XVI, кв. 26., с. Брястовец, Община Бургас.

Програма Horizon 2020

Проект: Споделящи градове (SHARING CITIES)

Период на изпълнение: 01.01.2016 - 31.12.2020

Очаквани резултати: Проектът има за цел да демонстрира истинския потенциал от внедряване на умни решения в градска среда и стойността, която добавят в икономическото, социалното и екологичното развитие на градовете, както и да насърчи възприемането на интегриран подход за прилагане на дигитални решения и събирането и ползването на данни за подобряване на свързаността на съществуваща и в процес на проектиране и изграждане инфраструктура. Също така, като основен приоритет е заложено и стимулирането за създаване на следващо поколение дигитални услуги, които да осигурят на гражданите по-добри алтернативи при ползването на градски транспорт или по отношение на подобряването на енергийната ефективност, което ще подобри градската мобилност, енергийната ефективност, жилищното настаняване, устойчивостта и икономическото развитие на градовете като цяло.

Проект: CONNECTING NATURE

Период на изпълнение: 01.06.2017 - 31.05.2025

Очаквани резултати: В рамките на проекта се предвижда партньорите да бъдат обучени да търсят и привличат външно финансиране за реализиране на своите зелени идеи, да създават конструктивен и устойчив диалог с местните общности за намиране и изпълнение на най -добрите решения за определен квартал или част на града, както и да разработят план за изпълнение на природосъобразни проекти в градска среда.

Програма "Интелигентна енергия-Европа"

Проект "ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА (ФИЕСТА)"

Период на изпълнение: 10.2014 - 09.2017 г.

Постигнати резултати:

- Създадено бюро за Енергийни съвети в гр. Бургас;

- Извършени 159 енергийни одита на домакинства в гр. Бургас;

- Проведени информационни кампании сред ученици, социално слаби хора и представители на гражданския сектор и бизнеса относно начините за пестене на енергия в домакинството;

- Организирани 2бр. лотарии;

В рамките на изпълнение на проекта са монтирани на площад "Тройката" в Бургас и уникалните за България соларни дървета.

Инсталацията наподобява дървесна растителност, но сякаш пренесена от друга планета. Освен атрактивния дизайн така наречените дървета съчетават в себе си възможността за излагане на информационни материали и брошури, наред с опциите за зареждане на мобилни устройства и електрически инвалидни колички.

Соларните дървета предоставят места за сядане, работна площ и ефектно осветление през тъмната част на денонощието. През деня те преобразуват слънчевата енергия от фотоволтаичните панели и я използват за зареждане на свързаните устройства.

Те осигуряват възможност за едновременно зареждане на 2 инвалидни колички и до 12 мобилни устройства /телефони, лаптопи и др./, посредством USB.

4.   Обновено е пространството около Морска гара

През 2016 г. е обновено пространството около Морска гара - Бургас. Зоната за обществен достъп вече разполага с нова транспортна схема - изградени са двупосочни платна за движение, кръгово, няколко паркинга, озеленяване, велоалеи, пешеходни зони, ново осветление и асфалтиран кей.

5.   Отчет за дейността на Дирекция "Устройство на територията за периода 2015 - 2019 г."

Дейността на дирекцията през мандата е свързана с изпълнение на основни приоритети за развитие на териториите заложени в ОУП на града и общината. За решаване в дългосрочна и краткосрочна прогноза тези приоритети целят решаване   проблемите на:

- Транспортното обслужване на територията в съответствие с насоки за развитие на пътната мрежа. 

- Създаване на условия за развитие на бизнеса

- Стимулиране изграждането на зони за упражняване на труд

- Създаване на  условия за развитие на туризма

- Създаване на привлекателна среда за живот

- Социална политика

- Подобряване състоянието на сградния фонд чрез въвеждане на мерки по енергийна ефективност

- Създаване планова обезпеченост на територията

1.  Издадени Разрешения за строеж за период 2015 - 2019г. по териториални дирекции и в Община Бургас

ТД ЦАУ:

2015г./бр.

2016г./бр.

2017г./бр.

2018г./бр.

2019г./бр

ВЪЗРАЖДАНЕ

87

31

43

44

29

ПРИМОРИЕ

128

87

80

67

46

ЗОРА

72

40

55

52

32

ИЗГРЕВ

51

59

10

66

33

ОСВОБОЖДЕНИЕ

141

158

148

144

87

ОБЩИНА БУРГАС -села

288

326

326

216

156

ОБЩО ИЗДАДЕНИ РС ЗА ОБЩИНА БУРГАС

767

701

754

589

383

 

 

2. Издадени скици за период 2016-2019 г. по териториални дирекции:

ТД ЦАУ:

2016г./бр

2017г./бр

2018г./бр

2019г./бр

ВЪЗРАЖДАНЕ

105

132

137

94

ПРИМОРИЕ

153

163

179

76

ЗОРА

217

131

111

79

ИЗГРЕВ

197

125

229

187

ОСВОБОЖДЕНИЕ

351

201

355

217

ОБЩО ИЗДАДЕНИ скици за ОБЩИНА БУРГАС

1 023

752

1 008

653

 

3.  Издадени скици за период 2015 - 2019г. в Община Бургас

 

2015г./бр.

2016г./бр.

2017г./бр.

2018г./бр.

2019г./бр.

ОБЩИНА БУРГАС-села

149

735

534

531

282

 

4.  Заседания на Общински Експертен съвет по Устройство на територията -  постоянен състав и специализиран

ЕСУТ

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

ОЕСУТ

30бр

39бр

35бр

31бр

18бр

СОЕСУТ

2бр

3бр

1бр

 

2бр

 

5.  Издадени заповеди за разрешаване изработване на проект за изработване/изменение на ПУП на територията на общината.

2015г./бр

2016г./бр

2017г./бр

2018г./бр

2019г./бр

136

161

195

150

65

 

 

 

6.  Издадени заповеди за одобряване на ПУП/изменение  на ПУП на територията на общината.

2015г./бр

2016г./бр

2017г./бр

2018г./бр

2019г./бр

172

196

175

172

93

 

Допуснатите и одобрени ПУП-ПРЗ с решение на Общински съвет са 81 броя за 2015г

Допуснатите и одобрени ПУП-ПРЗ с решение на Общински съвет са 37 броя за 2016г

Допуснатите и одобрени ПУП-ПРЗ с решение на Общински съвет са 35 броя за 2018г

Допуснатите и одобрени ПУП-ПРЗ с решение на Общински съвет са 11 броя за 2019г

7.  Издадени Удостоверения за търпимост - 1775 бр.

8. Удостоверения по чл.54 от ЗКИР - 969 /за период 2015-2019/

9. Издаване на координати 659 /за период 2015-2019/

10.Проверка образец 3 - 750 /за период 2015-2019/

11. Изготвяне на цифрови модели - 396 /за период 2015-2019/

12. Проекти за изменение на КККР - 400 /за период 2015-2019/

13 Заверяване на трасировъчни чертежи 2780 /за период 2015-2019/

14. Извършване на проверки по искания - 1572 /за период 2015-2019/

15.Обекти с издадени разрешения от  МРРБ - 4 /за период 2015-2019/

16. Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи IV и V категория на територията на община Бургас: 1025 бр., като броят на жилищата във въведените в експлоатация жилищни и вилни сгради възлиза на 2074 бр.

17.Издадени удостоверения по §6 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите  в Република България, за заварени строежи - законни по смисъла на § 21 от Заключителните разпоредби на Закон за устройство на територията,  и завършени до 31.03.2001 г. - 41 бр.

18.Издадени заповеди за премахване на незаконни строежи по смисъла на чл. 225 от ЗУТ: 242 бр.

19.Издадени заповеди по чл. 195 от ЗУТ, за поправяне или заздравяване или премахване на опасни строежи, обследвани от назначена комисия по чл. 196 от ЗУТ: 20 бр.

20.Издадени на основание чл. 224а ЗУТ заповеди за спиране на строежи с нарушения по смисъла на чл. 224 ЗУТ: 14 бр.

21.Издадени заповеди за забрана ползване на строежи IV и V категория по чл.178 ЗУТ:12 бр.

22.Издадени заповеди на основание чл. 73, ал. от ЗКН за сгради - единични архитектурно-строителни недвижими културни ценности, за извършване на необходимите реставрационни дейности:  8 бр.

23. Дадени съвместни указания от кмета на община Бургас и инспектората по опазване на културното наследство при Министерство на културата, до собствениците и ползвателите на сгради - единични недвижими културни ценности: 14 бр.

24. Издадени заповеди на основание чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ за премахване на преместваеми обекти и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи: 80 бр.

25. Извършени проверки на 500 бр. поставени без разрешение за поставяне гаражни клетки в междублоковите пространства в ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, които във връзка с изготвени предписания са доброволно премахнати.

26.Открити строителни площадки за строежи от високото строителство: 1178 бр.

27.Открити строителни площадки за строежи на техническата инфраструктура:669 бр.

28.Констативни протоколи за възстановени настилки по чл. 9, ал. 3 от Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет -  Бургас по т. 7, Протокол № 24/17.09.2009 г.: 839 бр.

29.Извършени проверки и изготвени отговори на постъпили жалби, сигнали и искания: 2923 бр.

30.Извършено е принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи, преобладаваща част от които на територията на кв. Акации, кв. Победа и кв. Горно Езерово, на самосрутващи се строежи и на преместваеми обекти: 65 бр. строежи и 7 бр. преместваеми обекти.

6.   Отчет за дейността на Дирекция "Строителство" за периода 2015 - 2019 г.

6.1.          Отдел "ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ"

Отдел "Инвестиционно планиране" беше създаден в началото на мандата, с цел осигуряване на по-добри административни услуги в областта на устройственото планиране  за всички които желаят да инвестират на територията на община Бургас в създаването на нови производствени, логистични, високотехнологични предприятия и др. Отдела дава конкретни насоки на инвеститорите, оказва помощ при разрешаване на проблеми свързани с други институции, прави предложения относно необходимата инфраструктура за обезпечаването на териториите с трасета за обслужващи улици и възможност за провеждане на елементите на техническата инфраструктура, тъй като това   е основно условие при реализирането на инвестиционните инициативи и изграждането на производствени мощности. В отдела служебно бяха изготвени  Планове за улична регулация и парцеларни планове, за обезпечаване територии в ПЗ Долно Езерово, ПЗ Север и ПЗ Меден рудник.

Възлагането, процедирането и одобряването на План за улична регулация и обособяване на УПИ за съоръженията на техническата инфраструктура в територията на смесените многофункционални зони северно от ул. "Транспортна" и бул. Проф. "Я. Якимов" отвори  възможност за нови инвестиции.

В отдела бяха издадени следните индивидуални административни актове:

- Решения на комисията по чл. 210 - 594бр. /за период 2015-2019/

- Заповеди по чл. 16 от ЗУТ - 472бр. /за период 2015-2019/

- Проекти за изменение на КККР - 49бр. /за период 08. 2018-08. 2019/

- Проекти за промяна на регулация - 20бр. /за период 08. 2018-08. 2019/

- Проекти за улична регулация - 3бр. /за период 08. 2018-08. 2019/

- Проекти за ПУП-ПРЗ - 28бр. /за период 2015-2019/

- Проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас - 6 бр. . /за период 2015-2019/

7.   Отдел "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"

За периода 2015-2019 година са проведени следните процедури по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията за издаване на разрешение за премахване на декоративна растителност:

2015г./бр

2016г./бр

2017г./бр

2018г./бр

2019г./бр

14

25

19

6

9

 

Съгласувани проекти по част "Паркоустройство и благоустройство":

2015г./бр

2016г./бр

2017г./бр

2018г./бр

2019г./бр

220

173

187

139

105

 

За периода 2015-2019 година са реализирани следните обекти:

- Благоустрояване и озеленяване на Историческото ядро в Приморски парк, гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на новият корпус на ДГ "Чайка" , ж. р. "Меден рудник", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на ДГ "Морска звезда" и СУ "Константин Петканов" в к-с "Меден рудник", гр. Бургас;

- Реконструкцията на пространството между блокове 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, както и около споменатите учебни заведения;

- В района са изградени нови удобни паркинги, тротоари и алеи, улично и парково осветление. Внесена е декоративна растителност. В обособените детски площадки са монтирани интересни съоръжения за игра. На няколко места са монтирани тенис маси и маси за шах, както и фитнес на открито;

- Благоустрояване и озеленяване на детска градина - филиал на "Ханс Кристиян Андерсен", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на ОУ "Александър Георгиев Коджакафалията";

- Засаждане на дървета в кв. "Долно Езерово", гр. Бургас;

- Изграждане на паркинги на тревна фуга в жилищен комплекс "Славейков", гр. Бургас;

- Почистване от растителност и корекция на коритото на река Отманлийска;

- Благоустрояване и озеленяване на "Авиомузей" до Летище Бургас;

- Озеленяване на улица "Крайезерна", поставяне на декоративни кошници;

- Благоустрояване и озеленяване на Дневен център за деца и юноши с увреждания "Приморски парк", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на площад "Жени Патева";

- Реконструкция на  улица "Фердинандова", засаждане на дървета;

- Строителство и озеленяване с брегоукрепване на велоалеята до кв. "Сарафово", гр. Бургас;

- Преобразяване на дънери на дървета в скулптори в зеления остров на бул. "Стефан Стамболов", между хотелите "Космос" и "Аква". За нейната направа са използвани дърво, камък и метал. Автор е известният скулптор Красимир Слабаков;

- Изграждане на нова детска площадка за игра до храм "Рождество Богородично" и в централния парк на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на градската железопътна гара - един от архитектурните символи на Бургас. Реконструирана е и цялата зона около сградата.

- Благоустрояване велоалея Бургас - природозащитен център "Пода" минава успоредно на шосето за "Крайморие" гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на междублоково пространство между блокове 453-455-456-457-459 в зона "Б", к-с "Меден рудник", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на междублоково пространство до блок 40 на улица "Пробуда" в к-с "Възраждане" , гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на детско заведение "Ален мак" кв. Сарафово, гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на улиците "Янко Комитов", к-с "Славейков", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на нова детска градина в село Маринка, гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на улица "Кооператор" в "Меден рудник", гр. Бургас;

- Нова площадка за свободно разхождане на домашни кучета и в "Сарафово", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на дворът на СОУ "Кирил и Методий", гр. Бургас;

- Нови интерактивни площадки с пешеходни пътеки, светофари и пътни знаци;

- Детска градина "Брезичка" в комплекс "Славейков", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване кръстовище "Трапезица", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване кръстовище "Мираж", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на площад храм "Св. св. Кирил и Методий", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на ул. "Ал. Батенберг", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на пространството около Морска гара - Бургас./ озеленяване, детска площадка/;

- Реализация на проект: "Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда, гр. Бургас", Обект: "Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ж. р. "Меден Рудник", гр. Бургас", Подобект 16: "Междублоково пространство УПИ II, кв. 118 а, зона В" - изграждане на 2 нови детски площадки, спортно игрище и тенис маси, засаждане на дървесна растителност;

- Озеленяване на ул. "Кооператор" - Етап 2;

- Благоустрояване и озеленяване на паркинг бл. 159, ж.к. "Лазур", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленяване на паркинг бл. 57, бл. 65, ж.к. "Лазур", гр. Бургас;

- Допълнително изграждане на детски кът в Градина северно от СУ "Иван Вазов", заключено между ул. "Христо Ботев", ул. "Шейново", ул. "Л. Каравелов" и ул. "В. Левски", гр. Бургас;

- Нова детска площадка ж.к. "Лазур" бл. 88, гр. Бургас;

- Арт инсталация за разделно събиране на отпадъци, разположена в Приморски парк, гр. Бургас;

- Нова детска площадка ж.к. "Лазур" бл. 75, 76, гр. Бургас;

- Нова детска площадка на ул. "Вълнолом", кв. "Крайморие", УПИ III-180, кв.12 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас;

- Благоустрояване и озеленена площ южно от детска площадка на ул. "Хр. Арнаудов", кв. "Крайморие", в УПИ XVI-110, 114, гр. Бургас;

- Изграждане на нова детска площадка в ж.к. "Славейков", УПИ II-52, кв. 24, ЦАУ "Освобождение", община Бургас, ж.к. Славейков бл. 30, гр. Бургас;

- Нова детска площадка ж.к. "Славейков" между бл. 39 и бл. 40, УПИ II-169, кв. 11, гр. Бургас;

- Нова детска площадка ж.к. "Славейков" между бл. 36 и бл. 37, УПИ I-111, 112, УПИ IV -111, кв. 8, гр. Бургас;

- Ремонт на детски кът градинка "Вардар" в УПИ IV, кв. 27 по плана на ж. к. "Братя Миладинови", гр. Бургас;

- Благоустрояване на Парк Минерални бани - изградена зона за игра и Аква калиде;

- Нови 2 бр. детски площадки в кв. Долно Езерово;

- Нова детска площадка ул. "Юри Венелин";

- Изграден нов парк за отдих и спорт в к-с "М. Рудник" - между бл.126-127-128;

- Дървесен хирург" оформи опасни стари дървета в Бургас - Община Бургас покани професионален арборист от Великобритания да сподели своя опит в резитбата и оформянето на големи дървета. Той извърши полезни манипулации върху проблемни екземпляри в рискови зони на няколко места из града.

Изготвени са инвестиционните проекти за цялостна модернизация на кв. "Възраждане" и на части от ж. р. "М. Рудник", в обхвата на ИПГВР. Акцентите в тях са рехабилитация на уличните платна, тротоарните настилки, обособяване на места за паркиране, нови решения за улично озеленяване и използване на алтернативни източници на енергия. С проектите ще се кандидатства за финансиране по новата ОП "Региони в растеж".

Ежегодно се извършват дейности за благоустрояване и поддържане на Зелената система и междублоковите пространства в различните жилищни комплекси на Бургас. В резултат са изградени и реновирани над 220 детски площадки и 63 дка спортни паркове. Осигурени средно 25 кв. м. зелени площи на жител. Извън обхвата на проектите по реконструкция на междублокови пространства и обслужващи улици са засадени над 2 400 бр. широколистни и иглолистни дървета и над 10 000 бр. храсти, като компенсация на премахнатите, като опасни 532 дървета.

8.   За отчетния период са извършени следните ремонтни дейности по квартали, вкл. изграждане на паркинги и реконструкции и аварийни ремонти на улици:

8.1.          Центъра за административно обслужване "Освобождение":

2016 г.

- Реконструкция на тротоарни настилки на бул. "Тракия" в к-с "Славейков", посока от бул. "Я. Комитов" от т.0+60 до 920 т. лява страна;

- Ремонт на тротоар до бл. 76 в ж. к. "Славейков";

- Ремонт на тротоар до бл.75 в ж. к. "Славейков";

- Ремонт на тротоар до бл.8 в ж. к. "Славейков";

- Възстановяване на настилки в кв. Лозово;

- Ремонт на тротоар до бл.22 в ж. к. "Славейков";

- Паркинг ул. "Крайезерна";

- Възстановяване на настилки по улици в кв. Банево (етап 1) - ул. "Хаджи Димитър"", ул. "Одрин" и ул. "Любен Каравелов";

- Ремонт на улици в кв. "Ветрен" (етап 1) - улица зад Читалището от ул. "Огоста"; до ул. "Ал. Стамболийски"; ул. "Вежен"; от ул. "Латинка"; до ул. "Рила"; ул. "Вежен" от ул. "Ал. Стамболийски " до ул. "Латинка"; ул. "Вежен"; от ул. "Огоста" до ул. "Ал. Стамболийски"; ул. "Вежен"  от ул. "Огоста" до ул. "Околчица" (Южна); ул. "Чавдар" от ул. "Рила"; до ул. "Латинка"; ул. "Чавдар" от ул. "Латинка"; до ул. "Ал. Стамболийски"; ул. "Латинка" от ул. "Вежен" до ул. "Чавдар"; ул. "Ал. Стамболийски" от ул. "Чавдар" до ул. "Вежен"; ул. "Ал. Стамболийски" от ул. "Вежен" до ул. "Българка"; ул. "Огоста" от ул. "Вежен" до ул. "Чавдар"; ул. "Огоста" от ул. "Българка" до ул. "Вежен"; ул. "Здравец"; ул. "Бузлуджа"; ул. "Черногорово"; ул. "Осъм"; ул. "Околчица" (Южна);

- Възстановяване на настилки по улици в кв. Ветрен (етап 2) - ул. "Рила" от ул. "Чавдар" до ул. "Вежен"; ул. "Рила" от ул. "Вежен" до ул. "Българка"; ул. "Ал. Стамболийски" от гробищен парк до ул. "Чавдар"; ул. "Българка" - Платно за движение от Бургас към Айтос - възстановяване на канализация; ул. "Българка" - Асфалтокърпежи - Платно за движение от Айтос посока Бургас; ул. "Българка" - Асфалтокърпежи - Платно за движение от Бургас посока Айтос; ул. "Емине"; ул. "Васил Левски"; ул. "Пирин"; ул. "Божур"; ул. "Пролет"; ул. "Ал. Стамболийски" от ул. "Българка" към колело Минерални бани";

- Възстановяване на настилки ул. "Китен" и ул. "Черногорово" в кв. Ветрен;

- Възстановяване на асфалтова настилка по улиците на в. з. Минерални бани на кв. Ветрен, гр. Бургас - Кръстовище - ул. "5-та" и ул. "15-та"; ул. "6-та"; ул. "7-та" от ул. "16-та" до ул. "8-та" ; ул. "7-та" от ул. "8-та" до ул. "4-та"; Кръстовище - ул. "4-та" и ул. "5-та"; ул. "1-ва"; ул. "5-та"; ул. "8-ма"; ул. "3-та"; ул. "4-та" от ул. "3-та" до кръст. на ул. "5-та"; ул. "10-та" от ул. "16-та" до ул. "9-та"; ул. "11-та" от ул. "9-та" до ул. "16-та", ул. "16-та"; Колело Минерални бани - кв. Банево;

- Изпълнение на напречни изпъкнали изкуствени неравности в кв. Ветрен и бул. "Тракия" в ж. к. "Славейков";

- Ремонт околоблоково пространство бл. 27A в ж. к. "Славейков";

- Подобряване на отводняването по улица "Роза", кв. Лозово;

- Ремонт тротоар от ул. "Мария Луиза" към "Лидъл" /под "Вл. Павлов"/;

- Ремонт настилка улица след КАТ;

- Ремонт тротоар до бл. 59 и 60 к-с "Славейков"

- Ремонт на паркинг до бл. 173 к-с "Славейков"

- "Изпълнение на 3 броя напречни изпъкнали изкуствени неравности с кръгъл профил - 1.Вход на с. Изворище от страна на с. Брястовец;

- ул. "Янко Комитов" срещу магазин "Деметра" и "Тих труд";

- Възстановяване на настилки в кв. Банево и в. з. Минерални бани - ул. "Свобода"; ул. "2-ра"", ул. "6-та";

- "Възстановяване на настилки в кв. Банево - ул. "Д. Карагьозов" (от ул. "Х. Димитър" до ул. "Ан. Драгиева"), ул. "Н. Камбов (от ул. "А. Драгиева" до училището), ул. "Одрин"(от ул. "Околчица" до ул. "Янтра"), ул. "Околчица" (от ул. "Одрин" до края); ул. "Янтра"(от ул. "Одрин" до ул. "Околчица"), ул. "Хр. Ботев";(от ул. "Свобода" до ул. "Минерална");

- Възстановяване на настилки в кв. Ветрен, кв. Банево и в. з. Минерални бани - ул. "Пирин" от ул. "Българка"; ул. "Пролет"; ул. "Околчица" от ул. "Вежен" до ул. "Българка"; настилка към Свети Мина; ул. "16-та"; ул. "Свобода" уч'к 1 (Селскостопански Двор) и уч'к 2 (от ул. "Батак" до ул. "Хаджи Димитър"")"

- Възстановяване на настилки по ул. Свобода в кв. Банево - 1-ви етап - ул. "Свобода" - продължение 2, ул. "Свобода"(от ул. "Батак" до ул. "Хр. Ботев");

- Възстановяване на настилки във в. з. Минерални бани - ул. "1-ва", ул. ""2-ра", ул. "4-та",ул. "6-а", ул. "7-ма", ул. "10-та"", ул. "11-та" и улична настилка към Свети Мина - продължение;

- "Възстановяване на настилки в кв. Банево - ул. "Шипка" (от ул. "Х. Димитър" до ул. "Три сестри"); ул. "Минзухар" (от ул. "Х. Димитър" до ул. "Ан. Драгиева");

- Възстановяване на настилки във в. з. Минерални бани: ул. № 4 - 2 етап и ул. № 11-продължение

- Възстановяване на настилки в кв. Банево - ул. "В. Левски" (до ул. "М. Герджиков" - частично), ул. "Ан. Драгиева" (от ул. "Одрин" до ул. "Свобода" - профилиране); ул. "Батак";(от ул. "Пирин" до ул. "Свобода"); ул. "Бузлуджа" (зауствания с ул. "Д. Карагьозов");

- Ремонт настилка кръстовище ул. "Хр. Ботев" и ул. "Минерална" в кв. "Банево";

- Ремонт тротоар до бл. 67 - пътека в ж. к. Славейков;

- Ремонт настилка ул. "Н. Камбов", ул. "Три сестри" и ул. "Анушка Драгиева", в кв. "Банево";

- Възстановяване на настилки в кв. Банево - ул. М. Герджиков, ул. Бенковски, ул. Минерална, ул. Хр. Ботев (от Минерална до Бенковски).

2017 г.

- Паркинг м/у бл. 58 и бл. 59, к-с "Славейков";

- Паркинг бул. Янко Комитов и бул. Тракия;

- Паркинг бл. 60, к-с "Славейков" (бл. 59 и бл. 60);

- Асфалтиране на ул. "Христо Ботев", кв. Банево, гр. Бургас /от ул. "Бенковски" до около 50м преди бариера на общинска кариера Банево/;

- Възстановяване на настилки по ул. "Перущица" и по ул. "Роза" в кв. Банево;

- Възстановяване на настилки в кв. Банево - ул. "Копривщица", ул. "Батак", ул. "Пирин" и ул. "Минерална";

- Изграждане на временни открити паркинги в УПИ I-347, кв.45а, и УПИ II-349, кв.46, по плана на ж. к. "Славейков", гр. Бургас;

- Облагородяване на пространството около бл. 70, к-с "Славейков";

- Изпълнение на 3 (три) напречни изпъкнали изкуствени неравности по ул. "Хр. Ботев", кв. "Ветрен";

- Ремонт настилка Детски Парк и подпорна стена в кв. Банево;

- Възстановяване на настилки по ул. "Странджа" /от ул. "Свобода" до ул. "Иглика"/ в кв. "Банево"

- Възстановяване на настилки по ул." Батак" /от ул. "Пирин" до ул. "Околчица", от ул. "Копривщица" до ул. "Свобода" и от ул. "Свобода" до ул. "Хр. Ботев"/ в кв .Банево

- Ремонт тротоар между бл.56 и 57 в  к-с "Славейков";

- Изграждане на улица от О.Т.506-О.Т.575 в ПЗ "Север" (L=200m и В=6m);

- Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани-Банево-Изворище в участъка от км.8+460 до км 8+660, L=280m;

- Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище в участъка от км 8+660 до км 8+940;

- Изграждане на лента за десен завой на кръгово кръстовище в гр. Бургас, ул. "Транспортна", ул. "Ст. Стамболов", ул. "Проф. Яким Якимов", (Път I-6, км 496+260 и път I-9, км 234+600)". Реконструкция на съществуващи Кабели 20kV и на слаботокови мрежи, изграждане на Дъждовен канализационен клон 1 от ПП тръби Ø400 с дължина 103м".

2018 г.

- Аварийни ремонти Бургас - пешеходни пътеки;

- Ремонт на ЦДГ "Иглика";

- Локално  платно I-6;

- Улици в кв. "Банево", ул. "Анушка Драгиева";

- Улици в кв. "Банево", ул. "Бузлуджа"/от ул. "Н. Камбов" до ул. "8-ми март"/;

- Паркинг бл. 17-18-19- в к-с "Славейков";

- Път I-6 Бургас - Ветрен, етап 1;

- Път I-6 Бургас - Ветрен, етап 2;

- Алея зад Плувен басейн;

-  к-с "Славейков", бл. 55, бл. 54;

- с. Миролюбово, улица към хотел за кучета;

- Улици в кв. "Банево" - ул. "Иван Вазов";

- Улици в кв. "Банево" - ул. "Хаджи Димитър";

- Реконструкция на ул. "Осъм", кв. "Ветрен";

-  ул. "Н. Вапцаров", кв. Банево;

- Ремонт Терминал "Славейков";

- Реконструкция на ул. "Елин Пелин", кв. Ветрен;

- Реконструкция на ул. "Околчица", кв. Ветрен /В и К/;

- Локални ремонти "Янко Комитов";

2019 г.

- Реконструкция на ул. "Шипка", кв. Ветрен;

- ул. "Тракия", кв. Банево;

- ул. "Минерална", кв. Банево;

- ул. "8-ми март", кв. Банево;

- ул. "Кокиче", кв. Банево;

- Рехабилитация на проф. "проф. Якимов";

- Ремонт тротоар спирки, кв. Лозово;

- ул. "Пирин", кв. "Банево";

- ул. "Батак", кв. "Банево";

- ул. "Трите сестри" кв. "Банево";

- Ремонт улици в кв. "Лозово";

- Ремонт на тротоар, югоизточно от бл. 65 до бл. 19;

- Ремонт на алеите в парк "Св. Троица";

- Кръгово кръстовище Метро Бургас;

- Пътна връзка Ветрен - Бургас;

- Ремонт на ул. "Рила", кв. "Ветрен";

- Ремонт на паркинг зала "Младост";

- Ремонт детска площадка до бл. 30 в к-с "Славейков";

- Ремонт на стълбище до Морско училище;

- Реконструкция на път "Банево - Изворище";

- Ремонт детска площадка до бл. 39 в к-с "Славейков".

8.2.          Център за административно обслужване "Приморие":

2016 г.

- Частичен ремонт на ул. "Славянска";

- Ремонт ул. "Раковски";

- Ремонт на тротоар ул. "Сан Стефано";

- Ремонт на площадка и прилежащи тротоари - Юри Венелин;

- Паркинг Левски;

- Тротоар ул. "Вълнолом", кв. Крайморие;

- Ремонт Медицински център, кв. Крайморие;

- Ремонт стълби Борисова градина;

- Реконструкция ул. "6 ти септември";

- Реконструкция  на гаров площад;

- Ремонт тротоар ул. "Оборище";

- Ремонт на тротоар ул. "Кирил и Методий";

- Направа на паркоместа ул. "Цар Асен";

- Направа на тротоар ул. "Хан Крум".

2017 г.

- Ремонт на тротоар ул. "Тр .Китанчев";

- Вертикална планировка около паметника на жертвите на комунизма;

- Ремонт на тротоар ул. "Иван Шишман";

- Ремонт  ул. "Жени Патева";

- Ремонт на ул. "Асен Златаров";

- Ремонт на ул. "Елин Пелин";

- Ремонт ул. "Вълнолом", кв. Крайморие;

- Ремонт на настилка кръстовище "Гладстон" и "Фердинандова";

- ул. "Войнишка";

- ул. "Тракийска" и ул. "Фердинандова" до Общината;

- Реконструкция на ул. "Пробуда";

- Ремонт на настилка кръстовище "Гладстон" и "Фердинандова" - 2;

- Батенберг 3;

- Ремонт на тротоар ул. "Цар Калоян";

- Ремонт на тротоарна настилка ул. "Л. Каравелов" /ОДП/;

- Ремонт на тротоарна настилка ул. "Л. Каравелов" /ОДП/-2;

- Ремонт на тротоар ул. "Странджа 1".

2018 г.

- Реконструкция ул. "Елин Пелин" - 2;

- Реконструкция ул. "Цар Асен";

- Паркинг "Фердинандова" и "Гладстон";

- Паркинг ул. "Цар Асен 57";

- Ремонт кръстовище ЖП гара;

- Изграждане на път м. Отманли;

- Реконструкция паркинг бл.131 /Цар Симеон/;

- Ремонт на паркинг на Община Бургас;

- Тротоар ул. "Фердинандова" и "Тракийска";

- Реконструкция на "Батенберг";

- Ремонт ул. "Силистра";

- Преасфалтиране на паркинг ул. "Васил Левски";

- Ремонт на ул. "Конт Андрованти" и "Тракийска";

- Ремонт на паркинг ул. "Мария Луиза";

- Ремонт между блоково пространство бл. 2 и бл. 3;

- Рибарско селище.

2019 г.

- Реконструкция "Георги Кирков";

- ул. "Силистра" тротоари;

- Реконструкция ул. "Ал. Велики"

- ул. "Пиротска";

- Алея ул. "Демокрация".

8.3.          Център за административно обслужване "Приморие":

2016 г.

- Вертикална планировка "Трапезица" /бл. 57/;

- Бордюри "Т. Александров";

- бл. 48 ж. к. "Лазур";

- ул. "Иван Богоров";

- Камък градинка бл. 2 Лазур;

- Паркинг Джърси;

2017 г.

- Ремонт тротоар ул. "Карлово";

- Алея дневен център;

- Паркинг ул. "Шар планина";

- Ремонт тротоарна настилка спирка "Одрин";

- Алея на влюбените;

- Алеята на кедъра;

- Пътека до казиното+шапки;

- Паркинг ул. "Копривщица" /фурната/;

- Паркинг Пиргос;

- Изграждане тротоарна настилка ул. "Поморийска";

2018 г.

- ул. "Поморийска";

- ул. "Струга";

- Перущица-Батак

- Пешеходни пътеки "24-ти пехотен черноморски полк";

- Плочи 3-та поликлиника;

- Тротоарни настилки бул. "Демокрация";

- Тротоарни настилки "Ст. Стамболов" 88;

- Тротоарни настилки "Братя миладинови", бл. 60;

- Кръстовища - "Адам Мицкевич"- "Демокрация"; "К. Величков" с "Демокрация";

- паркинг ул. "Родопи";

- паркинг ул. "Юрий Венелин".

2019 г.

- Изграждане на паркоместа ул. "Шар планина";

- Изграждане обслужващи улица и паркинг о.т. 8д - 8е - 8ж ж.к. "Лазур";

- Ремонт ул. "Трета", с. Твърдица;

- Паркинг бл. 57, ж.к. Братя Миладинови /кв.23, 24/.

8.4.          Център за административно обслужване "Изгрев":

ОБЩО 2016-2019:

- Ремонт пространство около бл. 32 в ж. к. "Изгрев";

- Ремонт пространство около бл. 57 в ж. к. "Изгрев";

- Ремонт пространство около бл. 20 в ж. к. "Изгрев";

- Ремонт пространство около бл. 27 в ж. к. "Зорница";

- Ремонт пространство около бл. 40 в ж. к. "Зорница";

- Ремонт на паркинг до Химически техникум;

- Ремонтни работи по фуга при пътен надлез на п. в. Сарафово Път I-9 "Варна-Бургас" при км 226+747;

- Ремонт на Площад с. Брястовец;

- Ремонт на паркинг пред бл.31 ж. к. "Изгрев";

- Реконструкция на обслужваща улица и паркинги от о.т.818а-818б-818в-818г до о.т.818д, проект за паркинг в УПИ II311 в кв.3а и проект за нова улица ;

- Смяна бордюри по "Д. Димов";

- Ремонтно контейнерни площадки кв. Сарафово;

- места за пейки и беседки ж.к. "Изгрев";

- подмяна дъждоприемни решетки по бул. "Дим. Димов";

- Ремонтно тротоар пред Майчин дом - ж.к. Зорница;

- ремонт тротоари между бл. 37 и 38 и алея бл. 52 ж. к. Зорница;

- Ремонт паркинг бл. 35, бл. 165, бл. 181, ж. к. Изгрев;

- Ремонт улични настилки при спирки на градски транспорт - ж. к. Изгрев;

- Ремонт настилка на детска площадка между бл.34 и бл.35, ж. к. "Изгрев";

- Ремонтно-възстановителните дейности по инфраструктурния обект след частичното бедствено положение за кв. Сарафово;

- Аварийно-възстановителни СМР, кв. Сарафово, вкл. ул. "Драва"

- Аварийни ремонти тротоар бл. 15, ж.к. Изгрев, изпълнени уширения с фрезован материал и алеите в гробищен парк

- Паркинг ж. к. Зорница до бл. 42;

- Паркинг ж. к. Зорница до бл. 25, 26.

САРАФОВО

- Паркинг на улица "Ангел Димитров" - след кметството;

- ул. "Резовска" - цялостно полагане на асфалт;

- ул. Баба Тонка, ул. "Даскала", ул. "Драва", ул. "Твърдица", ул. "Консомолска", ул. "Начо Иванов", ул. "Лазурна", ул. "Родопи", ул. "Ангел Димитров".

8.5.          Център за административно обслужване "Долно Езерово":

2016 г.

- Реконструкция на ул. "Захари Зограф" - ІІІ етап /от ул. "Орляк" до ул. "П. Д. Петков"/;

- Асфалтокърпежи на ул. Неофит Бозвели, ул. Г. Дълбошки, ул. Черна гора, ул. Алабин - кв. Д.Езерово

- Полагане на фрезован материал на улици в кв. Долно Езерово

- Изкоп за окопи и направа на банкети;

- Направа на подокопно преминаване на ул. "9-ти Септември", с. Равнец;

- Направа на подход към Депо за растителни отпадъци, кв. Долно Езерово;

- Ремонт на кръстовище на ул. "Гагарин" и ул. "Батак", с. Равнец;

- Реконструкция на ул. "Лом" /от ул.Магура до ул. Алабин/;

- Реконструкция на ул. "Захари Зограф" - І етап /от ул. Персенк до ул. П. Д. Петков/.

2017 г.

- Аварийни ремонти и асфалтокърпежи през 2017;

- Направа на път с трошенокаменна настилка от път 5392 до гробищен парк с. Братово;

- Направа на подход с трошенокаменна настилка за имот с пл. № 333, местност "Вая кайряк", гр. Българово.

2018 г.

- Аварийни дейности в кв. Долно Езерово - Подокопно преминаване на ул. "Гагарин" в с. Равнец;

- Аварийни дейности в кв. Долно Езерово - Локален ремонт на автобусна спирка до църквата в кв. Долно Езерово;

- Аварийни дейности в кв. Долно Езерово - Почистване на банкети по път 9008 до Топлофикация;

- с. Равнец почистване на канавки и отводняване;

- Долно Езерово - път за сметище;

- Ремонт на улици кв. Долно Езерово, гр. Бургас;

- Локални ремонти гр. Българово, гр. Бургас;

- Направа на нов земен окоп с. Братово, гр. Бургас;

- Аварийни дейности в с. Братово - Направа на подокопни преминавания за достъп до имоти, с. Братово;

- Аварийни дейности в с. Братово - Направа на тротоар;

- Ремонт на пътен участък по инжекционен метод, кв. Долно Езерово;

- Ремонт на пътен участък по инжекционен метод, гр. Българово;

- Ремонт на пътен участък по инжекционен метод, гр. Българово;

- Ремонт на улица гр. Българово, подход към ИП Българово;

- Изпълнение на напречна изпъкнала изкуствена неравност с кръгъл профил - ул. Първи май, гр. Българово

- Възстановяване на общински път  BGS ІІІ 9008 от кръстовището с ул. Лом, кв. Долно Езерово до складова база "Деспред" -  частично;

- Аварийно възстановяване на улици в с. Равнец - частично (ул. "9-ти Септември");

- Инд. зона Българово Водопровод;

- Инд. зона Българово Пътна;

- Инд. зона Българово Пътна - Пътни и асфалтови;

- Инд. зона Българово Пътна - асфалтиране на обръщало км 0+000 до км 0+155;

2019 г.

- Аварийни дейности - Площадка за Трафопост, гр. Българово;

- Индустриална зона Българово - пътни и асфалтови  работи;

- Аварийно възстановяване на улици  в с. Равнец - по ул. "9- ти  септември";

- Възстановяване на общински път  9008 от кръстовището с ул. Лом, кв. Долно Езерово до складова база "Деспред".

9.   Отчет на ОП "Общински имоти" за периода 2015 - 2019 г.

Общинско предприятие "Общински имоти" е специализирано звено на Община Бургас за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти, собственост на Община Бургас.

Предприятието осъществи дейности по:

1. Поддържане и ремонт на общински сграден фонд - жилищни и нежилищни обекти, предадени за управление на предприятието;

2. Неотложни ремонти и отстраняване на аварии в административни сгради, училища, детски градини, сгради на културни институции, почивни бази, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други обекти, собственост на Община Бургас;

3. Премахване на строежи или части от тях - общинска собственост или такива изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти и др. имоти общинска собственост;

4. Осигури оптимална заетост на предоставения фонд с цел ефективното му управление;

5. Състави и поддържа картотека на нуждаещите се от жилище лица и техните семейства, които отговарят на условията по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (НУРУЖНГННПОЖ);

6. Управлява предоставеното общинско имущество ефективно и с грижа на добър стопанин;

7. Подава своевременно информация до съответните дирекции и отдели на Общината във връзка с управлението на общинските имоти;

8. Реконструкция и модернизация на управляваните имоти;

9. Извърши:

 - вътрешно и външно боядисване на сгради и постройки - общинска собственост;

 - подменяне на покривни материали на обекти-общинска собственост;

- вътрешни преустройства на общински имоти, при които се засяга конструкцията на сградата, както и дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, които засягат конструкцията на сградата, променят предназначението на помещенията или натоварванията в тях;

- основен и текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации - общинска собственост;

Действията на предприятието бяха съгласувани със съответните дирекции на Община Бургас и с други общински звена в зависимост от спецификата на дейността.

Имотите, предадени за управлявани на ОП "Общински имоти" към 2019 г. са:

1.  Нежилищни имоти - 420 бр.

2.  Жилищни имоти - 884 бр.

3.  Дворни места - 117 бр.

4.  Временни обекти по §17 от ЗУТ - 531 бр.

Предприятието продължава да разполага с квалифицирани работници за извършване на строително - ремонтни дейности.

   По значими обекти изградени и ремонтирани с участието на ОП "Общински имоти" са:

-  Вътрешен ремонт на общински жилища - 77 бр.

-  Изграждане на трибуни към плувен басейн в Приморски парк, гр. Бургас;

-  Преустройство и ремонт на сграда на "Клуб на писателя", гр. Бургас, находяща се на ул. "Вола № 3;

-  Ремонт на покрив на кметство, кв. "Лозово", гр. Бургас;

-  Детска ясла №5 ,к-с "Лазур", гр. Бургас - Ремонт на ограда и детски площадки;

-  Детска ясла №3, бул. "Сан Стефано" № 42, гр. Бургас -Ремонт на Детска площадка № 1 и алеи в двора; Ремонт покрив

-  Морско казино - частичен ремонт второ ниво, мозайки - гр. Бургас;

-  Ремонт на покрив на Кметство в с. Извор, Община Бургас;

-  Вътрешен ремонт на Читалище в кв. Банево и Библиотека в кв. Ветрен, гр. Бургас;

-  Ремонт на фасади на кметството в кв. Банево, гр. Бургас; РЕМОНТ покрив на Пенсионерски клуб в кв. Банево, гр. Бургас;

-  Вътрешен ремонт на Здравна служба, кв. Банево, гр. Бургас;

-  Допълващо застрояване - Ремонтна работилница за рибарски лодки на територията на Рибарско пристанище "Сарафово" кв. Сарафово, гр. Бургас;

-  Ремонт на Читалище "Васил Левски", кв. "Г. Езерово", Бургас;

-  Вътрешен ремонт на помещения в Детска ясла № 1, ул. "Цар Симеон I" № 5, гр. Бургас;

-  Частичен ремонт на Читалище и Киносалон, гр. Българово, Община Бургас;

-  Авариен ремонт на съществуваща подпорна стена в двора на ОУ "Васил Левски", гр. Българово;

-  Ремонт покрив на Читалище с. Брястовец; Ремонт покрив и смяна на дограма на ЗДРАВНА СЛУЖБА, гр. Българово;

-  Ремонт на покрив на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", ул. "Дрин" № 9;

-  Ремонт на едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.601.101.13, ж.к. "Зорница", района на МБАЛ гр. Бургас;

-  Ремонт на съществуваща тоалетна в сграда, находяща се в кв.8, УПИ I-728 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас;

-  Изграждане на Пенсионерски клуб в УПИ I, кв.26 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас;

-  Ремонт на тротоар и обособяване на паркоместа до Кметство, кв. "Ветрен",                гр. Бургас;

-  Вътрешен ремонт в сградата на кметството, кв. Ветрен, гр. Бургас; Боядисване фасадата на сградата на читалището, кв. Ветрен, гр. Бургас;

-  Ограждане на зона за кучета, кв. "Сарафово", гр. Бургас;

-  Ремонт на здравна служба, кв. Черно море, гр. Бургас;

-  Ремонт на зала, находяща се в Клуб на слепите, к-с "Зорница",  бл.47,  гр. Бургас.

-  Ремонт на покрив на Ветеринарна лечебница, ул. "Подп. Калитин", кв. Долно Езерово, гр. Бургас и на Кметство, кв. Горно Езерово, гр. Бургас;

-  Ремонт на киносалон в с. Извор, Община Бургас;

-  Външен ремонт на училище - с. Изворище /топлоизолация и дограма/;

-  Ремонт на бетонов хелинг и дървен кей на рибарско селище "Росенец", гр. Бургас;

-  Частичен ремонт на покрив и вътрешен ремонт на втори етаж в сградата на Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов", гр. Бургас;

-  Текущ ремонт на II , III и IV етаж на общежитие към "Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации", гр. Бургас;

-  Текущ ремонт в училищен корпус на ПГКПИ, ет.2, кабинети № 8,9,10,11, и 13, к-с "М. Рудник", гр. Бургас;

-  Инсталации по част ОВК във Физкултурен салон и столова към "Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации" гр. Бургас;

-  Ремонт тераса на трето ниво - КЦ "Морско казино", Приморски парк, гр. Бургас;

-  Ремонт на зала и входно антре, находящи се в приземен етаж на училище - с. Изворище;

-  Изграждане на административна сграда - кметство, библиотека, многофункционална зала, лекарски кабинет и склад инвентар, в с. Драганово, Община Бургас;

-  Частичен ремонт на Читалище, с. Братово общ. Бургас и ремонтни дейности по подлези, находящи се на бул. "Демокрация", на кръстовището с ул. "Копривщица" и на бул. "Проф. Якимов", к-с "Славейков" до бл.63, гр. Бургас;

-  Ремонт на пространството около "ЧАСОВНИКА" на кръстовището на бул. "Ал. Богориди" и ул. "Александровска", гр. Бургас;

-  Ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сгради, попадащи в ГНКЦ /Групова недвижима културна ценност/, ансамбъл ул. "Богориди", гр. Бургас; ПОДОБЕКТ 5: "Сграда с идентификатор 07079.610.146.1 в УПИ VІІ 1837, 1842, 1848, 1849, 1850, кв.51 по плана на ЦГЧ, ул. "Лермонтов" 26, гр. Бургас;

-  Ремонт на ограда на ДГ "Делфин", находяща се в к. к. "М. Рудник", ул. "Въстаническа" №42, участък към ул. "Кап. Петко войвода";

-  Ремонт на покрив на Здравна служба в кв. Рудник, гр. Бургас;

-  Ремонт тераса на ТД "Изгрев", находяща се в к-с "Зорница", бл.47, вх. А, гр. Бургас;

-  Изграждане на бронзова фигура на Петко Благоев - Пандира в "Приморски парк", гр. Бургас;

-  Изграждане на паметник на Георги Калоянчев в "Приморски парк", гр. Бургас;

-  Мемориален знак в памет на жертвите на комунизма в ЦГЧ гр. Бургас;

Подприоритет ТРАНСПОРТ:

                    I.      Реконструкция на кръстовище "Трапезица" / Изграждане на четири пешеходни надлеза

Пешеходен надлез "Трапезица" се реализира като комплексно съоръжение, включващо реконструираното в тип "кръгово" кръстовище "Трапезица" и изградения пешеходен надлез. Съоръжението оптимизира и подобри транспортно-експлоатационните характеристики при пресичането на две от основните транспортни артерии в града и осигури свободно и безопасно пешеходно преминаване над нивото на пътя.

Пешеходен надлез "Трапезица" представлява Х-образен възел със затворени краища, обединяващ шест пешеходни моста в единна структура. Съоръжението е със светъл отвор с височина 6 метра и служи да се преместят четирите платна на новоизграденото кръгово кръстовище.

В четирите вертикални комуникационни клетки са разположени асансьори, подходящи за обслужване на хора в неравностойно положение, велосипедисти и майки с деца. Мостовете и ядрото на пасарелката за изградени от ефирна стоманена конструкция, метални парапети и решетки с пълзяща растителност под тях. Стълбищата са съчетание от стоманобетонна и стоманена конструкция със стоманени парапети.

Дизайнът на надлеза успешно комбинира заобикалящата среда от жилищни, търговски и индустриални сгради, като добавя стойност към общото впечатление за средата.

Въпреки, че е съоръжение за транзитно преминаване, чрез озеленяването и разположените на определени места пейки, пешеходното съоръжение придобива един по-атрактивен и привлекателен вид като място за моментен отдих или дори социален контакт. Концепцията и цялостната идея на проекта е освен като средство за преминаване пешеходното пространство да допринася и за културния облик на града, чрез поставяне на изложби на открито или монтиране на арт инсталации.

 

                 II.      Проектиране и строителство на пешеходен надлез в района на кръгово кръстовище при бул. "Стефан Стамболов", свързващ ж. к. "Изгрев" с ж. к. "Славейков" и Проектиране и строителство на пешеходен надлез в района на кръгово кръстовище при бул. "Никола Петков", свързващ ж.к. "Зорница" с ж. к. "Изгрев".

Изградени са два пешеходна надлеза в района на кръговото кръстовище при бул. "Стефан Стамболов" и бул. "Никола Петков". Първият пешеходен надлез осигурява пресичане на бул. "Стефан Стамболов" и свързва ж. к. "Изгрев" с ж. к. "Славейков" на запад от "Мираж". Другият пешеходен надлез пък позволява безопасно прекосяване на бул. "Никола Петков" и свързва ж. к. "Зорница" с ж. к. "Изгрев".

Надлезите са изпълнени в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

 

              III.      Реконструкция на ул. "Крайезерна":

Ул. "Крайезерна" свързва новоизградения пътен възел "Запад" и бул. "Тодор Александров" и по този начин се осигурява алтернативен маршрут на транзитно преминаващия през Бургас автомобилен трафик и се подобрява достъпа по редица търговски и производствени обекти разположени в Северна промишлена зона и Индустриален и логистичен парк Бургас АД.

С изграждането на пътен възел Запад и ул. "Крайезерна" се осъществява ключова връзка между международните пътища и достъпа до важни логистични обекти като пристанище Запад, летище Бургас, индустриални и промишлени зони. Създават се условия за привличане на нови инвестиции, нарастване на икономическия потенциал и инвестиционна активност в Бургас, а благоустрояването на физическата среда и извеждане на трафика от градското ядро на Бургас цели подобряване на екологичната обстановка и повишаване качеството на живот на гражданите на Бургас.

Подобряването на бизнес средата води до увеличаване на преките чуждестранни и местни инвестиции, а с извеждане на транзитния трафик ще се подобрят екологичните показатели, като се намалят задръстванията, пътни инциденти, шум и емисии във въздуха.

С реконструкцията са постигнати следните резултати

- 4,315 . рехабилитирана улична мрежа, вкл. директно трасе и 6 бр. връзки и кръгово 1;

- 1757 м изместен клон от газопроводна мрежа;

- 2260,50 м изградена дъждовна канализация за отводняване на уличното платно;

- 2100 м новоизграден водопровод;

- 89 монтирани стълбове за улично осветление;

- Подобрен достъп и техническа инфраструктура в СПЗ и "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД;

- Осигурени бързи транспортни връзки от и до ключови логистични обекти и международни и регионални пътища;

- Осигурен алтернативен маршрут за транзитно преминаващ трафик;

- Подобрена екологична обстановка и повишено качество на живот на гражданите на град Бургас.

 

               IV.      Изграждане на пътен възел при Товарна гара:

- изгpaждaнe нa дeтeлинa oт бyл. "Πpoф. Яĸим Яĸимoв" ĸъм yл. "Oдpин";

- мocт нaд yл. "Oдpин" и минaвaщитe oттaм 9 жп линии ĸъм yл. "Kpaйeзepнa".

Надлезът нaд Toвapнa жп гapa c пътeн възeл нa yл. "Oдpин" и yл. "Kpaйeзepнa" дoвeдe дo извeждaнe нa тpaнзитния пoтoĸ пo oбxoдeн мapшpyт, paзтoвapвaнe нa ocнoвнaтa yличнa мpeжa и oбeзпeчaвaнe тpaнcпopтнo-ĸoмyниĸaциoннoтo oбcлyжвaнe нa тepитopиятa. C нoвoпpoeĸтиpaнoтo тpace ce ocигypи диpeĸтнa вpъзĸa oт глaвeн път I-6 Coфия - Бypгac и I-9 Bapнa - Бypгac - M. Tъpнoвo нe caмo c пpoизвoдcтвeнитe зoни "Ceвep", "Юг" и "Πoбeдa", пpиcтaнищния ĸoмплeĸc, нo и c цялoтo южнo чepнoмopcĸo ĸpaйбpeжиe.

 

                 V.   Въвеждане на системи за интелигентно управление на обществения транспорт: система за видеонаблюдение, система за информация на пътниците в реално време, електронна билетна система и система за контрол на превозните средства, Оборудване на ключови кръстовища със система за интелигентно управление на трафика; Въвеждане на интегрирана система за управление на трафика; Закупуване на нови автобуси за нуждите на новоприсъединените квартали на Бургас.

Системата за видеонаблюдение е изградена през 2015 по европейски проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" и обхваща всички главни пътни артерии на града, автобусни спирки от градския транспорт, обществени пространства като детски площадки, паркове, паркинги, пешеходни зони и др. Аналитичният софтуер към системата може да разпознава и брои автомобили, хора и предмети в реално време, като в зависимост от предпочитанията при дадена ситуация може да изведе сигнал /аларма/ в "Центъра за видеонаблюдение и управление на трафика" и операторите да сигнализират компетентните органи и да ги насочат към мястото на събитието. На всички входно-изходни точки на града ще има камери за разпознаване на регистрационните номера на автомобили. Камерите са с висока резолюция и спомагат за бързото разкриване на извършители на противообществени прояви. Изградена е връзка с Дирекция "Национална система 112 МВР", като всеки подаден сигнал се проверява и ако попада в обхвата на видеонаблюдението се осъществява обратна връзка като се насочват екипи към мястото на подадения сигнал. Цялото видеонаблюдение е свързано към изградения  "Център за видеонаблюдение и управление на трафика", който работи без прекъсване. До момента камерите на територията на града са приблизително 900, като броят им постоянно нараства.

Системата за информиране на пътниците в реално време включва доставка и монтаж на оборудване на автобусните спирки и на борда на автобусите. За пътуващите в градския транспорт пътници системата осигурява информация за номера на съответната линия, имената на спирките по маршрута и оставащото време за пристигане до следваща спирка, автоматично обозначаване и съобщаване името на следващата спирка. На автобусните спирки са монтирани дисплеи за информация в реално време за пътниците (PID), които показват номера на линията, имената на спирките по маршрута и очакваното време за пристигане на следващия автобус.

В изпълнение на Проекта, през 2016-а и 2017-а години бяха въведени електронна билетна система и нова транспортна схема. Неразривно свързани с тях са елементите от въведената електронна система за контрол и управление на трафика (2016-2019).

Електронната билетна система стартира поетапно през 2016-а година. Желаещите граждани се снабдиха с електронни карти и започна тяхното ползване в автобусите. При втория етап, който стартира от 29.10.2016 г., за първи път в страната се приложи "времево" пътуване в рамките на 45 минути. Като цяло въведената интегрирана електронна транспортна услуга осигурява:

- Отчитане и справедливо заплащане на пътуванията;

- Възможност за ползване с един електронен билет на всички линии от градската транспортна схема;

- Възможност за ползване на повече от едно превозно средство до 45 минути от първото до последното валидиране при качване.

Чрез новата схема значително се оптимизира и облекчи натоварването в централната градска част, реализира се намаление на вредните емисии и се подобри безопасността за пътниците, пешеходците и другите участници в движението.

По оперативните програми "Регионално развитие" и "Околна среда" се обнови значителна част от автобусния и тролейбусния парк чрез новозакупени 67 автобуса на дизелово гориво Евро 5 и 22 тролейбуса. По Проект "Интегриран градски транспорт Бургас" се извършиха мащабни промени в транспортната инфраструктура, обезпечаваща обществения транспорт - обособиха се ленти за движения на превозните средства от градския транспорт за бърза автобусна линия и се изградиха нови участъци"

- бул. "Александър Георгиев - Коджакафалията" в Меден Рудник;

- бул. "Сан Стефано" с Централна спирка "Александровска";

- пробива по ул. "Георги Калоянчев" в ж.к. "Изгрев";

- бул. "Даме Груев" в ж.к. "Славейков".

Изградиха се нови Терминали "Меден Рудник", с преустроена тролейбусна мрежа и автобусен паркинг, нова Автогара "Юг", която с прилежащия Терминал на градския транспорт и връзките с другите видове пътнически транспорт, която доби функционалност на основния интермодален транспортен терминал на града и терминали в Славейков и Изгрев.

През изминалите 4 години беше продължено последователното въвеждане в експлоатация на дейностите, предвидени по Проекта за интегриран градски транспорт в Бургас. Бяха въведени редица мерки, които промениха изцяло облика на вътрешноградския транспорт. Продължи закупуването на нови превозни средства в масовия градски транспорт, като бяха закупени 7 нови съчленени автобуси Соларис Метростайл (2017), 6 нови минибусове (2016), 3 нови минибусове (2019) с цел обхващане на пътникопотока, както в нови квартали на града, така и за обслужване на квартали с улици с по-малка транспортна пропускливост.

Към момента дружеството-оператор "Бургасбус" ЕООД обслужва транспортната схема на град Бургас със 120 нови превозни средства - дизелови автобуси на Евро 5 и 6, автобуси на метаново гориво, тролейбуси. Това обновление на подвижния състав носи значителен принос в намалението на вредните емисии в града.

Неразривно свързана с нея е новата транспортна схема, въведена в края на 2016-а и началото на 2017-а година.

Основната транспортна концепция, въведена чрез Проекта за интегриран градски транспорт е тази за обслужване на голям процент от пътниците и покриване на територията на града от Бърза автобусна линия, като останалите линии функционират като захранващи.

Новата транспортна схема беше въведена от 29.11.2016 г. През месеците декември, януари и февруари последваха изменения, предизвикани от желанието за по-удобно обслужване на определени групи граждани. Промените в транспортната схема бяха утвърдени с решение на Общинския съвет.

Новата транспортна схема беше предвидена да разшири зоните на обслужване от масовия градски транспорт и заедно с информационната система в реално време и електронната билетна система, да направи транспортната услуга по-удобна и по-гъвкава за гражданите и гостите на града. С цел намаляване на времето на движението по бързите линии, бяха въведени частично или напълно сегрегирани автобусни ленти, както и система за приоритет на кръстовищата по линии Б1 и Б2. Линиите на масовия градски транспорт започнаха обслужване по бул. "Тракия" и бул. "Диме Груев" в ж.к. "Славейков", по новото трасе по ул. "Георги Калоянчев" в ж.к. "Изгрев", по бул. "Александър Георгиев - Коджакафалията" в Меден Рудник, като част от бързата линия се включи бул. "Тодор Александров".

Чрез новата схема значително се оптимизира и облекчи натоварването в централната градска част, реализира се намаление на вредните емисии и се подобри безопасността за пътниците, пешеходците и другите участници в движението.

"Бургасбус" ЕООД предприе действия за оборудване на превозните средства, останали извън обсега на Проекта за интегриран градски транспорт, както и новозакупените, с допълнителни електронни системи и интегрирането на 43 превозни средства към изградената система за управление и контрол на трафика и прилежащата билетна система. Понастоящем всички 120 превозни средства в масовия градски транспорт в Бургас, касовите салони на дружеството, устройствата за контрол и други са взаимно свързани в интегрирана система.

В процеса на модернизация на градския транспорт в Бургас, всички съставни елементи са вътрешно обвързани, дълбоко интегрирани. С прилагането на мерките в тяхната пълнота, на гражданите на Бургас беше предоставена транспортна услуга от съвсем ново качество :

1.   Обслужване на градските линии със съвременни автобуси и тролейбуси.

2.   Информация в реално време за пътниците в превозните средства и на автобусните спирки.

3.   "Времево" пътуване по всички линии в цялата градска мрежа, т.е. един електронен билет може да бъде ползван с прекачване в рамките на 45 минути.

4.   Видеонаблюдение в превозните средства и по спирките, което гарантира сигурността на пътниците

5.   Център за управление на градския транспорт

6.   Разширен обхват на обслужване с нови улични артерии.

               VI.      Инвестиции по години на "Бургасбус" ЕООД

2015 г. Успоредно с осъществяване на основния предмет на дейност, дружеството осъществи следните инвестиции през 2015 г. на обща стойност над 200 хил. лева: Ремонт и реконструкция на газова отоплителна система на Автогара Запад, Администрация и Сервиз на стойност над 130 хил. лв. и асфалтиране на гаражна площадка в Сервизно депо за 56 хил. лв.

2016 г. Инвестиционната програма е обвързана с предмета на дейност на дружеството и сключения договор за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Община Бургас. През 2016г. са закупени 6 нови микробуса и 7 нови съчленени автобуса метростайл, които обслужват линиите на градския транспорт. Възстановена беше със собствени средства тролейбусната контактна мрежа в зона А на Меден Рудник на стойност 108 хил. лева с оглед стартирането на нова тролейбусна линия Т2.

2017 г. За да гарантира качествено обслужване на пътниците, през финансовата 2017 година дружеството инвестира собствени средства в размер на 645 хил. лв. Закупени са 5 автобуса, предназначени за обслужване на вътрешноградски линии с малък пътникопоток и 1 нов микробус, за обслужване на трудноподвижни граждани. Извършени са ремонтни дейности по сградата и прилежащата територия на Автогара "Запад"

2018 г. Дружеството през отчетната година извърши инвестиции със собствени средства, като извърши ремонтни дейности на Автогара "Запад", инвестира финансови ресурси в интегриране системата за контрол и управление на масовия градски транспорт, закупи програмен продукт.

2019 г. През първото полугодие на 2019 година са доставени още 3 броя 9-метрови автобуси «Карсан Атак» за слабонатоварените линии. Извършени са инвестиции за интегриране системата за контрол и управление на масовия градски транспорт.

Процесът на модернизация на градския транспорт, който протича в големите градове на страната е най-напреднал в Бургас, като град, в който вече са приложени на практика всички важни елементи на модерното транспортно обслужване. С това Бургас изпълни и продължава да изпълнява своята национална роля на пилотен град в изграждане на новия модел на градския транспорт в България.  

Нашите очаквания и усилия са да утвърдим и развием направеното дотук. Модерната транспортна услуга в общината е гръбнак за нейното устойчиво развитие. Затова перспективата за развитие на транспортния сектор, и по-специално - превозът на пътници в градски условия е в надграждане на постигнатото досега ниво. Масовият градски транспорт е пряко зависим от развитието на икономиката в населените места, и обратното - без наличие на добро транспортно обслужване на гражданите, местната икономика среща трудности в своето развитие. В тази връзка, община Бургас работи по проект за "Интегриран модел за управление на градска мобилност - етап 1", по който ще се надградят бързите автобусни линии на територията на гр. Бургас и ще се  осигури на транспортен коридор по участъци от бул. "Стефан Стамболов", бул. "Демокрация" и ул. "Булаир", при оформяне на сегрегирани BUS ленти, осигуряване на места за паркиране, достъпност за хора със затруднена мобилност, обезопасени пешеходни връзки, подобрена пропускателна способност на кръстовищата и осигуряване на предимство на превозните средства на обществен градски транспорт.

 

            VII.      Изграждане на велостоянки и места за паркиране на велосипеди на ключови места в градската територия и надграждане и разширяване на общинската система за отдаване на велосипеди под наем.

В рамките на изпълнение на проект "Интегриран градски транспорт" е създадена системата за велосипеди под наем "Вело Бургас" със следната дейност в периода 2015-2019 г.

През пролетта на 2015г. "Вело Бургас" автоматизира системата за отдаване на велосипеди под наем, като велосипед може да се наема освен с велокарта и със СМС. Управляващите киоски дават пълна информация на 3 езика /български, английски и руски/ за това как да се наеме велосипед, къде са разположени велостанциите и актуален брой на велосипедите в реално време. Бяха осигурени чисто нови 120 бр. велосипеда. Към края на 2015г. "Вело Бургас" разполага с 10 бр. велостанции и 96 бр. паркоколонки.

През 2016г. "Вело Бургас" продължава развитието си в насока разширяване на системата, като това включва предимно изграждането на нови велостанции в периферията на гр. Бургас. Такива станции са изградени в комплексите:  "Зорница", "Славейков", "Изгрев" и в района на новооткритата тогава "Морска Гара". Така общият брой на велостанциите нарасва до 14 бр. Закупени и монтирани са 5 бр. "Модула за сервизиране", които могат да се ползват както от ползвателите на системата, така и от случайни велосипедисти. Модулът е снабден с всички необходими инструменти за обслужване на велосипед.

През 2017 г. са пуснати в експлоатация 7 бр. общински електрически велосипеда за отдаване под наем. Електропаркоколонките са разположени само в обхвата на "Приморски Парк": "Морска Гара" - 3 бр. , "Капани" - 3 бр. , "Казино" - 4 бр. , "Пантеон" - 3 бр. , "Автогара ЮГ" - 2 бр.

През пролетта на 2018 г. са закупени 100бр. нови велосипеда за нуждите на звеното.

До 20.09.2019 г. се предвижда броят на електрическите паркоколонки към "Вело Бургас" да нарасне до 22 бр. Новите електропаркоколонки ще бъдат разположени в крайните квартали, като по този начин ще се създаде удобство на ползвателите на системата. Към момента се изгражда 15-та велостанция в кв. "Сарафово", на входа на пристанището. По проект велостанцията ще разполага с 7 бр. паркоколонки за конвенционални велосипеди и 3 бр. за електровелосипеди.

 

         VIII.      Развитие на електрическия транспорт в града - инфраструктура и подвижен състав

Община Бургас ще кандидатства по проект по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г.", BG 16M1OP 002-5.004 "Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух", приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух". Конкретната цел на процедурата е да се обезпечи изпълнението на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на нови електрически превозни средства (електробуси, тролейбуси и трамваи), което да създаде предпоставки за по-ефективен, по-бърз и енергийноефективен обществен транспорт.

Подготвяното от Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД проектно предложение предвижда закупуване на 56 електрически превозни средства за нуждите на общинската транспортна схема, ведно с изграждане на необходимата инфраструктура за зареждане, доставка, монтаж и интеграция на оборудване за електронна билетна система, видеонаблюдение и автоматично позициониране и информация за пътниците в реално време

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по процедурата са:

- принос за подобряване качеството на въздуха чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 и NОx от обществения транспорт; 

- създаване на по-ефективен и екологичен обществен транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт;

- принос за постигане на Специфична цел "Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx" по Приоритетна ос 5 на ОПОС 2014-2020 г.

В рамките на отчетния период са изпълнени три проекта за доставка на електромобили за нуждите на Община Бургас - доставени 4 бр. електромобили с финансиране от Националния доверителен екофонд.

 

               IX.      Отчет за дейността на ОП "Транспорт"

ОП "Транспорт" като структура към Община Бургас извършва дейността си в няколко направления:

- Организира процесите на работа в зоните за платено паркиране;

- Контролира спазването на правилата за паркиране;

- Управлява общинските паркинги;

- Стопанисва автогара "Юг";

- Осъществява цялостния процес по видеонаблюдение на град Бургас;

- Извършва дейността по отдаване на велосипеди под наем.

"Синя зона"

През целия период 2015-2019 г. се положени значителни усилия в постоянно усъвършенстване на софтуерните и хардуерни решения, използвани при управлението на "Синя зона" и "Зелена зона" с цел да се подобри качеството на услугата, която се предоставя на гражданите.

През 2018 г. е реализиран пилотен проект за внедряване на сензорно паркиране, посредством мобилно приложение, което в реално време дава информация за свободни паркоместа.

От началото на 2019 г. успешно функционира ново приложение "Урбо", което позволява почасово таксуване в зоните, посредством смарт телефон и заплащане с кредитна или дебитна карта.

"ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ"

В края на 2017г. на платен паркинг "Гурко" беше изградена автоматизирана система за паркиране, чрез разпознаване на автомобилните номера. Системата позволява при таксуване на ползвателите на паркинга да се сведе до минимум участието на персонала. Тъй като системата доказа своята ефективност през 2018 г. и 2019 г. са въведени автоматизирани системи и на останалите общински паркинги, както и на автогара "Юг".

Изградени са зарядни станции за електромобили на територията на паркинг "Гурко" и паркинг "Опера".

АВТОГАРА "ЮГ"

Автогара "Юг" е открита на 29.12.2015 г. Тя е изградена по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" според съвременните изисквания за обществени обекти от този тип.

След реализацията на строително-ремонтните дейности, Автогара "Юг" се превърна в значим автобусен терминал. От автогара "Юг" обслужва международните автобусни линии, линиите от републиканската транспортна схема по направления: гр. Бургас- гр. Варна и гр. Бургас- гр. София, както и тези по Южното и Северно Черноморие. Със своето стратегическо разположение автогарата осигурява контакт с Бързата Автобусна Линия, Морска Гара, както и с намиращата се в съседство ЖП Гара и така разширява и подобрява възможностите на пътуващите.

Предприети са мерки за подобряване на функционалността на Автогара "Юг" чрез набор от услуги, които да задоволяват нуждите както на посетителите, така и на партньорите ѝ, както следва:

В началото на 2019 г. бе създаден бизнес акаунт на автогара "Юг" в "Google My Business", който генерира огромна посещаемост. Акаунта позволява на всеки човек: да открие автогарата, използвайки Google Maps както от своят телефон, така и от компютъра си; да качва снимки; да се свързва директно с телефонния номер на информация, без да е необходимо да го търси в електронното пространство; чрез въведената точкова система- да оценява и коментира обслужването, чистотата, визията и всичко свързано с автогара "Юг"; чрез формата за обратна връзка- да отправя запитвания. За последното тримесечие акаунта е генерирал: 169 000 преглеждания на "малката обява" /показва се при изписване на ключова дума: напр. терминал "юг"; автогара "юг" и т. н./; 13 400 действия /качване на снимки; разглеждане на "малката обява"/; 2 590 обаждания чрез бутона "Обаждане Сега"; 155 000 разглеждания на снимките качени от длъжностни лица към ОП "Транспорт" и граждани.

Следвайки примера на редица международни автогари, жп гари и летища, в средата на 2018 г. автогара "Юг" се сдоби с пиано, собственост на небезизвестната г- жа Нина Матева- създател и ръководител на множество музикални формации, диригент преподавател по музика, общественик. Така салонът на автогарата неведнъж се е превръщал в сцена за популяризиране на музикалните умения на талантливи ученици.

АСАНСЬОРИ НА ПЕШЕХОДНИ НАДЛЕЗИ "МИРАЖ" И "ТРАПЕЗИЦА"

Асансьорите разположени на пешеходни надлези "Мираж" и "Трапезица" се превърнаха в едни от най-използваните съоръжения след пускането в експлоатация на пасарелките. Те улесняват придвижването на възрастни хора, майки с колички, велосипедисти и др. Освен в услуга на обществото, те се превърнаха и в обект на вандалски прояви. Поради честите умишлени увреждания по асансьорите, които водеха до дълги ремонти, респективно и до социално напрежение, породено от невъзможността за ползване на съоръженията и големи разходи по осигуряване на части, ОП "Транспорт" поде инициатива по даване по- голяма гласност на тези злонамерени действия. Чрез публикуване на видеозаписи от охранителните камери във всеки асансьор, съдържащи нанасяне на материални и нематериални щети  върху съоръженията, за рубриката "Вандали в действие" в канала на Община Бургас в сайта за видеосподеляне YouTube, ОП "Транспорт" успя драстично да намали повредите, причинени от злонамерени действия.

В дейността на предприятието влизат и управлението и разширяването на системите за видеонаблюдение и управление на трафика и системата за отдаване на велосипеди под наем.

 

                 X.      Надграждане на изградената мрежа от велоалеи

Велоалея до местността "Пода"

Изградена през 2016 г. велоалеята Бургас - природозащитен център "Пода" минава успоредно на шосето за "Крайморие". Маршрутът създава възможност да се качим на колелетата и от центъра на града да се придвижим до "Пода" през едно изключително живописно трасе. Районът е обиталище на повече от 100 вида птици, прелетни и местни.

Велоалея към квартал "Сарафово"

Новата велоалея към квартал "Сарафово" е една от любимите дестинации за колоездачите. Първият етап от изпъленението ѝ включва частта от така наречения паркинг "Адам и Ева" в края на Северен плаж до новия паркинг при бункера след солниците. В близост до самия бункер и мостчето Община Бургас изгради нов паркинг за около 200 автомобила.

През 2019 г. продължението на алеята стига до бургаския квартал "Сарафово". Отсечката е изградена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по настояване на Община Бургас. Проектът включва и брегоукрепването в този район, което все още не е завършено. В тази част на алеята предстои да бъде поставено осветление, пейки и видеонаблюдение.

Изготвен е проект, който включва последната, средната и най-малката част на велоалеята, която стига до квартал "Сарафово". Изграждането на тази част от отсечка може да се осъществи едва след завършването на големия проект за брегоукрепване. Независимо от това, по нея и сега могат да се движат велосипедисти. Очакванията са цялостното завършване на алеята да стане факт през 2020 година

Подприоритет ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

 

През мандат 2015 - 2019 г., дейностите в областта на "Здравеопазването" са ориентирани основно към подобряване и модернизиране на наличната лечебна база; осигуряване на съвременна, високотехнологична медицинска апаратура; привличане на висококвалифицирани медицински специалисти с цел осигуряване на по-лесен достъп до висококачествени медицински услуги и модерно лечение на жителите на Община Бургас.

 

                    I.      Разширяване на Комплексен онкологичен център - Бургас - изграждане на нов онкологичен корпус и ново отделение по химиотерапия и докомплектуване модернизацията на Комплексен онкологичен център - Бургас - закупуване на втори линеен ускорител с РЕТ скенер:

Основната цел на Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД /КОЦ/ е да осъществява предмета на своята дейност в съответствие със здравните потребности на населението и приоритетите на националната здравна политика, а стратегическата  е да завоюва доминираща роля на пазара на здравни услуги в региона и да работи за заемане на нови пазарни позиции чрез оказване на повече и по-качествена медицинска помощ. Това би се постигнало чрез подобряване на материално-техническата база и дооборудване за постигане и поддържане на високо качество на медицинския продукт.

За постигане на заложените цели е изготвен проект и е стартирано изпълнението му за изграждане на нова сграда - Онкологичен корпус 4, в който ще бъдат разположени:

- Приземен етаж: спешен портал, ядреномагнитен резонанс, болнична аптека (цитостатици).

- Учебно - административен етаж - администрация, 2 учебни зали, конферентна зала.

- Отделение по медицинска онкология (13 стаи с 31 легла).

- Отделение по медицинска онкология (8 стаи с 20 легла) и Отделение по Онкогастроентерология (3 стаи с 8 легла) с ендоскопска зала и ехографски кабинет.

- Отделение по Онкохирургия (11 стаи с 26 легла) със Сектор по урология, Сектор по гръдна хирургия) и 2 операционни зали (една за амбулаторна хирургия и една за ендоурология).

- Операционен блок - 3 операционни зали (една от тях за миниинвазивна хирургия) и Отделение по Анестезиология и Интензивно лечение (3 зали с 8 легла).

- Отделение по онкогинекология (5 стаи с 12 легла) с операционна.

- Закупени са втори линеен ускорител с РЕТ скенер и мобилен линеен ускорител за нуждите на аудиохирургията, което разширява обема на терапевтичните и лечебни възможности на лечебното заведение.

 

                 II.      Реконструкция и модернизация на Отделение за трансфузионна хематология при МБАЛ - Бургас - разширяване и оборудване с модерна апаратура:

Извършена е реконструкция на Блок №6 на УМБАЛ, който да отговаря на нуждите на едно съвременно Отделение по трансфузионна хематология. На 26.11.2015 г. е сключен договор за извършване на преустройството след провеждане на открита процедура по ЗОП. Обектът е завършен през октомври 2017 г. Финансирането е осигурено от Министерство на здравеопазването.

 

              III.      Разкриване на отделение по кожно-венерически болести към МБАЛ АД Бургас:

Процедурата по регистрация и разкриване на новото отделение и сключването на договор с НЗОК от страна на УМБАЛ за извършване на новите лечебни дейности приключи официално в края на 2018 г. и от 2019 г., жителите на община Бургас и област Бургас, които имат нужда от лечение на дерматологични заболявания, го получават в новото отделение в условията на комфорт и с помощта на съвременна медицинска техника за диагностика и лечение.

В отделението са назначени по щат, считано от 01.01.2019 г. следните служители: лекари - 3 бр., професионалисти по здравни грижи - 6 бр. и санитари - 3 бр.

 

               IV.      Закупуване на нов мобилен линеен ускорител за нуждите на радиохирургията в Комплексен онкологичен център - Бургас:

През 2016 година е закупен първия нов мобилен линеен ускорител за нуждите на радиохирургията в Комплексен онкологичен център - Бургас. Изграден е и допълнителен бункер, обезпечен с всички необходими комуникации. Има възможност за надграждане функциите на първия линеен ускорител. В системата му е добавен нов софтуер, който дава възможност да се извършват процедури по радиохирургия. Модернизацията на онкологията и здравеопазване в града са сред основните приоритети на Община Бургас. Поетапно онкологичният център беше оборудван с нови апарати за повърхностна, полудълбока и дълбока терапия на ракови клетки.

 

                 V.      Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ 1, ДКЦ 2 и Медицински център 2:

В периода 2015 - 2019 г., Общинските лечебни заведения - ДКЦ 1, ДКЦ 2 и МЦ 1, кандидатстваха пред Националният екодоверителен фонд с проекти за въвеждане на енергийна ефективност в сградите им. Поради настъпили промени в изискванията на Фонда до момента не е финализиран проект, като всеки от тях е на различно ниво на развитие:

- ДКЦ 1 - предстои подписване на договора с Националния екодоверителен фонд и стартиране на процедура за възлагане на строително-ремонтните дейности;

- ДКЦ 2 - има одобрен проект;

- МЦ1 - има одобрено Заявление за проявен интерес.

 

               VI.      Създаване на общински фонд "За здравето на Бургас":

През 2016 г. в Община Бургас е създаден Общински здравен фонд, а с решение на Общински съвет - Бургас е приет и Правилник за реда на предоставяне на финансови средства от този фонд. Основна цел на създадения фонд е подпомагане и надграждане на здравното обслужване и превенция на инвалидизацията, водеща до трайно намалена работоспособност на граждани на Община Бургас, в случаи на спешно лечение. В резултат на проявената инициатива, много граждани на общината са получили финансова подкрепа в случаи на жизненоважна необходимост. С всяка изминала година се наблюдава засилване интереса към този фонд и все по-нарастващ брой на хора с такива проблеми.

 

            VII.      Привличане на висококвалифицирани медицински специалисти за нуждите на здравеопазването в града и общината:

Привличането на висококвалифицирани медицински специалисти за нуждите на здравеопазването в града и общината винаги е било приоритет. За целта се реализират мерки за осигуряване на добри условия за труд, обучение и развитие на медицинските специалисти, избрали да се реализират в Бургаските лечебни заведения - жилища, място в детските/учебните заведения за децата им, предложения за работа на съпруга/съпругата и др.

Стартирането на дейността на новоизградения Медицински факултет е важна крачка към подобряване на качеството на здравеопазването в Бургас и региона и в бъдеще ще може да предоставя и програми за продължително обучение и специализации, което от своя страна ще бъде още една притегателна сила към града ни за младите лекари и медицински специалисти (медицински сестри, акушерки, клинични лаборанти, рехабилитатори и др.).

 

         VIII.   Изграждане на нов Медицински факултет към Университет ..Проф. д-р Асен Златаров":

Изграждането на Медицински факултет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" бе дългогодишна мечта за бургазлии, която през 2018 г. придоби реални очертания, а през 2019 г. ще посрещне и първите студенти по "медицина". За изграждането и обзавеждането на сградата, в която ще се помещава, Община Бургас вложи над 3 000 000 лв.

През есента на 2019 г. новооткритият Факултет по медицина към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще приеме първите 40 студенти. Университетът разполага с необходимите преподаватели за обучението на студентите. Желание да водят лекции по медицина са заявили още много специалисти от страната и чужбина.

Бъдещите лекари ще се подготвят в нови и оборудвани по всички стандарти учебни кабинети и лаборатории. След завършване на обучението си младите медици ще практикуват в спешната помощ, доболничната и болничната медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина.

 

               IX.   Изграждане на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас:

Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства, кв. Ветрен и Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства са два от проектите на Община Бургас, одобрени и финансирани по Програма BG 07 "Инициативи за обществено здраве". За центровете е осигурено специфичното специализирано медицинско оборудване и са разработени програми за индивидуална грижа и психо-социална рехабилитация.

В "Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания" в кв. "Ветрен" към момента потребители на услугата са 100 деца месечно. Центърът приема деца за класическа и водна рехабилитация, адаптирано плуване и рехабилитация в басейн с минерална вода, логопедична терапия, сеанси с психолог, кинезитерапия, физиотерапия, водолечение в тангеторни вани, фитнес, психосоциална адаптация. Той изгражда нов функционален модел за работа с деца с посочените заболявания. Създава условия за предоставяне на адаптирани грижи и преодоляване на социалната изолация на деца в неравностойно положение.

 

                 X.      Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас - доставка на специализирано медицинско оборудване и разработване на програми за индивидуална грижа и психо - социална рехабилитация:

Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас - ЦСРИЛПР е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност, която се управлява от Община Бургас. Основание за нейното разкриване е мотивирано решение на Общински съвет Бургас. Със заповед № РД01-1001/10.08.2017 г. на Изпълнителния директор, Агенцията за социално подпомагане разрешава откриването на ЦСРИ с капацитет 30 места, считано от 01.11.2017 г.

Целта е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребители, превръщане на психичното здраве в ценност за личността и обществото, всестранна помощ и защита на специфичните права и интереси на хора с психични разстройства.

Подцели:

Създаване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хората с психични разстройства в община Бургас, като се отчитат рисковите за развитието им фактори; създаване на подкрепяща среда за техните семейства; съдействие за възстановяване и/или развитие на потенциала на потребителите на Центъра и възможностите им за социална интеграция; предоставяне на нови услуги за психосоциална рехабилитация и намаляване на социалната изолация на потребителите; създаване на оптимални условия за корекционно-компесаторна и интеграционна работа; съдействие за превъзмогване на предразсъдъците и дискриминацията към хората с психични разстройства, чрез информационна дейност, с провеждане на различни мероприятия в обществото.

Целева група:

Потребителите на социалната услуга са пълнолетни лица на възраст между 18 и 65 г., с ЕР на ТЕЛК с водеща диагноза - Психични и поведенчески разстройства, включително разстройства на психологичното развитие /умствена изостаналост/.

Капацитетът на Центъра е запълнен и потребителите са 36 човека.

С лицата се провежда консултативна, корекционна и интегрираща социална работа, съобразена с индивидуалните им потребности. Работи се в посока преодоляване на социалната изолация, създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита, затвърдяване и научаване на социални умения и навици.

За осъществяване на поставените цели и задачи се работи по индивидуални планове, използваха се различни социално-интегриращи, консултативни, трудотерапевтични, медицински и педагогически методи. Това доведе до подобряване на социалните умения, научаване и затвърдяване на навици за самостоятелно справяне, повишаване равнището на усвоените знания, умения и компетенции, когнитивното развитие, комуникативните умения, емоционалните, характеровите и поведенческите особености.

 

         XI.            Допълнителни дейности в подприоритет Здравеопазване:

1.   Детско и училищно здравеопазване

Към детските и учебни заведения на територията на Община Бургас са разкрити 88 здравни кабинета. Те се обслужват от 119 медицински специалиста. Разпределението им е съобразено с броя деца/ученици в даденото детско/учебно заведение и организация на обучение.

Община Бургас, съгласно нормативните изисквания, регулиращи дейността на медицинските специалисти в здравните кабинети, организира редица обучения за повишаване на квалификацията им.

Обученията се организират по два начина:

 • Чрез партньорство с пациентски организации, спечелили здравни проекти в конкурси обявени от Министерство на здравеопазването;
 • Чрез сключен Договор за обучение с Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Програмите за следдипломно обучение са съобразени с преките им служебни ангажименти и одобрени от БАПЗГ по Единната кредитна система за оценка на формите по продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи. Средствата, необходими за ежегодното следдипломно обучение на медицинските специалисти се осигуряват от Общинския бюджет.

2.   Самостоятелни детски ясли и Детска кухня

На територията на Община Бургас са разкрити три самостоятелни детски ясли, като едната се помещава в сграда - паметник на културата от местно значение. През 2017 г. е изготвен архитектурен проект за възстановяване на фасадите на сградата, който през 2018 г. е съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство, което осигурява готовност за кандидатстване по "Красива България".

В Община Бургас функционира една Детска кухня с 26 пункта за раздаване на храна. 1150 деца ползват услугите на кухнята. Предстои закупуване на втора кола за разнос на храната, като идеята е за живущите в кв. Меден рудник да се предложи нова услуга - доставка до дома. Закупуването на втора кола освен осигуряването на нова услуга, ще допринесе за намаляване разходите за външни услуги.

От януари 2018 г. Детската кухня предоставя диетично хранене за деца с хранителни алергии по нарочно изготвено меню.

3.   Допълнителни дейности:

През отчетения период проведените здравни и информационни кампании ангажират голям брой млади хора в училищна възраст и провокират в тях положителна посока на мисленето, поведението и действията им. Изградено е отговорно поведение спрямо обществено значими заболявания, инициативност и креативност при планиране и изпълнение на младежки инициативи и дейности,  на лице е изградена активна гражданска позиция на подрастващите.

Привлечени са голям брой  млади хора от бургаски училища за доброволци в Общински младежки клуб "J. J.Cool A". Провокирана е младежката активност и творческа изява. Възпитано е толерантно отношение към различията. Формирани са необходимите знания, умения и навици за здравословен начин на живот и разпознаване на рисковото поведение, като особено полезен и ефективен е подхода "Връстници обучават връстници".

Проведените кампании на Национално и Общинско ниво, кръгли маси, форуми и дискусии активизират бургаската общественост към сериозните проблеми, свързани с последствията от ХИВ/СПИН, Хепатит, диабет и др.

Подпомага се работата и на медицински персонал, педагогическите съветници в училищата, детски градини, социални заведения с необходимите здравно-образователни материали, предпазни средства, консултации.

ОТЧЕТ - при изпълнение на дейности като Завеждащ орган по здравословни и безопасни условия на труд за 2015-2019 год.

Към момента Община Бургас се обслужва от  служба по трудова медицина  -  СТМ "МЕДИКЪЛ  КОНСУЛТ". Има създаден Комитет по условия на труд /КУТ/ с равен брой представители от страна на работодателя и от страна на работещите. Провеждат се заседания на КУТ и се изготвят протоколи.

Провеждат се ежегодни обучения на членовете на КУТ, директори на дирекции и длъжностни лица, провеждащи инструктаж, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., Наредба № 3 от 2008 г. за Службите по трудова медицина, Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд. Издадени са сертификати. Получените материали са приложими на работното място.

През отчетния период за съответните години са изготвени: Планове за работа на Комитета по условия на труд (КУТ) в Община Бургас, съгласно чл. 29 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Програми за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска утвърдени от Кмета-Димитър Николов.

Периодично се организират профилактични медицински прегледи на служителите от общинска администрация.

Извършват се измервания за: компонент осветеност от физичните фактори на работна и битова (околна) среда, на съпротивление на заземителни уредби, на импеданс на контур "фаза-защитен проводник", на съпротивлението на мълниезащитна заземителна уредба.

Актуализирана  е оценката на риска от Служба по трудовата медицина.

Закупени са и заредени с необходимите медикаменти и превързочни материали  аптечки за всички административни сгради, ползвани от общинска администрация.

Проведени са: профилактична скринингова кампания за определяне на личния риск от остеопороза - измерване на костна плътност на остеометър - в партньорство с Асоциация "Жени без остеопороза" и безплатно и анонимно скринингово изследване за хепатит С чрез бърз тест - в партньорство с сдружение "ХЕПАКТИВ", гр. София.

Всички превантивни мерки са предприети по предложение на членовете на КУТ за защита и опазване на здравето и повишаване ефективността и работоспособността на общинските служителите.

Подприоритет ОБРАЗОВАНИЕ:

                    I.       Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията" в учебен корпус:

Обектът е финансиран по Оперативна програма: Региони в растеж; Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас BG16RFOP001-1.004; Проект "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап".

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" отвори врати на 15.09.2017 г., което го прави първото новооткрито общинско училище в българския XXI век.

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:

- изграждане на топла връзка сградата на ОУ "Ал. Г. Коджакафалията" със съществуващата сграда на ПМГ ,,Акад. Никола Обрешков";

- съвременни учебни стаи и създаване на нова, достъпна и адекватна за целите на образованието среда;

- модерна инфраструктура и съвременно обзавеждане;

- допълнително озеленяване в дворното пространство и вертикално озеленяване на оградите;

- обособяване на модерен и елитен образователен кампус, който отговаря на съвременните стандарти в образованието и спортното възпитание.

                 II.       Изграждане на нова детска градина в ж. р. "Меден Рудник":

Обектът е финансиран по Оперативна програма: Региони в растеж; Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас BG16RFOP001-1.004; Проект "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап".

През септември 2018 г. в Бургас отваря врати първата по рода си еко детска градина. Тя носи името "Пинокио" и в нея децата се възпитават в среда, изградена от естествени материали.

ДГ "Пинокио" е иновативното детско заведение, изградено от Община Бургас със средства от Оперативна програма "Региони в растеж". Тя се намира в районния център на комплекс "Меден рудник" до закрития плувен басейн. В тази част на града живеят хиляди млади хора с малки деца.

Детската градина е с чудесен физкултурен салон, облицован в дърво, който си има и стени за катерене. Близо до него се намира библиотеката.

В "Пинокио" всеки ден малчуганите имат занятия на открито, независимо какво е времето. Целта е те да имат непрекъснат контакт с външната среда и природата, което е един от благоприятните фактори за развитието и укрепването на организмите им.

Акцентът в отношението и възпитанието към децата е тясно насочен към опазването на околната среда и воденето на здравословен начин на живот. Под формата на игра децата ще опознават естествените материи. За това в двора на учебното заведение има обособени няколко специални зони. В една от тях има специална сензорна пътека, покрита с различни предмети от заобикалящия ни свят като камъчета, вода, зеленина, пясък и дърво. Минавайки по нея, децата ще имат възможността да се докосват до всяка една от материите.

В друга част от външното пространство на ДГ "Пинокио" има дъски за рисуване с восък и акварел. Логически игри и пъзели помагат на децата при изучаването буквите и геометричните фигури. Техните елементи са изработени също от естествени материали.

Опознаването на живата природа е важен елемент от учебната програма в ДГ "Пинокио". Част от знанията децата ще придобиват от работата си като изследователи. За целта те ще наблюдават живота на обитателите на езерото Вая с далекоглед, за да научат кое е важното за съществуването на всеки един животински вид.

В двора на учебното заведение е обособена и билкова градина. В нея под наблюдението и грижите на малчуганите ще се отглеждат лайка, мащерка, мента, маточина. От тях ще се приготвя чай за закуската на децата, а топлата напитка ще се подслажда с мед от собствени кошери.

Всяко кътче в детската градина ще се използва рационално за обучение и забавление на децата. Във фоайетата ще има творчески работилници, в които от естествени материали децата ще изработват различни предмети.

 

              III.      Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка:

Обектът е финансиран по Оперативна програма: Региони в растеж; Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас BG16RFOP001-1.004; Проект "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап"

С оглед на наблюдаваната тенденция за нарастване броя на жителите и по-конкретно млади семейства с деца в ж. р. "Меден рудник", през 2017 г. Община Бургас реализира проект за изграждане на нов корпус на ЦДГ "Чайка".

С инвестицията са разкрити 17 нови работни места - учители, медицински сестри и непедагогически персонал.

Новият корпус е разделен на три нива - частичен сутерен и два надземни етажа. В частичния сутерен са разположени покрит басейн, зала за компютърно обучение, сервизни и складови помещения.

Сградният комплекс е с ниво на енергийна ефективност C, благодарение на монтираните чилъри и цялостната модерна отоплителна система. На партерно ниво, непосредствено след главния вход се намират асансьорът и физкултурният салон. Помещенията за отделните групи са решени в различни цветове и оборудвани с висококачествена мебелировка.

В дворното пространство са изградени чудесни детски площадки, предназначени за различни възрасти, от 3 до 12 години, включващи комбинирани съоръжения за катерене, люлеене, пързаляне, промушване, висене. Монтирани са люлки и клатушки на пружина, скала за равновесие, скала за катерене, които осигуряват условия за игра и възпитателни и образователни занимания на открито.

Изграждането на нов корпус на два етажа увеличи капацитета на Детска градина "Чайка" с 104 деца. С изграждането му значително се повиши възможността за прием на деца в предучилищна възраст в детските градини на територията на комплекс "Меден рудник".

 

               IV.      Основен ремонт на районна отоплителна централа "Меден рудник", която обслужва две училища и една детска градина в комплекса:

Доставката и монтажът на котела и инсталацията от подземни топлопроводи са част от изпълнението на проекта "Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник" по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., ДБФП № BG04-02-03-022-007/18.08.2015 г.

Обща цел: Повишаване на енергийната ефективност и дела на използваните възобновяеми енергийни източници, чрез въвеждане на съвременни технологии за отопление в Районна отоплителна централа ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас и споделяне на добри европейски практики.

Резултати:

- Подменен 1 бр. водогреен котел с автоматизиран котел за изгаряне на биомаса

- Подменена 1300 м. топлопреносна мрежа с нова

- Индикатор за постигане на резултатите:

- Спестяване на 207 297, 61 лв./ год.

- Екологичен еквивалент на спестена енергия 507, 64 тона CO2/год.

- Увеличение в производството на възобновяема енергия-1 074, 79 MWh/год.

Реконструкцията на Районната отоплителна централа и подмяната на свързващите тръбопроводи гарантират по-качествено отопление на хиляди деца, намалят финансовите разходи и осигуряват по-чист въздух за жителите на комплекса, намалявайки с няколко стотин тона на година отделените вредни емисии.

 

                 V.      Реконструкция и обновяване на физкултурни салони, спортни площадки на открито или спортни съоръжения в дворовете на следните учебни заведения: ОУ "Елин Пелин", СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "Братя Миладинови", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Петко Росен'*, ОУ "Васил Априлов" и ПМГ "Акад. Никола Обрешков"/ПГРЕ "Г. С. Раковски"

1.   "Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ "Елин Пелин", ж. р. "Меден рудник":

Община Бургас полага целенасочени усилия за прилагане на редица мерки, насочени към градско възстановяване на зоната като в това число се включва и сградния фонд, попадащ в обхвата на образователната инфраструктура. В контекста на водената общинска политика се причислява и сградата на ОУ Елин Пелин, като с помощта на средства, осигурени по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 са реализирани комплекс от енергийно ефективни мерки и са оборудвани кабинетите в училището.

В рамките на проекта за цялостна реконструкция на дворното пространство в най-голямото училище в ж. р. "Меден рудник" са изградени три игрища за баскетбол, по едно за волейбол и минифутбол, нова лекоатлетическа писта и две зони за фитнес на открито. Положени са нови спортни настилки с ударопоглъщащо покритие, за да се избегнат травми при децата в случай на падане.

Направено е и комбинирано игрище за хандбал и минифутбол. Съоръжението може бъде покривано и да се използва при дъжд или силно слънце през летните месеци. Обновена е и наличната сцена за арт и сценични изкуства, изградени са места за сядане, перголи за засенчване и нови парапети, осигуряващи места за отдих и рекреация.

В училището има изградена и площадка за безопасност на движението. В специално обособена зона децата ще учат правилата за движение и безопасност на пътя.

2.   "Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий":

В СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" се обучават 1100 деца от първи до дванадесети клас. Сградата на училището е обновена, санирана и газифицирана. Ремонт не беше осъществяван само на дворното пространство.

С изпълнението на проект "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап" е извършена цялостна реконструкция на свободното дворно пространство на СОУ ''Св. Св. Кирил и Методий', като са постигнати следните резултати:

-   Създадени са условия за провеждане на задължителната подготовка по физическо възпитание и спорт на открито за 1 100 ученици;

-   Създаден е сектор за дълъг и троен скок;

-   Изградена е лекоатлетическа писта;

-   Изградени са три игрища за мини футбол;

-   Изградено е игрище за народна топка;

-   Оформена е зона за игра на тенис на маса;

-   Създаден и оборудван фитнес на открито;

-    Изградена детска площадка за децата в предучилищно обучение;

-   Обособена зона за рекреация.

3.   "Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас - II и III етап":

Основно училище "Братя Миладинови" е разположено в сърцето на едноименния квартал, който представлява зона с преобладаващ социален характер, но попада извън зоните на въздействие на ИПГВР на град Бургас. Обектът е избран сред приоритетните учебни заведения, подлежащи на реконструкция и обновяване, тъй като се намира в един от най-големите квартали на град Бургас, намиращ се в съседство със жилищните комплекси Възраждане и ЦГЧ - зони с ясно изразен социален характер. попадащи в зоните на въздействие на ИПГВР. Чрез предвидените мерки за обновяване на основно училище "Братя Миладинови" ще се допълни ефекта от инвестициите в зоните за въздействие като ще се подобри най-напред функционалната структура на прилежащата територия, превръщайки я в удобно и приятно място за живот.

Рехабилитацията на дворното пространство на ОУ Братя Миладинови осигури стимулираща образователна среда, съобразена с големия брой ученици. В училището се обучават 1270 ученици от първи до седми клас. Училището разполага с модерно обзаведена сграда, със седем корпуса, включваща 40 класни стаи и кабинети - кабинети по изобразително изкуство, хореография, игротека, модерна библиотека, медицински кабинет , плувен басейн, столова, спортни площадки, три компютърни кабинета, два мултифункционални кабинета, предназначени за интерактивно и чуждоезиково обучение.

С изпълнението на проект "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап" е извършена цялостна реконструкция на свободното дворно пространство на ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас - II и III етап",  като са постигнати следните резултати:

- Създадени условия за провеждане на задължителна подготовка по физическо възпитание и спорт на открито за 1270 ученика;

- Реновирана комбинирана площадка футбол/хандбал;

-  Реновирани две площадки за волейбол;

- Изградена площадка за мини футбол;

- Изградена лекоатлетическа писта за бягане 80 м, с три коридора, съчетаваща сектор за дълъг и троен скок, както и скок на дължина;

- Изградена площадка за фитнес.

4.   Обновяване на  прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ "Петко Росен":

СОУ "Петко Росен" е открито през 1981 година, има 30-годишна история и утвърдено добро име в град Бургас. Материална база - 24 класни стаи и кабинети;3 компютърни кабинета; 2 физкултурни салона; кабинет за психологическа и логопедична помощ; кабинет за ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности. В него се обучават 680 деца и ученици на възраст от 5 до 19 години.

През 2013 г. по Международен фонд "Козлодуй" са извършени следните ремонтни дейности: подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени и покрив, изграждане на котелна отоплителна инсталация на биомаса, ремонт на съществуващата отоплителна инсталация.

С изпълнението на проект "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап" е извършена и цялостна реконструкция на свободното дворно пространство на СОУ "Петко Росен", гр. Бургас", като са постигнати следните резултати:

- Благоустроено и реновирано е дворното пространство на  училището;

- Изградени са 2 комбинирани игрища за футбол и хандбал;

- Благоустроено и реновирано дворно пространство на  училището;

- Изградено е комбинирано игрище баскетбол/ тенис/волейбол;

- Оформена е площадка за открита фитнес зона, оборудвана с подходящи уреди;

- Изградена е писта за бягане с трап за приземяване с фин пясък.

5.   Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ "Васил Априлов":

През 2016 г. ОУ "Васил Априлов" в Бургас посреща новата учебна година с напълно обновен двор и спортно игрище - нови настилки, спортни и фитнес уреди, осветление, озеленяване. Дейностите по реконструкция и модернизация на двора на училището и спортните площадки са извършени със средства от Общината и от бюджета на училището.

6.   Обновяване на  прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ПМГ "Акад. Никола Обрешков"/ПГРЕ "Г. С. Раковски":

През 2019 г. е извършена цялостна реконструкция в огромния двор на ППМГ "Акад. Никола Обрешков"/ПГРЕ "Г. С. Раковски".

В двора са обособени игрища за баскетбол, футбол, волейбол, хандбал, лекоатлетическа писта, зони за фитнес и тенис на маса. Положени са модерни спортни настилки, сред които и ударопоглъщаща на необходимите места. Учениците могат да използват нови съоръжения и уреди при своите физкултурни занятия. В двора са оформени приятни зелени площи, при запазване на здравите стари дървета и внасяне на нови фиданки. Монтирано е и ново осветление.

Това е поредна стъпка към превръщане на целия район в един от най-модерните образователни кампуси в страната. В предишните години бе построен триетажният спортен корпус с покрит басейн към двете престижни бургаски училища, а съседното старо сиропиталище бе изцяло обновено, за да се превърна в ОУ "Коджакафалията".

               VI.      Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ "Л. Каравелов":

През 2017 г. е открит модерният учебен център "Академия Европа" в двора на ОУ "Любен Каравелов". Сградата на старата баня и пространството около нея са напълно обновени и благоустроени с европейски средства по програма "Региони в растеж".

Проектът включва цялостна реконструкция на старата сграда, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обновяване на прилежащия терен и дворните пространства. В резултат от изпълнените дейности е бъде създаден допълнителен капацитет за обучение и извънкласни дейности към училището, отговарящ на най-съвременните тенденции в европейското образование.

В новият учебен център на училището има кабинети по изкуства и други видове занимания по интереси за децата, една многофункционална зала, компютърна читалня с електронна библиотека и достъпна среда за хора с увреждания.

 

            VII.      Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен" - филиал, к-с Лазур:

ДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен" е разположена в комплекс "Лазур" в Централна градска част и попада извън зоните за въздействие от ИПГВР. Включването на детската градина сред обектите, подлежащи на реконструкция и обновяване в проект "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап" е обосновано от нуждата от засилване на функционалните връзки на града и прилежащата му територия.

ЦДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен" е общинска детска градина за деца от 3 до 7 години. За 472 деца се грижи екип от специалисти по предучилищна педагогика, музика, физическа култура и спорт - плуване, медицински специалисти, административен и непедагогически персонал.

ЦДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен е разположена в три самостоятелни павилиона, административна сграда и филиал. Филиалът е предназначен за 4 групи с капацитет 120 деца.

В рамките на проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен" - филиал, са изпълнени следните дейности:

-   Изпълнени са вътрешни ремонтни дейности;

-   Подменени са електрическа, В и К и отоплителна инсталации;

-   Осигурена е достъпна среда за хора с различни увреждания;

-   Доставено е оборудване за кухненските и перални помещения;

-   Изградени са четири площадки за игра на открито, отговарящи на съвременните нормативни изисквания.

 

         VIII.      Модернизиране на професионалните училища - оборудване на модерни специализирани кабинети в: Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника; Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"; Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"; Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"; Търговска гимназия; Професионална гимназия по транспорт.

Изпълнен проект "Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас"

Постигнати резултати:

1.   Изграждане на физкултурен салон и преустройство на Търговска гимназия, гр. Бургас

- Изграден физкултурен салон, вкл. всички инсталации за отопление и охлаждане, подови настилки, спортно оборудване и др.;

- Обособяване на помещения в сутерена на училището (кабинети за персонал, склад, фитнес зала, закусвалня);

- Ремонт на всички санитарни възли в училището и обособяване на санитарни възли за хора с увреждания;

- Изграждане на спортно игрище в двора на училището;

- Доставка на компютри, сървъри, климатици, електронна учебна дъска за интерактивен кабинет.

2.   Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на ПГЕЕ "Константин Фотинов".

- Изграден физкултурен салон, вкл. всички инсталации за отопление и охлаждане, подови настилки, спортно оборудване и др.;

- Обособяване на кабинети за учители, фитнес зала, склад;

- Доставка на специализирано оборудване за провеждане на учебни практики- автотрансформатор, мултимер аналогов, тестови кабели и др.;

- Доставени и монтирани проектори в ново изградените учебни кабинети.

3.   Реконструкция и преустройство на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров"

- Цялостна реконструкция на ресторант Младост (кухненски помещения, санитарни възли, ресторантска част) - подмяна на тавани, подмяна на дограми, поставяне на изолации, шпакловане, измазване, боядисване, поставяне на подови настилки и т.н.);

- Изграждане на система за отопление и охлаждане;

- Обособяване на учебни кабинети и зала за презентации;

- Доставка на професионално кухненско оборудване (фурни, котлони, конвектомати, хладилници, фризери и т.н.);

- Доставка на обзавеждане за кухни и ресторантска част (маси, столове, барплотове и т.н.).

4.   Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на Професионална гимназия по транспорт, гр. Бургас

- Изграден нов физкултурен салон и учебен корпус на Професионална гимназия по Транспорт.

5.   Благоустрояване на дворно пространство и спортна площадка, извършване на дейности по ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и нови такива, реконструкция на ограда на ПГ САГ "Кольо Фичето", гр. Бургас

- Подменена площадкова ВиК;

- Облагородяване и озеленяване на дворно пространство;

- Засаждане на нова растителност;

- Подмяна на огради;

- Изграждане на спортна площадка;

- Преместване на тръби на Топлофикация под земята;

- Доставка на компютри, таблети, проектори, интерактивни дъски, специализиран софтуер за Геодезия, техника за поддръжка на растителност в дворното пространство (косачки, ножици), оборудване за замервания (GPS, нивелири и т.н).

6.        Реконструкция на учебно- производствена база на ПГМЕЕ, гр. Бургас

- Облагородяване на дворно пространство;

- Изградена нова спортна площадка;

- Преместване на тръби на Топлофикация под земята.

- Цялостна реконструкция на работилници за учебна практика (подмяна на покрив, дограми, подови настилки, поставяне на изолация, изграждане на система за вентилация, подмяна на ел. инсталации, изграждане на система за видеонаблюдение).

- Доставка на ученическо обзавеждане и оборудване, вкл. маси, столове, чинове, шкафове, бюра, учебни дъски, стругове, шмиргел, машини за огъване на ковано желязо, шлосерски маси и др.

 

               IX.      Изпълнение на програма "Сигурност" в учебни и детски заведения, която включва:

Програма за превенция на агресията:

През 2016 г. Община Бургас разработва собствена програма за борба с насилието в училищата, която е одобрена от Министерството на образованието и науката и ще се прилага от началото на новата учебна година в началния курс на обучение.

Целта на проекта е да започне активна работа с онези млади момичета и момчета, които по една или друга причина са проявили нетолерантно отношение и агресивно поведение към свои връстници. Училищните психолози следва да правят преценка кои деца са потенциално агресивни и се нуждаят от помощ.

Община Бургас е първата в страната, която разработва подобна програма. Нейното прилагане има още една цел - да ограничи зависимостите сред учениците. Според експерти, ранната агресия сред децата води в по-късен етап и до употребата на наркотици.
Един от основните приоритети на местната администрация е да бъде ограничена употребата на упойващи вещества сред подрастващите

Програма безопасност и сигурност в интернет:

Община Бургас стартира провеждането на кампания "Кой стои срещу мен в мрежата" съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, медийна група RN, ОД на МВР-Бургас и сектор "Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт" в ГД "БОП".

През 2018 г. кампанията за сигурност на децата в интернет пространството - "Кой стои срещу мен в мрежата" обхвана 5-класниците и 6-класниците в седем бургаски учебни заведения - ОУ "Братя Миладинови", ОУ "Найден Геров", СУ "Петко Росен", СУ "Константин Петканов", СУ "Епископ Константин Преславски", СУ "Димчо Дебелянов" и ОУ "Антон Страшимиров".

Целта на кампанията е учениците от училищата да разберат, че ползването на интернет може да бъде не само приятно и полезно, но и опасно, да се запознаят с инициативата и с рисковете, които крие глобалната виртуална мрежа, към кого да се обърнат, ако станат обект на агресия или неприлични предложения и как да се предпазят, да получат информация за заплахите и изнудването в социалните мрежи и чат приложенията, както и различни фишинг и други измами, използвани често във виртуалното пространство.

През 2019 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Бургас проведе допълнителни информационно-обучителни мероприятия за родители на тема: "Киберпрестъпления и как да предпазим децата си - практически умения." Поради големия интерес от страна на родителите, темата ще бъде повторена през есента.

Програма безопасност на децата на пътя:

Общината създаде модерни площадки по пътна безопасност в няколко учебни заведения. С такова модерно съоръжение вече разполага детска градина "Брезичка" в комплекс "Славейков". Подобни площадки се изграждат в ОУ "Елин Пелин", ОУ "Васил Априлов" и ОУ "Братя Миладинови".

По Националната програма за безопасност на движението на подрастващите от 2016 г. ежегодно се провежда общинска викторина по безопасност на движението «Да запазим децата на пътя». В рамките на викторината ученици решават теоретичен тест, тест за първа долекарска помощ и практическа задача по темата и ще подреждат пъзели на пътни знаци.

За първи път през 2019 г. стартира и кампанията: "Ваканция здравей! Да играем безопасно", съвместно с МВР, която смятаме да превърнем в традиционна. Целта е, чрез игри да обърнем внимание на пътната безопасност, на безопасния интернет, на предимствата на игрите на открито и на силата на приятелството.

 

                 X.      Въвеждане на програми за изучаване на английски език и начална компютърна грамотност в детските градини и училищата:

Във връзка с въвеждането на програми за изучаване на английски език са извършени следните дейности:

Разработена е Програма за ранно чуждоезиково обучение - школа по Английски език със следния обхват:

- Брой деца и ученици и групи

-  През уч. 2015/2016 г. в школата по Английски език са обучени 3 690 деца от предучилищна възраст, ІІІ и ІV група в детските градини и училищата. Общ брой на групите - 140.

-  През уч. 2016/ 2017 г. са обучени 5 864 деца от предучилищна възраст, ІІІ и ІV група в детските градини и училищата и първи клас. Общ брой на групите - 230.

-  През уч.  2017/2018 г. са обучени 5 454 деца от предучилищна възраст, ІІІ и ІV група в детските градини и училищата и първи клас. Общ брой на групите - 218.

-  През уч.  2018/ 2019 г. са обучени 5 320 деца от предучилищна възраст, ІІІ и ІV група в детските градини и училищата и първи клас. Общ брой на групите - 214.

- Организирани събития и обучения

-  Състезание по Английски ези "We love English" за ученици във втори клас от училищата на Община Бургас - февруари 2019 г. Участници - 530 ученици от 28 училища;

-  Викторина " Play and write with Еcho" за предучилищна подготвителна група - 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

-  Викторина " Play and write with Еcho" за първи клас - 2017 г., 2018 г. , 2019 г.;

-  Отворени врати за родителите в занятията по английски език - 2017 г., 2018 г. , 2019 г.;

-  Коледни тържества "Jingle Bells" за III и IV групa в детските градини, 1 клас и подготвителните групи в училищата - през м. декември  2017 г., 2018 г. , 2019 г.

-  Обучителен семинар за учителите по Английски език "Развиване на умения за структуриране на педагогическа ситуация по Английски език в детската градина за създаване на пълноценна периферна среда"  - 2016 г. , 2017 г., 2018 г. , 2019 г.;

-  Обучителен семинар за учителите по Английски език PLAY AND WRITE WITH ECHO - Програмна система за 1. клас Развиване на умения за структуриране на урок по Английски език в първи клас за създаване на пълноценна периферна среда - 2017 г., 2018 г. , 2019 г.

-  Обучителен семинар за учителите по Английски език. Обмен на добри педагогически практики в обучението по Английски език в детската градина и първи клас - 2017 г., 2018 г. , 2019 г.;

-  Семинар на учителите по английски език в предучилищна подготвителна група "Status Report: Making Things Possible?/Статус репорт: правим ли нещата възможни?" - 2017 г., 2018 г. , 2019 г.

-  Заключителен семинар на учителите по английски език "Статус репорт: направихме  ли нещата възможни? " - 2017 г., 2018 г. , 2019 г.

-  Наблюдение на педагогически занятия за учителите по английски език - 2017 г., 2018 г., 2019 г.

- Летни школи по интереси, училища и лагери:

-  Летен градски лагер по английски език за учениците, класирани на II място, с включена еднодневна екскурзия до Плиска. Програмата на лагера включва часове по английски език, арт занимания, посещения на институции и музеи, екскурзии;

-  Летен езиков курс по английски език за учениците, класирани на ІII място в състезание по английски език  за втори клас "We love English" 2019 г., Бургас;

-  Две еднодневни екскурзии за отборно класираните училища на І място, участвали в състезание по английски език  за втори клас "We love English" 2019 г., Бургас.

Във връзка с въвеждането на програми за начална компютърна грамотност в детските градини са извършени следните дейности:

През 2016 г. Бургас става първият град в България, внедрил в детските градини интерактивното обучение. Целта на въвеждането на заниманията с таблети в детските градини е в децата да се възпита правилно отношение към технологичните средства от най-ранна възраст - като средство не само за игра, но и за получаване на информация и формиране на знания и умения. Обучението става чрез специално разработена софтуерна програма.

От тази учебната 2017-2018 година, още 15 детски градини са включени в проекта за ранно компютърно обучение. Закупени и предоставени са още 405 таблета, както и необходимите мултимедия, микрокомпютър и интерактивна дъска.

По този начин в 21 бургаски детски градини с над 700 деца от подготвителна четвърта група вече се преподават компютри. Учителите са преминали специализирани обучителни курсове за работа с образователната програма.

Работата с технологии в детските градини е дозирана. В рамките на една ситуация с таблети се работи до 10-15 минути. В останалото време децата се обучават с книжки, играят дидактични игри, работят по екипни и творчески задачи.

През 2019 г. в зала "Младост" е организиран първия по рода си Интерактивен детски хепънинг, които е естествено продължение на програмата за първоначално компютърно обучение, въведена по идея на кмета Димитър Николов в 20 детски градини. За тази цел детските заведения бяха оборудвани с 20 интерактивни дъски, с лаптопи, рутери, проектори и над 500 таблета. На тях 1500 деца в 3-та и 4-та група се обучават дозирано по 15-20 минути чрез образователен софтуер с над 200 интерактивни ситуации по математика, български, английски език, околен свят и над 2000 разнообразни задачи. Работата на таблетите е съчетана с дидактични игри, екипни задачи, музикални дейности и занимания в книжките на децата

Атрактивното състезание в зала "Младост" показа знанието на децата и резултатите от ранното компютърно обучение в детските градини.

 

               XI.      Допълнителни дейности в подприоритет Образование:

1.   Обособяване на самостоятелна дирекция в структурата на Община Бургас с приоритет разработване на програми, политики и мерки за развитие на Младежки дейности:

През 2019 г. в ресор Образование към структурата на Община Бургас беше обособена нова дирекция "Младежки дейности", която работи основно в насока реализиране на програми, събития, организации за развитието на младежта. Структурата подпомага организации, сътрудничи и партнира в общи проекти на други дирекции в Община Бургас, участва и съдейства в организации ма Министерството на Образованието и Науката(МОН) и Министерството на Младежта и Спорта(ММС).

През 2019 година, акцентът на дирекцията е програмата "Активни и Здрави"

Иновативната програма на Община Бургас "АКТИВНИ И ЗДРАВИ" има за стратегическата цел да изгради обща платформа за възпитаване на трайни навици за здравословен и активен живот, като се набляга на обучението чрез пример.

Това включва, ангажиране и участие на деца на възраст 6+, ученици, треньори и деятели на спорта от град Бургас, родители, ръководители, учители по физкултура, спорт, фитнес и йога центрове, търговски обекти, всички които искат да са активни и здрави.

Интерактивните дейности от формата "Да играем заедно", като част от платформата "Активни и здрави" са в партньорство с организации от различни спортове и учебни заведения.

Събития от програмата "Активни и здрави":

"Бургас играе Баскетбол" - състояло се през декември 2018г. в спортна зала "Бойчо Брънзов", за всички на възраст 6+ /с участието на спортни клубове по баскетбол, ученици, треньори, учители, деятели, родители и деца от детски градини/. Запознанство с елементите на баскетбола, водени от специалисти и състезатели по баскетбол, забавни интерактивни игри, с награди и подаръци;

"Бургас играе волейбол" - състояло се през февруари 2019 г. в спортна зала "МЛАДОСТ". За всички на възраст 6+, спортни клубове по волейбол, ученици, треньори, учители, родители. Запознанство с елементите на волейбола чрез интерактивни игри, водени от състезатели по волейбол, с много награди и подаръци;

"Бургас плува" - през март 2019г. в ПАРК АРЕНА ОЗК . Отворена тренировка за всички деца, ученици, родители, учители и треньори, всички които желаят да плуват. Запознанство и демонстрации на основните стилове плуване, игра на водна топка, забавни интерактивни игри, водени от треньори и състезатели по плуване;

"Активна ваканция" - от 01.04 до 05.04.2019 г. Целта на формата е да занимава и обучава активно деца, ученици и доброволци, като се набляга на обучението чрез пример. Програмата включва интерактивни занимания, които спомагат всестранното развитие на участниците. Специално формулираните часове по четене, волейбол, баскетбол, бойни изкуства, театър, хип-хоп и други са активности със спортен  и образователен характер, които са водени от специализиран преподавател, треньор и специалист по конкретното занимание;

- Кампания "Бургас за чиста и добра храна" - 18.05.2019 г. - Международен ден на здравословното хранене. С участие на търговски обекти, посланици на платформата "Активни и здрави";

Обучение за физическа алтернативна активност - 19.06.2019 г. - Обучението е за всички начални учители и детски педагози, съвместно с БСУ. Бяха представени алтернативни методи за физическа активност. Участваха трима лектори с работен опит в тази сфера;

- Кампания "Избери кислорода /Дишай съзнателно" - Инициатива свързана с съзнателно дишане и включва масова активност от страна на училища, детски градини, както и Община Бургас;

"Да се движим заедно" - 23.06.2019 г. - Международният олимпийски ден беше отбелязан със запалване на олимпийския огън с участието на спортисти и граждани - малки и големи. Със сътрудничеството на НЕСТЛЕ участвахме в националната кампания "Нестле за Живей активно". Представихме обособените 2 броя "Активни зони" в близост до Експо център Флора и Летен театър- дървени платформи предназначена за групови практики и индивидуални занимания свързани с активен и здравословен начин на живот;

- Създадена интернет страница activewell.burgas.bg;

"Алея на игрите" - 18.07.2019 г. в Бургас. В сътрудничество с НХА София и Бургас, беше обрисувана и обособена алея в Приморски парк с цел малки и големи да се насладят на игри, които развиват координацията.

Студентски фестивал "Сцената" - 28 юли, Летен театър - Бургас. Участници: Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев", Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", Националната художествена академия, Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Американския университет, Бургаския свободен университет и Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Организатор: Националното представителство на студентските съвети, с подкрепата на Община Бургас.

Burgas Skate Open 2019 - 16-18 август, Скейт парк "Изгрев", пето издание. Най-мащабното международно състезание по Скейт в България, без аналог. В таз годишното издание участие взеха 18 скейтъри от 10 държави. Формата позволява участие на скейтъри и от категория аматьори, близо 40 тази година от цяла България. Организатори: Амнезия Скейт шоп и Община Бургас.

На 12.08.2019 г. Международния ден на младежта беше отбелязан с "Да преобразим България" инициатива на ММС със сътрудничеството на дирекцията и неправителствени младежки организации от страната.

За началото на учебна 2019/20 година ще бъде проведена организация на целогодишна баскетболна и волейболна учебна лига.

 

2.   Новоизградени детски градини и училища:

Детска ясла към ДГ "Ален мак" - кв. Сарафово:

През 2016 г. в Бургаския квартал "Сарафово" беше открита нова детска ясла. Тя е изградена в двора на съществуващото детско заведение "Ален мак" и предлага най-модерни условия за отглеждане и възпитание на децата.

Новата придобивка разполага с капацитет за прием на две групи по 25 деца. Едната от тях ще е яслена, каквато до момента в "Сарафово" нямаше. С това Община Бургас осигурява възможност за провеждането на обучение и на деца до 3-годишна възраст. Стаите са обзаведени с нови мебели. Обособени са помещения за приготвяне на храна, санитарни възли, кабинети за възпитатели и медицински лица.

Детска градина "Пролетна дъга" в с. Маринка:

През 2016 г. врати отваря и нова детска градина в с. Маринка.

В новата функционална сграда ще бъде разкрита от септември и яслена група. Освен детска площадка, в градината има опитно поле, където децата ще садят цветя и зеленчуци. Просторната двуетажна сграда разполага с модерно оборудван кухненски блок, където ще се приготвя храната на малчуганите. В приземния етаж се намира спортният салон, където децата тренират и ще провеждат различни активности.

В детската градина има две групи, като има капацитет за откриването и на яслена група. Приема на деца е през цялата година.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Официалната церемония за откриване на новата и модерна Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас ще се състои утре, 11 септември 2018 г.

Учениците на гимназията провеждат своите учебни занятия във високотехнологичния кампус в ж.к. "Меден рудник", изграден по западен образец - с отделни сгради, просторен двор, извън шума и трафика на големия град. Създаването на специализирано учебно заведение по програмиране и иновации е в отговор на необходимостта от ново професионално образование в последните години, ориентирано към потребностите на бизнеса и все по-засилващия се глад за специалисти в най-перспективните професии на бъдещето - роботика и изкуствен интелект.

Четирите сгради, част от модерния кампус, са напълно обновени и модернизирани, съобразно изискванията на IT гимназията, с поставени топлоизолация и хидроизолация на стените и покривите, нова дограма, енергоефективно осветление, нови отоплителни и електрически инсталации. Вътрешните помещения са ремонтирани, обзаведени и оборудвани с най-модерна техника - компютри, 3D принтер, мултимедийни екрани и интерактивни дъски, система за видеоконферентни връзки, роботизирани системи и др.

Столовата е превърната в съвременен училищен ресторант, общежитието - в модерни стаи за настаняване на учениците, които не са от Бургас. Гимназията разполага още с нов физкултурен салон, нови кабинети и компютърни зали в училищния корпус, учебна фирма с лекционна зала, помещения за самоподготовка и високотехнологична лаборатория по роботика. Просторният двор вече предлага на учениците богати възможности за спорт със своите нови игрища по волейбол, баскетбол, футбол и фитнес площадка. Нови алеи, зеленина и беседки ще предразполагат гимназистите към занятия на открито и отдих в свободното време. За сигурността на модерния кампус се грижи 24-часова охрана и видеонаблюдение в сградите и на двора.

Училището стартира обучението с две специалности - "Програмно осигуряване" и "Приложно програмиране". В първата ще се изучават роботика, изкуствен интелект и компютърните езици - C#, Java и Python. Втората специалност е свързана със софтуерно инженерство и разработване на приложения и програми за различни компютърни устройства чрез C#, Java и Java Script. Учениците ползват най-съвременно дигитализирано учебно съдържание, разработено от най-добрите технологични компании в света - Microsoft и Google, съчетано с безопасна виртуална среда за обучение на всеки ученик с индивидуален достъп до него. Освен компютърни науки, в IT кампуса се изучава задълбочено и английски език.

Гимназията по програмиране в Бургас е сред първите учебни заведения, които внедряват в обучителния процес на своите ученици собствен хуманоиден робот. Целта е хуманоидът да се обучава заедно с учениците на високотехнологичното училище и да развива своите функционалности благодарение на тях.

Основно училище "Хр. Ботев", кв. Победа - пристройка

През 2016 г . Основно училище "Христо Ботев" в кв. "Победа" се сдобива с нова сграда за предучилищна и начална училищна подготовка.

Новата сграда отговаря на належащи нужди в квартала, в който досега няма детска градина, а на училището не достига пространство за целодневни занимания на децата от началните класове. Пристройката бе построена за по-малко от година и започва да приема деца по-рано от предвидения за изграждането й срок.

Общата площ на сградата е 870,7 кв.м. На първия етаж са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто "Христо Ботев" към момента не разполага. На втория са разположени подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители. Има специални помещения за три подготвителни групи предучилищно образование и възпитание и три помещения за три групи за целодневно обучение за ученици от началното училище.

Стойността на строително-монтажните работи е 928 973.28 лв. Те са осигурени от Българо - швейцарската програма за сътрудничество, като 10 процента е съфинансирането от Община Бургас в рамките на проекта "Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи", част от Програма ЗОВ.

3.   Въведени на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини

СУ "Йордан Йовков"

През 2016 г. е извършен цялостен ремонт на СОУ "Йордан Йовков" в к-с "Изгрев". В него се обучават 250 ученици. През 2007 г. частично е подменена дограмата на учебния и административния корпус. С новия голям ремонт в училището е поставена топлинна изолация на външните стени и покрива. Старата дограма е заменена с нови профили, които ще намалят разходите за енергия. Ефективността на абонатната станция е подобрена, като са направени настройки на автоматичната й система.

СУ "Еп. К. Преславски"

Отново през 2016 г. е напълно обновено и модернизирано Средно училище "Епископ Константин Преславски" в ж.к. "Славейков". Сградата е с нова топлинна изолация по външните стени и нова хидроизолация на покрива. Старата дограма е подменена с новиенергоспестяващи профили. Ефективността на отоплителната система е повишена чрез поставяне на изолация на топлопроводите и радиаторите, а амортизираните тръби на парното са премахнати и са сменени с нови отоплителни тела. В училището вече работи автоматизирана система за управление на отоплението и снабдяването с битова вода.

ДГ "Калинка" - кв. Рудник

През 2017 г. в рамките на изпълнение на проект "Създаване на условия за равен достъп до предучилищно образование чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ "Калинка"- село Рудник" по "Красива България" бяха въведени мерки за енергийна ефективност в детската градина в село Рудник. Изпълнени са следните дейности: топлоизолация по фасадна; подмяна на стара дървена дограма, с нова PVC дограма; изолирана е покривната плоча; подменено е горивната система за отопление на сградата; въведени са  възобновяем енергиен източник за производство на битова гореща вода; извършена е подмяна на съществуващите осветителни тела с луминесцентни енергоефективни такива.

ДГ "Теменуга" - с. Равнец

През 2018 г. в рамките на  проект "Красива България", Мярка 02 е извършен ремонт на ДГ "Теменуга" в село Равнец. Детската градина е посещавана от 70 деца, разпределени в три групи, като за тях се грижи персонал от 12 души.

Постигнати резултати: въведени мерки за енергийна ефективност на сградата - топлоизолация по фасадна; подмяна на стара дървена дограма, с нова PVC дограма; изолирана е покривната плоча.

4.   Общински програми в детските градини

"Здравословно хранене на децата" - целта на програмата е подобряване на здравето и развитието на децата от 1 до 19-годишна възраст в Община Бургас и намаляване на риска от хронични заболявания, чрез подобряване на храненето и физическата им активност. Развитие и утвърждаване на положителните промени в храненето, осигурявано от детските градини и училищата, подобряване на материално-техническата база и условията за организирано хранене на децата, подобряване на информираността и обучение на децата в детските градини и учениците на принципите на здравословно хранене и физическа активност, формиране на знания и нагласи сред родителите и цялата общественост за подобряване на храненето и физическата активност на децата и подобряване на условията за физическа активност и спорт в жилищните зони на Община Бургас;

"Четири годишни времена за нашите деца" - Целева група на програмата: деца в яслени и градински групи, родители, персонал на детските градини; основна цел: извеждане ежедневно на всички деца от яслени и градински групи в детски ясли и детски градини; Подцели : Създаване на условия за изпълнение на заложените в учебните планове ситуации, чрез изнасянето им на открито; Задоволяване потребността на детето от двигателна активност, от положителни емоции, от познаване на света около него и себеутвърждаване; Приобщаване на родителите към активен начин на живот. Дейности: Планиране и провеждане на задължително регламентираните  и нерегламентирани ситуации по различните образователни направления на открито; Спорт на открито; Игри на открито.

"Родители - доброволци в детските градини" - Цел и идея на програмата: Идеята е насочена към родители, които искат да работят в детските градини като доброволци, в помощ на учителите, без възнаграждение. Родителите-доброволци ще се включат в работата на детската градина в сутрешен или следобеден режим в зависимост от своето свободно време, желание и възможности. Програмата цели да даде възможност на активни и инициативни родители да подпомогнат учителите в част от образователния процес на децата и така да стимулира повече родители да се включат в образователно-възпитателния процес и в живота на детската градина;

- "Детска градина на открито" - От 2016 г. през летните месеци от юни до август детските градини в Община Бургас имат възможност за една седмица да изнесат дневния режим на децата на открито в парк "Минерални бани", кв. "Ветрен".

Извършени ремонтни дейности в 80 % от училищните сгради на територията на община Бургас

Готови проекти за обновяване на дворни пространства в ОУ "П.К. Яворов", ОУ "П. Р. Славейков", ОУ "А. Страшимиров", ОУ "Г. Бенковски", ОУ "Св. Кл. Охридски", Начално базово училище "М. Лъкатник", СУ "Й. Йовков", Немска езикова гимназия "Гьоте", Английска езикова гимназия "Гео Милев", СУ "К. Петканов"

5.   Общински програми в училищата

"Първокласно начало"

През 2019 г. по проекта "Първокласно начало" започна повсеместен ремонт на класните стаи в Бургас, които наесен ще посрещат първолаци. Това се случва във всички училища на територията на общината - от най-голямото градско до най-малкото селско.

Пълна промяна ще претърпят 100 класни стаи. В тях ще има антибактериални настилки, лед осветление, нови шкафчета, нови единични чинове (с опция да се конфигурират по различен начин), нови интерактивни дъски, които могат да се комбинирани с електронни учебници и електронен дневник.

Проектът "Първокласно начало" има и друго измерение, освен материалното, което е също толкова важно. С него се въвеждат нови форми на работа в първи клас, съчетаващи най-доброто от българския и опита на други европейски държави в образованието.

За тази цел по-рано през годината Община Бургас организира и проведе обучения на десетки учители за работа с нови технологии и нови методики за обучение.

"Професии и бъдеще"

Новият образователен подход включва обновяване на инфраструктурата в професионалните гимназии, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на старите работилници, обзавеждане и оборудване на кабинетите и включване на нови професионални направления, изцяло ориентирани към нуждите на бизнеса и повече практика директно във фирмите.

Най-новите професионални паралелки са свързани с най-съвременните софтуерни системи в автоиндустрията - "Електрически превозни средства" в Професионалната гимназия по транспорт и "Ремонт на летателни апарати" в ПГМЕЕ, които заедно с въведените скоро "Мехатроника" и "Автомобилна мехатроника" ще отговорят на търсенето на подготвени кадри за бизнеса. В първата година учениците, приети в новите специалности, ще изучават усилено английски език, програмиране, механика и математика.

Партньорството между училищата и бизнеса ще позволи съвместно участие и кандидатстване в национални и международни програми като Програма "Ученически практики", Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и др.

Целта на програмата е, след като завършат образованието си в професионалните гимназии, учениците да останат да работят и да се реализират тук, в родния си град.

Представителите на автомобилната индустрия приеха новата образователна стратегия на Общината и обещаха да помогнат в оборудването на кабинетите и работилниците в двете професионални гимназии като предоставят съвременни двигатели, агрегати, скоростни кутии и софтуер от автомобилостроенето, с които да се обучават децата. Фирмите изразиха готовност да си сътрудничат с училищата като изпращат свои служители в гимназията и приемат в базите и сервизите си ученици да практикуват наученото в реална среда.

Следващият етап ще бъде разработването на електронна платформа, която да свързва училището с бизнеса, където ще се предлагат ученически стажове и работни места за младите хора, завършили професионалното си образование.

Програмата "Професии и бъдеще" е резултат от двегодишните усилия на Община Бургас, зад които стоят поредица от експертни срещи на местната администрация и професионалните училища с бизнеса и обсъждане на реалните изисквания и потребности на пазара на труда.

Дейност "Хранене" - изпълнение мерки и програми:

Община Бургас през последните четири години въведе Програма за здравословно хранене, която включва, както храненето в детските градини, така и в училищата.

През 2016 година Община Бургас проведе конкурси за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс на 24 ученически столове за период от 10 години. Наемателите при кандидатстването участваха с визия и предложена инвестиция в трапезария и инвестиция в кухненски блок, като изискванията към фирмите бяха строго регламентирани в конкурсната документация. Фирмите наематели вложиха над 2 000 000 лв. в обектите под формата на инвестиции в изцяло обновена и модерна столова база, както и модерно обзаведени кухни.

Оборудването в трапезариите е изцяло ново, модерно, функционално, съобразено е с възрастта на учениците. Всички обекти са с монтирани модерни линии на самообслужване с топла, студена витрина, модул за хляб, прибори, касов модул.

На територията на всички училища в общината се разширяват мерките за насърчаване на здравословното хранене сред децата в училищата. Община Бургас е първата в страната, която въведе специално разработена за целта иновативна система в ученическите столове чрез създадена електронна платформа е-stol.com за избор и заплащане онлайн на обедно меню в училищните столове на всички общински училища.

В началото на 2017 година стартирахме пилотно в две училища, като постепенно до края на учебната година бяха обхванати всички общински училища. Електронната платформа е достъпна за всички общински учебни заведения и успешно премина пробният й период, като предстои да бъде надграждана.

Така освен модерната и уютна обстановка в ремонтираните столове, родителите могат и да се възползват от модерен уебсайт, чрез който да поръчват и да заплащат храната на учениците в училище. Целта на системата е да се мотивират децата да се хранят в училищните столове, вместо в будките около училищата, където качеството на храните не може да бъде гарантирано.

Извън основното меню, което се предлага в електронната система е въведено и второ алтернативно меню, което позволява гъвкавост за избор на обяд от учениците. Предимствата й са безспорни - от една страна тя спестява време на родителите, от друга се предоставя опция за избор на ястия според персоналните предпочитания на всяко едно дете.

Предлагат се само ястия приготвени от продукти по БДС, БС, пълнозърнести хлябове и хлябове с утвърден стандарт, като се спазват всички стандарти и наредби изискващи здравословно хранене на учениците.

Закуските и ястията, които се предлагат в столовете са съобразени със съвременните изисквания за осигуряване на здравословно хранене на учениците, както и стриктно спазване на Наредба №9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците, като продуктите, които се влагат в ястията са по БДС и "Стара планина", за което се извършват проверки от ОДБХ, гр. Бургас, както и от Община Бургас.

През 2018 година се създаде Комисия по здравословно хранене към Община Бургас. С комисията се провеждаха регулярни проверки по столовете и детските градини, като с тяхно съдействие се проведоха и мероприятия по здравословно хранене. Всяко училище и детска градина се включи активно в обявените дни за мероприятия, като се направиха интересни събития с участието на децата и техните родители.

Община Бургас за втора поредна година активно се включи в националната кампания "Ден на революцията в храненето", организирана от  фондация "За Храната", която е подкрепена от МОН и МЗ, като броят на участниците от Бургас беше най-голям в цялата страна над 1000 ученика и деца от детски градини.

Първостепенна грижа е осигуряването на високо-качествени продукти, произведени по стандарт, от които се приготвя храната на децата и учениците. Целта е създаване на здравословен модел на хранене на децата от детските заведения и училищата на територията на Община Бургас. Извършават се положителни промени в хранителния модел на децата и учениците за намаляване риска от хранителни дефицити и хронични заболявания, свързани с храненето, като всяка година се провеждат мероприятия за здравословно хранене, които протичат под различно мото.

Проведоха се обучения на директори на ДГ, медицински специалисти и кухненски персонал с лекари диетолози и алерголози.

Въведено е специализирано индивидуално меню за всяко дете със специфични нужди в храненето, което се изготвя от инженер-технолога в община Бургас, като за целта са осигурени и необходимите хранителни продукти.

- Общинска програма за стимулиране на изявите на талантливи ученици "Бургаски деца"

През 2017 г. стартира изпълнението на общинската програма "Бургаски деца", която насърчава и подкрепя изявени ученици в областта на образование, наука и изкуство. Бюджетът й ще се формира ежегодно с одобрението на местния парламент.

Мерките за финансово подпомагане на ученици са следните:

1. Едногодишна стипендия "Бургаски деца" - примерно, ако ученик е спечелил първо място на олимпиада, може да кандидатства и стипендията да му се отпуска на равни части всеки месец в продължение на една година.

2. Финансово подпомагане за транспорт при участия в международни прояви - талантливи бургаски деца имат знания и шанс за успех в престижни съревнования, които се провеждат далеч, в Европа, Азия, Северна Америка и т.н. Досега често те пропускаха тази възможност за изява, защото семействата им не могат да си позволят транспортните разходи. Предвиденото общинско финансиране по това направление е решение на този проблем.

3. Еднократна финансова награда.

4. Награда "Ученик на годината", която ще се връчва на празника на града "Никулден" в няколко категории.

За всеки от изброените видове финансова подкрепа могат да кандидатстват ученици от първи до дванадесети клас, редовна форма на обучение в училище на територията на общината, класирани до трето място на местни, регионални, национални, европейски и световни прояви, включени в списъка на програмата.

6.   Направление "Висше образование"

Откриване на филиал на Националната художествена академия в Бургас

През 2018 г. най-старото и престижно училище за изкуство в България - Националната художествена академия, разкри филиал в Бургас. Той предлага обучение по специалностите "Живопис", "Стенопис", "Графика", "Книга, илюстрация, печатна графика", "Плакат и визуална комуникация", "Рекламен дизайн", "Мода" и магистърска програма "Арттерапия". Лекционните зали и ателиетата, в които се обучават студентите, се намират в обновената сграда на Магазия 1.

Откриване на Медицински факултет към университет "Проф. д-р Асен Златаров"

От есента на 2019 г. Бургас предлага академично обучение за лекари. В новия Медицински факултет са назначени 86 преподаватели, повече от 50 от тях са професори и доценти. Така тук ще се придобива висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина". Бургас предлага най-модерните практики и методи при обучението на бъдещите лекари, много от които ще се влеят в системата на бургаското здравеопазване, за да повишат неговото качество. Сред кандидатствалите тази година има младежи от София, Пловдив, Варна и други български градове. Приемът в Медицинския факултет на Бургас ще се увеличава поетапно, като в него ще се преподава и на английски език, тъй като се очакват и много чуждестранни студенти.

- Въведена Програма за финансиране на обучението на 100 студенти от университет "Проф. д-р Асен Златаров" и бургаски свободен университет със специалности "Компютърни науки" и "Софтуерно инженерство" в периода 2016-2019 г. сумата, предоставена за обучението на студентите е в размер на 403 400 лв.

7.   Работа по проекти през отчетния период:

- Проект за социално включване "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" - Бургас" към МТСП. През 2015 г. продължаваха услугите и доставките по Проект ,,Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа ,,Надежда", гр. Бургас". В резултат на проведени обществени поръчки бяха оборудвани специализираните кабинети в ОЦРДРРП "Надежда" с медицинско, спортно, техническо оборудване, както и обзавеждането с мебели на Семейните центрове по проекта в бл. 114, кв. "Меден Рудник". На 31.12.2015 г. приключи успешно Проект за социално включване "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас, финансиран по Проект за социално включване. След приключване на проекта по Световна банка, Община Бургас кандидатства и спечели Проект BG05M9OP001-2.004-0001-C01 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", процедура BG05M9OP001-2.004 - "Услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 до 31.12.2019 г., като се очаква продължение на проекта до 3.12.2020 г. с допълнително финансиране от ОП РЧР.

- "Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи от общините Бургас, Средец и Малко Търново", финансиран по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество.

- Проект BG05M2OP001-3.002-0040 "Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас".

- Проект BG05M2OP001-3.001-0040 ""Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз.

- Международно математическо състезание BIMC 2018 -  През 2018 г. Бургас за втори път беше домакин на Международното математическо състезание BIMC, което традиционно се провежда в Азия. Председателят на Изпълнителния комитет на IMC д-р Вен- Хсиен Сун изрази удовлетворението си от перфектната организация на Община Бургас, изключително топлия прием и гостоприемство от страна на домакините. В състезанието взеха участие деца от 30 държави - общо 167 отбора, 19 от България, 4 от които от Бургас.

- Дейност "Хранене": Община Бургас през последните четири години въведе Програма за здравословно хранене, която включва, както храненето в детските градини, така и в училищата.

През 2016 година Община Бургас проведе конкурси за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс на 24 ученически столове за период от 10 години. Наемателите при кандидатстването участваха с визия и предложена инвестиция в трапезария и инвестиция в кухненски блок, като изискванията към фирмите бяха строго регламентирани в конкурсната документация. Фирмите наематели вложиха над 2 000 000 лв. в обектите под формата на инвестиции в изцяло обновена и модерна столова база, както и модерно обзаведени кухни.

Оборудването в трапезариите е изцяло ново, модерно, функционално, съобразено е с възрастта на учениците. Всички обекти са с монтирани модерни линии на самообслужване с топла, студена витрина, модул за хляб, прибори, касов модул.

На територията на всички училища в общината се разширяват мерките за насърчаване на здравословното хранене сред децата в училищата. Община Бургас е първата в страната, която въведе специално разработена за целта иновативна система в ученическите столове чрез създадена електронна платформа е-stol.com за избор и заплащане онлайн на обедно меню в училищните столове на всички общински училища.

В началото на 2017 година стартирахме пилотно в две училища, като постепенно до края на учебната година бяха обхванати всички общински училища. Електронната платформа е достъпна за всички общински учебни заведения и успешно премина пробният й период, като предстои да бъде надграждана.

Така освен модерната и уютна обстановка в ремонтираните столове, родителите могат и да се възползват от модерен уебсайт, чрез който да поръчват и да заплащат храната на учениците в училище. Целта на системата е да се мотивират децата да се хранят в училищните столове, вместо в будките около училищата, където качеството на храните не може да бъде гарантирано.

Извън основното меню, което се предлага в електронната система е въведено и второ алтернативно меню, което позволява гъвкавост за избор на обяд от учениците. Предимствата й са безспорни - от една страна тя спестява време на родителите, от друга се предоставя опция за избор на ястия според персоналните предпочитания на всяко едно дете.

Предлагат се само ястия приготвени от продукти по БДС, БС, пълнозърнести хлябове и хлябове с утвърден стандарт, като се спазват всички стандарти и наредби изискващи здравословно хранене на учениците.

Закуските и ястията, които се предлагат в столовете са съобразени със съвременните изисквания за осигуряване на здравословно хранене на учениците, както и стриктно спазване на Наредба №9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците, като продуктите, които се влагат в ястията са по БДС и "Стара планина", за което се извършват проверки от ОДБХ, гр. Бургас, както и от Община Бургас.

През 2018 година се създаде Комисия по здравословно хранене към Община Бургас. С комисията се провеждаха регулярни проверки по столовете и детските градини, като с тяхно съдействие се проведоха и мероприятия по здравословно хранене. Всяко училище и детска градина се включи активно в обявените дни за мероприятия, като се направиха интересни събития с участието на децата и техните родители.

Община Бургас за втора поредна година активно се включи в националната кампания "Ден на революцията в храненето", организирана от  фондация "За Храната", която е подкрепена от МОН и МЗ, като броят на участниците от Бургас беше най-голям в цялата страна над 1000 ученика и деца от детски градини.

Първостепенна грижа е осигуряването на високо-качествени продукти, произведени по стандарт, от които се приготвя храната на децата и учениците. Целта е създаване на здравословен модел на хранене на децата от детските заведения и училищата на територията на Община Бургас. Извършават се положителни промени в хранителния модел на децата и учениците за намаляване риска от хранителни дефицити и хронични заболявания, свързани с храненето, като всяка година се провеждат мероприятия за здравословно хранене, които протичат под различно мото.

Проведоха се обучения на директори на ДГ, медицински специалисти и кухненски персонал с лекари диетолози и алерголози.

Въведено е специализирано индивидуално меню за всяко дете със специфични нужди в храненето, което се изготвя от инженер-технолога в община Бургас, като за целта са осигурени и необходимите хранителни продукти.

8.   Справка за проведени ученически игри и детски спортни празници през периода 2016-2019 г.

2016 г.

Брой участници в общински етап Брой ученически отбори Брой участници във финален етап Брой ученически отбори Крайно класиране на финали Брой ДГ, участвали в спортния празник
        I м. II м. III м.  
2445 232 186 18 1     1     3 20

 

2017 г.

Брой участници в общински етап Брой ученически отбори Брой участници във финален етап Брой ученически отбори Крайно класиране на финали Брой ДГ, участвали в спортния празник
        Iм. II м. III м.  
2620 247 193 20 2     2     2 27

 

2018 г.

Брой участници в общински етап Брой ученически отбори Брой участници във финален етап Брой ученически отбори Крайно класиране на финали Брой ДГ, участвали в спортния празник
        I м. II м. III м.  
2792 275 147 17 1     4     1 33

 

2019 г.

Брой участници в общински етап Брой ученически отбори Брой участници във финален етап Брой ученически отбори Крайно класиране на финали Брой ДГ, участвали в спортния празник
        I м. II м. III м.  
3010 296 150 17 1     7     - 34

 

Община Бургас разширява и обогатява извънкласните спортни дейности сред децата и учениците по приложение на Закона за физическото възпитание и спорт. Все повече се налага моделът на промяна на схемата на провеждане на Ученическите игри, като те стартират още в началото на учебната година и така състезанията стават по-дълги и със стремеж за максимално ангажиране на свободното време на подрастващите.

В таблиците са описани броят на участниците в ученическите игри, организирани и проведени по правилата на МОН и ММС, които включват 8 вида спорт 8 вида спорт: футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, бадминтон, тенис на маса, лека атлетика и шахмат.

9.            Дейност на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)

МКБППМН работи по изпълнението на всички задачи и мероприятия, разписани в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), което представлява основната дейност на комисията (работа по случаи, организиране на възпитателни дела, образуване на състави за разглеждане на делата, среща с родителите, превантивна работа в училищата, участия в обучения, сътрудничество с МВР, Съд и Прокуратура, като подготвя по заявка справки за преминалите и водени на отчет малолетни и непълнолетни и съответно наложените им възпитателни мерки. Изготвя доклади - социално-педагогически характеристики, съгласно чл. 16 от ЗБППМН. Организира работата на обществените възпитатели и контролира изпълнението ѝ. Провежда задължителни обучителни семинари за повишаване компетенциите на обществените възпитатели. (целогодишно).

Обменя информация за деца, насочени към Комисията с Отдел "Закрила на детето" (при необходимост).

Обменя информация с Центъра за обществена подкрепа по общите случаи (при необходимост).

Секретаря на МКБППМН участва в междуинституционален екип по проблемите на изпълнението на наказание пробация с осъдените непълнолетни от района на действие на Бургаски районен съд.

Утвърдена е съвместна работа с Областното звено "Изпълнение на наказанията" - гр. Бургас от осем години. През летните месеци МКБППМН обхваща непълнолетните осъдени младежи, на които е наложено наказание - "пробация", "подписка" и "работа с пробационен служител" в групи по арт терапия от затворен тип, в която е включен и пробационния служител, отговарящ за непълнолетните.

От началото на 2019 г. секретарят на МКБППМН е член на пробационния съвет към Областно звено "Изпълнение на наказанията".

Създадени са арт-терапевтични групи за деца като възпитателна мярка и арт терапевтични групи  за деца, отглеждани в центровете за настаняване от семеен тип, като превантивна мярка (ежеседмично).

От началото на мандата са създадени и групи за превенция чрез спорт и музикотерапия.

Превенцията чрез спорт се осъществява, като младежите посещават плувния басейн и помагат на деца и младежи с увреждания да изпълняват физически упражнения във водна среда. Тези младежи имат възможно да ползват басейн и фитнес уреди безплатно, както и да дискутират на различни теми с обществения възпитател, който е на разположение на място целодневно. (ежеседмично по предварителен график)

Превенцията чрез музикотерапия е насочена към децата, отглеждани в центрове за настаняване от семеен тип, които посещават заниманията като превантивна мярка (ежеседмично).

Оказва се методическа помощ и подкрепа на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (УКПППМН) (периодично и когато потърсят такава).

Организира се кариерно консултиране на деца с проблеми в образованието и техните семейства (при необходимост, съвместно с Център за кариерно ориентиране).

Организират се съвещания на обществените възпитатели, при заявка и със супервизия на работата им (ежемесечно).

Периодично подсигурява практика на студенти от Университета "Асен Златаров" със специалност "Социална педагогика", в частта изготвяне на доклад - социално-педагогически характеристика на деца с девиантно и делинквентно поведение и изготвяне на оценка на случая. Студентите се запознават с основните подходи и дейности в консултирането на деца с противообществени прояви и техните семейства (февруари, април, юни и октомври)

Организира дейността на обособен консултативен център, като помощен орган на МКБППМН, за консултиране и работа с деца, съвместна работа с деца и техните родители (семейна терапия), родители, потърсили отговор на въпроси, които ги тревожат и на професионалисти, работещи в сферата на детската девиация.

Изготвя статистически отчет за проведените възпитателни дела и наложените мерки по Закона за БППМН съвместно с главен инспектор по детска престъпност от ОД "Полиция" (януари).

Организират се различни дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните в училищата. Целеви кампании свързани с кибер престъпленията, диалог по проблеми свързани с рекета, употребата на наркотици, побой, страх, чувства, взаимоотношения в семейството, взаимоотношения в групата и т.н. - много от срещите съвместно с инспектор ДПС и представители на прокуратурата. От началото на мандата се провежда кампанията: "Кой е срещу мен в мрежата?", като всяка година се включват различни училища. Амбицията ни е чрез кампанията да бъдат обхванати всички бургаски училища поетапна. 

През 2018 г. се проведе обучение за професионалисти на тема: "Разлики между хиперактивност и дефицит на вниманието, агресивност и палаво дете. Интервенции, педагогически и терапевтични подходи."

През 2019 г. започна информационно-обучителни мероприятия за родители, като в навечерието на лятната ваканция поставихме темата: "Киберпрестъпления и как да предпазим децата си - практически умения." Поради големия интерес от страна на родителите, темата ще бъде повторена през есента.

За първи път през 2019 г. стартира кампания: "Ваканция здравей! Да играем безопасно", съвместно с МВР, която смятаме да превърнем в традиционна. Целта е, чрез игри да обърнем внимание на пътната безопасност, на безопасния интернет, на предимствата на игрите на открито и на силата на приятелството.

10.            Дейност НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ към Община Бургас

За отчетния период дейността на ЦПЛР-Бургас е подчинена на основната цел да предложи на децата и учениците в Община Бургас интересни и разнообразни форми за осмисляне на свободното им време чрез извънучилищни занимания по интереси и участието им  в проекти, програми, конкурси, летни школи и училища.

Дейността на Центъра за подкрепа на личностното развитие включват организирането на различни пленери по изобразително изкуство, участие и организиране на концерти, празници и други събития; организиране и провеждане на общински и национални конкурси, състезания, викторини и изложби; дейности по общински програми; участие в програмата на Община Бургас за ранно чуждоезиково обучение чрез сформиране на школа по Английски език и различен тип обучения и събития; международна дейност; спортна дейност - организиране, провеждане и участие в игри, турнири, състезания и др.; работа по проекти и други дейности.

От 2018 г. ЦПЛР провежда и дейности по кариерно ориентиране. Общият брой ученици, преминали обучения по кариерно ориентиране през 2018 и 2019 година е 4845, а със 168 от тях са проведени индивидуални консултации.

 

Подприоритет СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

                    I.      Изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания в Приморски парк

На мястото на старите казарми в Морската гадина на Бургас деца и младежи с увреждания вече получават специализирани грижи и подкрепа в приобщаването към обществото. Услугите се извършват в новооткрития Дневен център за деца и юноши с увреждания.

Старата конструкция на сградата е запазена, а вътрешното пространство е реконструирано изцяло и преразпределено според нуждите на социалното заведение. Осигурена е достъпна и функционална среда за децата и младите хора с увреждания, които ще посещават центъра. Той ще разполага със специализирани кабинети за различен вид терапии и групови занимания, сензорна стая, салон за физикална терапия и рехабилитация с видео стена, стаи за почивка и развлечения.

Дневният център има капацитет да обслужва 20 деца и младежи с увреждания на възраст от 7 до 29 години, включително и такива със 100% инвалидност.

 

                 II.      Финансова подкрепа за деца и лица с тежки здравословни, материални и социални проблеми:

Съгласно Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъздмездни финансови помощи в полза на физически лица, приет с Решение на Общинския съвет по т. 6, Протокол № 37/24.06.2014 г., и Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на община Бургас, приет с Решение на Общинския съвет по т. 7, Протокол № 51/21.07.2011 г., изменен и допълнен по т. 14, Протокол № 7/21.01.2016 г.:

- За 2015 г. са подпомогнати 224 лица и 6 приемни майки

- За 2016 г. са подпомогнати 219 лица 3 приемни майки

- За 2017 г. са подпомогнати 148 лица и 3 приемни майки

- За 2018 г. са подпомогнати 128 лица и 2 приемни майки

- За 2019 г. до момента са подпомагнати 57 лица и 2 приемни майки.

Общо размер на помощите през четирите години - 445.000 лева

 

              III.      Увеличаване броя на обслужваните от домашен социален патронаж бургазлии:

Социалните услуги са дейност, които подпомагат и същевременно разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен  начин на живот.

Домашен социален патронаж работи в две посоки - разширяване на дейността си и подобряване качеството на предлаганите социални услуги "Домашен социален патронаж" и "Личен асистент".

През отчетния период, с решение на Общински съвет, капацитета на Домашен социален патронаж се увеличи от 800 на 850 места, като през целия отчетен период патронажа се е придържал към утвърдената бройка.

Домашен социален патронаж обслужва възрастните хора от града, 10 квартала, 6 села, като през отчетния период са включени селата Миролюбово, Братово и Равнец и гр. Българово.

През отчетния период са извършени следните услуги: доставка на храна, хигиенни услуги, административно битови и здравни потребности.

Движението на потребители 2015-2019 год. е:

№ Вид движение                 Брой потребители

1 Новоприети                      1420

2 Отписани завинаги         937

3 Чакащи                              0

Услугата "Личен асистент" от устойчивост по проект "Помощ в дома" официално остана услуга, предлагана от Домашен социален патронаж.

Лични асистенти са 24 броя и обслужват 28 потребители.

Предвид желанието на потребителите относно храната въведохме нов вид хранене - Вегетарианско меню, при което е изключено само месото и месните продукти. Десертите от веднъж седмично станаха два пъти.

От направените анкети през отчетния период стана ясно, че потребителите ни имат нужда от медико-социална услуга, с която ще бъдем полезни за по-голям брой хора, с цел подобряване условията им на живот, качеството и вида на грижите полагани за тях, което от своя страна ни задължава да поемем конкретни ангажименти и отговорности като общинска дейност. На база на направените проучвания на 15 август 2018 г. стартира Медико-социалната услуга за период от една година. В рамките на услугата потребителите са посещавани периодично от медицинска сестра, която проследява здравословното им състояние, необходимостта от медицински прегледи и др. медицински дейности. Услугата стартира с 81 потребители разпределени по комплекси - Славейков, Изгрев, Зорница, Лазур, ЦГЧ, Възраждане и Меден Рудник.

В капиталовата програма на Община Бургас бе заложено закупуване на лекотоварен микробус и през 2018 год. това стана реалност. Новият микробус се използва както за разнос на храна ,така и за събиране на такси, и други административни дейности.

               IV.      Увеличаване капацитета на социалната услуга "Обществена трапезария":

През есенно-зимния период на 2015 г. и 2016 г. Община Бургас предоставя социалната услуга "Обществена трапезария", финансирана от фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика. Храненето включва супа, основно ястие и хляб. Проектът бе на стойност 15 034,80 лв. и се осъществи за периода 01.01.2014 г. до 30.04.2014 г. и от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.

Проектът се реализира на територията на Община Бургас, където всеки работен ден 44 социално уязвими граждани получават топъл обяд в социалната трапезария находяща се в гр. Бургас, ул."Оборище" 95 и в к-с "Меден Рудник"

От септември 2016 г. Община Бургас изпълнява социалната услуга "Обществена трапезария", съгласно Договор № BG05FMOP001-3.002-0154-C08 "Топъл обяд за хората в нужда от Община Бургас", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020" по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г.

Общата цел на процедурата е свързана с намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Целогодишно всеки работен ден, 85 лица от целевите групи, получават топъл обяд на определените места /пунктове/ в ж.к. "Меден Рудник",  ж.к. "Славейков" и ж. к. "Изгрев" в периода на изпълнение на процедурата. Предоставя се разнообразно седмично меню - супа, основно ястие и хляб, с което се осигурява балансирано хранене, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

С обединени усилия на Община Бургас и Областната структура на Български червен кръст - гр. Бургас за есенно-зимния период се осигурява топла храна на 120 социално слаби граждани на Община Бургас. С това се допринася за подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на уязвими лица, деца и семейства.

 

                 V.      Увеличаване броя на социални услуги предоставяни в домашна среда и предоставяне на интегрираните почасови социални услуги за деца, лица и възрастни с увреждания и в невъзможност от самообслужване:

Оперативни програми и проекти:

- Проект: "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" договор № BG05M9OP001-2.040-0051-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент 2»

В рамките на проекта се предвижда предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домовете на 241 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване, съгласно индивидуалните им потребности.

Срок на изпълнение: 10.06.2019 г. - 31.12.2020 г.

- Изпълнение на Механизъм лична помощ, по реда на Наредбата за включване в механизма лична помощ, която влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли.

Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

 

               VI.      Изграждане на Център за жертви на сексуално насилие

Изграден и функциониращ единствен в страната център за жертви на сексуално насилие. Център "Вселена" функционира от началото на м. юни 2016г. в партньорство с Община Бургас, Община Созопол, Окръжна прокуратура гр. Бургас, ОД на МВР гр. Бургас, Областна администрация  - Област Бургас и УМБАЛ Бургас АД. През 2018г. в инициативата се включиха още 4 общини - Несебър, Приморско, Поморие и Карнобат и Районна прокуратура Бургас.

Центърът е създаден по британски модел и по инициатива на Британското посолство в България, базирайки се на опита на SARC в Брайтън, Западен Съсекс, Обединено Кралство.

Основни цели на центъра:

- Осигуряване на медицинска помощ, кризисно консултиране и подпомагане на разследване в случай на сексуално насилие;

- Превенция на сексуалното насилие на територията на Област Бургас и предоставяне на информация относно възможностите за получаване на помощ;

- Координиране и съвместна работа с ОД на МВР и УМБАЛ Бургас АД;

- Насочване и настаняване на жертви на сексуално насилие при необходимост в кризисни центрове за жертви на насилие.

Центърът предлага безплатна 24-часова спешна подкрепа, за да могат жертвите да се възстановят от травмата на сексуалното посегателство.

Предлаганата грижа е както за жени, така и за мъже и се осъществява на приятно място, в което има пространство за уединение, специална стая за разговори с психолози и стая за разговори с разследващи полицаи, оборудвани с идеята да се осигури максимален комфорт и предразполагаща, уютна атмосфера.

От стартирането на Центъра до настоящия момент в център «Вселена» са отработени 61 случая, от които 1 случай от Област Ямбол, 1 случай от Област Благоевград, 59 случая от Област Бургас, които по общини се разпределят както следва: Община Бургас - 31, Община Несебър - 14, Община Созопол - 3, Община Средец - 2, Община Приморско - 1, Община Царево - 1, Община Поморие - 2, Община Сунгурларе - 3, Община Карнобат - 1, Община Руен - 1.

 

VII.     Допълнителни дейности в подприоритет Социални дейности:

1.   Изпълнен проект "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас", финансиран от Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014.

Постигнати резултати:

- Изградена общинска здравна инфраструктура на територията на Община Бургас и осигурен достъп до качествени здравни грижи за деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания;

- Подобрено качеството на живот на децата със специфични потребности и техните родители чрез прилагане на набор от дейности, ориентирани към подобряване условията и ефективността на здравеопазването и здравните услуги;

- Допълнен комплекс от предоставяни медицински услуги на територията на община Бургас;

- Осигурено специализирано медицинско оборудване за предоставяне на високо качество на съвременно лечение и рехабилитация за децата;

- Повишен капацитет на медицинския персонал, работещ в "ДКЦ - I - Бургас" ЕООД.

Центърът разполага със съвременно оборудвани лекарски кабинети и манипулационна; кабини за хидротерапия (водолечение); зала за активна кинезитерапия за индивидуални и групови занимания; кабинет за лечебен масаж; кабинет по ерготерапия; кабинет за медико - социални дейности; кабинет за физиотерапия (електролечение);  закрит басейн с минерална вода; зала за лечебна физкултура със съблекалня.

2.      Изпълнен проект "Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас", финансиран от Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014.

Постигнати резултати:

- въведени нови услуги за реализиране на извънболнична програма за рехабилитация и интеграция на хора с ментални увреждания;

- въведена услуга за терапия на лица с психични разстройства на територията на община Бургас ;

- повишено качество на услугите за пациенти с психични разстройства;

- повишена квалификация на болничния и извънболничен персонал;

- намалена социална изолация на пациенти с психични разстройства.

Партньор по проекта: ЦПЗ "Проф. д-р Иван Темков"

3.   Изпълнен проект: Snapshot from the borders - Small towns facing the global challenges of Agenda 2030 по програма: DEAR

4.   Стратирано е изпълнението по проект: CLARINET- Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns

Период на изпълнение: 01.01.2019 - 31.12.2021 г.

5.   През 2018 г. Община Бургас стартира изпълнението на проекта  "Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас", финансиран по програма "Региони в растеж"

Проектът е насочен към осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Бургас за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация. Планираните дейности включват изграждане и оборудване на предвидената в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги материална база за създаване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас, а именно:

1/ Нов Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства (до 4 места за спешно настаняване) и капацитет 100 места, предвиден за изграждане в съществуваща сграда, разположена в централната градска част. Имотът е частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-2356, в кв.21 по ПУП - ПРЗ на ЦГЧ на гр. Бургас, с адрес ул. "Филип Кутев" № 11;

2/ Нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с капацитет 30 места  за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги в  двора на ПУ "Отец Паисий", ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас

3/ Нов Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места  за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги в реконструираната сграда в Приморски парк гр. Бургас за нуждите на Дневен център. Проектът предвижда обзавеждане и оборудване на предвидените помещения в сградата в съответствие с функционалните изисквания, както и поставяне на  подходящи съоръжения за деца с увреждания  в близост до центъра.

4/ Ново наблюдавано жилище за деца от 18 до 21 годишна възраст (с капацитет до 6 места), представляващ  апартамент в жилищна сграда, находящ се на адрес: в гр. Бургас, ж. р. "Меден рудник" бл.462, вх.2, ет.1, ап.24

5/ Ново преходно жилище за деца на различна възраст от 15 до 18 години в кв. Акациите, ул. "Китка", гр. Бургас.

Обща стойност на проекта: 1 533 130,56 лв.

6.   През отчетния период са изпълнени и следните дейности в рамките на дейността на ДИРЕКЦИЯ "Социални дейности, здравеопазване и спорт"

ü Община Бургас подпомага финансово дейността на юридически лица с нестопанска цел, съюзи, организации, клубове на пенсионери, хора с увреждания и други нуждаещи се целеви групи. Дейностите подпомагат изпълнението на публичните политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди.

За периода от 2015 г. до 2019 г. Община Бургас е финансирала юридически лица с нестопанска цел, на обща стойност 2 201 500 лева, както следва:

1.          2015 г. - 45 организации за сумата от 348 000 лв.;

2.          2016 г. - 44 организации за сумата от 458 500 лв.;

3.          2017 г. - 46 организации за сумата от 454 000 лв.;

4.          2018 г. - 47 организации за сумата от 459 000 лв.;

5. 2019 г. - 50 организации за сумата от 482 000 лв.

- Предоставяне на социални услуги в домашна среда, национални и регионални програми за насърчаване на заетостта и проекти за осигуряване на заетост и обучение, съфинансирани от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост за периода на мандат 2011-2015

Община Бургас работи по всички национални програми за насърчаване  на заетостта на Министерството на труда и социалната политика и всички проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси", по които е допустима в качеството си на бенефициент, партньор, или работодател.

За периода от 2015 г. до 2019 г. по условията на такива проекти и програми с цел насърчаване на заетостта са осигурени работни места за различни уязвими групи на пазара на труда, като лица с увреждания, дългосрочно безработни лица, лица с ниска степен на образование и квалификация или без наличие на такова, младежи до 29 год. без натрупан стаж по специалността, лица над 50-годишна възраст. Посочените групи лица са назначавани на различни длъжности в общинска администрация, в културните центрове към Община Бургас, детски градини, в съставните селища на общ. Бургас и отдалечените квартали на гр. Бургас и др.

Община Бургас в качеството й на работодател е осигурила общо 277 работни места по общо 23 програми и проекти за насърчаване на заетостта за следните длъжности: общ работник, работник озеленяване, общ работник поддържане на сгради, организатор, мл. експерт, експерт, инспектор, юрисконсулт, мл. специалист - младежки медиатор, стажант-одитор, куриер, портиер, технически сътрудник, хигиенист и др. За някои от посочените длъжности лицата са преминали предварително обучение за професионална квалификация, финансирано от бюджета на съответния проект.

При изпълнение задълженията си по посочените длъжности, назначените лица са извършили дейности по: поддръжка и ремонт на обществени терени, гробищни паркове и спортни площадки, зелени площи, дворове на детски учебни заведения; отстраняване на щети вследствие на бедствия и аварии; спомагателни дейности при административната дейност; активиране на младежи до 29 годишна възраст, неактивни на пазара на труда; специализирана експертна дейност в общинска администрация; контрол на опазване на околната среда; вътрешен одит; организационни и експертни дейности в сферата на културните дейности на Община Бургас.

- "Превенции" - за извършени дейности по превенция сред ученици и подрастващи млади хора за 2015-2019 г.

В изпълнение общинската политика в сферата на здравна превенция и в изпълнение на Стратегия за превенция и контрол на сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и сексуално здраве - Община Бургас, 2012 г. - 2017 г., приета с решение от заседание на Общински съвет на 22.12.2011 год. /Протокол №5/ и на Общинска стратегия за превенция и контрол на сексуално предавани инфекции, синдрома на придобитата имунна недостатъчност и сексуално здраве - Община Бургас приета с решение от заседание на Общински съвет на 27.02.2018 год. са осъществени следните дейности, мероприятия и инициативи.

За повишаване здравната култура и здравното образование на подрастващите. Организиране и изпълнение на дейности и мероприятия в областта на промоция на здраве, сексуално здравно образование и превенция на синдром на придобитата имунна недостатъчност, сексуално предавани инфекции и социално значими заболявания и отбелязване на следните световни здравни дни:

- 24 март - Световен ден за борба с туберкулозата - Общински здравно-информационни кампании - обучение на доброволци от Общински младежки клуб "J. J. Cool A", Община Бургас, срещи и дискусии с подрастващи и младежи от ЦНСТ -тата на територията на Община Бургас и кампания на улицата с цел-разясняване какво представлява заболяването, как да се предпазим от него, какви са рисковите фактори за заразяване с "жълтата гостенка" (туберкулозата). Съвместно с партньорски организации: РЗИ, Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас ЕООД, Сдружение "Каритас" и Сдружение "Доза обич";

- 17 май - Световен ден за борба с Хипертонията - Спортен празник в Борисовата градина, спортни игри и забава на открито, рисуване на асфалт, представяне на презентация и провеждане на беседи за деца и младежи от ЦНСТ -та на територията на гр. Бургас. Целта е - да се повиши тяхната информираност, да се мотивират да спортуват; да се подобри тяхното здраве и да се намали риска от социално значими заболявания-хипертония, затлъстяване, гръбначни изкривявания;

-  14 ноември - Световен ден за борба с диабета -Общински здравно - информационни кампании в основни бургаски училища. Представяне на информация на подрастващите -какво представлява заболяването диабет, как да се предпазят от него и кои са рисковите фактори, отключващи диабета. Раздадени са материали. Партньори са: РЗИ, РСНЦ "Диабетни грижи", Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Катедра "Здравни грижи" - специалност "Медицинска сестра";

-  Национална седмица за борба със затлъстяването - беседи, спортни игри, изработване на рисунки и колажи на тема: "Аз се храня здравословно. А ти?" с бургаски ученици от начален етап, ученически форум на тема: "Здравословното хранене", открит урок в Професионална гимназия по туризъм по приготвяне на здравословна закуска, сандвич, салати, изложби, дегустация на здравословна храна, дискусии сред подрастващите млади хора: "Как да водим по-здравословен живот?", ученически конкурс сред ученици в начален етап за изготвяне на Рецептурник със здравословни рецепти с помощта на мама и баба. Целта бе да се проучи мнението, нагласите и знанията на учениците по въпросите, свързани със здравословното хранене и предпазване от социално значимите заболявания. Осигурени и раздадени са символични награди на учениците, грамоти и благодарствени адреси до училищата;

-  Проведени Общински и участие в Национални кампании за превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и сексуално рисковото поведение сред младите хора и целевите групи за повишаване нивото на познания по отношение на ХИВ инфекцията, подобряване здравето на младите хора, промотиране на безрисково поведение, промотиране на доброволното консултиране и изследване за ХИВ във връзка с  отбелязване на: 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН; 14 февруари - Ден на влюбените; Третата неделя на м. май - Международен ден за съпричастност към жертвите от ХИВ/СПИН; АНТИСПИН кампания на July Morning; АНТИСПИН кампания на фестивала "Spirit of Burgas", Кампания, свързана с края на лятната ваканция и началото на учебната година; на Национална лятна АНТИСПИН кампания; Европейската седмица за изследване на ХИВ;

-  Проведени са конкурси сред младите хора за написване на есе, разказ, стихотворение; викторини; изготвяне на рисунка, колаж, фотография, мултимедиен клип. Проведени са Вечер на любовната лирика "Любов без край" и Музикално - поетична среща "Всичко е любов" на бургаски поети и писатели на любовна лирика с млади хора, ученици от бургаски училища и пишещи стихове. Със съдействието на Дружество на българския писател, гр. Бургас;

-  Извършени бързи и анонимни тествания на ХИВ в мобилни лаборатории, разположени на възлови места в града, традиционно е палена огнена панделка - символ на подкрепа и съпричастност към ХИВ позитивните, организирано младежко огнено шествие;

-  Проведени са младежки форуми и срещи, много дискусии, уоркшопи свързани и с повишаване толерантно отношение към хората, живеещи с ХИВ инфекцията; намаляване стигмата и недопускане на дискриминация; фокус групи по следните теми: "Здравето и благосъстоянието на младите хора. Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално рисково поведение", "Здравно образование в училище";

-  Проведени са семинари и обучения на младежки лидери, млади хора и подрастващи по подхода "Връстници обучават връстници" за повишаване нивото им на познания по отношение на ХИВ инфекцията и тяхното предпазване;

-  Подкрепени и стимулирани са общински училища за разработване на средносрочни и дългосрочни планове и политики за сексуално здраве и превенция на социално значими заболявания и ХИВ/СПИН, чрез финансиране на мини училищни здравни проекти, утвърждаващи здравословен начин на живот сред младите хора. Изграждане на мрежа от здравни клубове на територията на Община Бургас - една цялостна визия за успешна училищна здравна политика;

-  Изготвени, издадени и разпространени са: информационен бюлетин "Таралеж" - адресиран към ученици и професионалистите, работещи с тях и здравно-информационни материали, свързани с превенция на социално-значимите заболявания; тематични брошури, флаери, листовки, съобразени със спецификата на различните видови целеви групи;

-  Организирани и проведени са работни срещи с участието на представители на държавни, общински структури и от неправителствения сектор по следните теми: "Превенцията на ХИВ/СПИН, СПИ и рисково поведение сред деца и подрастващи млади хора от уязвимите групи" и "Сътрудничеството между различните сектори и сфери-гарант за повишаване ефективността от предлаганата здравна превенция".

-  Поддържа се Общински младежки клуб "J. J. Cool A" - развитие на доброволчеството и стимулиране на младежкото участие. На организирани официални церемонии са  изпратени доброволци - абитуриенти от Общински младежки клуб "J. J. Cool A". Раздадени им са грамоти, сертификати, подаръци, и благодарствени адреси от името на д-р Л. Мануелян- Зам. кмет Община Бургас;

-  Във връзка с отбелязване на 12 август - Ден на младежта,  съвместно със сдружение "Младежки глас" се провежда Инициативата "Следвай ритъма", включващ танцова забава на открито и Флаш моб;

-  На 5 декември - Ден на доброволеца традиционно са проведени церемонии по връчване на доброволчески книжки на  доброволците от Общински младежки клуб "J. J. Cool A".

-  Осъществена е съвместна работа и добро партньорство с представители на: Министерство на здравеопазване, Областна управа-Бургас, РЗИ-Дирекция "Опазване на общественото здраве" и Отдел "Вирусология", Кабинет за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН - КАБКИС, Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас ЕООД, РУО-Бургас, Сдружение "Равновесие", БМЧК, Сдружение "Доза обич", Фондация "Областен ромски съюз, Сдружение "Каритас", РСНЦ "Диабетни грижи", Полиция, МКБТХ, МКБППМН, Университет "Проф. д-р. Асен Златаров", гр. Бургас,  Дружество на българския писател, Младежки културен център, Културен център "Морско казино", МС "Младежки глас", Детски и младежки парламент, ЦОП, ЦРДУ, ЦНСТ -та на територията на гр. Бургас, училища, детски градини и други структури и организации.

7.   Отчет за дейността на ОП "ОСП ТЗ Морски знаци" за периода 2015-2019г.

За периода  2015- 2019 г. ОП "ОСП ТЗ Морски знаци"  успешно изпълнява социалната си функция. В предприятието продължават да работят лица от две уязвими целеви групи: хора  с трайни увреждания и многодетни и самотни майки. Целта е тези лица да се реализират успешно на пазара на труда като си създадат  трудови навици, повишат трудоспособността си и същевременно да се създават условия за придобиване на умения за активно поведение и самостоятелност.

По отношение на икономическите цели - те също се изпълняват успешно: през периода 2015-2019г. целогодишно работят 3 обекта: Автогара Юг, Акве Калиде и изграденият през 2018г. Туристически център срещу часовника. Сезонните обекти са Остров Света Анастасия, Експозиционен център Флора, Фестивал на пясъчните скулптури, Морско казино.

Общинското предприятие е награждавано няколко пъти за иновативни продукти на Пловдивския панаир, Изложението на трудово-производителните кооперации в София и за развитие на социалното предприемачество.

През 2018-2019г. предприятието изпълни и няколко големи поръчки за Министерство на труда и социалната политика, Община Бургас, Университет "Проф. Д-р Асен Златаров", Министерство на външните работи , Регионална библиотека.

Подприоритет  СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

                    I.      Изграждане на многофункционална спортна зала "Арена Бургас":

Залата ще разполага с около 7000 седящи места. Предвидена е и втора за тренировки, която ще побира около 2000 зрители.

Уникалното съоръжение ще приюти за подготовка състезатели по няколко вида спорт. В нея ще могат да се провеждат международни спортни прояви по всички лекоатлетически дисциплини, а също и по баскетбол, волейбол, хандбал, тенис на корт, борба, джудо, бокс, вдигане на тежести, художествена и спортна гимнастика.

"Арена Бургас" ще разполага и с лекоатлетическа писта, която ще превърне града в притегателно място за подготовка за тези, които практикуват "Царицата на спортовете" ,не само от нашите клубове, но и от цяла България.

В бъдеще община Бургас ще може да бъде домакин на Световни и Европейски първенства по различни видове спорт, които се практикуват под покрив.

 

                 II.      Изграждане на многофункционален спортен комплекс и нов скейт парк в ж. р. "Меден Рудник":

За спортният комплекс има изготвен технически проект.

Комплексът включва обслужваща сграда, зона за спорт на открито и зона за отдих и възстановяване.

Ще бъде изграден многофункционален спортен комплекс на открито в "Меден рудник". В сградата ще бъдат разположени 4 оборудвани тренировъчни спортни зали, от които една за борба и бойни спортове, две за групови занимания и една за танци, две съблекални с прилежащи санитарни възли за хора в неравностойно положение, складове, служебни помещения, лекарски кабинети, манипулационна.

Зоната за спорт на открито ще включва:

- футболна комбинирана площадка с размери 44 на 66 м., с настилка от изкуствена трева, която ще може да бъде разделяна с подвижна мрежа на три по-малки игрища;

- два корта за тенис с настилка от шамот; игрище за баскетбол/волейбол със сертифицирана акрилна настилка;

- Скейт парк на площ от 1000 кв.м., разпределен на зони за начинаещи, напреднали и професионалисти, който да покрива изискванията за скейт парк тип "Plaza" с "Bowl" секция. Детска спортна площадка и игрище за футбол с размери 10 на 20 м., с настилка от изкуствена трева;

- Зона за отдих и възстановяване с три външни стационарни маси за тенис на маса, две за шах и две за дама, един шах с големи фигури, фитнес на открито, пригоден за ползване и от хора с увреждания.

- В зоната за отдих и възстановяване ще се изгради открит плувен басейн за деца и младежи, с размери 20х10 м. и дълбочина 0,80 до 1,20 м., комбиниран с открита площ за гимнастика, както и обходна алея за бягане с дължина 400 м.

Проектът е на етап изпълнение.

 

              III.      Изграждане на покрит плувен басейн с олимпийски размери и футболно игрище в парка на ж.к. "Славейков":

През 2018 г. отвори врати новопостроения многофункционален спортен комплекс  "Парк Арена ОЗК", намиращ се в жилищен комплекс "Славейков". Той е построен на площ от 23 000 кв. м. с основни съоръжения: закрит плувен басейн, футболно игрище, открити тенис кортове, съблекални- вътрешни и външни, фитнес зала, сауна, парна баня, кафене, детска площадка, обслужващи помещения, трибуни, открити затревени площи, наземен паркинг с капацитет 167 паркоместа и 4 за автобуси.

1.   Закритият плувен басейн е с олимпийски размери 25 м на 50  м, с дълбочина от 2 до 3 м и с максимален капацитет 100 човека/час. В басейна е изградена подвижна напречна платформа, която позволява разделянето на басейна на две отделни функционални части. Това позволява формирането на коридори с различна дължина и капацитет, с възможност за ползване по следния начин:

- на 50 м - 10 коридора с капацитет от 10 човека в коридор;

- на 25 м - 20 коридора с капацитет от 5 човека в коридор;

- на 25 м с 10 коридора с капацитет от 5 човека в коридор и втора експлоатационна част на басейна с размер на 25 м. на 25 м. за цяло ползване. Поради своите характеристики съоръжението е предназначено за целогодишно ползване.

Капацитетът на трибуните е 1 200 седящи места, а допълнителните трибуни за хора с увреждания са с капацитет до 20 човека. Капацитетът на вътрешните съблекални се определя от броя на гардеробите за посетители - 140 броя.

Съоръжението разполага с отделни съблекални за спортисти, помещения за треньори, за съдии, секретариат на състезанията, лекарски кабинети, както и обособено място за  разгряване и подготовка на спортистите за състезания. Има изградени три броя асансьори (два за посетители и един за спортисти), обособени са зали за пресконференции, допинг контрол и други.

Основните спортове, които могат да бъдат практикувани в плувния басейн, са плуване, водна топка и синхронно плуване. Допълнителни спортове, за които функционалностите на съоръжението благоприятстват, са:  водолазен спорт и гмуркане, водно спасяване.

В съоръжението се прилага иновативен метод за дезинфекция - чрез озонатор, който убива микроорганизмите във водата при ограничена употреба на хлор и представлява безвредна и екологична дезинфекция, подходяща за хора с астма и кожни алергии.

Съобразно техническите и функционални характеристики на плувния басейн, той отговаря на изискванията за провеждане на състезания по плуване, водна топка и синхронно плуване на ФИНА (Международна федерация по плувните спортове) и ЛЕН (Европейска лига по плувни спортове).

2.   Футболното игрище е открит с размери 60 м. на 40 м. с капацитет 22 играчи +1. Има възможност за разделяне на терена на две части, за да се оформят две по-малки футболни игрища с размери 30 м. на 40 м. Покритието на терена е изкуствена трева. В непосредствена близост има изградени два броя съблекални с капацитет 11 + 2 човека. Футболното игрище разполага с обособено осветление с възможност за ползване през тъмната част от денонощието. Теренът е предвиден за осъществяване на следните видове спорт: футбол, мини футбол, ръгби.

3.   Тенис кортове - на територията на спортния комплекс "Парк Арена ОЗК" има изградени два броя тенис кортове с твърда настилка с размери 23,77 на 8,23 м. Към тенис кортовете са изградени две съблекални с капацитет от 5 човека/съблекалня.

4.   Фитнес залата е разположена в закрито помещение от 140 кв. м., обзаведена с оборудване - Tehno  gym за кардио и различни видове бодибилдинг упражнения. Капацитетът е 10 - 12 човека/час. Фитнес залата е предназначена за целогодишно използване.

5.   Термална зона, включваща парна баня, сауна и отделно обособено помещение за масаж. Капацитетът на всяко от съоръженията е 5 човека/час. Предназначени са за осъществяване на спа и уелнес дейности целогодишно.

6.   Пресконферентна зала с капацитет до 30 места подходяща е за провеждане на бизнес срещи, дебати, семинари, лекции и др.

 

               IV.      Изграждане на нови спортни площадки в кв. Минерални бани:

В парка в кв. "Минерални бани" е обособена барбекю  зона с маси и места за сядане. Направен е и детски кът за рождени дни и еко учебна стая.

 

                 V.      Реконструкция и обновяване на тенис кортове и на ул. "Батенберг" и изграждане на спортна зала:

През 2018 година община Бургас подписа договор за концесия с предмет: "Извършване на строително монтажни работи по цялостно изграждане на "Спортен комплекс", разположен в имот, публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.618.109 по КККР на гр. Бургас, съответстващ на УПИ I, кв. 20 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, ведно със съществуващи в имота сгради с идентификатори 07079.618.109.1 и  07079.618.109.2, както и ПИ-ти с идентификатори 07079.618.108 и 07079.618.110 по КККР на гр. Бургас. Съгласно договора в срок от 24 месеца концесионерът ще изгради изцяло спортния обект, който включва, закрита спортна зала за скуош и цялостно обновяване на откритите тенис кортове, така че да са с по - добре позиционирани, за да отговарят на изискванията на провеждане на състезания.

 

               VI.      Изграждане на нови спортни зони в кварталите и съставните селища:

През периода 2015 -2019 година бяха обновени и реконструирани над 20 площадки в кварталите и съставните селища на гр. Бургас.  Спортните площадки в кв. Лозово,  кв. Долно Езерово и кв. Крайморие имат изградени изцяло нови съоръжение за стрийт фитнес.

Възложено е изграждането на изцяло ново футболно игрище с размери 20 х 30 в кв. Ветрен (в двора на ОУ "Иван Вазов"). Ново футболно игрище с изкуствена трева ще бъде изградено и в с. Равнец.

 

            VII.      Подкрепа и стимулиране развитието на клубния спорт.

Един от най-важните приоритети на Община Бургас в областта на спорта е стимулиране развитието на детско - юношеския спорт, подпомагане развитието на спорта за високи спортни постижения, модернизиране на съществуващата база и изграждането на нови спортни обекти и съоръжения.

Доказателство за това е постоянно увеличаващия се брой на клубовете, които развиват дейност по различните видове спорт.

Община Бургас подпомага финансово отделните клубове по Наредба, която определя условията и редът за финансово подпомагане, както и разпределението на паричните средства, отпускани от Община Бургас за развитието на масовия спорт и спорта за високо спортно майсторство.

Основните цели на общинска администрация  в тази насока са:

- Стимулиране и развитие на  детско-юношески спорт на клубно ниво;

- Предоставяне на възможност за изява на спортуващи и постигане на спортни резултати чрез участие в държавния и международен спортен календар на съответната спортна федерация;

- Разширяване обхвата на масово спортуващите деца и младежи, мъже и жени, включително хора с увреждания, организирани чрез спортни събития от календара на Община Бургас в партньорство с местните клубове.

 

         VIII.      Спортен календар на Община Бургас:

В сферата на спорта важен акцент е разширяване на програмата на спортни мероприятия, чрез привличане на престижни Международни състезания, Европейски и Световни първенства финансирани от бюджета на общината.

Спортнияt календар на Община Бургас е сред най-богатите в страната и утвърждава града ни, като спортен и туристически център.

От 2015 г. до 2019 г. броят на официалните състезания в спортния ни календар се е увеличил 3 пъти.

За Община Бургас 2015 година е една от най успешните години в областта на спорта. В Брюксел официално Бургас беше обявен за Европейски град на спорта на най-големия годишен форум на Асоциация на европейските столици и градове на спорта, която работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия.

Българският град бе избран измежду двадесетина кандидати. Силно влияние оказа политиката на Община Бургас за обновяване и увеличаване на спортната инфраструктура - басейни, спортни комплекси, спортни площадки и велоалеи, училищни игрища и салони, богатия спортен календар през годините, както и активната работа с подрастващите.

В същата година Община Бургас приема 11 двубоя от Европейското първенство по футбол за юноши до 17 г., включително и финалът. Срещата се игра пред над 10 000 зрители.  Купата на победителите връчи лично тогавашния президент на УЕФА -  Мишел Платини.

Най-изявените, постигнали високи резултати на спортното поле, получиха морални и финансови стимули и награди на официални церемонии в присъствието на треньори, деятели, родители и представители на бургаските медии.

Община Бургас не забрави и изявените си състезатели, прекратили активна дейност, треньори и деятели, които имат особен принос за прославянето на Бургас на спортното поле у нас и в чужбина. Всички те бяха подпомогнати, на базата на определени ясно регламентирани критерии.

На специални грижи по отношение на внимание и решаване на проблемите бяха поставени хората с увреждания и тези в неравностойно положение. За тях бяха подобрени условията за подготовка съобразно техните нужди и изисквания.

През този период се организираха множество състезания по плуване, тенис на маса, вдигане на тежести, лека атлетика и баскетбол на колички, в които всички показаха висок дух и желание за победа.

2019 година няма да бъде по-различна от предходните.

 Спортният календар е максимално наситен със състезания и турнири от най-висок ранг, на който община Бургас е любезен домакин, някои от по значимите, които са:

- Международен турнир по художествена гимнастика за приз "Жулиета Шишманова";

- Общински международен турнир по плуване - "За голямата награда на град Бургас" - ГранПри;

- 34-ти Международен турнир по спортни танци "Купа Бургас";

- Международен турнир по плуване "COMEN CUP" за момичета 13/14 г. и момчета 14/15, включен в календара на LEN;

- Европейско първенство по водна топка за юноши до 15 години;

- Общински плувен маратон 2019 о-в "Св. Анастасия" - Мостика ;

- Традиционен турнир по конен спорт "Купа Бургас";

- Европейска отборна купа по тенис на корт за момичета до 16 г.;

- Традиционен шампионат по автомобилизъм "Писта Бургас 2019";

- Историческо преплуване на Бургаския залив от Цанко Цанков - бургаски състезател по плуване

- Международен турнир по плуване "Бриз" включен в календара на LEN;

- Транс-континентално колоездачно събитие в Европа "Transcontinental Bike Race Burgas";

- Международна ветроходна регата " Порт Бургас";

- Международен турнир по фехтовка за деца "Burgas Cup";

- Международен турнир по акробатика "Купа Бургас";

- Международен турнир по плуване "Burgas Swimmin Оpen".

 

               IX.      Изпълнени проект "Популяризиране на спорта в градски условия, за социално включване, здравословен и активен живот (vital cities)"

Период на изпълнение: 15.09.2015 г.- 02.05.2018г.

Стойност: 98 833, 77 лева

Постигнати резултати:

- разработен план за действие;

- изготвена карта на спортните съоръжения на територията на гр. Бургас: http://sport.burgas.bg/.

 

Ключов приоритет 2: ДИНАМИЧЕН И МНОГООБРАЗЕН КУЛТУРЕН ЖИВОТ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЕМБЛЕМАТИЧНИ ЗА ГРАДА СГРАДИ С КУЛТУРНО И СОЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

                    I.      Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим

Проект "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим" e одобрен за финансиране.

Ремонтът на сградата стартира през юли 2019 г. В рамките на изпълнение на строително-монтажните работи се предвижда създаване на нова, индивидуална визия на сградата и изграждане на частична ризали и обслужващи помещения към тях.

Ще бъдат обособени:

-   Зрителната зала за провеждане на най-значимите културни събития в града;

-   Преустройството и ремонтът на вътрешния двор, отварянето му както навън, така и към фоайетата и кафето и преобразяването му в мини сцена на открито, ще го превърне в притегателен културен център за моноспектакли, индивидуални концертни изяви, рецитали и др.

-   В резултат от проекта ще се постигне преосмисляне обемите на фоайетата, като се потърсят места и форми за информационни площи със съвременно интериорно звучене и прецизиране на влизането в централното фоайе чрез разполагането на зона за информация и обособяването на отделна зала в южната част на съществуващото фоайе. В резултат на реализацията на проекта и преосмислянето на обемните пространства на сградата ще се въведат нови функционалности като възможност за кино прожекции, провеждане на информационни събития и др. и по този начин мястото ще се превърне в многофункционален център, където бургазлии и гостите на града ще прекарват свободното си време, най- вече през зимния период на годината. 

-   Новосъздадените изложбени площи /кътове/ във фоайетата, ще предоставят възможности за изява на млади художници, млади фотографи, занаятчии, на ученически формации, които да излагат и продават свои творби и произведения. Очаква се мястото да се затвърди като творческа работилница на млади таланти.

-   Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение до всички обществени зони и помещения, чрез предвидените два нови асансьора и пасарелка на две нива.

                 II.      Създаване на Библиотека и музей на съвременното изкуство - реконструкция на сградата на бивша немска болница

През август 2019 г. стартира изпълнението на Проект "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Културно - образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека" ще бъде реализиран чрез комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, финансов инструмент "Фонд за устойчиви градове" и собствен принос на Община Бургас.

Реализацията на проект "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно - образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека" ще доведе до превръщането на изоставеното бивше Немско училище в съвременен и атрактивен комплекс - Културно-образователен център (музей)  за съвременно изкуство и библиотека., който отговаря на съвременните архитектурни изисквания и предоставя условия за развитието на иновативно и модерно съвременно изкуство  и достъп до съвременни образователно - информационни услуги в гр. Бургас.

Целта на проекта е Културно-образователният център за съвременно изкуство да се превърне в пространство за излагане на изящно, приложно, декоративно изкуство, мода, интериорен, екстериорен и промишлен дизайн и развитие на творчески индустрии. Ще бъде обособена зона за детско творчество и зона с ателиета и работилници за млади автори.

Друг основен мотив за реализацията на проект "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Културно - образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека"  е липсата на голяма обществена сграда, с достатъчно помещения за съхранение и използване на библиотечен фонд на Регионална Библиотека "П. К. Яворов", гр. Бургас.  В момента библиотеката е разположена в 4 отделни сгради, които са разположени отдалечени една от друга: на ул. "Богориди" №21, на ул. "Булаир" №10, на ул. "Шар планина" №18 и в ж.к. "Изгрев" в ОДЗ №30. В следствие от изпълнението на проекта ще се изгради модерна библиотека, отговаряща на изискванията на съвременния читател, която да обслужва целия фонд на Библиотека "П. К. Яворов" гр. Бургас. Това е най-голямата обществена библиотека в Югоизточна България. Тя обхваща всички слоеве на населението от всички възрастови групи в Бургас и Бургаска област, работи активно за привличане на младите хора за читатели - главно ученици, студенти и млади специалисти.

Предвидено е закупуване на ново обзавеждане за всички зали, читални и кабинети, което ще даде възможност за пълноценното изпълнение на предвидените функции.

С реализиране на заложените в проекта дейности ще се осигури по - привлекателна и достъпна културна, образователна и възпитателна среда за всички граждани и гости на град Бургас.

 

 

              III.      Изграждане на музей и културна инфраструктура "Акве Калиде Термополис"

"Акве Калиде" e място, събрало в себе си хилядолетна история.

Комплексът дава възможност на гражданите и гостите на Бургас да посетят изцяло реставрираната баня на Сюлейман Великолепни, която изпълнява функцията на действащ музей, в който посетителите могат да гледат филм, създаден на базата на 3D мапинга. Комплексът разполага също с многофункционална сграда с кафене, магазин за сувенири и детски кът. Цялото околно пространство е благоустроено и превърнато в приятно място за отдих с много зеленина, паркова мебел и фонтани. Създадени са възможности за спорт на открито - тенис на маса, бадминтон или футбол на малки вратички, всеки посетител може да избере предпочитаното от него спортно забавление. Всички съоръжения са напълно безплатни.

В близост до откритата тераса на кафенето е обособено специално място за най-малките посетители на "Акве Калиде", удобна детска площадка с различни възможности за забавни игри. Пространството пред Музейната експозиция е оформено като действащ амфитеатър, който ще събира на това мистично място почитателите на хубавата музика, киното и театъра.

Проектът продължава с изпълнението на следващия етап за изграждането на първо ниво на Музей, който ще представлява действащ СПА център с римска баня с топъл и студен басейн, място за масаж с билкови и естествени продукти. За този етап има одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж, като предстои да стартират предвидените в проекта дейности.

Музейната експозиция ще включва всички артефакти, открити в Акве Калиде - златни, сребърни и бронзови монети от различни епохи, златна обеца, пособия за баня, печати, керамика, мраморни декоративни детайли и надписи, култови предмети.

 

               IV.      Ремонт и обновяване на Концертна зала "Проф. Иван Вульпе"

В средата на 2019 г. Беше даден официален старт на ремонта Концертна зала "Проф. Иван Вульпе".

Cъглacнo пpoeĸтa щe бъдe възcтaнoвeнa opигинaлнaтa фacaдa нa cгpaдaтa oт 1913 г. Peмoнтът пpeдвиждa дa бъдaт възcтaнoвeни пpoзopцитe oтĸъм пл. "Cв. cв. Kиpил и Meтoдий", ĸaĸтo e билo в нaчaлoтo нa минaлия вeĸ. Cлeд peĸoнcтpyĸция пpeз 1967-68 г. тe ca били зaтвopeни и cгpaдaтa гyби лицeтo cи ĸъм плoщaдa. Ocвeн чe щe възвъpнe cтapия cи oблиĸ, ĸoнцepтнaтa зaлa щe бъдe c пpoмeнeни, нo пo-фyнĸциoнaлни и ecтeтичecĸи peшeния нa вътpeшнитe пpocтpaнcтвa.

Πpoeĸтът вĸлючвa нe caмo пpoмeни пo фacaдaтa, нo и тoплoизoлиpaнe нa вcичĸи cтeни и пoĸpивa, пoдмянa нa дoгpaмaтa и мaзилĸитe и peĸoнcтpyĸция нa ĸopнизитe.

Ocвeн oбнoвявaнe нa eĸcтepиopa, щe бъдe пpoмeнeн и мoдepнизиpaн и интepиopът, ĸaтo ce пpeдвиждa пpoдължaвaнe нa цeнтpaлнoтo cтълбищe oт фoaйeтo дo пoдпoĸpивния eтaж, oбнoвявaнe нa зpитeлнaтa зaлa и ocигypявaнe нa ycлoвия зa дocтъпнa cpeдa, oфopмянe нa дoпълнитeлнa мaлĸa peпeтициoннa, ĸaбинeти, cъблeĸaлни и нoвo пoмeщeниe зa oзвyчaвaнe и ocвeтлeниe пoд бaлĸoнa нa cгpaдaтa. Щe бъдe тpaнcфopмиpaнa и cцeнaтa,  c цeл пoдoбpявaнe нa aĸycтиĸaтa.

 

                 V.      Изграждане на Парк на миниатюрите:

Изготвен е детайлен идеен проект за още една атракция, която да направи Бургас по-интересен за посещаване. Това е бъдещият парк на миниатюрите "Европа".

Предвижда се новата атракция да бъде ситуирана в парк "Света Троица", ж.к. "Славейков", който е публична общинска собственост. Обект на проектиране е част от територията в непосредствена близост до Плувен комплекс "Парк Арена ОЗК". Зоната на интервенция представлява площ от около 12 декара, която не е обновявана от създаването на парка досега. Именно там се предлага обособяване и изграждане на атракциона.

В стария парк има изградена алейна мрежа с пейзажна структура, като настилките са силно амортизирани, липсват бордюри, растителността е в лошо състояние. Общото планово решение на идейния проект е организирано като оформена върху терена стилизирана карта на Европа. Очертани са държавните граници, като за целта трябва да се използват зеленина, алеи, стилизирани водни площи.

Предвижда се в новия парк да се аранжират миниатюри  и скулптури на подбрани културни и исторически забележителности от държавите на континента Европа. Ситуирането, оформянето на релефа и благоустрояването са подчинени на условието да се пресъздаде в максимална близост оригиналната среда на обектите.

В експозицията са предвидени миниатюри на: Кулата Белем - Лисабон, Португалия; Саграда Фамилия - Барселона, Испания; Айфелова кула - Париж, Франция; Катедралата "Св. Николай" - Монако; Колизеума - Рим, Италия; Фонтан ди Треви - Рим, Италия; Катедралата "Св. Петър" - Ватикана; Моста с драконите - Любляна; Парламента - Будапеща, Унгария; Акропола - Атина, Гърция; Храм паметник Александър Невски - София, България; Рилски манастир - България; Моста - Бургас, България; Замъка Бран - Румъния; Кремъл и църква "Св. Василий Блаженни" - Москва, Русия; Островен замък в Тракай - Литва; Замъка Братислава - Словакия; Карлов мост - Прага, Чехия; Бранденбургска врата  - Берлин, Германия; Националния музей на Амстердам - Холандия; Атомиум - Брюксел, Белгия; Биг Бен - Лондон, Англия; Тауър Бридж - Лондон, Великобритания.

Предложените за експониране скулптури са следните - Статуята на Manneken-Pis (Пикаещото момченце) - Брюксел, Белгия; Мадарски конник - България; Статуята на Русалката - Копенхаген, Дания; Скулптура на Man at Work - Čumil - Братислава, Словакия; Бременските музиканти - Бремен , Германия; Питър Пан - Лондон, Англия; Цар Освободител - София, България.

Всеки един от обектите се предлага в определен мащаб, съобразен с оригиналните му размери и при отчитане на средата.

Главният вход на парка се предвижда от югозапад, откъм съществуващата алея пред плувния басейн. В непосредствена близост до входа ще се изгради обслужващ павилион, информационен център, приемна зона за изчакване пред него, тоалетна за посетители и служители, склад за инвентар, помещение за персонал, видеонаблюдение, кафе с 24 места за посетители на закрито, приемно площадно пространство в непосредствена близост до входа за посетители, откъдето се предвижда и началото на обхождаща алея по контур на континента Европа. Предвиждат се също така две зони за отдих - в близост до приемното площадно пространство и в срещуположния край на парка, с водно огледало и три броя Smart соларни стълбове-пейки.

               VI.      Ремонт и обновяване на Археологическа експозиция към Регионален музей - Бургас:

През 2017 г. е открита обновената експозиция на Археологически музей-Бургас. Монтирано е съвсем ново LED осветление, витрините са реновирани, изолирана е външната светлина, обособена е зала "Средновековие" и "Археологическите обекти на Бургаския музей". В нея за пръв път са изложени елитни находки от Южното Черноморие от периода Х-XIV в., както и най-представителните предмети, открити при разкопките на крепостите Акве калиде, Порос и Русокастро. В новото пространство е монтиран и голяма екран и така тя се превърна Мултимедийна зала на Археологическия музей, в която се представят лекции с презентации, организират се пресконференции и др.

Обособена беше Зала за временни изложби в приземието на Историческия музей. Гостуващите изложби на РИМ-Бургас вече намериха своя дом за реализация в Бургас.

 

            VII.   Ремонт и обновяване на Природонаучна експозиция към Регионален музей - Бургас

През 2018 г. напълно завърши обновяването на експозицията на Природонаучния музей. Напълно ремонтирани са покрива на музея, направен е дренаж, обновени са фасадите и гипсовата украса на корнизите, монтирана е нова дограма, направени са нови санитарни възли, вътрешна изолация, ново осветление, смяна на ел. система, нова система за наблюдение и охрана. Закупени и монтирани са съвсем нови витрини, с ново осветление, експозицията е обновена с нови експонати и с нови технически средства.

 

         VIII.      Реставрация на вътрешното пространство на катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий"

Възстановеният изцяло и с реставрирани стенописи Катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" отвори врати на 2016 г.

Вместо да направи само външно укрепване на сградата, което щеше да стане много по- бързо и с по- малко средства, Община Бургас извърши цялостен ремонт,  за да не се налага в следващите десетилетия да се работи по сградата. 

Всички укрепителни дейности по конструкцията на църквата "Св. св. Кирил и Методий" над кота нула са завършени.

Използваните техники за възстановяването на катедралата имаха за цел да запазят в максимална степен нейната автентичност и уникалност.

Стенописите от катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" са свалени по предписание на автора на проекта за укрепване на храма проф. Йордан Милев.

След премахване на повърхностния слой, стените на храма бяха укрепени със специална карбонова тъкан. Тази материя придава голяма здравина на зидовете. С укрепителните дейности сградата отговаря на всички конструктивни изисквания за сеизмична устойчивост. Преди стенописите да бъдат върнати отново на старите им места, повърхността на стените ще бъде покрита със специална мазилка, която ще гарантира доброто слепване между зидовете и оригиналните стенописи.

 

               IX.      Православен комплекс "Свети Николай" в ж .k. "Меден Рудник":

През 2018 г. са отпуснати 500 хиляди лева с решение на Министерския съвет за строителството на църквата "Свети Николай Чудотворец" в бургаския комплекс "Меден рудник".

Изграждането на църковния комплекс започна преди 10 години, а финансирането до момента е осигурявано от дарители, Община Бургас и държавата.

 

                 X.      Дейности за развитие на културния и фестивален туризъм и подкрепа и стимулиране на културни проекти на външни организации и партньори на Община Бургас.

Утвърдената от Общински съвет културна програма на Община Бургас в периода 2015 - 2019 г. се изпълни успешно и съгласно планираните приоритети във всички свои раздели. Освен традиционните събития свързани с отбелязването на официалните празници страната, исторически дати и годишнини, празници на бойната слава, християнски празници, тя беше обогатена с множество външни предложения за реализиране на събития в град Бургас, както и с редица нови  фестивали, концерти, изложби, литературни премиери и др.

Проведоха се традиционните за Бургас събития:

- Национален литературен конкурс "Петя Дубарова";

- Национален конкурс за поезия "Христо Фотев";

- Есенни литературни празници

- Музикални празници "Върбан Върбанов";

- Дни на австрийската култура и изкуство;

- Национален конкурс за млад изпълнител "Сезони";

- Международен кинофестивал "София филм фест на брега";

- Национален фестивал на ролерите;

- Фестивала "Сребро в косите, песен в душите";

- Фолклорна изява на бургаските клубове за народни танци "Хоро се вие, извива на бургаския бряг";

- Фестивал на пясъчните скулптури - Фестивалът следва своята основна концепция, която с всяко издание увеличава мащабите си. Вече 12-то издание той не спира да бъде един от най-любимите и търсени места. Визията на фестивала всяка година търпи развитие. Въведен е специален пропускателен режим. Благодарение на успеха си, вече и ние можем да се похвалим с родна школа от скулптори. През последните 4 години през Пясъчния фестивал са преминали над 350 000 души;

- Международен фолклорен фестивал, Джулай Морнинг, Танцов фестивал "Бургас танцува", Национален конкурс за песен "Бургас и морето" - с всяко следващо издание на фестивалите, желаещите да вземат участие в него нараства, което говори за отзвука, който всеки един от тях остава след себе си;

- Национална изложба на цветя с международно участие "Флора Бургас"  - веднага след построяването на новата сграда Националната изложба на цветя доби още по-голяма популярност. С всяка изминала година нарастват фирмите, които имат желание да се включат в изложението и да покажат най-доброто от своето производство. Събитието се разгърна и в още по-голяма изложбена площ, а част от цветните арт инсталации, които се показват по време на изложбата се запазват във времето и обогатяват визията на Приморски парк. През последните четири години цветното изложение се разви и в есенно издание, което за кратко време се превърна в очаквано и харесвано събитие.

В периода 2015-2019 година се наложиха нови конкурси и фестивали:

- "Фестивал на рибата и виното";

- "Порт Прим Арт Фест";

- Национален конкурс за млади изпълнители на популярна музика "Музикален импулс";

- Международен фестивал на "Дни на куклите";

- Международния фестивал на документалния исторически филм - DOCK;

- Фестивал на уличните изкуства "Летен БулевАРТ";

- Фестивал "Заедно в Бургас", представящ кулинарните традиции на различни държави - Южна Корея, Русия, Португалия, Италия, България, Армения;

- Фолклорното събитие "Хоро край лазурния бряг", чието издание през 2019 година се проведе в парк Минерални бани и събра на едно място повече от 25 фолклорни клуба и над 750 танцьори от цялата страна, представяйки в едно богатството на народното творчество и традиционната българска кухня;

- Китарен фестивал "Burgas Jam" - най-новият и единствен по рода си фестивал. Три издание подред доказват, че България наистина има изключителни майстори на китарата. Благодарение и на реализирането на този фестивал, бургазлии вече имат и още едно любимо място за посещение - Морска гара.  През фестивала са преминали над 5 500 души;

- През 2019 година за първи път се проведе нов фестивал "SPICE MUSIC FESTIVAL", организиран от  "Културна-масова дейност" ЕООД и финансово и логистично подкрепен от Община Бургас, чрез ОП "ЛТФК";

- "Джаз в Бургас" - класното събитие успя да възпита своя отбрана публика и зае достойно място в културния календар на града. Сред музикантите, които участват във фестивала се нареждат джазмени от Англия, Германия, Франция, Гърция, Испания, САЩ, Корея и др. Българските музиканти от световна класа Камелия Тодорова, Хилда Казасян, Теодосий Спасов, Ангел Заберски, Димитър Льолев, Антони Дончев, Живко Петров и други.

- "С книга на плажа" - Изложение на книги, което постепенно доби фестивален хакартер. По време на събитието се организират десетки срещи с популярни български и чужди автори. Изложението "С книга на плажа" бързо излезе от рамката "базар" и събра в себе си множество прояви - срещи с автори, представяния на последните заглавия през годината, множество срещи с детски автори.

- Изложба на Живи тропически пеперуди - от съвместно организирана с Регионален музей през 2015г., изложбата в експо център Флора през последните три години вече е  самостоятелно организирана проява. Всичко от зареждането на какавиди от специализирана ферма в Англия, до създаването на специфичните условия за отглеждането на пеперудите е обособено като организация в експо център Флора. С всяка изминала година изложбата се обогатява с нови и все повече видове. Интересът към експозицията е нестихващ, а самата изложба се превърна в една от запазените марки на експо центъра.

- Изложба на папагали - изложбата се организира съвместно между Община Бургас и частна фирма, която се занимава с отглеждане на папагали. През 2019г. изложбата вече е най-голямата подобна на Балканите, като сред уникалните екземпляри е и хиацинтов ара.

Акцент в културната програма на Бургас са събитията, посветени на празника на града - Никулден (6 декември) и коледно-новогодишните празници.

В празничната програма са взели участие стотици артисти, музиканти, изпълнители с национална популярност, като винаги се е отдавало значимо място и на бургаските таланти. Никулденският концерт на пл. "Тройката", се посещава от хиляди бургазлии и пред тях са се изявили имена като: Тони Димитрова, Владимир Ампов - Графа, Рафи, Орлин Павлов, Група "P.I.F.", Димитър Рачков, Филип Аврамов, Мария Силвестър, Ники Станоев, Калин Сърменов, Милена Маркова - Маца, Цанислав Петков,  квартет "Destiny", хор "Фортисимо", хор "Родна песен", дует "Бургас", ПФА "Странджа", клуб по спортни танци "Бургас 75" и др.

Незабравими за бургазлии остават коледните концерти на Община Бургас:

- Коледен музикално-поетичен спектакъл "От любов изгарям" (2015 г.) с участието на  Тони Димитрова, Руси Чанев, Ваня Костова, Галя Ичеренска, Бончо Гроздев, Георги Милтиядов, хор "Родна песен";

-  Коледен концерт (2016 г.) с участието на Орлин Горанов, Мариана Попова, Теди Кацарова, ВГ "Морски песъчинки", трио "Сопрано", квартет "Българи", ансамбъл "Чинари", водещ Драго Драганов;

-  Концертите  по сценарий и режисура на маестро Стефан Диомов от 2017 и 2018 година - "12 коледни картички" с участието на Ваня Костова, група "Петте сезона" и хор "Фортисимо" и "Бяла Коледа" с участието на: "Тоника СВ", Ваня Костова, група "5-те сезона", ВГ "Врабчета", ВА "Фортисимо", Боян Михайлов, ВГ "Морски песъчинки", Колегиум "Музикум" с диригент Левон Манукян.

Хиляди бургазлии по традиция посрещат на пл. "Тройката" първите часове на новата година, а през 2018 година се осъществи празничен новогодишен концерт и в най-големия жилищен квартал на града - "Меден Рудник". За да създаде празнично настроение на своите граждани Община Бургас кани различни участници: група "Те", група "Остава, група "Джин моник", Жечка Сланинкова, Стефан Лалчев, водещ: Георги Мамалев ( 2015 г.) ,DJ Doble D, Дивна, ПФА "Странджа", водещ: Стоян Памуков (2016 г.), Сантра, Dее, Celabration, Жечка Сланинкова (2017 г.), Дара, Павел и Венци Венц, DJ Мартен, Жечка Сланинкова и оркестър "Странджа"(2018 г.).

Осъществиха се и други културни прояви, които обогатиха културния живот на общината: Дни на руската култура в Бургас, Парад - шествие за класически автомобили и мотоциклети, Международен филмов фестивал, Кампания "Книги за смет", "Стара хартия за нова книга", Творческа вечер, посветена на  85 години от рождението на поета Христо Фотев, Творческа вечер в памет на Николай Искъров и представяне на книгата "Скитникът на моята душа", Творческа вечер, посветена на Любен Петков, Национален литературен маратон, посветен на 105 години от рождението на Яна Язова, среща-разговор с актрисата Стоянка Мутафова, Творчески срещи  с проф. Боян Биолчев и акад. Георги Марков, изложба "Великден" съвместно с БФО, изложба на фотографии "Аз съм Българка!",  Конкурс "С песните на Калинка Згурова", Концерт "Тода Раба", посветен на 75 години от спасяването на българските евреи, Авторски концерт на проф. д-р Стефан Чапкънов, Концерт-спектакъл "Девет бала любов" и представяне на едноименната книга с поезия на Пейо Пантелеев, Юбилеен фолклорен концерт, посветен на Мария Халачева, Дни с филмите на Апостол Карамитев, Международна литературна среща "Свято слово", Международно издание "Нощ на литературата" и разбира се изложбата привлякла хиляди посетители - "Тутанкамон - една недовършена любовна история". Експозицията е съставена от копия на над 100 артефакта, открити от английския археолог Хауърд Картър през 1922 година по време на разкопки в Долината на царете в Египет. Съкровищата от гробницата на Тутанкамон са представяни по цял свят, но за първи път гостуваха в България и Бургас.

Правилник за съфинансиране на културни проекти

В Бургас се проведоха десетки събития получили подкрепа по Програмата за съфинансиране на културни проекти. Тя действа от 2014 година и дава възможност на културни институти, творчески формации, индивидуални професионални творци, сдружения и организации да създават и промотират проекти от различните видове изкуства. В Община Бургас са подадени общо 162 проектни предложения, като са финансирани 87 от тях.

Дом на писателя

Община Бургас, съгласно разпоредбите на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори, подпомага местните творци. За периода 2015 - 2019 година са финансирани над 50 книги,  които са вече на книжния пазар.

През 2015 година бургаските писатели и поети, хората на перото, получиха своето място за изява, когато през октомври беше открит Дома на писателя. Бургаската писателска общност подготви и проведе в него стотици литературни срещи, четения, представяния, Есенните литературни празници, Национален конкурс за поезия на името на Христо Фотев и др.

2019 година е посветена на поетесата Петя Дубарова

Различни събития бяха посветени на бургаската поетеса - "София Филм Фест на брега", Национален конкурс за млад изпълнител "Сезони" и Национален конкурс за песен "Бургас и морето".

Община Бургас подкрепи и създаването на игралния филм "Петя на моята Петя", с режисьор Николай Урумов.

Симпозиум по скулптура в градска среда

С подкрепата на Община Бургас и след реализирани дарителски кампании в Приморски парк бяха поставени скулптурите на актьора Георги Калоянчев и популярния бургаски зевзек Петьо - Пандира.

През 2019 година в Бургас стартира първото издание на Симпозиум по скулптура в смесена техника за градска среда. Пет арт скулптури допълниха модерната визия на града: "Плажна шапка" на проф. Светозар Бенчев, "Златна рибка" на Огнян Петков, "Артлегория" на Добрин Вътев, "Прибой" на доц. Емил Бачийски и стъкленият "Тетрапод" на Красен Троански са новите пет скулптури. Отново през 2019 година беше поставена и скулптурата на "Четящия човек" на пл. "Тройката".

               XI.      Допълнителни дейности за осигуряване на динамичен и многообразен културен живот:

-  Откриха Авиомузея до Летището

На 29 юни 2017 когато се навършват 70 години от първия граждански полет в България, между градовете София и Бургас и 90 години от създаването на летище Бургас, се направи официално откриване на музея. На откриването присъстваха ръководството за България на Фрапорт Туин Стар, представители на авиокомпании, служители на летището и ветерани. До събитието се стига след среща на кмета на Бургас с будни граждани на тема възстановяване на стария музей на авиацията функционирал в периода 1998 - 2005 година и затворен поради необходимостта от модернизиране и разширение на терминал пристигащи пътници на летището. В периода 2016 и 2017 непосредствено на самия вход на летище Бургас, Община Бургас реализира проект за благоустрояване и въвеждане в експлоатация на музейна експозиция на открито под името Авиомузей Бургас - общински музей за гражданска авиация.

В новооткритият обновен авиопарк посетителите имат възможността да се запознаят с граждански и военни самолети като 5 от тях са отворени за посещение. Посетителите имат възможност за непосредствен допир с пилотски кабини, пултове за управление и други важни възли от устройството на самолета. Открит с идеята за постоянно развитие през първата година всеки посетител има възможността да се докосне до селскостопанския Ан-2, да влезе в Ан-12 където може да намери експозицията Homo Volans изградена от световно признатия Бургазлията сценограф Венелин Шурелов, да влезе в ролята на пилот на изтребител МиГ-17 или МиГ-21, както и чрез очила за виртуална реалност да полети от кабината на Ан-24. По случай една година от работата си музеят отвори най-впечатляващия модел от всички експонати, а именно Ту-154. Възстановителните дейности по самолета продължиха повече от една година. Въпреки трудностите по намиране на оборудване за единствения такъв самолет в България екипът на музея успя да възстанови напълно цветовата схема на БГА "Балкан", пилотска кабина и пътническия салон.

Готов за полет към днешна дата музеят продължава да търси пътища за развитие и продължава да работи по възстановяване на по-малките самолети Ан-24, Ан-14, L-29, както и единствения хеликоптер в изложението Ми-2. Музеят работи тясно със специалисти от регионален държавен архив и исторически музей Бургас по съхранение и разпространение на архивите на българска авиация. Интересът на Бургазлии и гостите на града е голям и нараства през всяка изминала година. Музеят все по често се разпознава като място за посещение през цялата година и бива високо оценено от любителите на авиацията.

-  Доклад на дейността на ОП "Летен театър, фестивали и концерти" за периода  2015-2019 год.

ОП "Летен театър, фестивали и концерти" е структура на Община Бургас, която всяка година развива активно  дейността си, част от културната програма на града. Предприятието стопанисва сградата на Летен театър, Културен дом на НХК и Експо център Флора. Пряк организатор е на Фестивал на пясъчните скулптури, Burgas Jam, Международен фолклорен фестивал, Джаз в Бургас, "Бургас и морето", Джулай морнинг и много др., дейността на Духов оркестър Бургас и група "Горещ пясък". 

През последните четири години предприятието реализира, както стари, така и нови фестивали и концерти, разработени концепции за повече посещаемост на събитията, завършени ремонтни дейности с цел подобряване материалната база и благоустройството.

Бургаският духов оркестър се нарежда сред едни от най-добрите в страната. От своето формиране до сега съставът развива оживена концертна дейност - самостоятелни концерти в зала и на открито, участия в шоу програми, народни празници и веселия.

От 2015 г. до 2019 г., към момента, оркестърът е имал над 180 участия. Това включва концерти на открито, участие в събития и концерти на Община Бургас и няколко концерта в голяма зала.

Група Горещ пясък стартира преди няколко години проекта си "Акустично" и продължава да го развива. Целта на проекта, освен приятно и различно преживяване, е повод да се обменят идеи, знания, опит между хора, обединени от любовта си към музиката, както и да се постави начало на нови проекти. От 2015 г. до 2018 г. групата е имала над 60 концерта.

През 2019 г. са предвидени между 18 - 22 концерта на открито и закрито.

Експозиционен център "Флора" Бургас

От построяването си през 2015 г. до днес, Експозиционен център "Флора" се утвърди като място за провеждане на културни събития, фестивали, търговски изложения, семинари, конгреси и обучения. Експозиционен център "Флора" се припознава като едно от любимите места за провеждане на събития както за бургазлии, така и за гости на града.

Ежегодни събития с външен организатор:

- WINE FEST;

- БЕБЕ ЗОНА;

- Туристическа борса;

- "За туризма от А до Я";

- Гейминг събитие;

- Национална педиатрична конференция;

- Национална конференция "Почти нулево енергийни сгради";

- Филмов фестивал DOCK;

- Национална изложба на канарчета;

- Хендмейд фестивали и фестивали посветени на различните изкуства и др.

Общото между всички ежегодно провеждащи се външни събития в експо център "Флора" е, че всяко едно от тях се утвърди през времето и откри точното си място в календара на "Флора" Бургас. В събития като WINE FEST, БЕБЕ ЗОНА, "За туризма от А до Я" вземат участие фирми от цялата страна и на място показват най-доброто от своите продукти. Подобни изложения са място за среща между местния бизнес и този на национално ниво, а също възможност за сверяване на часовника в различни бизнес направления.

Филмовите и другите фестивали посветени на изкуствата пък са "сцена" събираща на едно място най-големите има в сферата на изкуствата. Форум за обогатяване на възприятията и място, където могат да се проследи развитието на различните направления на изкуството през последните години. Подобни събития имат и добавена стойност свързана с развитието на туризма в града.

Летен театър - Бургас

Развитие на събитията през периода 2015 - 2019г.

На сцената на Летен театър Бургас ежегодно се провеждат събитията от различните видове изкуства: концерти, театри, конкурси, опери, балети, оперети, мюзикъли и други.

Освен традиционно организираните фестивали - "Бургас и морето" и  Международен фолклорен фестивал, Община Бургас е съорганизатор на "Бургаски музикални празници Емил Чакъров", съвместно с Държавна опера Бургас, Mетълфест "Sea of black festival", съвместно със Сдружение с нестопанска цел "Оброк".

През 2016 година са се състояли: 43 събития. Средната посещаемост: около 1000 души.

През 2017 година: 49 събития. Средната посещаемост е около 1200 души.

През 2018 година: 52 събития. Средната посещаемост около 1300 души.

През 2019 година, към момента има проведени и предстоящи събития: 55 броя. Средната посещаемост около 1400 човека.

С всяка година се забелязва ръст както на събитията, организирани от Община Бургас, така и на външните събития.

През 2016 година в зрителната зала на Летен театър беше извършен ремонт и обновяване на нови самостоятелни ергономични столове, нова настилката, обособяване на ложа за хора с увреждания и съответната достъпна среда.

В репетиционните зали на Летния театър целогодишно се помещават група "Горещ пясък" и Бургаски духов оркестър към Община Бургас, както и две външни организации: Сдружение с нестопанска цел "Оброк" и "Амадея Мюзик".

Културен дом на Нефтохимика

Културен дом на Нефтохимика е предназначен е за провеждане на разнообразна културна и стопанска дейност.

Дом на Нефтохимика разполага със следната материално техническа база:

- Зрителна зала: капацитет 600 седящи места;

- Сцена;

- 5 по- големи зали за танци и спорт и 3 по-малки кабинета за рисуване и музика;

- Конферетна зала с капацитет до 25-30 места.

През последните няколко години се увеличиха гостуванията на професионални културни институти от цялата страна и чужбина. Осъществяват се прояви на сдружения, фондации, организации и др.

НХК се утвърди като предпочитана сцена, домакин на редица концерти, спектакли и постановки, представяни от културни институции от цялата страна: Театър 199 "Валентин Стойчев", ДТ "Търговище", Театър "Мелпомена", ПК "Ажур Пико", ДСТ ''Алеко Константинов''- София, ДТ ''Сава Огнянов''- Русе, ДТ "Гео Милев" - Стара Загора, Театър "Българска Армия" - София и др.

Едни от големите имена гостували на сцената на НХК са: Камен Донев, Стоянка Мутафова, Мариус Куркински, Асен Блатечки, Христо Шопов, Димитър Рачков, Виктор Калев, Стефан Диомов, Тони Димитрова, Веселин Маринов и др. Също така в зрителната зала ежегодно се провеждат и концерти на училища и танцови школи.

Множество културни събития годишно:

- Над 50 спектакъла;

- Над 30 концерта;

- Над 45 000 души.

Към момента в НХК се помещаваха около 15 школи: народни танци, модерен балет; зумба, йога, китайска йога, акробатика, спортни танци, курсове по пиано, курсове по рисуване, тренировки по карате, джудо и джиу джитцу.

-  Доклад на дейността на ОП "Туризъм" за периода  2015-2019 год.

Дейност на Туристически комплекс "Акве Калиде"

Туристически комплекс "Акве Калиде" е посрещнал повече от 43 000 посетители в музея през последните 4 години, като годишният брой на посетителите е между 11 и 12 хил. Туристическият обект посреща туристи от цял свят. Най-голям дял от чуждестранните посетители имат полските туристи, следвани от руско говорящи, английско говорящи и на 4 място - турски посетители. "Акве Калиде" посреща официални делегации, организирани туристически групи, ученически групи и индивидуални посетители. Интересът към историческите и археологически забележителности се допълва от атрактивната съвременна 3D прожекция, преведена на 8 езика.

Ежегодно се осъществяват археологически проучвания в Акве Калиде, последвани от реставрационни и консервационни дейности.

Осъществен е проект "Общото културно наследство без Граници - Together", съфинансиран от Европейски съюз чрез програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за ТГС България-Турция. В рамките на този проект са реставрирани археологическите структури в югоизточната част на древните бани Акве Калиде. На 15.03.2019 г. беше отрита официално новата част от археологическата зона в ТК "Акве Калиде". Изградени са пасарелки за посетителите, декоративно осветление и информационен билборд. Социализираните археологически структури се допълват от изградена точка за виртуална реалност, която чрез електронно устройство визуализира съществували в миналото обекти и предоставя информация на 4 езика - български, английски, руски и немски. Обектът "Акве Калиде" е включен в дигиталната платформа VR Burgas.

Извършена е дигитализация на откритите до момента находки от Акве Калиде, инсталирано е електронно мониторно устройство, от което посетителите имат достъп до 3-измерните им изображения.

През последните 4 години в ТК "Акве Калиде" непрекъснато се организират културни събития. Те включват концерти, театрални постановки, танцови спектакли, лятно кино, екологични акции, кулинарни атракции, детски работилници, шахматен турнир. Туристическият комплекс домакинства събития на престижни фестивали и културни организации. Най-атрактивното събитие за ТК "Акве Калиде" е ежегодното честване на Празника на Акве Калиде през септември, със средновековен лагер и възстановки, игри и бойни турнири, светлинно шоу, огнено шоу и др.

Дейност Туристически комплекс "Остров Света Анастасия"

През последните години острова се превърна в емблема на град Бургас, любимо място за бургазлии и за гости на града. 

Лекарна, предлагаща чудодейни билки и отвари, манастирски килии от Средновековието, в които се нощува, ресторант с автентични бургаски ястия по стари рецепти- всичко това се предлага на най-романтичното място в Бургаския залив - Остров Света Анастасия.

От месец май 2014 г. Туристически комплекс "Остров Света Анастасия" е част от бургаската реалност, благодарение на спечеления и изпълняван от Община Бургас проект "Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие".  Към днешна дата отплавания до него от Бургас са извършват както от общинския катамаран "Анастасия", така и от редица частни плавателни съдове. На острова акостират туристически корабчета и от Поморие, Несебър, Черноморец, Созопол. Приемат се посетители и със собствени плавателни съдове.

Островът посреща организирани и индивидуални посетители всяка година, от началото на месец април до края на месец октомври. Ежегодно от услугите на Туристическия комплекс се възползват и туроператорски и турагентски фирми, които работят с български и чуждестранни туристи.

Почти 175 000 души е посрещнал острова през последните 4 години, като над 120 000 от тях са се насладили на пътуването с общинския катамаран Анастасия.

Мястото е предпочитано и за лични и корпоративни събития - венчавки, кръщенета, сватбени ритуали, рождени дни, уроци на открито, тиймбилдинг и семинари.

Изключително успешен бе и съвместният с Държавен куклен театър-Бургас проект "Пиратско приключение за деца на Острова". През сезон` 2019 година за най-малките посетители на острова се предлага 1 час забавление в компанията на "Щура лаборатория".

Остров Света Анастасия е вече неизменна част от богатата културна програма на град Бургас. През годините на него са се провели редица музикални, театрални събития и фестивали, а някои от тях са съвместни проекти с ДТ "Адриана Будевска" и Държавна Опера-Бургас. Едно от най-атрактивните събития за ТК "Остров Света Анастасия" е ежегодното честване на Празника на Острова-на 15 август, когато Православната църква отбелязва Успение на Пресвета Богородица. Традиционно на този ден се организират множество забавления за деца /арт работилнички/, извива се най-дългото островно хоро, осигурява се достъп на всички посетители до фаровото съоръжение, а вечерта завършва с богата музикална програма. И всичко това е съпроводено с невероятните кулинарни изкушения, приготвяни в ресторант "100 години назад" и в Островната лекарна.

Ежегодно се обновява и музейната експозиция - пиратско съкровище, ценни артефакти, морски находки и икони се посещават ежегодно от хилядите посетители. В музея всеки може да си закупи и традиционни бургаски сувенири, изработени от ОСП "Морски знаци", а след това бива удостоен със Сертификат за Островитянин.

Остров Света Анастасия се включва и в редица благотворителни и еко инициативи- кампания "Да ограничим пластмасата"; "Да почистим морското дъно", съвместно с водолази от клуб "Приятели на морето"; Плувен маратон, организиран съвместно със СНЦ "Онкоболни и приятели". През годините бе отново възобновен и плувният маратон от острова до Моста.

Дейност Туристически информационен център

В Туристически информационен център-Бургас се поддържа база данни за наличните природни, културни, архитектурни и исторически забележителности на територията на община Бургас. Центровете разработват рекламни материали и представят община Бургас на регионални, национални и международни туристически борси и изложения. В ТИЦ туристите получават информация за природни забележителности, музеи и исторически паметници, културни институти, културни и спортни прояви и събития, туристически маршрути, хотели и други места за настаняване в Бургас и околностите, заведения за хранене и развлечения, места за спорт, туристически агенции и туроператори, транспорт и комуникации, здравни заведения и банки и финансови институции.

На територията на град Бургас функционират три Туристически информационни центъра-(ТИЦ):

ТИЦ-Автогара "Юг"- официално открит на 6 декември 2015 г. - работи целогодишно, от понеделник до неделя вкл.;

ТИЦ-"Магазия 1" - официално открит на 1 април 2017 г.-сезонен, работи от 1 април до 31 октомври, от понеделник до неделя вкл.;

ТИЦ-"Часовник"- официално открит на 24 май 2018 г.- работи целогодишно, от понеделник до неделя вкл.

На 2 юли 2017 г. ТИЦ Автогара "Юг" бе сертифициран от Министерство на туризма на Република България. Сертифицирането на ТИЦ бе извършено с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на качествено информационно обслужване на действителните и потенциалните посетители и туристи в България, гарантиране правата и повишаване удовлетвореността на потребителите на туристическите услуги, предоставяни от ТИЦ. Сертифицирането на ТИЦ бе определено на база на съответствие с минималните задължителни изисквания по чл. 1, ал. 2, посочени в глава трета от Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове.

Туристическите информационни центрове се посещават ежедневно от жителите и гостите на община Бургас. Обслужените  посетители за година са над 120 000 души:

С цел популяризирането на община Бургас, нейните обекти и възможности за туризъм, за периода 01.01.2015 г. -30.06.2019 г., екипът на ТИЦ  е взел участие в национални и международни борси/изложения, както следва:

2015 година

- Международна туристическа борса VAKANTIEBEURS- Утрехт, Кралство Нидерландия;

- Международно туристическо изложение "Ваканция и спа ЕКСПО"- София, България;

- Международна туристическа борса ITB BERLIN- Берлин, Германия;

- Туристическа борса "Вашата ваканция"- Бургас, България;

- Международно туристическо изложение "Културен туризъм"- Велико Търново, България.

Участието на гореизброените туристически форуми бе и по устойчивост по проект "Магията на древността и красотата на природата от Бургаският залив до Странджа", договор № BG 161PO001/3.2-02/2011/016, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

2016 година

- Международна туристическа борса EMITT - Истанбул, Турция;

- Международна туристическа борса Holiday World- Прага, Чехия;

- Международното туристическо изложение TTR- Букурещ, Румъния;

- Международно туристическо изложение "Ваканция и спа ЕКСПО"- София, България;

- Международно туристическо изложение "Културен туризъм"- Велико Търново, България;

- Изложение-договаряне "За Туризма от А до Я"- к. к. Слънчев бряг, България;

- Изложение-договаряне "За Туризма от А до Я"- Бургас, България;

- Туристически форум и работна среща между бизнеса и местната власт, организирана от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА)-Троян, България.

2017 година

- Международна туристическа борса ITB BERLIN- Берлин, Германия;

- Международна туристическа борса INTOURMARKET- Москва, Русия;

- Международно туристическо изложение "Ваканция и спа ЕКСПО"- София, България;

- Международно туристическо изложения "Културен туризъм"-Велико Търново, България;

- Туристическа борса "Вашата ваканция"-Бургас, България;

- Изложение-договаряне "За Туризма от А до Я"--Бургас, България.

- Участие в работна среща между бизнеса и местната власт, организирана от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА)-Ловеч, България.

2018 година

- Международна туристическа борса ITB BERLIN - Берлин, Германия;

- Международна туристическа борса MITT- Москва, Русия;

- Международна туристическа борса HOLIDAY WORLD- Прага, Чехия;

- Международна туристическа борса ITF SLOVAKIATOUR- Братислава, Словакия;

- Международно туристическо изложение "Ваканция и спа ЕКСПО- София, България;

- Международно туристическо изложения "Културен туризъм"- Велико Търново, България;

- Туристическа борса "Вашата ваканция" Бургас, България;

-  Доклад за дейността на Културен център "Морско казино" и Галерия-музей "Георги Баев" за периода  2015-2019 год.

Като част от своята инициатива да си сътрудничи успешно с всички чуждестранни културни институти и посолства в страната, Културен център "Морско казино" ежегодно домакинства на различни културни Форуми, които популяризират страни и традиции, сред които: "Дни на Португалия ", "Дни на китайската култура", "Дни на украинската култура", "Дни на Руската класическа музика"(. През 2019 година на открита сцена "Охлюва" и терасите на Центъра се проведе второто издание на единствения по рода си "Фестивал на Африканската култура в България". Чешкият културен институт случва серия от интересни събития -изложби, театър, кино. Тук се представят и едни от най-популярните съвременни автори.

За четири години от 2015 до 2019 година бургазлии и гостите на града имаха възможност да посетят над 30 големи експозиции. В края на 2015 година Културен център "Морско казино" представи експозициите "Форми на времето" Изложбата е част от  проекта "Еволюция, форми на свобода" гостуващ в различни европейски градове през периода 2014 - 2020 в памет на художника Любомир Йорданов, Изложбата "Анималия", която показа 3D енциклопедия на фигури на животни между 2 и 30 см. Експозицията "Спортната слава на Бургас" увековечи 36 именити бургазлии,  шампиони и медалисти в Олимпийските спортове. През 2016 година  Община Бургас и Българска народна банка представиха първата по рода си изложба, събрала експонати от паричната циркулация по днешните български земи от най-дълбока древност до днес в изложбата "История на парите по българските земи". Изложбите "Бургаските любовни послания преди телефона и интернета", "Красотата на българската традиционна носия". Специално подготвен каталог  с пълна автобиография  и снимки  проследи творческото развитие на обичания майстор, Ненко Токмакчиев. Отбелязахме 85 - годишнината от рождението му с изложба в Казиното. В Казиното се реализират множество разнообразни по тематика и обзорни изложби на Бургаска фотографска общност. Стотици любители на силните усещания посетиха изложбата "Екзотични животни. Най-опасните влечуги в света". На голям интерес се радваха  Фотоизложбите "Религиите в Индия" с автор Шри Амит Мехра,"Пробиви в стената" с автор Йосиф Герон, "Тенерифе - подводен рай" с автор Пламена Милева, Юлиян Недев, "Спомен за Казиното - 43 години по-късно"  на Антон Бончев. През 2017 ценителите на изкуството имаха възможност да видят изложбите "Капитаните на Бургас", "Луксът на XIX век" - Изложба представляваща предмети от интериора на дома на буржоазното градско семейство, "Възкресение Христово" - Изложба представяща предмети за православните църковни ритуали. За 2018 година емблематични останаха изложбите "Завръщане въ стария Бургасъ" , Изложба "70 години плакат НХА" - с която стартира съвместното сътрудничество между Културния център и Филиалът на Националната художествена академия в Бургас, откриване на  "140 години свободна България"- посветена на 3 март. Изложбата "Подводен свят. Екзотични аквариумни риби" показа над 150 вида риби. Големият интерес към изложбата я отведе и в градовете  София, Шумен, Велико Търново и Китен. Изложба "Тайните на Черно море" - съфинансирана от Национален фонд Култура, по повод Европейски морски ден и Българското евро председателство, изложби "Празник край Морето" на художничката Радка Караиванова традиционно се реализира по повод празника на града - Никулден, изложба "Атон -Фотографии и гравюри от Света гора". През 2019 година Бургас посрещна оригиналите на Търновската и Сребърната конституция, както и лични вещи на един от най-ярките участници в Учредителното събрание - Петко Славейков. "Изложбата, посветена на 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на първата българска конституция" се радва на небивал успех. Десет бургаски художници в колаборация с 40 творци от Турция, сред които професори по изобразително изкуство от университетите там, показаха изложбата "АRT IN CONVERGE" или "Изкуството ни свързва".  85 години от рождението на актьора Кирил Господинов бяха отбелязани в Бургас с откриване на изложба, премиера на книга и прожекция на филм. Книгата-албум е луксозно издание, 138 стр., с 60 оригинални фотографии. "БАШ МАЙСТОРА ЗАВИНАГИ" е и нейното, и заглавието на изложбата, като бяха представени в Културния център. Ценителите на архитектурата отбелязаха 100 години Баухаус с изложба в Бургас. Лятната експозиция "Риби и рибарство по Южното Черноморие" разказва по интересен начин историята на рибарството по нашите земи от древни непоказвани артефакти до 3D очила и симулация на риболов с виртуалана въдица.

За четири години Културен център "Морско казино" беше домакин на десетки литературни премиери, сред които стихосбирката "Зад огледалото", автори Маргарита Петкова и Добромир Банев,  Поредица от Творчески вечери, посветени на писателя и почетен гражданин на Бургас, Любен Петков. Всяка година в зала "Петя Дубарова" се провежда заключителната част на Национален литературен конкурс "Петя Дубарова". 26-годишният Боян Боев,  публикуван в учебника по литература за 6 клас на издателство "Просвета", одобрен от Министерството на образованието и науката за учебната 2017/2018 година случи вълнуваща среща със своите почитатели в Казиното. Вълнуваща среща с поезията на големия български поет Яворов събра десетки бургазлии в Културен център "Морско казино". Поетичната книга "Яворов и морето" е с превод на френски език, но стихове на обичания поет звучаха още на английски, чешки и български. По покана на Община Бургас географът - доц. д-р Георги Бърдаров, спечелил първото литературно риалити в България "Ръкописът", гостува с двуезичната си книга "За петат ракия". В истински празник на словото се превръща всяко издание на инициативата "Нощ на литературата" - инициативата стимулира четенето на нестандартни места. Събитието се Организира се от Австрийско посолство, Унгарски културен институт, Посолство на Белгия, Британски съвет, Институт Камойнш, Институт Сервантес, Датско посолство, Фондация "Детски книги", Представителството на Европейската комисия в България, Френски културен институт, Гьоте институт, Посолство на Ирландия, Италиански културен институт, Културно-информационен център на Република Северна Македония, Полски институт, Посолство на Румъния, Посолство на Швеция, Посолство на Словашката република в София и Чешки център, в партньорство с Културен център "Морско казино". С поредица от събития, посветени на четенето отбелязахме 110-годишнина на читалище "Изгрев 1909" в КЦ "Морско казино". Учени от три континента си дадоха среща в КЦ "Морско казино От 5 до 7 юни 2019 г. Бургас бе домакин на Шестата Международна конференция с младежка сесия "Екологично инженерство и опазване на околната среда" (ЕИООС‘2019). Съорганизатори на конференцията с Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Института по Микробиология на БАН.

Музиката е неизменна част от културния живот на Културния център. Тук ежегодно се провежда майсторски клас по оперно пеене на Катя Борисова, концерти на детски школи, хорова школа "Милка Стоева" и на НУМСИ "Проф. Панчо Владигероов", музикалният проект "Акустично"  - поредица от изяви на група "Горещ пясък" радва бургаските меломани. През летните месеци  Духовият оркестър на Бургас зарежда с музикално настроение бургазлии и гости от Открита сцена "Охлюва". Desafinado ЖИВО с Мира Кацарова,  джаз концерт с Боса нова, концерт на майсторски клас по цигулка на проф. Кеворк Мардиросян и много други.

Седем години подред на открита сцена "Охлюва" се  провежда любимото събитие за най-малките ценители на театъра в Бургас - Международен фестивал "Дни на куклите". В продължение на седмица хиляди малчугани преживяват магичните истории на любимите герои от приказките.

В програмата на Културния център са включени още  "Гейм Джем" - състезание по  проектиране и изработка на компютърни игри, "Детски музей на колела" - показващ историята на изкуството по българските земи, VII Международен фестивал "Smile Art Fest 2016", Фестивал "Включи града", Детски пролетен празник - Посветен на Международния ден на Земята, Инициативата "През погледа на един млад талант". "Джънк парти с ревю на шикозни тоалети от рециклирани материали" е един от големите акценти, част от фестивала "Рециклирай с фантазия. Впечатляващото модно ревю показа дрехи и аксесоари от рециклирани материали - хартия, найлон и метални капачки. Събитието се проведе на терасата на Морското казино.

Седмото изкуство има своето почетно място в афиша на Казиното. Тук се случват  "Лятно кино по звездите"-  с прожекции от Русия, Япония, Индия, Азърбайджан, Русия, Чехия, Китай,

Burgas International Film Festival - на четвъртото издание на фестивала, специален гост бе световно известният български аниматор - Теодор Ушев, който е първият българин с номинация "Оскар".  Културен център "Морско казино" е домакин на най-големия форум за международно историческо документално кино - DOCK.

Всички гимназии, малки и средни училища, десетки заведения провеждат своите завършвания и празненства в залите на Културния център и открита сцена "Охлюва". Красивата гледка към бургаския залив от терасата на Центъра е предпочитано място за абитуриентски и сватбени фотосесии. Като културна емблема и най-разпознаваемо място в Бургас тук се проведе кастинга за филма "Петя на моята Петя".

В програмата на Културен център "Морско казино" са включени още регулярни събития Аржентинско танго, Танго Милонга, Училище за бъдещи и настоящи родители "Биберон" и Академия за млади дами - поредица беседи, срещи с известни  личности от всички сфери на живота. Почти всички събития включени в програмата на Общинския Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР - Бургас/ случва голяма част от проявите си в Казиното, сред които  Национален конкурс "Водата извор на живот", Пленер по изобразително изкуство посветен на Васил Левски, Трети март и българските възрожденци, Национален конкурс за православна поезия и проза "Христос воскресе - радост донесе" и много, много други.

Културен център "Морско казино" си партнира много успешно с Националната художествена академия - филиал Бургас. Още с първата реализирана изложба на Факултета за приложни изкуства към Национална художествена академия в края на 2018 година в Културен център "Морско казино" бе сложено началото на дейността между двете институции. То продължи с изложбата "Дизайн на музейни експозиции" на специалност "Рекламен дизайн" към НХА. Дни преди 24 май, Културен център "Морско казино" зарадва бургазлии и гости с още една интересна експозиция - "PICTOGLYPH". Автори на изложбата са д-р Светлин Балездров и Венцислав Йорданов. И двамата са преподаватели в Национална художествена академия, специалност "Рекламен дизайн". Филиалът на Национална художествена академия в Бургас организира и първата Лятна академия за деца и ученици извън София. Студентите и професорите от НХА предложиха на децата и гостите на Бургас незабравими срещи с изобразителното изкуство през юли. Инициативата "Лятна академия за деца и ученици" е утвърден културно-образователен проект с успешна десетгодишна биография. Децата рисуват, моделират, посещават музеи и галерии, творят, учат и се забавляват. Школата вече има своите първи бургаски възпитаници.

Галерия - музей "Георги Баев"

В периода 2016 - 2019 година в галерия "Георги Баев" се проведоха над 60 изложби на автори от страната и чужбина като над 20 от тях бяха по покана на Община Бургас. Най-интересните от тях са Фотоизложбата "35 нюанса от Париж", с автор: Пиер-Етиен Же, поставяща акцент върху детайлите, които остават скрити за обикновения посетител на Париж, фотоизложбата "Мост към Кристо", посветена на едно от най-значимите културни събития за 2016 г. в Европа - "Плаващите кейове" на Кристо Явашев, поредица от изложби посветени на Георги Баев - изложба с дарени творби от Георги Баев на институциите, в която бяха изложени картини, които могат да бъдат видени само в артистичните коридори на Драматичен театър "Адриана Будевска", в "Храма на образованието" - Регионална библиотека "Пейо Яворов" - град Бургас, в дома на поетесата Петя Дубарова - днес превърнат в музей, както и в институции като Регионално управление по образование - град Бургас към Министерството на науката и образованието и Община Бургас, "Непознатият Баев" - показваща над 35 непознати за публиката скици, съхранени при пожара в ателието на бургаския художник, "Георги Баев и приятели", изложби на студенти и преподаватели от Национална художествена академия - София - "Приятели на Димитър Трендафилов", Изложбите "Магията на киното в миниатюри" и "MORE" като съпътстваща част от програмата на Burgas International Film Festival 2018 и 2019, Изложба "Mini Wonders", посветена на развитието на детската играчка в Чехословакия, съвместни изложби с Държавен архив - Бургас и Бургаска фотографска общност, изложба "Ледено сърце", автор: Вълчо Вълчев по инициатива на Община Бургас "През погледа на един млад талант", изложба "Италия за мен" - по повод 140 години от установяване на дипломатически отношения между България и Италия, "Обич за България" - изложба с рисунки на ученици от българските неделни училища в чужбина, изложби на икони и др.

В галерия Баев са представени над 10 книги на млади автори: "Трансформации. Скритото изкуство на Кристо и Жан-Клод", с автор Зорница Кръчмарова, "Микро" - разкази, с автор Мартин Колев, Представяне на книга "Камен и пиратите от V г", с автор: Елена Павлова и др.

Ежегодно галерия "Георги Баев" участва в инициативите "Нощ на литературата", "Нощ на музеите и галериите", Фестивал на изкуствата "Включи града", Бургаски музикални празници "Емил Чакъров".

От тази пролет галерия "Георги Баев" стартира и инициативата "Талантите на Бургас", чиято цел е да представи малките таланти на гр. Бургас. С поредица от концерти, спектакли и изложби децата от различни школи и формации имаха възможност да покажат пред публика своите заложби. В инициативата се включиха както читалищата на територията на Общината, в чиито школи малчуганите се обучават, така и детски вокални групи.

Арт ателиета:

Арт работилници по повод Цветница и Великден

2016 г. Арт Ателие "Цветно" с ръководител Таня Стоянова, което през летните месеци се провежда от понеделник до петък, а през учебната година всяка неделя.

2018 г. Художествено ателие с ръководител Добрин Вътев, което се провежда всяка събота.

2018 г. - провеждане на часове по изобразително изкуство - Търговска гимназия

2019 г. Ателие за рисуване и вино "Wine Gogh"

Прожекции на филми: "В Ателието" - биографичен филм за Георги Баев, "Мост към Кристо" - документалния филм на БНТ, биографични филми за Владимир Димитров - Майстора, Дечко Узунов, Златю Бояджиев и др.

През 2019 Галерия Баев случи поредица от изяви, насочени към малките ценители на изкуството. От началото на годината галерия Баев е домакин на Художествено ателие, с ръководител Добрин Вътев, и Арт ателие "Цветно", с ръководител Таня Стоянова. Инициативата "Талантите на Бургас" беше сцена за изява на всички детски школи към Читалищата в Общината. През месец юли в арт градината на галерията бе експонирана изложбата "Обич за България" на български деца, живеещи зад граница.

- Доклад за дейността на Младежки културен център за периода 2015 г. - 2019 г.

Младежки културен център присъства в културния календар на Община Бургас с над 20 културни събития ежегодно, от които множество хорови концерта, фолклорни участия и редица събития посветени на национални и международни празници и чествания.

За последните 4 години са реализирани пет културни проекта с финансовата помощ на външни донори. Положи се началото на три основни и вече традиционни за град Бургас културни инициативи - Честване на 11 декември - Световният ден на хоровото изкуство, Национално брейк денс състезание "Battle time Burgas" и Фестивал за съвременни изкуства "Вода", в който Младежки културен център е основен партньор и домакин.

Младежки културен център основно е създаден да предлага условия за осъществяване на дейности на различни младежки формации и школи. Към момента в центъра работят над 25 организации удовлетворяващи интересите на младежи в свободното им време, и подпомагащи личностното им развитие. За последните четири години те са се увеличили с нови 12.

През изминалите години Младежки културен център се включи и в инициативата на Община Бургас - "Бургас харесва младите", чиято цел и е да се насърчи сътрудничеството между младите хора в града и реалното участие на младежката бургаска общност във вземането на решения и реализацията на общи проекти.

- Доклад за дейността на общинско радио "Гласът на Бургас" за периода 2015 г. - 2019 г.

През 2015 година Общинско радио Бургас прибави ефирно излъчване към кабелното предаване и онлайн присъствие. Ефирната програма "Гласът на Бургас" на честота 98,3 FM стартира на 10 март 2015г. През следващите месеци материално-техническата база беше модернизирана чрез закупена и наета озвучителна, компютърна и предавателна техника, щатният състав премина необходимото обучение и поетапно беше въведена ефирна програма схема до пълния 24-часов формат.

С местни новини на всеки кръгъл час и две обзорни емисии за деня, радиото информира за случващото се в Бургас и региона. Чрез записи, клипове и музикален подбор участва в подготовката на събития от Културния календар на Община Бургас - годишнини, фестивали и концерти. Към сътрудничеството с Окръжна, Районна прокуратура и ОДМВР - Бургас /изпълнението на присъда "Обществено порицание"/,  ОИЦ-Бургас /чрез образователното предаване "Европа"/, БСУ и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" /в обучението на стажанти/, от началото на 2016 година се прибави партньорството на бТВ радио, което обогати местната програма със сутрешен информационен блок, националните централни новинарски емисии и публицистичните предавания "Лице в лице" и "120 минути".

През октомври 2017 година, след 75-годишно съществуване, кабелното радиопредаване в Бургас, последно от големите градове, бе прекратено поради липса на законова и техническа възможност да бъде поддържано. Стремежът на програмната политика се насочи изцяло към осъвременяване облика на първото бургаско радио.

Местната програма с вече традиционните предавания "Барометър" /с акцент на актуалните за Община Бургас събития/, "Премиера" /за изкуство и култура/, рубриката "Пътят към храма" /за православна просвета/ и рубриката "Народен календар" /за българските обичаи и традиции/ бе допълнена през 2015г. с "Палитра" /за успехите на нашите деца/, "Тийн БГ" /по младежки теми и проблеми/ и "Праймтайм" /ежедневно музикално предаване, в което гостуват популярни личности от музикалния бранш, с видео-записи, излъчвани в YouTube/. В началото на 2016г. започнаха предаванията "Местен парламент" /за дейността на Общински съвет Бургас/, "Хаштаг Здраве" /с коментари на водещи специалисти по здравни теми/, през 2017г. програмата обогати съботното "Радио парти"- двучасово вечерно музикално предаване. През 2018г. стартираха "Право за всеки" /по актуални проблеми и любопитни казуси от юридическата практика/ и рубриката "Чуйте Парламента" /за дейността на бургаските депутати/, а от настоящата година - рубриката "Радио БулевАрт" и неделното двучасово вечерно предаване с музикална класация "beJaZzy", посветено на фънка, соула и R&B. Рубриката "Музика за ценители" всяка седмична вечер е посветена на различен музикален стил.

Радиото се стреми да разширява аудиторията си чрез актуални новини и любопитни теми, собствени предавания и регионална информация, обратна връзка със слушателите, медийни партньорства и активна работа с образователни, културни, граждански организации и институции, нови стажантски програми, подкрепа на благотворителни инициативи и увеличаване броя на рекламодателите. Показателно е постепенното повишаване на приходите от реклама.

Амбицията на екипа е програмата на Общинско радио "Гласът на Бургас" да продължи да популяризира дейността на Община Бургас за повишаване качеството на живот в региона в изпълнение на общественото си предназначение.

- Отчет за дейността на Читалищата на територията на Община Бургас за периода 2015 - 2019

Обновяване на сградния фонд на читалищата:

1. НЧ "Любен Каравелов 1940- Бургас" - смяна на дограма и поставяне на ламиниран паркет в заемна и читалня - 2015г., както и ремонт на паднал таван в заемната - 2017г.;

2.  НЧ "Фар 1946" - Бургас - в първи вход - боядисване на стени в два кабинета и коридор, обновяване на тоалетна, смяна на прозорци, ново осветление в помещенията от входа, кабинет по пиано - боядисване стени, ламинат, затваряне врата към салона, в склада - боядисване на стени, в салона - ново осветление, измазване отвън на фасада и кърпене на козирка на блока - 2016г. /// 2018г.-Библиотека - ламинат в Детски отдел и климатик, в отдел "Възрастни" - осветление и отводнителна тръба. Първо хранилище - боядисване на стени, врати, подмяна на балатум.  Второ хранилище - ПВЦ дограма на две прозорчета. Салон - цокъл и смяна на ел. табло. Стая - сервизно помещение - боядисване на стени, нова ПВЦ дограма. Малко преддверие на читалня - балатум., осветление, ПВЦ прозорчета. Читалня - подмяна на отводнителна тръба. Първи вход - ламинат и таван с осветление. В учебна зала - подмяна на ел. табло и ПВЦ прозорци- 2018г.;

3.  НЧ "Възраждане 1927" -кв. Рудник - частична подмяна на ВИК тръби, захранващи пожарните кранове в сградата на читалището -2017г.

4.  НЧ "Обнова 1923" - кв. Ветрен - частичен ремонт на библиотеката - смяна на дограмата, шпакловка ,боядисване 2015/2016 г. Ремонт на фасадата на читалищната сграда/външно/ шпакловка, боядисване- 2017/2018г.;

5.  НЧ "Васил Левски 1937" - кв. Горно Езерово - цялостен ремонт на тавана и на покривната конструкция - 2015г.;

6.  НЧ "Просвета 1927" - кв. Долно Езерово - смяна на дограма и ремонт на покривна конструкция -2017г./ ремонт на голямата зала и преустройването ѝ за многофункционална -2019 г.м

7.  НЧ "Пробуда 1880" - Бургас - по фонд "Козлодуй" - цялостна смяна на дограма и монтиране на газова инсталация - 2015г.;

8.  НЧ "Христо Ботев 1937" - Бургас, кв. Победа - огромен ремонт на остарялата материално-техническа база, ремонт на покривна конструкция, нова сцена и др. с финансова помощ и Българо - швейцарската програма за сътрудничество -2017г.;

9.  НЧ "Христо Ботев 1928"- кв. Банево - вътрешно саниране и подмяна на подова настилка - 2017г.;

10.      НЧ "Светлина 1928" - с. Брястовец - ремонт на покривна конструкция - 2017г.;

11.      НЧ "Просвета 1938" - с. Изворище - читалището се помещава в сградата на бившето училище, преустроена в многофункционална сграда с библиотека, салон за културни мероприятия, събрания и др.- реализирани дейности по СМР през 2018 г.;

12.      НЧ "Любен Каравелов 1938" - с. Драганово - читалището се помещава от три седмици в нова, многофункционална сграда, заедно с кметството и със здравната служба. Сградата е изцяло изградена по проект на Община Бургас и завършена през 2019 г.;

Работа по проекти и програми - Бургаските читалища все повече се ориентират към разработването на проекти и участват в различни програми. За изминалия период няколко читалища бяха одобрени по програмата от МК "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност", като спечелиха финансови средства за закупуване на нова българска и чуждестранна художествена и отраслова литература;

Две читалища спечелиха с проектните си предложения финансови средства за съфинансиране на малки културни проекти на територията на Община Бургас: НЧ "Любен Каравелов 1940" - "С песен и любов за Нина Матева" и НЧ "Христо Ботев 1937" - "Вълшебна ваканция в приказка". През 2017 г. НЧ "Любен Каравелов 1940" стана носител на престижната награда за читалищни инициативи на Платформа "Агора" и МК, а именно "Отличие за особен принос в развитието на местните общности" с приз "Изкуство и култура за развитие". Тя бе дадена за инициирането и организацията на Международния литературен конкурс за младежи "Изкуство против дрогата".

Съвместни творчески инициативи

-  11 май - Деня на светите братя Кирил и Методий и Деня на библиотечния специалист, читалищата от Община Бургас организираха среща-дискусия на тема: "Трима професори за книгата като творение, любов и споделеност". В града гостуваха проф. Росица Йорданова - културолог, проф. Диана Радойнова - журналист и антрополог и проф. д-р Лъчезар Георгиев - преподавател в УниБит. В центъра на разговора бяха представени различните гледни точки за книгата като печатна комуникация  и духовно присъствие;

-  На 19 май се проведе  "Изгрев Парк Фест". Това е празник на децата творци от читалищата на Община Бургас, в който над 100 деца от школите, кръжоците и съставите на 13 читалища превръщат зала "Зорница" в креативно арт-пространство и заедно отбелязват Европейската година на културното наследство 2018. Фестивалът преминава под мотото "Културно наследство е не само наследство от миналото , но и ресурс за бъдещето ни";

-  В навечерието на Деня на народните будители 2018 г. 21 бургаски читалища участват в т.н. Ревю на читалищната дейност - "От корена към необятното". В залите на Експо център "Флора" те представят пред многобройната бургаска публика своята разнообразна дейност. Тя се радва на изпълненията на четири театрални школи, няколко детски вокални групи и индивидуални изпълнители, детски фолклорни певчески групи и танцови ансамбли. Представени са и ателиетата по рисуване, приложно изкуство и керамика, групите за стари градски и фолклорни песни, музикалните школи по пиано, китара и гайда, студиите по литература и творческо писане. Тази инициатива предстои да се превърне в ежегодно събитие. За 2019 г. датата е 19.10.;

Конкурси - Някои от бургаските читалища са инициатори, организатори и/или съорганизатори на конкурси, фестивали и събори от местно, регионално и национално значение. Те се разрастват през годините и добиват все по-голяма популярност и устойчивост;

 • НЧ "Асен Златаров 1940" - регионален конкурс "Магията на словото" и "Бургас - моят град" - за написване на есе и/или стихотворение;
 • НЧ "Пробуда1880"- Бургас - Арт фестивал "Сезони", който включва конкурс за млади поп, рок и хип-хоп изпълнители, конкурс за приложно и изобразително изкуство, за фотография и мултимедия/обектив/ , конкурс с песните на Стефан Диомов и стиховете на Петя Дубарова. Съпътстващите събития са : изява на школа "Сезони", уроци по вокално майсторство, караоке вечер, пленер- работилница за рисунки и др. Участници през годините :изпълнителите от "Петте сезона", Жулиета Михнева ,Лидия Стаматова, Вениамин Димитров, Доника Стратиева, Веси Дамова и мн. др.;
 • НЧ "Любен Каравелов1940" - Бургас - международен литературен конкурс "Изкуство против дрогата", който се провежда на всеки две години. Партньори на читалището са Областна администрация, Община Бургас, Синдикатът на учителите др. Друга тяхна инициатива са т. н. майски срещи на славянски творци "Свято слово" в Бургас -май месец - XIII - издания досега. На този форум през 2015 - 2019 г. Бургас посреща творци от Русия, Северна Македония, Сърбия, Хърватска, Словакия, България. Културният обмен придобива все по-големи измерения: създават се творчески контакти, публикуват се худ. творби, превеждат се книги. Съорганизатори са Почетният консул на Руската федерация, Община Бургас, Арт салон "КаРо", дружество за приятелство с русия и народите на ОНД и др.;,
 • . НЧ "Съгласие 1905" - Българово - "Кукери" - национален конкурс за детско творчество;
 • НЧ "Ангел Димитров 1929" - Сарафово - "Бриз в житата" - национален тридневен фестивал, вдъхновен от жътвата и морето;
 • НЧ "Фар 1946" - "Бъдещето на България" - национален клавирен конкурс и "Читалището - пазител на българския дух" - конкурс за литературна творба, изобразително изкуство и възрожденска песен;
 • НЧ "Възраждане 1927" - кв. Рудник - "С песните на Никола Ганчев" - национален конкурс за надсвирване с кавал - на всеки две години;
 • НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1985" - "В очакване на Коледа" - национален конкурс за кукли - под егидата на Областна управа и Община Бургас и "Море" - национален литературен конкурс;
 • Награди - Участниците в отделните читалищни групи, школи и състави са носители на награди от регионални, национални и международни участия. Някои от завоюваните им отличия са от : "Орфеево изворче", "Пазители на българското", "Славееви нощи" - Айтос, Фолклорен венец "Божура" - Средец, "Фолклорна огърлица" - Котел, "На мегдана" - Камено, с песните на Калинка Згурова - Бургас, "Кехлибарен грозд" с. Лозен, с. Ценово, фестивал Странджа - Йълдъз. Има участници, отличени от БНР - предаването "Искри от миналото", "Радост на брега", фолклорни фестивали в Македония, Украйна, Словения, Хърватска, Гърция - Паралия Лептокария, Турция - Къркларели и др ;
 • Концерти - спектакли - Много от читалищата на територията на община Бургас са съорганизатори на големи фолклорни концерти по повод празника на града Никулден, Коледа, Цветница, Великден и др., организатор е Община Бургас Някои от тези читалища са:

НЧ "Пенчо Славейков 1983" - Бургас -април-май - празничен концерт "Лазаре, Цветница иде, Цветница и Великден и личен ден Гергьовден" - с участието на читалищни и училищни състави от к-с "Славейков" и деца от ЦДГ;

НЧ "Паисий Хилендарски 1928" - Бургас- април-май - празничен великденски концерт - с участието на състави от читалища, училищата и детските градини от к-с "Меден рудник" - до Параклиса в к-с "Меден рудник";

НЧ "Изгрев 1909" - Бургас -април-май празничен великденски концерт - с участието на състави от училищата в комплекса и индивидуални изпълнители - в двора на ОУ "Климент Охридски". Друга тяхна чудесна инициатива е "Четем заедно една книга", при която се раздава брошура от известен български автор по линиите на автобусите в комплекс "Изгрев" и се организира вечер на неговото творчество;

НЧ "Асен Златаров 1940" - Бургас -април -май - тържествен великденски концерт - с участието на фолклорни и танцови и певчески състави- пред храм "Св. Иван Рилски";

НЧ "Съгласие 1905" - Българово - началото на май - тържествен концерт пред читалището по повод празника на града - с участието на съставите от читалището и гостуващи такива;

НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1985" - Бургас, к-с "Меден рудник" - първата неделя на юни - фестивал "Шарено котле - култура и традиции на местните общности". Фестивалът включва концертна фолклорна програма на българската, турската, арменската, руската, гръцка общност от Бургас. Има и кулинарен базар с богато разнообразие от типичните за различните кухни сладки и солени храни, а специално жури излъчва победители в категориите "Майстор Сладко" и "Майстор Солено". Щандовете са разположени на тревната площ зад втората спирка на авт. 211. Фестивалът се осъществява с подкрепата на платформа "Агора";

НЧ " Паисий Хилендарски 1929" - Бургас и НЧ "Св. Св. Кирил и Методи 1985" - Бургас - к-с "Меден рудник". Двете читалища участват понякога съвместно, понякога поотделно  в големите Никулденски концерти, инициирани от Община Бургас. В тях взимат участие читалищни и училищни състави като школа по гайда, детска фолклорна група "Звъника", ДФФ "Чинките"и др.;

НЧ "Просвета 1927"  -Бургас, кв. Долно Езерово - 6.12.- Никулденски концерт, винаги с курбан за жителите на квартала понякога с творчески работилници- пред читалището; 

НЧ "Изгрев 1909" - в Парк "Изгрев" - 6.12.- Никулденски концерт -през годините с участието на група "Морски песъчинки", Иван Стоянов - победител от детската Евровизия, детски танцов състав "Зорница" и много фолклорни изпълнители;

НЧ "Пенчо Славейков 1983" - 19.12. - "От Игнажден до Коледа" - пред Теньовата къща - рождественски концерт с участието на състави от училищата от к-с "Славейков";

НЧ "Тракия 2015" и НЧ "Преображение 2017" - Бургас - работят много добре с тракийските дружества от цялата страна, провеждат открити уроци по родолюбие и фолклорни концерти с участието предимно на странджански изпълнители;

НЧ "Хамалогика 2017" -активна работа по програми и проекти - модерно и иновативно читалище, носител на наградата на Платформа Агора.

Читалищата в съставните селища - те участват много активно при организирането и провеждането на празниците на съответното село, заедно с кметството, църквата, училището и са ориентирани към запазване на традициите и съхраняване на обичаите;

Характерни черти, мисия ,визия и ценности на читалищата на територията на Община Бургас. Някои от тях са следните:

 • Уникалност - Читалищата са уникални средища за съхраняване на българската идентичност, бит, история, култура и традиции. Те служат за изграждане и утвърждаване на националното самосъзнание. Читалищата са ориентирани към запазването на родното, традиционното, автентичното и вписването му в съвременните условия.
 • Гражданска активност - Те отстояват позицията си на културно-масови средища в района, изявяват активната си гражданска позиция. НЧ съхраняват принципите на равнопоставеност, толерантност, съпричастност, инициативност, приемственост, взаимопомощ. Същите създават условия за развитие на гражданското общество;
 • Традиция - НЧ съхраняват народните обичаи, бит и традиции. Те честват почти всички празници от християнския календар - Бабинден, Кукеровден, Лазаровден, Великден, Спасовден, Никулден, Рождество Христово и др. Това се осъществява предимно в читалищата, които се намират в селата и кварталите на Бургас. Повечето от тях развиват художествената самодейност и любителското творчество - чрез формациите за автентичен и обработен фолклор в различните възрастови категории и в разделите танци, песни, обичаи. Отличен пример за съхраняването на автентичния фолклор са групите за фолклорни песни в селата . Маринка, Извор, Равнец. Всички читалища са ориентирани към запазването на родното, традиционното, автентичното и вписването му в съвременните условия. За съхраняването на традициите работят и новосформираните читалища "Тракия - 2015" и "Преображение 2017" както и програмите "Раклата на баба", "Да замесим хляб с усмивка", където се разучава българското фолклорно наследство и българската традиционна кухня;
 • Модерност - Въпреки запазване на традицията повечето читалища вече са обособени като модерни информационни центрове и успешно се вписват в културния живот на Бургас с иновативните си творчески методи. Атрактивен и нестандартен е подходът на "Хамалогика 2014" чрез "Кариерна библиотека 2019", "Игрови вечери", "Дестинация Х", "Програма за съвременен танц" и др. С помощта на културата и изкуството се популяризират нови идеи, продукти, услуги, процеси, които отговарят на различните обществени потребности по - ефективно от досегашните. Новаторските практики имат важна роля за дейността на повечето читалища;
 • Приемственост - НЧ спомагат за сплотяване на отделните възрастови групи и утвърждават приемствеността - стари-млади (деца - подрастващи - възрастни). Това най-вече се осъществява в НЧ от селата, където всички жители са заедно на храмовите и религиозните празници, а традициите в песенно-танцовото изкуство се предават от старите хора на деца, внуци и правнуци;
 • Интегритет - НЧ съдействат и за интегриране на отделните етнически общности - българи, роми, турци, евреи, арменци, гърци и др. - пример в тази насока е фестивалът "Шарено котле - култура и традиции на местните общности" - иницииран от НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1985" - Бургас, творческата дейност на хора за гръцки песни "Ангира" при НЧ "Фар1946", както и добрата работа на колегите от Изворище, Драганово, Брястовец, Маринка и др. райони със смесено население.

- Отчет за дейността на Професионален фолклорен ансамбъл Странджа" - Бургас за периода 2015 г. - 2019 г.

Периодът 2015 г. - 2019 г. може да бъде окачествен като доста продуктивен и активен във всеки един от аспектите на работа в ПФА "Странджа", както по отношение на организация на работа, творческа и концертна дейност, така и по отношение на придобита популярност, оценки на бранша и спечелени награди и отличия.

В края на 2015 г. с голям ретроспективен концерт-спектакъл, състоял се в Държавна опера - Бургас, беше отбелязана 50-годишнината от създаването на ПФА "Странджа". За пръв път на този спектакъл беше представена в завършен вид новата програма на ансамбъла, подчинена изцяло на обредния календар на Странджа. В този четиригодишен период бяха създадени две нови големи танцови произведения: "На сгляда по Димитровден" и "По сурваки", като второто бе по повод съвместен проект, озаглавен "Зимна приказка", реализиран с автентичната кукерска група от кв. Долно езерово "Кукери каваклии". За солистите на ансамбъла бяха направени няколко нови обработки на солови песни, както и нови акапелни песни за хоровия състав.

Нарастването и разнообразяването на репертоара се отрази благоприятно на концертната дейност. За този период се разшириха осезателно и броя на изнесените концерти, и населените места, в някои от които ПФА "Странджа" излиза за първи път на сцена. Нарастващата популярност, заедно с две съществени промени в Устройствения правилник на ансамбъла (придобиване право да работи с билети от началото на 2017 г. и въвеждането на цени по договаряне от началото на 2018 г.) доведе до увеличаване на приходите от концертна дейност в последните години. Това помогна и за организирането на големи спектакли, осъществени съвместно с други професионални ансамбли в България. Пример за това е концерт-спектакъла "Фолклорна импресия" с ФА "Тракия" - Пловдив и "Севера в Странджа", със Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев" - Плевен. Ансамбъл "Странджа" се превърна в един от най-популярните професионални ансамбли в България

За периода 2015 г. - 2019 г. са изнесени около 250 концерта, програми участия в програми и е реализиран приход от над 130 000,00 лв.

В този четиригодишен период е извършена и голяма по обем проучвателна дейност. Набавени са аудио и видео материали от автентични събори и групи за изворен фолклор от различни райони на България (с. Смолница, Добричко; с. Еркеч, общ. Поморие). На база на тази изследователска дейност се планира и изгражда новия репертоар на ПФА "Странджа".

Реализирани са три международни турнета: в Палестина през 2016 г. по повод "Седмица на българската култура"; в гр. Братислава, Словакия, през 2018 г. като част от делегация на Община Бургас за участие в Международно туристическо изложение; в гр. Бурса, Турция, за участие в 33-ти Международен конкурс "Златен Карагьоз", където ансамбъла спечели трета награда.

Изключително успешният четиригодишен период за ПФА "Странджа" бе оценен подобаващо и от бранша в България. За изключителни постижения в областта на музикалния фолклор Съюза на българските музикални и танцови дейци присъди на Ансамбъл "Странджа" най-високото отличие "Кристална лира" за 2015 г.

За творческа дейност в областта на танцовото изкуство Съюза на българските музикални и танцови дейци присъди на Главния художествен ръководител Марио Егов "Кристална лира" за 2017 г.

Благодарение на взаимодействието на техническа, административна, творческа, изследователска и изпълнителска работа през изминалия четиригодишен период, Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" се утвърди като водещ културен институт в областта на българския фолклор.

 

Ключов приоритет 3: ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД

Подприоритет  ГРАДЪТ И МОРЕТО:

                    I.   Изграждане на закрити лодкостоянки и етнографски комплекс в м. Ченгене скеле:

Проект: Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас

Основна цел на проекта е подобряване на условията за развитие на сектор "рибарство", насърчаване на социалното приобщаване и заетост в зависими от рибарството общности на територията на Община Бургас.

Финансиране:  Програма за морско дело и рибарство 204-2020 Община Бургас ще получи правото на собственост върху девет имота - държавна собственост. Те се намират в местността "Рибарско пристанище" (бивша местност "Ченгене скеле") и са с обща площ от 27 391 кв. м. Това реши на свое заседание Министерски съвет днес.

Срок на изпълнение: 03.04.2019 г. - 03.10.2020 г.

През 2019 г. Министерски съвет реши Община Бургас да получи правото на собственост върху девет имота - държавна собственост. Те се намират в местността "Рибарско пристанище" (бивша местност "Ченгене скеле") и са с обща площ от 27 391 кв. м.

Община Бургас възнамерява да използва имотите за реализиране на проект "Изграждане на етнографски културно-туристически комплекс", който ще бъде предложен за финансиране по приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. Предвижда се благоустрояване на посочените имоти и изграждане на цялостен културно- туристически продукт с експозиционен и етнографски характер, с обособена зона за площадно пространство, пикник зона и зона за разходки на открито, крайбрежна алея и паркинг за осигуряване на условия за отдих и туризъм на населението и гостите на общината, като до тях ще бъде осигурен широк и свободен достъп. Проектът цели да утвърди и популяризира рибарството като традиционен занаят за региона чрез развитие на морската култура на населението, особено на младата аудитория. Експлоатацията на бъдещия културно-туристически комплекс ще бъде изцяло свързана с популяризиране на нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Така ще се създадат условия и за съхранение на сектор "Рибарство" и за развитие и запазване на традициите в рибарския занаят. Община Бургас има намерение да реализира и проект "Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от местността "Рибарско пристанище", одобрен за финансиране по Програма за морско дело и рибарство, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-1.009 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки".

Проектът предвижда изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно укритие на риболовни кораби - покрита лодкостоянка, която да обслужва рибарите и подпомага техните дейности от рибарското селище Ченгене скеле, разположено в акваторията на Бургаския залив.

                 II.      Разширяване на зоната за обществен достъп (Пристанище Бургас), етап I - реконструкция на старата "Магазия" и превръщането й в Морски културен и развлекателен център

Сградата на Магазия 1 е реконструирана през 2016 година.

С ремонта на сградата, тя поема и нови функции. Старата Магазия се превръща в Морски културен и развлекателен център, при запазване и подходящо експониране на съществуващата конструкция. Към момента в Магазия 1 се помещава филиалът на Националната художествена академия в Бургас, като мястото остава и средище за случване на разнообразни събития, които обогатяват културния живот на Бургас и популяризират сред посетителите му морската култура, практики и история.

              III.      Разширяване на зоната за обществен достъп (Пристанище Бургас), етап II - изграждане на Морски експо-център

Строежът на новия Конгресен център, който ще се намира на територията на Пристанище Бургас, между сградите на Магазия 1 и Морска гара, започва през 2018г.

Проектът предвижда центъра да се използва целогодишно като място за изложби, концерти, атракциони, образователни събития с офиси и кабинети за извършване на  научно-изследователска дейност за контрол и изследване на Черно море.

Сградата се състои от шест нива, многофункционална зала за 500 човека, офисни площи, административни помещения и такива за преводачи и видео/аудио към многофункционална зала, кабинети за Научно-изследователска дейност и други.

Очаква се обектът да отвори врати за своите първи посетители в края на 2019 г.

               IV.      Допълнителни дейности подприоритет ГРАДЪТ И МОРЕТО

- Проект "Изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54 и североизточно от ПИ 07079.10.623 в кв. Крайморие, гр. Бургас (без довеждащия път)" финансиран по Програмата за морско дело и рибарство

Проектът предвижда изграждане на покрита лодкостоянка в кв. "Крайморие", гр. Бургас, известен с дългогодишни традиции в риболова и рибовъдството.

Проектният капацитет на лодкостоянката е за общо 54 лодки с дължина:

-     от 9 до 12 м-10 броя;

-     от 6 до 9 м-16 броя;

-     до 6 м-28 броя.

Покритата лодкостоянка се разполага в акваторията на дълбочина от 1 до 3 м, включва северен и южен оградени молове, и тилна територия с разположени върху нея битова сграда и КПП.

Изпълнението на проекта ще доведе до изграждане на дребномащабна инфраструктура; подобрени условия на труд за местните рибари и ще бъде осигурена тяхната безопасност при извършване на дейността им; създадени условия за развитие на непромишления риболов в региона и съхранени традиции в местния риболов.

Срок на изпълнение: 06.06.2018-06.12.2019

 

Подприоритет НИСКОЕМИСИОННИ ЗОНИ:

                    I.      Реконструкция на Историческото ядро на Приморски парк.

Иcтopичecĸoтo ядpo нa Πpимopcĸи пapĸ e paзпoлoжeнo мeждy пaмeтниĸa нa A.C. Πyшĸин и xoтeл "Πpимopeц". Taзи чacт oт Mopcĸaтa гpaдинa e cъздaдeнa пpeди 105 гoдини oт лeгeндapния лaндшaфтeн apxитeĸт Гeopги Дyxтeв.Южнaтa чacт нa пapĸa, зaeднo c иcтopичecĸoтo ядpo, ce cтoпaниcĸa и yпpaвлявa oт oбщинa Бypгac.

Идeйнoтo peшeниe зa блaгoycтpoявaнeтo нa тaзи чacт oт пapĸa пpeдлaгa изгpaждaнeтo нa пoвeчe aтpaĸциoни, ĸътoвe зa oтдиx, нoвa и paзнooбpaзнa бaгpa oт дeĸopaтивни дъpвeтa, xpacти и цвeтя. Cтapaтa чacт нa Πpимopcĸия пapĸ в Бypгac e пaмeтниĸ нa ĸyлтypaтa и пpoeĸтът тpябвa дa ce oдoбpи oт Haциoнaлния инcтитyт зa нeдвижимo ĸyлтypнo нacлeдcтвo/HИHKH/.

Πpoeĸтът зa peĸoнcтpyĸция нa иcтopичecĸoтo ядpo нa Πpимopcĸи пapĸ e eдин oт ocнoвнитe пpoeĸти, cвъpзaни c paзвитиeтo нa зeлeнитe пpocтpaнcтвa нa гpaдa. Toй e вĸлючeн в ИΠГBP нa Бypгac

През 2016 г. стартира реконструкция на Историческото ядро в Приморски парк. По-мащабните дейности, заложени в проекта, ще бъдат изпълнени през 2017 г. Те включват рехабилитация на амортизираната алейна мрежа, подобряване на осветлението, подмяна на парковата мебел, оформяне на нови тематични зони - всичко това в района между паметника на Пушкин и хотел "Приморец".

 

                 II.Изграждане на зелени шумозаглушители и пояси по основните транспортни артерии на града:

За решаване на проблемите с шумовото натоварване на околната среда се изпълняват заложените мерки и проекти в разработените и приети от Общински съвет Бургас Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас и План за действие. Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

Акцент е осигуряване на пълна прозрачност и информираност на жителите за шумовите нива от съществуващите три общински станции за непрекъснат мониторинг на шума, разположени на сградата на ЦАУ "Освобождение", ЦАУ "Зора" и офиса на Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" №24, както и от 4-те терминала, поддържани от Летище Бургас, разположени на сградите на ОУ "Хр. Ботев" в кв. Сарафово, ЦДГ "Ран Босилек" в к-с "Изгрев" до бл.34, ЦДГ "Райна Княгиня" в к-с "Славейков" до бл.55 и ЦДГ "Звездица Зорница" в к-с "Зорница" до бл.15. Чрез разработеното софтуерно решение данните за измерените интегрални нива на шум се визуализират и са достъпни на Интернет страницата на общината www.burgas.bg, Раздел "Околна среда".

За периода 2015-2019 г. са засадени 2 799 бр. декоративни дървета и 11 305 броя бързорастящи храсти, чрез които се гарантира оформяне на зелени "шумозаглушителни пояси", включително и по основни пътни артерии в града.

 

           III.         Изграждане на шумозащитна стена в кв. Сарафово - между територията на Летище Бургас и квартала:

Изготвен работен проект, издадено строително разрешение; осигурено финансиране чрез подписано тристранно споразумение между общината, АПИ и оператора на Летище Бургас;

Обектът е включен в Капиталовата програма на Община Бургас за 2019 г., обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител на съоръжението.

 

Подприоритет ОКОЛНА СРЕДА:

                    I.Въвеждане на система за наблюдение и ранно предупреждение при опасност от наводнения при водните басейни на територията на общината:

От 2017 г. е внедрена ефективна електронна система за управление на риска от наводнения. Тя се управлява от Център за видеонаблюдение, където дежурни оператори следят за показанията в реално време и имат готовност да реагират при нужда. Системата дава актуални и стари данни за състоянието на потенциално опасни реки в общината и прави прогнози. Нейните "очи" са 22 хидрометрични станции с радарни сензори. Те са оборудвани със соларни панели, гарантиращи автономната им работа, както и с видеокамери, позволяващи извършването на постоянно наблюдение на застрашените от наводнение територии. Допълнителни данни постъпват от 3 станции за измерване на количество валежи, ултразвуков сензор за измерване скорост и посока на вятъра, сензори за измерване на температура и влажност на въздуха, слънчева радиация и атмосферно налягане.

Община Бургас реализира тази изключително важна система по проект "Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас" (IMFR),  Договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-16/08.04.2015 г. по Програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

 

                 II.   Изграждане на система за мониторинг на чистотата на Черно море

- Изпълнен проект "Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шумовите смущения в морските води (MARLEN)"

Постигнати резултати:

- Разработени инструменти за подобряване на мониторинга на морската среда;

- Повишен капацитет за оценка на състоянието на околната среда и обучен персонал;

- Подобрено сътрудничество между научните институти, регионални и местни власти;

- Повишаване на информираността на населението за ползите от опазване чистотата на морските води;

Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2014-2020"

- Проект: (RedMarLitter) "Иновационни техники и методи за намаляване на  морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море"/ Innovative techniques and methods for reducing the marine litter in the Black sea coastal areas

Период на изпълнение: 17.08-2018  до 16.02.2021

Очаквани резултати: Проектът има за задача да идентифицира основните потоци отпадъци, да ги свърже с въздушните и морските течения и да идентифицира потенциалните точки на концентрация на отпадъците. За постигането на тази задача ще бъде направена компютърна карта на разпределението на отпадъците, чиято цел ще бъде да се предвидят техните движения и потенциални места с най-висока концентрация. Моделът ще използва основните морски и въздушни течения, тъй като те имат по-малко колебания в посоката и интензивността на удара, като целта на компютърния модел е да се използва в редица бъдещи проучвания. Компютърната карта-модел ще спомогне за намирането точно на точките за концентрация на отпадъците. Въз основа на него ще бъдат избрани пилотни демонстрационни места за изпълнение на мерките, разработени по време на проекта, и иновативни подходи, които ще позволят проследимостта на резултатите.

 

              III.   Изграждане на система от подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци:

За подобряване системата за управление на отпадъците и с цел предотвратяване нерегламентираното замърсяване на контейнерните площадки на територията на гр. Бургас са изградени 74 точки, представляващи 148 бр. 3м3 подземни контейнери за разделно събиране на  битови отпадъци.

 

               IV.   Подобряване на системата за събиране и третиране на биоразградими отпадъци:

Одобрено е финансиране на стойност 29 393 800 лева по Оперативна програма "Околна среда"2014-2020 г. за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на община Бургас. Проектът предлага интегриран подход в управлението на отпадъците и прилага мерки, които са от по-висок ред в йерархията за управление на отпадъците. Избраният метод е суха метанизация и предвидената инсталация съдържа следните елементи:

- Анаеробна инсталация с капацитет 30 652 т/год., състои се от 8 бр. биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи към тях, както и мобилно оборудване;

- Инсталация за компостиране;

- Когенерационна система за производство на електрическа и топлинна енергия от биогаза.

- Предвижда се организиране на обща система за РСБрО, която включва   сметосъбираща техника и съдове за РСБрО: за Община Бургас за зелени и хранителни отпадъци

- Проектът ще се изпълнява от Община Бургас в партньорство с Община Несебър и Община Поморие.

Период на изпълнение 12.2018-06.2023

Към настоящия момент е подготвена документацията за обявяване на процедура за избор на изпълнител за обекта по реда на ЗОП.

 

                 V.       Надграждане на системата за предварително третиране на отпадъци в Регионално депо "Братово-Запад" с цел максимално оползотворяване на отпадъците

Проведена е процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за изграждане на "Предсепарираща инсталация за третиране на смесени битови отпадъци" на стойност  800 хил. лв.

 

               VI.   Изграждане на нови зони за свободно движение на кучета:

Към изградените площадки за разходка и игра на домашни кучета до Пантеона в Морската градина, парк "Езеро", в к-с "Изгрев", к-с "Славейков" и к-с "Меден рудник" през 2016 г. бяха реализирани още две - в комплекс "Братя Миладинови" и квартал "Сарафово".

Община Бургас отново е новатор - през 2016 г. са поставени три броя "кучемати" - интересни вендинг машини, които срещу отпадъчна пластмаса дават безплатно храна за домашните любимци.

 

            VII.      Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха с ФПЧ в уязвими градски територии

Основните газообразни замърсители, характеризиращи качеството на въздуха в Бургас не превишават нормите, определени с Европейското и национално законодателство.

Единствените отчитани превишения на пределно-допустимите концентрации са по показателя фини прахови частици /ФПЧ/, главно в кв. Долно Езерово.

Количеството на ФПЧ във въздуха на Бургас към средата на 2019 г. е намаляло с 21% спрямо 2015 г., а дните с наднормено замърсяване са с 50% по-малко.

Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"

За по-доброто качество на въздуха Община Бургас заедно с още 5 общини - София, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана започнаха през м. октомври 2018 г. изпълнението на проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по Програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 16 666 266 евро, като финансирането от ЕК е 60%, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Средствата за Бургас за изпълнение на дейностите са над 2,5 милиона Евро, а периодът за изпълнение - до м. октомври 2024 г.

Предвижда се като основна дейност, освен съпътстващите мерки по проекта, да се извърши преход към алтернативни форми на битово отопление - с използване на гориво природен газ и пелети, общо за 1914 домакинства в Бургас, които са заявили желание за участие в проекта.

Предоставянето на отоплителните уреди е безвъзмездно за участващите домакинства.

Проект "Намаляване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

Община Бургас разработи проектно предложение и сключи през м. юни 2019 г. договор за изпълнение на Интегриран проект "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас" по Приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.", Процедура "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух" на стойност до 12 965 829,11 лв. Проектът е с период на изпълнение до м. май 2024 г.

Основна цел на проекта е посредством изпълнение на конкретни дейности  да се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух в Бургас чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10), като резултат от използването на твърди горива за битово отопление на населението и осигуряване на по-добри и здравословни условия за живот на гражданите.

Мобилна станция за КАВ на Община Бургас

Мобилната автоматична станция за контрол и управление качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на Община Бургас работи от м. април 2011 г. Тя продължава да бъде единствената в страната общинска мониторингова станция, като се следят в непрекъснат 24-часов режим нивата на осем замърсители на въздуха - серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, сяроводород, фини прахови частици РМ10 и фини прахови частици РМ2.5.

Мобилната станция на общината е разпознаваема за гражданите; местоположението й в жилищните райони и квартали се определя след подадена заявка и от жителите на Бургас.

Всички данни за нивата на контролираните замърсители от всички пунктове за контрол са достъпни в реално време на интернет страницата на общината благодарение на изградената Информационна система за предоставяне на информация за качеството на въздуха.

Ежеседмично се издава Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в Бургас, като бюлетините са налични на страницата на общината, Раздел Околна среда.

 

         VIII.      Изграждане на ВиК инфраструктура в гр. Българово

Изпълнен е "Инвестиционен проект за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата на гр. Българово, Община Бургас, Стойност: 2 179 048,31 лв., финансиране ПУДООС

Постигнати резултати:

- изградена улична канализационна мрежа 4818 м.;

- изградени сградни канализационни отклонения - 1746 м.

 

               IX.   Изграждане на ВиК инфраструктура в кв. Рудник и кв. Черно море

От м. октомври 2015 г. Община Бургас продължи да надгражда реализираните екологични мерки като даде старт на изпълнението на проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно Море, община Бургас, област Бургас": Втори етап на Подобект 1: "Реконструкция на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно със сградни водопроводни отклонения и изграждане на разделна канализационна мрежа, в едно със сградни канализационни отклонения, КПС с тласкател до отвеждащ колектор до ПСОВ за селищата Рудник и Черно Море".

Проектът се изпълнява със средства, от бюджета на ПУДООС, като общия размер на предвиденото финансиране за 2015, 2016 г. и 2017 г. е 7 511 320,44 лв., съгласно подписаните Договори за БФП №10625/23.09.2015 г., №10711/21.04.2016 г. и № 11319/30.01.2017 г. между Община Бургас и ПУДООС. Осигуреното финансиране покрива частично изпълнението на мерките, предвидени за изпълнение на Втори етап на подобект 1 и с отпуснатите средства бяха изпълнени следните подобекти:

- КПС с авариен канал и тласкател;

- 13 363 м канализационна мрежа, в това число 973 м от трасето на Главен колектор II и 688 бр. СКО;

- Реконструкция на  3732 м водопроводни клонове с прилежащите им СВО.

 

                 X.Реконструкция на водоснабдителна мрежа в с. Маринка, с. Димчево, с. Твърдица

-   "Канализация с. Маринка - ІІ етап", Подобект: Улична канална мрежа и КПС с тласкател с. Маринка, Община Бургас", Договор № 10624/23.09.2015

Период за реализация: октомври 2015 /декември 2016

Стойност:  1 715 002,07 лв.

-   Проект: "Водоснабдяване с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево- Община Бургас- I етап".

Подобряване и повишаване ефективното използване на ресурсите от минерални води на територията на в. з. Минерални бани, кв. Ветрен - изграждане на необходимата инфраструктура за пренос на минерална вода с дължина приблизително 3 км., оползотворяване на топлинната енергия на минералната вода.

В резултат от реализацията на проекта чрез изграждане на нова водопроводна мрежа със съвременни материали ще се предотврати разхищението на природен ресурс, каквито са минералните води и ще се подобри качеството на живот на населението в квартала, промяна в инвестиционния климат в региона и превръщането му в стратегически, курортен и стратегически център.

 

               XI.      Допълнителни дейности в Подприоритет ОКОЛНА СРЕДА:

1.   Изпълнени проекти със средства по оперативни програми:

- Обект "КПС в УПИ I-312, м. "Локвата"/бивша м. Гьол Бою"/ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ "Ветрен", в едно със захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. "Локвата"/бивша м. Гьол бою"/ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас", разделен в два подобекта, финансиран със средства от ПУДООС=

- Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "РОСЕНЕЦ" -зона Хижи, включително КПС 4"=

- Проект № МВ005 "Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас" одобрен за финансиране по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води на Националния Доверителен Екофонд;

- Фонд "Бедствия и аварии"

2015-2016

1. "Корекция на дере и коритото на р. Отманлийска, Община Бургас, Първи етап: от заустване в Черно море до т. КК2 с дължина на участъка 705м- вариант II"

Постигнати резултати: извършена 750м. корекция на дере на р. Отманлийска.

2. "Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв. Долно Езерово и кв. Лозово- Първи етап: Отводняване района около ж. п. подлез при СО "МАТ", гр. Бургас; Подетап 1.1: Земен канал, бетонов канал и входно съоръжение при ул. "Одрин"

Постигнати резултати: изградени земен канал, бетонов канал и входно съоръжение при ул. "Одрин", гравитачен канал в участъка от сондаж под ЖП линии до съществуващ отводнителен канал отводняване транспортен подлез;

2017-2018

1.   Обект: "Корекция на дере и коритото на р. Отманлийска, Община Бургас - етапно изпълнение:

Втори етап: Подетап II-1

- Корекционни дейности р. Отманлийска с дължина 580м с надлъжни укрепителни съоръжения;

- Корекционни дейности ляв ръкав на р. Узунджията с дължина 82м с надлъжни укрепителни съоръжения;

- Изграждане на разрушен мост при разсадника (ПК2) за възстановяване пътни връзки по стария път Бургас-Созопол;

Постигнати резултати: 508 м. корекция на р. Отманлийска; 82 м. корекция на р. Узунджията; нов мост на стария път Бургас-Созопол;

2. Обект: "Дублиране на съществуващ дъждовен отводнителен колектор по ул."Ружа" в кв. Лозово на гр. Бургас"

Постигнати резултати:

- Отводнителен колектор от бетонови елементи 150/92- 198м.;

- Отводнителен колектор от бетонови елементи 120/120- 270м.;

- Реконструкция на водопровод ф90- 310.50м.;

- Реконструкция на 23бр. сградни водопроводни отклонения в трасето на дъждовен отводнителен колектор;

- Реконструкция на 11бр. сградни канализационни отклонения в трасето на дъждовен отводнителен колектор;

- Отводнителна канавка по ул. "Ружа" в участъка между ул. "Бисер" до заустване;

- Полагане на защитно покритие над дублиращия дъждовен колектор ул. "Ружа" в участъка между ул. "Бисер" до заустване.

3. Обект: Реконструкция мостово съоръжение при кръстовището на улици "Захари Зограф" и "Петко Д. Петков", Етап 1.1.1- Реконструкция на съществуващото мостово съоръжение/водосток на кръстовището на улици "Захари Зограф" и "Петко Д. Петков"; Етап 1.1.2- Изграждане на отводнителен колектор 210/90см по улици "Младост" и "Георги Дълбошки" до заустване в съществуващата корекция с размери 240/120см при ул. "Петко Д. Петков"

Постигнати резултати:

- Асфалтиране на отводнителен колектор 210/90см по улици "Младост" и "Георги Дълбошки" до заустване в съществуващата корекция с размери 240/120см при ул. "Петко Д. Петков";

- Почистване на съществуващ колектор 240/120 със специализирана техника;

- Стабилизиране на ляв бряг на открит отводнителен канал до заустване в ез. "Вая";

- Почистване на открит отводнителен канал до заустване в ез. "Вая";

- Направа на временен път за достъп до заустване в ез. "Вая" за почистване на открит отводнителен канал

Програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", ФМ на ЕИП 2009-2014.

Проект "Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас" (IMFR)

Постигнати резултати:

- изградена мрежа от 22 бр. хидрометрични станции на територията на община Бургас;

- разработена информационна система за управление на водите.

Програма за междурегионално сътрудничество Urbact III 2014-2020

Проект "Адаптивна Европа" ("RESILIENT EUROPE")

Период на изпълнение: 15.09.2015 - 03.05.2018 г.

Постигнати резултати:

- Изготвен план за интегрирано действие за справяне с последиците от климатичните промени

- Провеждане на екологични инициативи на територията на квартал "Долно Езерово".

2.   Проекти, дейности и мерки, изпълнени от Дирекция "Околна среда" към Община Бургас

- Управление на отпадъците

Със собствени средства са закупени и поставени три броя иновативни вендинг машини, които съчетават в себе си разделното събиране на отпадъци, енергийната ефективност чрез монтираните слънчеви панели и които стимулират творческото екологично мислене и образование на децата - срещу ненужна пластмасова бутилка получаваш чисто нови цветни моливи за рисуване.

Пет атрактивни контейнера за събиране на пластмаса във формата на огромни миди  приканват жителите и гостите на Бургас да събират разделно своите отпадъци от пластмаса.

Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата

Изграждането на мобилните центрове е иновативен подход, който Община Бургас прилага в изпълнение на Програмата си за управление на отпадъците. По същество действащите 19 броя Мобилни центрове, разположени в жилищните комплекси и квартали на Бургас, представляват надграждане на системата за разделно събиране на отпадъци в Бургас.

В мобилните центрове могат да бъдат предавани почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство. Станциите приемат в различни контейнери хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба гуми.

От 15 септември 2018 г. Община Бургас, съвместно с "Евротекс" ЕООД, стартира проект "TexCycle" за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали, с фокус върху повторната употреба. Тази мини-система се внедрява като част от по-голямата за сметосъбиране и сметоизвозване, за да осигури на гражданите възможност да покажат своята екологична отговорност и да се освободят напълно безвъзмездно от своите ненужни дрехи в синхрон с добрите европейски практики.

Въведена и функционира успешно Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. За периода 2015-2019 г. чрез системата са събрани разделно и са предадени за оползотворяване:  хартия и картон - 1 450 тона; пластмаса - 665 тона; стъкло - 1 319 тона.

Разширена е въведената система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон от търговските обекти в централната част на града - два пъти седмично мобилни екипи събират отпадъците от опаковки от всички търговски обекти.

Много добре функционира, добре приета и разпознаваема от гражданите е Системата за разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ - чрез мобилни екипи по предварително подадена заявка от гражданите, посещение на място за предаване на старите домакински уреди от дома.

Разделно събраните отпадъци - стари електроуреди са 1 809 тона, като са предадени и над 47 тона стари батерии и акумулатори.

- Рационално използване на природното богатство - минерална вода

Стремежът на Бургас е за максимално и рационално усвояване на природния ресурс, чрез разширяване на възможностите за ползване на минералните находища и задоволяване на различни обществени и бизнес цели, а целта е развитие на района като балнеоложки и рекреационен център.

Община Бургас успешно управлява и стопанисва предоставените от МОСВ находища на минерална вода "Бургаски минерални бани", "Рудник" и "Изворище".

Извършена е преоценка на експлоатационните ресурси на находищата на минерална вода с издадени заповеди за утвърждаване на ресурсите от МОСВ;

Проектирани и изградени са санитарно-охранителни зони около водоизточниците на находищата;

Извършени са пълни физико-химични, радиологични и микробиологични анализи за определяне качествата на минералната вода;

Изпълнен проект за подмяна и разширяване на съществуващата улична преносна мрежа за минерална вода;

Издадени са 11 броя разрешителни за водовземане на минерална вода;

Извършва се годишен мониторинг за качеството на минералната вода.

- За по-добро качество на въздуха

В изпълнение на Решение на Общински съвет Бургас, Община Бургас закупи през м. юни 2018 г. със собствени средства Система за контрол на отработилите газове на автомобилите (бензинови и дизелови), окомплектована с лаптоп и лазерен принтер, която предостави безвъзмездно за ползване на Сектор "Пътна полиция - КАТ" към ОД на МВР Бургас. 

Газ-анализаторите се използват при първоначална регистрация на автомобилите - за проверка и контрол на отработилите газове с цел предотвратяване замърсяването на въздуха от автомобилния трафик.

-   Домашни любимци и действия на общината за решаване на проблема  "безстопанствени животни"

Дейност на "Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас"

Общо уловени и кастрирани са 1 229 бр. безстопанствени кучета и 8 439 бр. котки, като 747 бр. кучета от преминалите през Приюта са осиновени.

Проведени 4 броя кампании за безплатно кастриране и чипиране на кучета в рисковите райони (кв. Победа, кв. Акациите и кв. Горно Езерово) и по селата; обработени са 58 бр. домашни дворни кучета.

Проведени 6 броя осиновителни кампании, като е намерен дом на 15 бр. кучета.

Поддържане и актуализиране на информацията на  разработената  Интернет страница на Приюта за безстопанствени животни с цел повишаване информираността на гражданите за дейността на Приюта; търсене на осиновители; информация за провеждани кампании; полезни съвети за домашните любимци, както и изискванията на нормативната база.

Регистрация на домашни кучета по Закона за ветеринарно медицинска дейност - към момента са регистрирани 1 839 бр., за което се поддържа електронна база данни.

- Превантивна дейност

Като елемент от провеждането на превантивна дейност за предотвратяване замърсяването на околната среда са проведени процедури по преценка необходимостта от ОВОС и оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по НАТУРА 2000 на 341 бр. нови проекти, планове и програми на Община Бургас, за което са издадени становища от компетентния орган РИОСВ Бургас.

- Контролна дейност

Контролното звено към Дирекция "Околната среда" се състои от 8 еко-инспектори, включително и 2 бройки зоо-инспектори.

За периода 2015 - 2019 г. са извършени проверки - 6 421 бр.; съставени АУАН - 2 284 бр., издадени Наказателни постановления - 2 169 бр., Размер на наложените глоби и санкции - 287 160 лв.

Информираност за гражданите и прозрачност в дейностите по опазване на околната среда. Екологични кампании - Ежегодно Пролетно почистване; Участие всяка година в Кампания "Да изчистим България за един ден"; Ежегодно "Зелени дни на Бургас" и Седмица на мобилността; Осиновителни кампании под мотото "ЩЕ ТЕ ОБИЧАМ - САМО МЕ ВЗЕМИ".

3.   Отчет за дейността на ОП" Чистота Еко" за периода 2015 - 2019

През 2015г. ОП " ЧИСТОТА ЕКО" въвежда в експлоатация Клетка 1 за депониране на смесен битов отпадък на девет общини - Бургас, Камено, Средец, Несебър, Поморие, Карнобат, Айтос, Сунгурларе и Руен.

През март 2016г започва поетапно въвеждане в работа на мобилни центрове за разделно събран отпадък от домакинствата, като към настоящият момент броя на центровете е 19 с интегрирана система за отчитане на предадените отпадъци. Заедно с тях са въведени в експлоатация и вендинг машини за храна за животни и цветни моливи за събиране на пластмасови опаковки от безалкохолни напитки 0,5л. През 2018 стартира и система за разделно събиране на облекло и обувки съвместно с фирма TEXCYCLE.

През 2016г инсталацията за компостиране е сертифицирана от Европейската асоциация на компостопроизводителите за производство на компост и през 2018г подновява сертификата.

През 2018г. предприятието получава ново Комплексно разрешително за оптимизиране процеса на обработка на отпадъците.

През 2019г увеличава капацитета на Клетка 1 с 50%, по този начин капацитета на клетката от 400 000 тона се увеличава на 600 000 тона и удължава периода на експлоатация с близо две години.

През периода 2015 - 2019г в предприятието са въведени мерки за енергийна ефективност с цел снижаване на енергийните разходи и понижаване разхода на електроенергия - монтиране на компенсатори на напрежението, въвеждане на слънчеви колектори за БГВ, подмяна на промишлено и парково осветление с нови лед осветителни тела.

През 2019г. стартира процедура за проектиране и изграждане на Клетка 2 и съпътстващи комуникации.

 

Ключов приоритет 4: КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, КОЙТО РЕАЛИЗИРА МЕСТНИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ И ПРЕДИМСТВА

I.  Изграждане на довеждаща инфраструктура и стимулиране на инвестициите в Индустриален и логистичен парк - Бургас:

В резултат на направените инвестиции в довеждаща инфраструктура в Логистичен и индустриален парк Бургас, успяхме да превърнем заблатеното сметище в Северната промишлена зона в съвременен Индустриален и логистичен парк. През последните четири години, там изградихме ВиК мрежа (питейна, битова и дъждовна канализация), електрозахранване, оптичен интернет  и газифициране на  територията. Приключи работата по изграждане на пет вътрешни улици, а строителството на административната сграда на "Индустриален и логистичен парк" АД е на финала си. За нуждите на работещите в парка пуснахме редовна автобусна линия и обособихме спирка на градския транспорт, а изградения нов обход по ул. "Крайезерна", осигури бърз достъп до Автомагистрала Тракия и път I-9, което направи терените още по-привлекателни.

В индустриалната зона взеха решение да инвестират над 35 компании. 

12 от фирмите вече отвориха своите бази. В зоната работят логистична база за разфасоване и преопаковане на храни и аксесоари за домашни любимци, база за бетон и бетонови смеси, център за логистика, транспорт и сервизна база за тежкотоварни автомобили, производствен цех за хляб, пресни и замразени тестени изделия, хладилно стопанство, сладкарски цех, търговски обект за закуски и бързо хранене, експедиционна зона и административен блок, производствени складове за мебели, логистичен център, логистичен и сервизен център за камиони, цех за производство на месни продукти и цех за производство на месни заготовки, производствена база с административно-проектантска сграда за промишлени стоки и услуги в областта на сградните инсталации и енергийната ефективност, логистичен център за търговия с хранителни продукти и база за производство на метални и алуминиеви парапети.

В процес на строителство са 13 производствено-складови бази за сувенири и рекламни материали, за хладилна, климатична и автоклиматична техника и агрегиране, за метални заготовки, за производство на PVC, алуминиеви профили и стъклени фасади, за хидравлични системи и компоненти, за  проектиране, разработване и производство на резервоари и цистерни за съхранение на втечнен под налягане газ пропан-бутан, логистичен център за търговия с мляко и млечни продукти и складова база за контролирана логистика и търговия на едро с хранителни продукти, мляко и млечни продукти, високотехнологично предприятие за обработка на авиационни и газови турбинни двигатели с "Научноизследователски и производствен комплекс".

Пет от инвеститорите са на етап проектиране. Това са база за производство на PVC и AL профили, завод за ротационно леене на пластмасови изделия, високотехнологично предприятие за реформиране и производство на тръбопроводи и сглобяване на климатична техника, производствена сграда за вентилация на кухни и хотели и неутрално кухненско оборудване и производствена база за системи за сядане и акустични стенни панели.

 

II.  Изграждане на довеждаща инфраструктура и стимулиране на инвестициите във Високотехнологичен парк- гр. Българово:

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БЪЛГАРОВО е другата зона, която  общината развива. За територията, която представляваше изоставен и неизползван общински терен, Община Бургас изготви и одобри ПУП и промени  предназначението на земеделската земя. През периода от 2017г. до 2019г. се изготвиха технически проекти и се изгради довеждаща инфраструктура-водопровод, канализация и обслужващи улици. Бяха реализирани съоръжения и мрежи за осигуряване на електрозахранване на бъдещите предприятия. В зоната са привлечени 7 компании, от които 4 чуждестранни инвеститори, а капацитетът и е запълнен на  85%. Инвеститори в зоната са италиански производител на детайли за обувната промишленост, търговско-сервизни бази за земеделска техника, производство на ВИК продукти за канализационни мрежи, складова база за земеделска продукция,   производство на паста, производство/асемблиране на вендинг автомати. През 2019г. отвори врати първия от обектите - производствена база за продажба и сервиз на земеделска техника, където вече са разкрити нови работни места и са наети 25 работници.

 

III.  Развитие на аутсорсинг индустрията и привличането на ИТ компании:

През последните четири години информационните технологии привлякоха все повече внимание като едни от най-бързо развиващите се сектори в страната, с добро заплащане и добри условия на труд. Постепенно IT сектора придоби все по-голямо значение за икономиката на България като цяло и в частност Бургас.

Партньорството на Община Бургас с Българската аутсорсинг асоциация, фирми от БАСКОМ и БАИТ и Аутоклъстер България се оказаха ключови за създаване на екосистема и развитие на сектора. Успешното провеждане на годишната конференция на  Българската аутсорсинг асоциация даде възможност на топ мениджърите на международните компании да оценят възможностите, които предоставя Бургас и сложи града на картата на дестинации с потенциал за развитие на сектора. За да се ускори този процес, се създаде обществен съвет за развитите на ИТ и аутсорсинг индустрията, в който се включиха освен представители на общината и университетите и фирми от бранша.

2017г.

От 2017г. започна инициативата за изнесени летни офиси, с подкрепата на общината на водещи фирми от ИТ сектора, които стартираха  лято 2017 и продължават вече 3 години. Над 500 програмисти от водещи компании изпълняват своите проекти от Бургас. С подкрепата на община Бургас се разкри постоянен офис на Софтуни в Бургас и се проведе пилотно обучение на ИТ Таланти и Община Бургас за обучение на кадри за  ИТ индустрията.

Разкри се нова специалност по Роботика в Бургаски свободен университет - септември 2017 г.

Разкрита нова магистърска програма по "Информационните технологии в трансформацията на бизнес процеси" - септември 2017

Обучение по програмата "Приложен програмист" в Професионална гимназия по електротехника и електроника

Общината финансира ежегодно обучението на 100 студенти по ИТ специалности в бургаските университети

Започна организация на събития и състезания на различни теми, свързани със създаване и развитие на ИТ общност в града. 

Проведени курсове в Бизнесинкубатор-Бургас, насочени към ИТ и аутсорсинг:

- Онлайн търговия и възможностите пред малкия и средния бизнес за увеличаване на продажбите - юни 2017

- Начало на програмирането безплатен курс по HTML & CSS  - октомври - ноември  2017

- Програмирането за напреднали 1 част -  безплатен курс по Javascript & jQuery - ноември - декември 2017

Ежегодни безплатни Летни IT академии за ученици и студенти, организирани от Община Бургас.

* Основи на програмирането (C++) - 5-6 клас - начинаещи - 2 групи;

* Основи на програмирането (C++) - 7-8 клас - напреднали;

* Уеб дизайн - 5-6 клас - начинаещи;

* Уеб дизайн - 7-8 клас - напреднали;

* Създаване на уеб приложения - 9-10 клас;

* Програмиране на Java - студенти в БСУ;

* Програмиране на Java  и създаване на мобилни приложения - студенти  в Университет "Асен Златаров" /Колеж по туризъм/.

август 2017 - Конференция на тема "Дигитален и дигитално задвижван бизнес в България", част от тримесечното роадшоу  на  мрежата за дигитално развитие EDIT

август 2017г.- Първа Tech Talks Beach конференция, организирана от са Община Бургас и общността за софтуерни инженери Tech Talks. Конферецията се проведе в два успоредни панела, с Java и JavaScript насоченост и предостави възможност на българските професионалисти да се запознаят с най-новите тенденции и да обменят опит.

 

Октомври 2017-  Климатон Бургас международен хакатон, който се проведе в  240 града от 70 държави в цял свят, които анализират ситуацията, в която живеят и прилагат подходящите стратегии, за да отговорят на настъпващите климатични промени

декември 2017 - Конференция  "Провеждане и оценки на онлайн кампании част 1" 

Януари 2018- Burgas Game Jam 4 - международен хакатон, който се провежда едновременно в 100 държави

Март 2018- двудневни геймърски турнири във Флора Бургас

Март 2018 - Международен форум за внедряване на интелигентни решения в градската среда

Май 2018 - Конференция на тема «Бъдещето на дигитализацията и предприемачеството»

"Дигитален гараж" - безплатни семинари и индивидуални консултации на Google и SoftUni в периода 17.05 - 01.06.18 г., за  всички, които желаят да обогатят дигиталните си умения.

Lightning Talks - ежемесечни събития на ИТ Общността в града

2018

Юни

 - Хакатон "Цифровия град и аз"

Юли

- 24 часов плажен Хакатон

Август

- BEER JS Beach EDITION

Октомври

-  NASSA international Space Apps Challenge Бургас 2018

Ноември

- Конференция Digital Hub

декември

- Хакатон   "Активен Бургас" 

Обучения проведени от Бизнесинкубатор-Бургас

- Програмиране за напреднали 2 част - курс по Twitter Bootstrap - януари 2018

- Програмиране за напреднали  3 част -курс по PHP & MySQL - февруари-март 2018;

- Програмиране за напреднали  4 част -курс по API's & Open Source project април-май 2018;

- Курс за работа с програмата "Photoshop" за начинаещи - ноември 2017;

- Курс за работа с програмата "Adobe Illustrator" за начинаещи  -ноември 2017;

- Курс за напреднали по Office Excel финансови формули и модели - ноември-декември 2017;

- Езиков курс по китайски език - 2 групи от октомври 2017 и 2 групи от януари 2018;

- IT Академия - 6 месеца от ноември 2017 до май 2018 г.;

- Курс за работа с програмата "Photoshop" за начинаещи - февруари-март 2018;

 

2019

Януари

- Burgas Game Jam 5- международен хакатон, който се провежда едновременно в 100 държави

Февруари

- геймърски турнири;

- състезание по програмиране.

Март

- Дигитални продажби- обучителен семинар

- "Дигитален гараж" - безплатни семинари и индивидуални консултации на Google и SoftUni

Април

- IT - конференция - Burgas IT Pro Meetup

Май

- Robo Chalenge Burgas - състезание по роботика

- Хакатон "Създаване на обучителни приложения и игри и/или виртуална реалност"

- Дигитален Маркетинг- обучителен семинар

Продължават и обучителните курсове на Софтуни по Основи на програмирането и по програмата Софтуни кидс

Курсове, организирани от Бизнесинкубатор-Бургас

Бизнес английски език

Adobe Illustrator - април/май 2019

Направи сайт с World press

Програмиране PHP за начинаещи

Програмиране HTML и CSS

Обучение за дигитално присъствие на бизнеса в Google

Проведените обучения са финансирани от Постоянна комисия за управление на заложените средства в общинския  бюджет за създаване на условия за развитие на малки средни предприятия на територията на Община Бургас.

РЕЗУЛТАТИ:

Бургас е единствения български град, който няколко  поредни години получава отличия от Българската аутсорсинг асоциация и БАСКОМ за събитията и образователните инициативи, насочени към развитие на ИТ и аутсорсинг индустрията.

През 2017г. приза за "Динамично развиващ се технологичен град на годината".

През 2018г. Бургас е избран за Технологичен град на годината 

През 2019г. Бургас беше обявен за най-бързо развиващ се технологичен град, а бургаската ИТ Гимназия спечели наградата на международното жури за най-добро сътрудничество между образователна институция и бизнес.

По време на най-голямото събитие за дигитална икономика и технологии - Webit festival Europe, Община Бургас получи награда за въведените технологични решения, които улесняват административните процедури, предоставят информация в реално време и подобряват комуникацията между граждани и местна власт.

В ИТ и аутсорсинг индустрията, през последните 4 години се разкриха над  600 работни места, а плановете на компаниите, които стартираха плахо в Бургас, вече предвиждат бърз растеж.

От няколко години се организират платени летни стажове за ученици от бургаските езикови гимназии в бургаски аутсорсинг център 

Водеща високотехнологична компания от Аутомотив сектора откри 2 нови  лаборатории в  университет "Проф. д-р Асен Златаров" и организира ежегодни летни стажове със студентите.

Фирми от ИТ сектора организират курсове за студенти в  бургаските университети, организират събития, успешно релокират служители и връщат специалисти в Бургас.

От програмата на Община Бургас за привличане на нови фирми, са се възползвали  20 компании, които са наели краткосрочно офиси в Бизнесинкубарол Бургас, 10 от които от  IT сектора.

Създаване на условия за изграждане на офис площи, клас А, за нуждите на ИТ сектора и аутсорсинг индустрията.

Създаване на многоезичен икономически портал, който визуализира фирмите, регистрирани на територията на общината, съдържащ информация за терени, предмет на икономическа активност, информация за завършващите бургаските университети и училища и друга важна информация за потенциалните инвеститори.

Към 31.12.2018г., в Община Бургас развиват дейност 13 170 предприятия, които осигуряват 141 744 работни места. 95% от тези предприятия са концентрирани в гр.Бургас.  Броят на новорегистрираните фирми за последните 4 години е 5 500, които осигуряват над 15 000 души, във всички сфери на дейност от икономиката. Най-висок процент на инвестиции са извършени в сферата на финансовите и застрахователните услуги и информационните технологии. За периода 2015г. - 2019г., на територията на Бургас са регистрирани 351 фирми с чуждестранно участие.

През последните четири години, Бургас започна да оформя своя бизнес облик - високотехнологични  производства, силно развита сфера на услугите и логистика, аутсорсинг и информационни технологии.

В услуга на бизнеса, Община Бургас предоставя 37бр. електронни услуги, които са достъпни и през мобилни устройства. Плащанията  могат да се извършват и чрез виртуален ПОС терминал и EPAY.

За улесняване на потенциалните инвеститори в процеса на вземане на решение през 2019г. е разработен инвестиционен портал, с информация за града и за страната. Там са публикувани свободните индустриални терени и офис площи, редът и условията за сертифициране на инвестиционни проекти, облекченията, които са предвидени за сертифицирани инвеститори. Освен държавни и общински площи и имоти, e дадена възможност да се публикува и информация за частни бизнес имоти. 

Като основен проблем инвеститорите идентифицират липсата на кадри. Затова порталът съдържа информация за всички гимназии в града, специалностите в бургаските университети и инициативите свързани с преквалифициране и идентифициране на кадри. От 2019г. съвместно с бургаските университети и компании, които имат нужда от кадри, работим  по инициативата "Работа в Бургас", чиято основна цел е да мотивира бургазлии да се завърнат в родния град, както и да привлече специалисти от страната и чужбина. Стартирахме съвместни кампании с фирми, които ни представиха своите предложения и пакети за релокация. Извърши се  проучване за нуждите на пазара на труда, което предоставихме на бургаските университети, за да прецезират възможностите за откриване на специалности и/или проспособяване на програмите на съществуващите специалности, в съответствие с нуждите на бизнеса. По тази програма предстои да идентифицираме българските общности в чужбина с помощта на електронните медии да им предоставим информация за възможностите за работа и предимствата на Бургас.

За да се осигури бърз и лесен достъп до потенциални партньори, клиенти и доставчици, е създадената бизнес карта с информация за бургаските фирми, по сфера на дейност. Тя ще бъде отворена за всички, които работят на територията на общината и желаят да се включат и идентифицират, а на специално създадена електронна поща [email protected] ще се отговаря на запитвания, свързани със стартиране на бизнес, разрешителни режими, икономическа и статистическа информация. Потенциалните инвеститори се подпомагат  както в процеса на вземане на решение за инвестиции, чрез  необходимата информация и данни, необходими за предпроектните проучвания,  така и при набирането и обученията на кадри. Успешно работи и програма за подпомагане на стартиращи компании, по която предоставяме под наем обзаведени офиси в Бизнесинкубатор Бургас и пространства за провеждане на обучения и трейнинги. От няколко години се организират изнесени летни офиси на водещи фирми от ИТ сектора - през последните 4 години над 500 ИТ специалисти изпълняваха своите проекти от Бургас. Част от фирмите стартираха пилотно целогодишна работа в Бизнес инкубатор Бургас и  вече имат постоянни офиси в нашия град.

Чрез Комисията за подпомагане на Малки и средни предприятия ежегодно организираме обучения по важни за бизнеса теми, а от миналата година работим и по инициативата БулевАрт -  място, където се срещат изкуството и бизнеса и заедно работят за обогатяване на културния живот в града.

В процеса на диалог и взаимодействие с частния бизнес, общинска администрация оказва съдействие за преодоляване на административните бариери пред бизнеса, както и организира срещи между бургаския бизнес и чуждестранни делегации, които търсят своите бизнес партньори. Чрез създадена база данни, която ежемесечно се актуализира, се следи тенденцията на протичащите икономически процеси на територията на Общината и потенциала за развитие на региона.

Общински съвет - Бургас прие Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Бургас и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас  В, в която се определят условията и реда за насърчаване  на инвестициите с общинско значение за Община Бургас, издаване на сертификат за инвестиция клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) и на Правилника за прилагането на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ), а в Тарифата за месни данъци и такси, се предвиди намаление за сертифицирани инвеститори на  таксите за всички технически услуги, предоставяни от Община Бургас.

В услуга на инвеститорите, с приоритет се разглеждат технически проекти за издаване на разрешения за строеж на офис сгради, туристически обекти и индустриални и логистични бази.

 

IV.   Създаване на икономически портал, който визуализира фирмите, регистрирани на територията на общината, съдържащ информация за терени, предмет на икономическа активност, информация за завършващите бургаските университети и училища и друга важна информация за потенциалните инвеститори:

През последните четири години, Бургас започна да оформя своя бизнес облик - високотехнологични производства, силно развита сфера на услугите и логистика, аутсорсинг и информационни технологии.

В услуга на бизнеса, Община Бургас предоставя 37 бр. електронни услуги, които са достъпни и през мобилни устройства.

За улесняване на потенциалните инвеститори в процеса на вземане на решение през 2019 г. е разработен инвестиционен портал, където са публикувани свободните индустриални терени и офис площи, редът и условията за сертифициране на инвестиционни проекти, облекченията, които са предвидени за сертифицирани инвеститори, както за държавни и общински площи и имоти, така и за частни бизнес имоти. 

Като основен проблем инвеститорите идентифицират липсата на кадри. Затова порталът съдържа информация за всички гимназии в града, специалностите в бургаските университети и инициативите свързани с преквалифициране и идентифициране на кадри. От 2019 г. съвместно с бургаските университети и компании, които имат нужда от кадри, работим  по инициативата "Работа в Бургас", чиято основна цел е да мотивира бургазлии да се завърнат в родния град, както и да привлече специалисти от страната и чужбина. Стартирахме съвместни кампании с фирми, които ни представиха своите предложения и пакети за релокация. Извърши се проучване за нуждите на пазара на труда, което предоставихме на бургаските университети, за да прецезират възможностите за откриване на специалности и/или приспособяване на програмите на съществуващите специалности, в съответствие с нуждите на бизнеса. По тази програма предстои да идентифицираме българските общности в чужбина с помощта на електронните медии да им предоставим информация за възможностите за работа и предимствата на Бургас.

За да се осигури бърз и лесен достъп до потенциални партньори, клиенти и доставчици, е създадената бизнес карта с информация за бургаските фирми, по сфера на дейност. Тя ще бъде отворена за всички, които работят на територията на общината и желаят да се включат и идентифицират, а на специално създадена електронна поща [email protected] ще се отговаря на запитвания, свързани със стартиране на бизнес, разрешителни режими, икономическа и статистическа информация.

V.  Организиране на обучения по актуални за бизнеса теми:

Бизнес инкубатор - Бургас е проект специализиран в организиране на обучения, предоставяне на консултации и отдаване под наем на офис площи. Визията на дружеството е фокусирана върху основната дейност, като същевременно се стреми да актуализира предлаганите услуги и да въвежда нови като споделено пространство за работа и подкрепа за предприемачески старт ъп идеи и организиране на семинари  и обучения. През последните 4 години са организирани 83 обучения, от които се възползваха 780 лица, а за нуждите на  малкия и среден бизнес, се организираха консултации,  информационни срещи и лекции по актуални теми.  

   През периода бяха ревизирани услугите, които предлага Бизнес инкубатора, както и оптимизирани параметрите на отдаване под наем на помещенията. Въведе се гъвкаво работно време с шестдневна работна седмица, което позволи провеждането на детски IT академии по програмиране, арт занимания и творчески работилници през почивните дни и в извън работно време. Само за последните две години в Бизнес инкубатор - Бургас са се провели над 30 курса насочени към израждане на софтуерни умения на деца и ученици.

Динамиката при малките фирми нараства значително тъй като голяма част от заетите в сектора са работещи на свободна практика, което стана една от причините за повишеното търсене на предлаганата от Бизнес инкубатор - Бургас услуга - споделено пространство за работа.

Освен събитията и обученията, насочени към  ИТ индустрията, са проведени и над 20 обучения, свързани със социални компетентности - способности за адаптиране към промени, работа в екип, поемане на отговорност и над 20 чуждоезикови обучения. При голям интерес премина курса по китайски език - начинаещи и напреднали,

Ежемесечно се реализират от 2 до 4 фирмени обучения по заявка на работодатели.

- Информационни събития и срещи организирани съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия;

- Дигитално предприемачество за момичета, организирано съвместно с JA Bulgariа;

- Уъркшоп за личен бранд за професионално и бизнес развитие;

- Конференция - технологични иновации;

- Ежегодни еднодневни семинари с представители на ЕУ - България;

- Лятна академия на изкуства за млади таланти;

- Конференция съвместно с "Индустриален и логистичен парк Бургас" на тема: Нови възможности прид бизнеса;

- Младежка предприемаческа борса - търсеща млади хора с идея;

- Инициативи по повод  Европейска седмица на програмирането;

- Как да търгуваме успешно с китайски партньори.

Екипът на Бизнес инкубатор - Бургас ще продължава да осъществява регулярна динамична оценка на предлаганите услуги, като постепенно ще въвежда нови и оптимизира стари-крайната цел е в бъдеще да създаде възможност все повече лица да ползват услугите и базата на дружеството и да бъдат привлечени нови партньори за осъществяване на съвместни проекти.

 

VI.   Предоставяне на информация за услугите в подкрепа на бизнеса, включително възможностите за достъп до външно финансиране:

През август 2015 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) открива регионален офис в Бургас.

Офисът се помещава в бургаския Бизнес Инкубатор. Инициативата е пилотна за страната. Бургаският офис ще се обслужва от специално назначен човек, който ще има отговорната задача да установи контакт с огромен брой фирми, да си създаде представа за техните проблеми и да съдейства за разрешаването им. Ще се прави индивидуална оценка, за да се помага на всекиму според нуждите.

Идеята е да се организират дебати между предприемачите, държавните институции и общинската власт. Целта е разширяване на възможностите за реализиране на проекти на малките и средните предприятия по линия на ИАНМСП и Община Бургас. Новият офис предоставя индивидуални консултации, включително онлайн. Представителят на ИАНМСП ще подпомага, като насочва предприемачите по какъв въпрос коя институция или частен доставчик на услуги да търсят.

Целта на офиса е предприемачът не просто да бъде препратен към някоя институция, а директно да му бъде направена среща с конкретно лице - специалист по въпросите, които го интересуват. Представителят на агенцията информира фирмите за проявите, които отговарят на техните нужди и при желание ги записва за участие. Ако досега се организираха предимно посещения на наши фирми в други държави, сега ще се наблегне и на срещи с успешни предприемачи от чужбина тук, на място.

Предвиждат се различни обучения и работа за развитие на кадри според нуждите на бизнеса.

Дейност на Областен информационен център Бургас

13 декември 2015 г. - 31 декември 2018 г.

През последните три години от функционирането на центъра са участвали близо 20 000 души в събития и са потърсили експертна помощ от екипа на ОИЦ. Офисът на улица "Трапезица" №5 са посетили повече от 1200 граждани за консултации, а в събитията, които са организирани от екипа са взели участие над 17000 човека. За периода са проведени 78 срещи в общините на Област Бургас, три национални инициативи, с повече от 5000 участника.

За периода официално са проведени 6 срещи с медиите в Бургас, но тези които следят по-отблизо работа на центъра със сигурност знаят, че те са доста повече. Публикациите за периода са около 1300, което прави средно по около 35 на месец. За едно такова звено, това е добър резултат. През миналата и тази година организирахме събитията, посветени на българското европредседателство преминаха при сериозен интерес от страна на участниците в тях.

През тригодишния период са изготвени 150 радиопредавания по радио "Гласът на Бургас" и 36 месечни информационни бюлетина, съдържащи информация за актуални схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП, информация относно новостите в различните национални и европейски политики и програми, реализирани проекти и добри практики в ЕС.

За популяризиране на проекта и неговите резултати до момента, както и за популяризиране на проектите по оперативните програми на територията на бургаска област, са разпространени печатни материали, които илюстрират напредъка в усвояването на европейски средства.

През новия тригодишен период на работа, Областният информационен център ще продължи да работи за по-доброто информиране на гражданите, относно възможностите, които дава европейското финансиране. Новото време изисква и нови по-големи отговорности, за да могат повече граждани и юридически лица да се възползват от финансирането с европейски средства.

ОИЦ - Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По ОП "Добро управление" 2014 - 2020 се предвижда финансирането на проект Ефективно функциониране на Областен информационен център  - Бургас

Основната цел на проекта е свързана с осигуряване на устойчивост на резултатите, постигнати в рамките на проект "Създаване и функциониране на ОИЦ - ­ Бургас", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ" и приемственост и надграждане на дейността на центъра. Ефективното функциониране на ОИЦ - Бургас е от изключителна важност за утвърждаването на ролята му на информационен хъб за популяризиране на политиките на Европейския съюз (ЕС) и за повишаване на информираността на гражданите във връзка с възможностите, които ЕС предоставя през програмния период 2014­-2020.

Специфичните цели на проекта са свързани с:

► Осигуряването на равен и улеснен достъп до информация по отношение на ЕСИФ на ЕС, ОП и възможностите за финансиране за всички социални, етнически и възрастови групи в област Бургас основано на принципа "Обслужване на едно гише";

► Поддържане на ефективен канал за комуникация с максимален кръг заинтересовани страни за популяризиране на ролята и помощта от ЕСИФ и за засилване на чувството за принадлежност към ЕС и за европейско гражданство;

► Надграждането на нагласата на общността по отношение на важността на помощта от ЕСИФ и високата й добавена стойност за осигуряване по­добро качество на живот, чрез предоставянето на изчерпателна и ориентирана към специфичните интереси на отделните целеви групи информация, както за Оперативните програми и възможности за финансиране по ЕСИФ;

► Мотивиране на интерес и култура на активно търсене на информация относно възможностите за финансиране по ОП сред потенциални бенефициенти, медии, широка общественост;

Популяризиране на приноса на ЕСИФ за устойчивото и балансирано развитие на област Бургас.

Предстоящи дейности:

♦ ОИЦ­ - Бургас ще продължи да предоставя квалифицирани услуги на целеви групи, които включват потенциални бенефициенти, медии, широката общественост, представители на бизнеса, НПО и местната власт и през новия програмен период.

С цел популяризиране финансовата подкрепа и ролята на ЕС, центърът ще изпълнява следните дейности:

♦ ще провежда специални събития, информационни срещи и дни, предоставящи достъпна и актуална информация относно възможностите за финансиране по Оперативните програми 2014-­2020 г. и ЕСИФ като цяло;

♦ ще разпространява информация, свързана с европейските политики и механизмите за управление и изпълнение на Европейските структурни и инвестиционни фондове: разработване и разпространение на информационни материали (печатни, аудиовизуални и електронни);

♦ ще предоставя експертна помощ на място, по електронна поща, по телефон и отговор на запитвания относно възможностите за кандидатстване и финансиране по Оперативни програми и ЕСИФ;

♦ ще поддържа активна мрежа от сътрудничество в подкрепа на информационни инициативи и събития с УО и междинни звена (МЗ) на ОП, с ЦИКО и с партньорски информационни мрежи, на национално и международно ниво, на които ще се предоставя актуална за разпространение информация.

Статус: Изпълнява се

Резултат:

√ Повишена осведоменост на потенциални бенефициенти, медии и широка общественост с възможностите за финансиране по ОП и значението на помощта на ЕС като цяло;

√ Осигурен равнопоставен и качествен достъп до информация и услуги, свързани с възможностите за финансиране по ОП и ЕСИФ;

√ Предоставяне на улеснен достъп до информация, допринасяща за осигуряването на широко обществено разбиране и подкрепа за реализацията на визията за развитие на България, дефинирана в Споразумението за партньорство;

√ Поддържане на ефективна комуникация с потенциални бенефициенти, медии и широка общественост;

Поддържане на разработената вече мрежа от партньорства на местно и национално ниво.

Бюджет на проекта: 499 927.15 лв.

 

VII.           Стимулиране развитието на устойчив туризъм, чрез утвърждаване на специфичен за региона бранд и подкрепа за специализирани видове туристически индустрии:

Развитие на туристическа инфраструктура и популяризиране на културно-историческо наследство.

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Изпълнен е проект: "Роля на фта и културното наследство в развитието на отговорен, новаторски и устойчив туризъм (CHRISTA)"

Период на изпълнение: 01.04.2016-30.03.2020

Постигнати резултати:

- Подобрени инструменти в областта на политиката, т.е. стратегия, план, маркетинг, културен маршрут;

- Планове за действие;

- Ръководства за най-добри практики;

- Рекламни материали;

- Видео документални филми;

- Приложения за Европейско наследство.

Изпълнен проект "Черноморска мрежа за устойчив туризъм"

Период на изпълнение: 01.01.2014 до 30.08.2015 г.

Постигнати резултати:

- 5 трансгранични партньорства за развитие на местни проекти;

- 600 предприемачи да участват в обучения, инициативи и семинари;

- маркетингово проучване за идентифициране на нови туристически продукти;

- 50 международни обществени събития.

Проект в процес на изпълнение Bluegrowth cities in Action (BLUACT)

Период на изпълнение: 01.01.2019 - 31.12.2020 г.

Очаквани резултати: Трансферната мрежа на BluAct е инициатива за градска дейност, която има за цел да подпомогне подобряването и трансфера на добри практики в областта на иновациите и предприемачеството в синия растеж.

 

               IV.   Допълнителни дейности по Ключова дейност 4: Конкурентоспособен икономически растеж, който реализира местните потенциали и предимства:

1.   ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РАВНЕЦ

Приключи дългогодишната битка и Община Бургас придоби терените на бившето военно летище Равнец. Там ще бъде създадена новата индустриална зона на Бургас, за която вече е изготвен подробен устройствен план. С ПУП се осигуряват съвременни условия за изграждане на интегрирана система от производствени предприятия, високотехнологични бази, зони за обитаване на работещите в зоната, зона за обществено обслужване, спорт и отдих, улици и паркинги.

За осигуряване на съвременна инфраструктура, както за новата индустриално-логистична зона така и за населеното място е изготвен и ПУП за осигуряване на терен за изграждане на пречиствателна станция за преработка и пречистване на отпадните води.

Територията е голяма и нашите плановете са там да привлечем стратегически инвеститори.

2.   ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА ДО ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ

Важно е усилията на общината да бъдат съобразени и да се обединят с усилията и инвестиционната инициатива на бизнеса. За територията на север от ул. "Транспортна" в зоната със смесени дейности е одобрен ПУП с който са осигурени трасета на обслужващи улици и УПИ за съоръженията на техническата инфраструктура. Това е основно условие за реализиране на инвестиционните намерения на отделни инвеститори в зоната. Вече са реализирани нови производствено-складови и обслужващи обекти, издадени са разрешения за строеж и предстои стартиране на строителни дейности в голям брой имоти. Успоредно с изпълнението на СМР в УПИ общината реализира и довеждащи улици.

Аналогичен е подходът и в зоната на ПЗ Север и нейното разширение. При съобразяване с инвестиционните инициативи на собственици на имоти в непосредствена близост до пътя София-Бургас беше изграден локал на главния път, където се реализират  производствени обекти. 

3.   НОВИ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ:

Втора фаза на Индустриален и логистичен парк - съвместен проект на Община Бургас и Национална компания "Индустриални зони" за изграждане на индустриална зона с площ 600 дка в Промишлена зона "Юг".

Територия с площ около 600 дка, представляваща до сега депо за строителни отпадъци е предвидено да се превърне в съвременен индустриално-логистичен парк. С  ПУП - ПРЗ са обособени УПИ, което ще осигури възможност за реализирани на големи производствени предприятия. Предвидени са обслужващи улици, локал на главния път с кръстовища за директна връзка и бърз достъп. Вече са изготвени и техническите  проекти за обслужващите  улици в зоната, ведно с елементите на   техническата инфраструктура. Съществено напреднаха дейностите по вертикалната планировка, засипването и заравняването  на терена. С цел осигуряване на оптимални условия за развитието на зоната и обезпечаването и със съвременна инфраструктура предстои мащабна реконструкция, изместване на съществуващата техническа инфраструктура и изграждането  на нова.

Индустриална зона "Долно Езерово" - 120 дка за логистични дейности с изградена довеждаща инфраструктура.

Община Бургас стартира дейности по устройствено планиране на територия от 120 дка, в непосредствена близост със съществуващата Производствена зона  на кв. Долно Езерово. Изготвен е  Подробен устройствен план и план за улична регулация за зоната. Към момента текат процедурите по съгласуване на ПУП с компетентните органи и експлоатационни дружества и след одобряване на ПУП  за новообособените УПИ-та ще  може  да бъдат обявени  тръжни процедури по закупуване на имоти и реализиране на инвестиционни намерения.

Община Бургас реагира адекватно на всички заявени инвестиционни намерения на собственици на имоти и в добра комуникация с тях реализира елементи на пътната и техническата инфраструктура.

За имоти общински и държавна собственост се провеждат процедури по изменение на ОУП и се изготвят ПУП  с цел осигуряване на устройствена основа за реализиране на инвестиционни инициативи и осигуряване на атрактивни имоти за изграждане на нови индустриални мощности и логистични бази.

Инициирани са действия по промяна на предназначението на Разсадника, който допреди няколко години се стопанисваше от "Благоустройствени строежи" ЕООД. Имотът от 150 дка е с отлична локация и изградена довеждаща  инфраструктура.  Подробен устройствен план за тази територия вече е в процес на работа.

4.   Създаване на Ициатива БулевАрт - МРЕЖАТА НА СЕТИВАТА

БУЛЕВАРТ е мястото, където предприемачи със свободен дух и артистичния свят си подават ръка за създаване на общност със споделени ценности, която свързва хората и ги сплотява. Предизвикателство за сетивата. Това е инициатива за многостранно сътрудничество между Община Бургас, микро и малък бизнес, културните и творчески индустрии, които да бъдат обединени в мрежа от обекти и програма от събития. Териториалният обхват на инициативата е Централна градска част на Бургас, заключена между, но не само бул. Сан Стефано, ул. Христо Ботев и ул. Цар Петър, бул. Иван Вазов и ул. Александър Батенберг, бул. Демокрация. Основният подход при изграждане на мрежата е не територията и локацията на обекта и събитието, а неговото качество и потенциал да отговори на ценностите на мрежата и да взаимодейства с участници и публики за едно по-креативно пространство, вдъхновяваща атмосфера и преживяване.

БулевAрт - мрежа на сетивата е нов проект на Община Бургас, които стартира от август 2018г., който обединява в едно пространство хората от бизнеса, които желаят да подкрепят развитието на изкуството в града във всичките му форми и артисти, които търсят поле за изява. През тази една година се създаде мрежа от партньори и участници обединени от общи ценности и визия, като по този начин се вдъхна нов живот на градската среда. Анализът на дейностите показва, че проектът е изпълнил основните си цели и е допринесъл за по-пълноценен културен живот на жителите и гостите на Бургас  и е предложил нов и интересен начин за разнообразяване на тяхното ежедневие. БулевAрт подобрява и придава нов облик на бизнес средата в града и допринася за по-тясната връзка между работата на общинската администрация, бизнеса и арт средите, както и реализиране на техните общи цели.

Към момента в проекта участват 18 представители на малкия и среден бизнес в града, със своите бизнес обекти -галерии, заведения за обществено хранене и др. Едно от условията за участие е подкрепата на инициативата за намаляване употребата на пластмаса и използването на алтернативи на пластмасовите изделия, както и разделно събиране на отпадъците.

През отчетния период беше създадена онлайн платформа - bulevart.bg, която дава възможност на представителите на артистичните среди да предлагат своето изкуство, а собствениците на бизнес обекти да кандидатстват със свои проекти, като по този начин значително се улеснява връзката между бизнеса и творческите индустрии. В платформата всеки бизнес обект или артист, музикант, художник има своето онлайн присъствие и собствен профил. За всички участващи в "мрежата" обекти се създава кратък информационен клип -визитка, представяш най-интересните и атрактивни моменти от работата.

Освен онлайн платформа създадения facebook - профил има над 2 550 последователи. На страницата на проекта ежеседмично се публикува обобщена програма на всички обекти, с акценти на най-интересните и атрактивни събития.

Освен ежемесечните събития на всеки от обектите, членовете на мрежата организират и/или участват в съвместни инициативи, като: Тридневен фестивал  - Летен БулевАрт; Бургас твори на 11 и 12 май 2019; инициатива на 14.02, когато всички обекти се включиха с предизвикателство към посетителите; Първомартенска арт инсталация инициатива, насочена към децата; Събитие на 22.04 - Деня на земята; ежеседмичните Арт четвъртъци, в които всяка седмица взимат участие по над 10 участника от арт средите.

Едни от най-интересните и посещавани събития, организирани от участниците, бяха ежеседмичните DJ партита и детски работилници; латино вечери -танци; прожекции на открито - лятно кино; участие във филмовия фестивал с късометражен филм - "Преливане", в чието създаване взеха участие над 20 ученика от прогимназиален етап.

   Екипът предвижда включването на нови участници в мрежата, които да обогатят културния живот на Бургас и да споделят артистичния и уникален дух на града; да бъдат добавени нови функционалности в онлайн платформата; наред с ежемесечните събития, да бъдат организирани общи събития с участниците от мрежата.

5.   ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА:

Община Бургас е едноличен собственик на капитала на няколко търговски дружества, които  се развиват успешно. Общата им печалба за последните 4 приключили финансови години се е увеличила от 1 140 000 лв. на 1 891 000 лв.

През 2016 г. Общински съвет - Бургас прие нова Наредба за условията и реда за  упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, с която се определиха ред и условия за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие,  и се уеднаквиха договорите за възлагане управлението за търговските дружества и лечебните заведения и правомощията на управителите. 

"БУРГАСБУС" ЕООД

През 2015-а година, стартираха дейности, свързани с модернизация на транспортната услуга. По оперативните програми "Регионално развитие" и "Околна среда" се обнови значителна част от автобусния и тролейбусния парк, като се закупиха 67 автобуса на дизелово гориво Евро 5 и 22 тролейбуса, извършиха се мащабни промени в транспортната инфраструктура, обезпечаваща обществения транспорт - изгради се нов пробив в к-с Меден рудник, реконструира се участъка пред Централна автобусна спирка по бул."Сан Стефано",  и пробива по ул. "Георги Калоянчев" в ж.к. "Изгрев", бул. "Даме Груев" в ж.к. "Славейков". 

През изминалите 4 години продължи изпълнението на заложените дейности предвидени по Проект Интегриран градски транспорт в Бургас. Бяха въведени редица мерки, които промениха изцяло облика на вътрешноградския транспорт. Продължи закупуването на нови превозни средства в масовия градски транспорт, като бяха закупени 7 нови съчленени автобуси Соларис Метростайл (2017), 6 нови минибусове (2016), 3 нови мидибусове (2019) с цел обхващане на пътникопотока, както в нови квартали на града, така и за обслужване на квартали с улици с по-малка транспортна пропускливост.

Към момента дружеството-оператор "Бургасбус" ЕООД обслужва транспортната схема на град Бургас със 120 нови превозни средства - дизелови автобуси на Евро 5 и 6, автобуси на метаново гориво, тролейбуси. Това обновление на подвижния състав носи значителен принос в намалението на вредните емисии в града.

В изпълнение на Проекта, през 2016-а и 2017-а години бяха въведени електронна билетна система и нова транспортна схема, чиято основна цел да разшири зоните на обслужване от масовия градски транспорт и заедно с информационната система в реално време и електронната билетна система, да направи транспортната услуга по-удобна и по-гъвкава за гражданите и гостите на. Неразривно свързани с тях са елементите от въведената електронна система за контрол и управление на трафика (2016-2019).

Чрез новата схема значително се оптимизира и облекчи натоварването в централната градска част, реализира се намаление на вредните емисии и се подобри безопасността за пътниците, пешеходците и другите участници в движението.

В процеса на модернизация на градския транспорт в Бургас, всички съставни елементи са вътрешно обвързани, дълбоко интегрирани. С прилагането на мерките в тяхната пълнота, на гражданите на Бургас беше предоставена транспортна услуга от съвсем ново качество :

- Обслужване на градските линии със съвременни автобуси и тролейбуси.

- Информация в реално време за пътниците в превозните средства и на автобусните спирки.

- "Времево" пътуване по всички линии в цялата градска мрежа, т.е. един електронен билет може да бъде ползван с прекачване в рамките на 45 минути.

- Разширен обхват на обслужване с нови улични артерии.

- Инвестиции по години на "Бургасбус" ЕООД

2015 г. Успоредно с осъществяване на основния предмет на дейност, дружеството осъществи следните инвестиции през 2015 г. на обща стойност над 200 хил. лева: Ремонт и реконструкция на газова отоплителна система на Автогара Запад, Администрация и Сервиз на стойност над 130 хил. лв. и асфалтиране на гаражна площадка в Сервизно депо за 56 хил. лв.

2016 г. Инвестиционната програма е обвързана с предмета на дейност на дружеството и сключения договор за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Община Бургас. През 2016г. са закупени 6 нови микробуса и 7 нови съчленени автобуса метростайл,, които обслужват линиите на градския транспорт.  Възстановена беше със собствени средства тролейбусната контактна мрежа в зона А на Меден Рудник на стойност 108 хил. лева с оглед стартирането на нова тролейбусна линия Т2.

2017 г. За да гарантира качествено обслужване на пътниците, през финансовата 2017 година дружеството инвестира собствени средства лв. Закупени са 5 автобуса, предназначени за обслужване на вътрешноградски линии с малък пътникопоток и 1 нов микробус, за обслужване на трудноподвижни граждани. Извършени са ремонтни дейности по сградата и прилежащата територия на Автогара "Запад"

2018 г. Дружеството през отчетната година извърши инвестиции със собствени средства, като извърши ремонтни дейности на Автогара "Запад", инвестира финансови ресурси в интегриране системата за контрол и управление на масовия градски транспорт, закупи програмен продукт и друг.

2019 г. През първото полугодие на 2019 година са доставени още 3 броя 9-метрови автобуси «Карсан Атак» за слабонатоварените линии на стойност. Извършени са инвестиции за интегриране системата за контрол и управление на масовия градски транспорт.

"БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

Основни приоритети в развитието за периода 2015- 2018 г. са: осигуряване на растеж, модернизация и изграждане на нови пазарни зони; подобряване условията на труд на наемателите на пазарни площи; предоставяне на по-ниски цени за осигуряване на пазарни площи на регистрираните земеделски производители; стопанисване и управление на горските територии.

През 2015 г. е изграден и открит нов пазар на територията на ж.к. "Меден рудник", който е изцяло зает от наематели и където са осигурени 62 работни места, разширено е и  "Славейково пазарче", което осигури по-голям асортимент на продаваните стоки и послужи за провеждане на фермерски пазари и предлагане на биохрани през почивните дни. Създадоха се добри условия на труд за производителите и възможност за гражданите да пазаруват екологично чисти продукти.

През 2017г. е изграден временен пазар на площад  "Кирил и Методий" за производители, на пазар "Краснодар" и "Велека" се поставени ветробрани и слънцебрани и изгради енерго спестяващо LED осветление и видеонаблюдение на пазарите. В изпълнение на социалната програма за стимулиране на производството на земеделска продукция в региона, на пазар до ТК "Краснодар" е обособена самостоятелна зона за земеделски производители с намалени наемни цени.

През 2018г. с влизането в сила на решение на Общински съвет - Бургас за преобразуване чрез вливане на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД в "Бургаски пазари" ЕООД е извършено вписване в Агенция по вписванията. С това действие ресурсите на двете дружества са обединени, оптимизирани, като усилията на ръководството са насочени към увеличаване на обемите на произвежданата продукция и предоставяните услуги, подобряване качеството на храната и се търсят се активно нови пазари. 

През първото шестмесечие на 2019 г. дружеството инвестира собствени средства в размер на 76 хил. лв. с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги.

"БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД

Предмет на дейност на дружеството е поддържане, ремонт, реконструкция, фрезоване, асфалтиране, преасфалтиране, хоризонтална и вертикална маркировка и ново благоустройствено строителство на улици, пътища, площадки, канализационни, водопроводни и електрически улични мрежи и светофарни уредби, събаряне на сгради и др.

Към момента дружеството е рентабилно, няма просрочени задължения  и осигурява заетост на 69 души.

От 2015 година до настоящия момент, е налице подобряване на финансовите показатели и резултати на дружеството.

"ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС" ЕООД

Основната дейност на дружеството е свързана с Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация /ДДД/, оказване на консултации по проблеми свързани с ДДД, продажба на дезинфекционни и дератизационни препарати, както и механични и технически пособия за Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация.

За периода 2015-2019 г. дружеството е увеличило активите си с 2 нови автомобила, като автомобилния парк е изцяло осъвременен и разполага с 6 броя специализирани за дейността автомобили. Машинният парк на дружеството година се е увеличил с 3  нови машини за мащабни  височинни дезинсекционни обработки, 1 генератор за УЛВ студен аерозол, 2 електрически УЛВ пръскачки, 2 моторни гръбни пръскачки, както и  2 ръчни пръскачки.

"ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС" ЕООД

Дружеството е регистрирано 01.03.2016 г. с предмет на дейност: изграждане, поддържане и управление на информационни системи; поддържане на връзка и обмен на информация; поддържане на връзка и обмен на информация с частни, общински и държавни организации; поддържане на бази от данни, необходими за работата на държавни, общински и частни физически и юридически лица; предоставяне на информация на заинтересованите организации, разработване и въвеждане в експлоатация на специфични информационни системи за нуждите на Община Бургас; извършване на контролни функции по отношение на качеството на информацията; организиране и провеждане на обучения и квалификационни курсове; консултантски и информационни услуги на бизнеса; други услуги свързани с подкрепа на бизнеса; извършване на посредническа дейност по наемане на работа; всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Основна задача на дружеството е във времето да продължава да изгражда специфичен капацитет и да развива експертен екип, който успешно да разработва и реализира проекти и инициативи, насочени към подпомагане на интелигентния растеж, за иновативно и устойчиво градско развитие и управление; подкрепа на местната икономика чрез активен принос за стимулиране на процесите по внедряване на иновационни интелигентни решения; промотиране на нови дигитални технологии и системи, които могат да бъдат в полза на град Бургас и гражданите му, повишаване на осъзнатостта по отношение модерното градско развитие. Дружество работи в по-дългосрочен план за придобиване и на лиценз за специализирано професионално обучение, предвид потенциалния интерес в рамките на региона, изразен от работодатели и професионални организации, за осигуряване на квалифицирана работна ръка в сектор ИТ. Стремежът е да се гарантира ефективна връзка между образователната система и потребностите на бизнеса в средносрочен план, като се разшири извършването на специално ориентирани събития и обучителни дейности, както за професионалисти, така и за млади предприемачески начинания.

Дружеството работи за създаването и предлагане на софтуерни продукти и приложения, които да бъдат в услуга на местната администрация и гражданите, както и услуги, свързани с интегрираната употреба на базите данни, генерирани във връзка с разработването на отделни системи и приложения за конкретното населено  място. Участва в организирането и промотирането на хакатони и други специализирани ИТ-промотиращи дейности.

С първата си инвестиция дружеството закупи компютърна техника с висок сървърен капацитет, както и базов софтуер, на основата на който вече се разработват и предлагат специализирани компютърни приложения. Дооборудването на дигитална лаборатория за тестване на компютърни системи е в приоритетите на дружеството.  За финансиране на дейността се търсят различни източници на приходи, различни от приходите от търговска дейност, а именно грантово финансиране от участие във финансирани от фондовете на ЕО проекти.  

"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД  

"Обреден комплекс" ЕООД  е търговско дружество със 100 % общинско участие в капитала, регистрирано с предмет на дейност организиране на ритуали, осигуряване на услуги, символи и реквизити в областта на обредната дейност, извършване на услуги в областта на празнично-обредната и траурна дейност съгласно нормативните изисквания, по възлагане от Община Бургас. За осъществяване предмета на дейност, структурата на дружеството е съсредоточена в две основни направления:

- тъжни ритуали - организация на погребения;

- весели ритуали - организация на бракосъчетания.

През периода 2015 г. - 2019 г., в зависимост от стратегическите цели, които си е поставяло ръководството, дейността на дружеството се е основавала на това да  бъде изпълняван предмета на дейност максимално по всичките му направления. Процеса на развитие е продиктуван преди всичко от обективните пазарни условия в динамиката на времето, довели до нелоялна и трудна за овладяване конкуренция както в радостната, така и в тъжната сфера  на предоставяните услуги.

"ЧИСТОТА" ЕООД

Дружеството приключва финансовата 2015 г. с печалба, в размер на 513 хил. лв. Предприети са действия за разширяване обхвата на предлаганите услуги, развитие на нови дейности и оптимизация на трудовия ресурс. Ефектът от тези мерки е постигнатото увеличение на финансовия резултат и осигуряване на дългосрочна стабилност в развитието на дружеството. През 2015г. дружеството закупува оборудване за пункт за контролно-технически прегледи на автомобили и започва да извършва нов вид дейност

През 2016г. дружеството е намалило печалбата си с 194 хил.лв. Това се дължи основно на преустановяване на дейностите по поддържане на зелените площи, пътно поддържане, извозване на ТБО до депо "Братово", като заетите в тези дейности са пренасочени към изпълнение на СМР по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради, както и осъществяване на инвеститорски контрол по същата програма.

Инвестирани са собствени средства в размер на 71 хил.лв. за допълнително оборудване на пункт за технически прегледи. Извършени са инвестиции в размер на 59 хил. лв. за закупуване на пясъкоразпръсквачи, хидравлично устройство, къртач и генератор, направа на фундамент за валци за КТП, закупуване на кафеавтомати, техника за инвеститорски контрол, компютри, принтери, копирни машини и др.

През 2017г. "Чистота" ЕООД, значително увеличава печалбата си спрямо 2016 г.  Финансовият резултат е в размер на 870 хил. лв. и се дължи на увеличения обем на работа, при оптимизиране на разходите.

През същата година дружеството стартира работата на Пункт за технически прегледи и Автомивка и закупи специализирана машина за извършване ремонтни дейности на асфалтови повърхности, чрез инжекционно запълване и запечатване на дупки с фракции и битумна емулсия. Общият размер на инвестициите със собствени средства закупена техника, машини и извършени основни ремонти е 278 хил. лв.

За 2018г. "Чистота" ЕООД отчита финансов резултат печалба в размер на 1 549 хил. лв. Увеличението на финансовия резултат с 679 хил. лв. спрямо предходната година се дължи на изпреварващия темп на увеличение на приходите спрямо разходите.

Общият размер на извършените инвестиции със собствени средства през 2018 г. е в размер на 206 хил. лв..

Въз основа на  информацията предоставена в отделните съставни части на годишните финансови отчети, постигнатите финансови резултати и финансовите показатели за периода 2015 - 2019 г., може да се направи заключение, че дружеството е във възможност да реализира бизнес-програмите си за  и има увереност за дългосрочна стабилност. 

ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Община Бургас е собственик на капитала на десет медицински търговски дружества, от които три центъра за болнична помощ, специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар и шест центъра за извънболнична помощ. Общинските лечебни заведения обслужват 85% от населението в Община Бургас.

В областта на здравеопазването естеството и характерът на натрупаните проблеми в национален мащаб, както и забавените плащания от РЗОК генерират напрежение в дейността на тези дружества и са предпоставка за известен дисбаланс на финансовото им състояние.

За периода 2015-2019 г. общинските лечебни заведения са вложили собствени средства за обновяване на медицинска апаратура и техника в размер на 3 137 хил. лв. За същия период Община Бургас, чрез капиталовата си програма осигури средства за ремонтни дейности по сградния фонд на дружествата в размер на 866 хил. лв. За сметка на преотстъпения дивидент лечебните заведения инвестираха средствата в придобиване на активи на стойност 1 053 хил. лв.

Медицински търговски дружества със собственик на капитала Община Бургас:

1.  "Дентален център I -Бургас" ЕООД

2.  "Диагностично консултативен център I -Бургас" ЕООД;

3.  "Диагностично консултативен център II -Бургас" ЕООД;

4.  "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД;

5.  "Медицински център I- Бургас" ЕООД;

6.  "Медицински център II - Бургас" ЕООД;

7.  "Медицински център III- Бургас" ЕООД;

8.  "Специализирана болница за активно лечение на ПФЗ-Бургас" ЕООД;

9.  "Център за кожно-венерически заболявания- Бургас" ЕООД;

10.      "Център за психично здраве-Бургас" ЕООД

Освен търговските дружества, на които Община Бургас е собственик на капитала, участието в капитала на други дружества, в които общината е мажоритарен собственик са:

"ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962 АД"

От 2016 г. Община Бургас е акционер с 51 броя поименни акции в капитала на дружеството. През същата година на Общо събрание на акционерите Община Бургас придоби още 200 броя налични поименни акции и увеличи участието си в капитала със 100 хил. лв. През лятото на 2016 г. "Нефтохимик" стана част от първия футболен ешелон на страната. Клубът покри всички необходими критерии и започна съревнование с най-добрите отбори от страната. Треньорският щаб бе напълно обновен, като се назначиха нов старши треньор, помощник треньори и кондиционен треньор, които започнаха да работят по селекцията на отбора. Привлякоха се конкурентоспособни и опитни играчи, които вдигнаха нивото на отбора. Закупиха се всички необходими тренировъчни и организационни пособия от най-висок клас, с цел по-качествена подготовка. По отношение на Детско-юношеската школа, с придобиването на контролния пакет акции от Община Бургас, отпаднаха таксите от школата, което даде възможност да се направи прецизна селекция, подчинена изцяло на качеството на състезателите. Във всички възрастови групи бяха привлечени нови талантливи деца, които допринесоха за подобряване на резултатите.

През 2017 г. Община Бургас увеличава участието си в капитала на дружеството като записва 600 броя нови акции и придобива 80,82% от дружеството, с което става мажоритарен собственик.

През 2018 г. след изпадането на отбора във Втора лига се даде възможност предварително да се подготви селекцията на отбора за първенството в Трета лига. Първата официална среща от първенството бе срещу градския съперник "Черноморец" като тя приключи с 3:0 в полза на Нефтохимик. От страна на главните акционери беше поставена цел на финала на първия дял от спортно състезателната година отборът да е на първо място в класирането. След 17 изиграни срещи тимът стана едноличен лидер в първенство с актив от 41 точки.

През сезон 2017/2018 г. ръководството на "Нефтохимик" продължи да следва цялостната концепция за развитие на детско-юношеската школа, подчинена на основната цел - създаване на кадри за представителния тим и призови класирания във всяко първенство, в което участват нашите отбори. С встъпването в длъжност на спортния директор бе извършено обединение между школата на Нефтохимик и школата на Локомотив-Бургас, с което се даде шанс на 200 деца, разпределени в тринадесет отбора да тренират.

"БУРГАСИНВЕСТ" ООД

Участието на Община Бургас в капитала на дружеството е 72%. През 2015 г. поради влошеното финансово състояние, бе избран нов управител, който да стабилизира дружеството. През 2016 г. се извършваха както поетите ангажименти по договори, така и разходите по покриване на стари задължения и сключване на споразумения за разсрочването им.

През 2017 година са извършени инвестиции за подобряване на автопарка и строителна механизация на дружеството, за да се подобри техниката участваща в Зимното почистване на Община Бургас, в размер на  84 хил. лв.

През 2019 година дружеството инвестира в развитието на нова дейност - поддръжка на пътната маркировка на територията на Община Бургас и региона, със собствена техника и персонал. За целта са направени инвестиции за 101 хил. лв. Очаква се до края на годината да бъдат инвестирани още 100 хил. лв. в закупуване на машини за полагане на пътна настилка. Инвестициите се осъществяват от собствени средства на дружеството и се ползват услугите на лизингови компании.

6.   Допълнителни дейности, извършвани от Дирекция "Икономика и стопански дейности"

- Транспорт

Бургас е единствения български град, с изцяло обновен градски транспорт. Вътрешноградските линии се обслужват с нови превозни средства, които покриват екологичните стандарти, с цялостно изградена система за видеонаблюдение по автобуси, тролейбуси и спирки на градския транспорт,  внедрена система за електронно таксуване, която позволява на пътниците да извършват прекачване в няколко превозни средства в рамките на 45 мин. и информация на пътниците в реално време. Извършиха се инвестиции и в градската среда, свързани с осигуряване на безопасност и бързина на придвижване на градския транспорт. Такива са приоритетните ленти за движение на автобусите и изградените пасарелки на две от невралгичните кръгови кръстовища.

Ежедневно от услугите на градския транспорт се възползват над 60 000 души - жители и гости на гр. Бургас.

Броят на реализираните пътувания с общинска дейност "Превоз на трудноподвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания" е 33 000 пътувания/годишно от трудnoподвижни лица и 11 000/годишно от деца и младежи с увреждания.

В изпълнение на социалната политика на Община Бургас, ежегодно се осигуряват финансови средства за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани, в т.ч.: ученици и студенти редовно обучение; многодетни майки; граждани над 65 г. и над 70 г.; граждани с нетрудоспособност над 50% и 71%; болни от захарен диабет и паркинсонова болест и др. От тези социални придобивки се възползват годишно  над 12 500 души, от които над 6 500 студенти и ученици и над 4 700 пенсионери.

Осигурена е пълна прозрачност при издаване на разрешения за извършване на таксиметров превоз - ежемесечно в интернет страницата  на община Бургас се публикува информация за издадените разрешителни. Всеки заинтересован може да провери валидността на издадените разрешителните, автомобилите, с който се изпълняват превозите, както и водачите извършващи превоза. Публикуваните данни подобриха контрола и осигуриха възможност при нарушения, да се сезират  своевременно органите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", НАП, КАТ.

С въвеждане на изискването за заплащане на таксиметров данък се въведе нов програмен продукт, който осигури връзка между Дирекция "Икономика и стопански дейности" и Дирекция "Местни данъци, такси и реклама", даде възможност да се съкратят административните процедури и да се облекчи и ускори процеса по издаване на разрешителни за таксиметров превоз. Въведе се бърза услуга, която дава възможност на превозвачите в рамките на 3 работни дни да получат необходимите документи.

В годишен размер прихода от реализиране на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бургас възлиза на 525 000лв.

Категоризация и туристически данък

През последните 4 години e увеличен броят на местата за настаняване и легловата база. През 2016 г. в Бургас са категоризирани 172 места за настаняване, с капацитет 4 473 легла, а към момента те са 335 с капацитет 5 820 легла.

За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2019 г. в Бургас са нощували 604 хиляди туристи, които са реализирали 1 485 000 нощувки.

2016 г. - брой нощувки 382 хиляди, реализирани от 161 хиляди туристи;

201 7г. - брой нощувки 414 хиляди, реализирани от 169 хиляди туриста;

2018 г. - брой нощувки 444 хиляди, реализирани от 179 хиляди туриста    до  месец Юли 2019 г. - брой нощувки 225 хиляди, реализирани от 95 хиляди туриста, като в тази бройка не се включва активния туристически сезон

Реализираните приходи от туристически данък от 01.01.2016 г. до 30.06.2019 г. са в размер на 1 187 800,50 лв.

За 2016 г. - 311 419,91 лв.;

За 2017 г. - 344 345,27 лв.;

За 2018 г. - 361 905,72 лв.

За периода 01.01-2019 г. - 31.07.2019 г. - 170 129,60 лв.

Община Бургас е категоризирала следните туристически обекти: 

За 2016 г. - 289 обекта, от които 211 заведения за хранене и развлечения и 78 места за настаняване;

За 2017 г. - 318 обекта, от които 212 заведения за хранене и развлечения и 106 места за настаняване;

За 2018 г. - 215 туристически обекта, от които 145 заведения за хранене и развлечения и 70 места за настаняване

От 01.01.2019 г. до  31.07. 2019 г. - 153 туристически обекта, от които 100 заведения за хранене и развлечения и 53 места за настаняване.

За улеснение на заявителите Община Бургас въведе възможност за електронно подаване на заявление за категоризация на туристически обекти.

Регистърът на категоризираните туристически обекти е достъпен на интернет страницата на Община Бургас и е част от Националния туристически регистър, който се води от Министерството на туризма, а интегрираният геопортал на Община Бургас дава актуална информация за всички хотели на територията на Общината - категория, капацитет, местонахождение.

Община Бургас е една от петте пилотни общини в страна, които стартираха  въвеждането на база данни в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), която ще свърже в реално време и по защитени канали информационните регистри на хотелите с Министерството на туризма, НАП, МВР, общините. Тази система обхваща процесите по събиране и генериране на обобщена статистическа информация на базата на подадените данни в централния регистър за нощувки от местата за настаняване и данните за лица, които не са граждани на Република България, страна-член на ЕС, Конфедерация Швейцария или страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. С въвеждането на ЕСТИ отпада ангажимента на хотелиерите ежемесечно да подават информация за реализирани нощувки и брой туристи в стопанисвания от тях обект, което спестява време и намалява значително административните процедури, свързани с осъществяването на този вид стопанска дейност.

По Закона за туризма, от контролното звено към Дирекция "Икономика и стопански дейности" се извършват регулярни проверки, включително и за съответствие на вида на обектите с изискванията на определените категории и за спазване изискванията на Закона за защита на потребителите. Извършените проверки са както следва:

за 2016 г. са извършени проверки в 643 обекта,

за 2017 г. са извършени проверки в 664 обекта

за 2018 г. са извършени проверки в 607 обекта

до юли 2019г. са извършени проверки в 402 обекта

- Приходи от застраховки 

Освен задължителните застраховки за МПС и за сградите, публична общинска собственост, срещу вандализъм се застраховат и детски площадки, инфраструктурни обекти и други обществено значими пространства. За последните четири години, изплатените обезщетения са в размер на 1 584 486,52 лв.

От предявени претенции към застрахователи, за възстановяване на увредена пътна инфраструктура в резултат на ПТП - еластични огради, пътни знаци, стълбове за ел. осветление и светофарни уредби, са постъпили 86 136,02 лв.

- Реклама

Рекламно-информационната дейност на територията на Община Бургас се осъществява при ред и условия, установени с Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас.

Изпълнението на проекти, свързани с подобряването на градската среда и пътната инфраструктурата доведе до повишаване на атрактивността на позициите за външна реклама, разположени по основните пътни артерии. Осигурена е пълна прозрачност и улеснение на административните процедури при подаване на заявления и издаване на разрешения за поставяне. Извърши се пълна ревизия на рекламните съоръжения и се изработи дигитална схема с координати, които указват местоположението на съоръженията. За улеснение на лицата, в полза на които са издадени разрешенията, както и на фирми, които желаят да рекламират на територията на Бургас, в Интегрирания геопортал на Община Бургас се подържа актуална информация за местоположението, вид и площ на рекламните съоръжения, лицата в полза на които са издадени разрешения за поставяне, срок на действие на разрешението, свободни позиции.

В резултат на изпълнението и контрола по прилагането на НРИДТОБ Общ приход реклама за периода 2016 г.- 2019 г.: 4 603 771.65 лв.

Извършени проверки - 336 бр.

Съставени актове - 169 бр.

Отчет на ДИРЕКЦИЯ "Местни приходи от данъци такси и реклама"

Основната функция на Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" е осигуряване на собствени приходи на Община Бургас чрез администриране на местните данъци и такси. Все по-увеличаващите се отговорности на общината по предоставяне на множество услуги в най-разнообразни области - здравни и социални, образователни и културни, битови и административни, както и изграждането и поддръжката на инфраструктура, съответстваща на повишаващите се изисквания на общността и бързото развитие на технологиите, предопределят необходимостта от навременни и адекватни дейности за повишаване на приходите.

През отчетния период трите отдела на дирекцията "Отчитане на приходи", "Обслужване на данъкоплатци" и "Контрол и принудително събиране" осъществяваха дейността си съобразно Устройствения правилник на Община Бургас. Тази дейност е многостранна и обхваща множество мерки и действия, които имат за крайна цел увеличаване събираемостта на местните данъци и такси, но това става чрез постигане на конкретни резултати, от една страна свързани с повишаване на ефективността и ефикасността в обслужването на гражданите, намаляване на административната тежест за бизнеса, предоставяне на адекватни услуги, отварящи на съвременните изисквания на обществото; и от друга страна чрез предприемане на своевременни мерки за санкциониране недобросъвестното поведение на неизрядните платци и събиране на просрочените задължения чрез нормативно установените способи. Освен извършените законодателни промени, на местно ниво бяха предприети конкретни мерки, способстващи постигане на поставените пред дирекцията цели - бяха въведени нови програмни продукти, след съгласуване и организация се осъществи връзка, както между общински структури така и с външни органи и институции, за получаване на пълна и своевременна информация, имаща значение за данъчното облагане и за бързото и качествено предоставяне на административни услуги на гражданите и бизнеса.

Същевременно без драстични завишения на данъчните ставки, и дори при намаление на ставките на таксата битови отпадъци за нежилищни имоти, поставяните на дирекцията приходни планове бяха изпълнявани и като цяло се отчита постоянна тенденция за увеличение на събраните местни данъци.

 

- Отчет на ДИРЕКЦИЯ "Бюджет и финанси"

В отчетният период 2015 г. - 2019 г., Дирекция "Бюджет и финанси" работи за изпълнение на целите за финансово осигуряване на приоритетните направления в бюджета на община Бургас, чрез ефективно използване на бюджетните средства, при спазване на добра финансова дисциплина, стриктно съблюдаване на приетата програма за намаляване и ограничаване на разходите по текущата издръжка на дейностите и завишен финансов контрол, контрол по събиране на вземанията, намиране на нови приходоизточници.

Разработването на Бюджета на община Бургас е извършено съобразно разпоредбите на Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане  на общинския бюджет, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и указанията на Министерство на финансите.

Бюджетът на Общината се изпълнява при публичност и прозрачност на разходите, съгласно гласуваните от Общински съвет - Бургас решения.

Отчетите за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз са съставени съобразно българското законодателство и указанията на дирекция "Държавно съкровище" към Министерство на финансите.

Финансовите  задължения на община Бургас, поети с решение на Общински съвет - Бургас са обслужвани редовно, в изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг.

В периода 2015 г. - м. юли 2019 г., община Бургас няма просрочени задължения.

Агенцията за кредитен рейтинг, Сметна палата и Министерство на финансите дадоха положителна оценка за отчетените финансови показатели и работата на община Бургас в периода 2015-2018 г.

Присъдените рейтинги от Рейтинговия комитет към БАКР - Дългосрочен кредитен рейтинг  ВВВ-, перспектива: стабилна, краткосрочен кредитен рейтинг А-3; Дългосрочен рейтинг по национална скала ААА/АА- (BG), перспектива: стабилна, краткосрочен рейтинг по национална скала А-1+ (BG), са показател за стабилно финансово състояние и позиционирането на Общината на водещо място в сравнителен план спрямо другите общини в България, въпреки негативното влияние на оценката на държавния риск на страната за ограничаване на присъдения дългосрочен и краткосрочен рейтинг на Общината.

Сметната палата извърши проверка на Годишните финансови отчети на община Бургас за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и ги завери със становище: "Без резерви", респективно със становище за немодифицирано мнение в одитните си доклади.

В тримесечните доклади на Министерство на финансите за комплексен анализ, контрол и оценка на финансовите показатели и фискални правила по Закона за публичните финанси, Бургас винаги е определян като една от общините с най-добри параметри на показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност.

Макрорамката на бюджетът на община Бургас за 2015 г. е в размер на 317 969,5 хил. лв., в т. ч.: разходи за делегирани от държавата дейности - 70 747,1 хил. лв., за местни дейности - 100 222,4 хил. лв. и Индикативен годишен разчет за сметките от Европейския съюз - 147 000,0 хил. лв.

Бюджетът е приет с протоколно решение № 48/17.02.2015 г. на Общински съвет - Бургас.

На основание на данните от годишния отчет, изпълнението на бюджета към 31.12.2015 г. е в размер на 161 127,1  хил. лв., в т.ч. - за държавни дейности - 84 420,8 хил. лв.; за местни дейности /вкл. за дофинансиране на държавни дейности/ - 76 706,3 хил. лв.

Изпълнението на плана на данъчните приходи е 97,3 %, а на неданъчните - 88,8 %.

Разпределение на разходите по функции

Функция

Отчет към 31.12.2015 г.           / хил. лв./

Общи държавни служби

9 885,9

в т.ч. Общински съвет

747,6

Отбрана и сигурност

8 278,6

Образование

63 646,6

Здравеопазване

5 022,1

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

7 103,2

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

43 965,6

Почивно дело, култура, религиозни дейности

9 416,1

Икономически дейности и услуги

12 777,9

Разходи некласифицирани в други функции

1 031,1

Всичко разходи

7,1

По важни направления и дейности, в които Общината е инвестирала средства през 2015 г.:

Културна програма - 622,2 хил. лв.;

Субсидии за подпомагане дейността на културните институти: ДТ "Адриана Будевска", Държавен куклен театър, Държавна опера Бургас - 300 хил. лева;

Подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми по програма "Ин витро" -128,5 хил. лв.;

Субсидии и капиталови трансфери за лечебни заведения - 337,5 хил. лв.;

Спорт - 104,9 хил. лв.;

Капиталова програма - 138 541,6 хил. лв., в т.ч. бюджетни средства и други източници на финансиране - 27 785,6 хил. лв. и средства по оперативни програми на Европейския съюз - 110 756 хил. лв., за: изграждане на експозиционен център Флора Бургас; реконструкция на рибарско пристанище в кв. Сарафово; изграждане на комплекс "Аква Калиде - Термополис"; аварийно конструктивно укрепване на храм "Св. Св. Кирил и Методий"; изпълнение на проектите за Интегриран градски транспорт и Регионално депо за отпадъци; изграждане на пречиствателни станции за отвеждане на отпадни води и канализация; проекти за управление на питейните и отпадните води; изграждане, поддръжка и ремонт на уличната мрежа и подобряване на пътната инфраструктура; реконструкция и изграждане на спортни площадки и зали; проекти за енергийна ефективност в училищата и детските градини; реконструкция на общински път Банево - Изворище и изграждане Пътен възел Запад, вътрешен обход Бургас - Надлез над товарна жп гара;

Разходи по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз - 114 516 хил. лв., в т.ч.: със средства от Кохезионния и Структурни фондове към Национален фонд са реализирани 17 проекта по ОП "Регионално развитие", ОП "Околна среда", ОП "Административен капацитет", ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Техническа помощ" като извършените разходи по тях през 2015 г . са за 112 129,7 хил. лв.; с други средства от Европейския съюз - 1 271,7 хил. лв.; по ОП "Рибарство" със средства от Разплащателна агенция към фонд "Земеделие" - 877,9 хил. лв.; други международни програми и проекти  - 236,7 хил. лв.

Към 31.12.2015 г. по бюджета на първостепенния разпоредител Община Бургас има 132 второстепенни разпоредители.

Макрорамката на бюджетът на община Бургас за 2016 г. е в размер на 218 558,6 хил. лв., в т. ч.: разходи за делегирани от държавата дейности - 72 593,3 хил. лв., за местни дейности - 95 965,3 хил. лв. и Индикативен годишен разчет за сметките от Европейския съюз - 50 000,0 хил. лв.

Бюджетът за 2016 г. е приет с протоколно решение № 07/26.01.2016 г. на Общински съвет - Бургас.

На основание  на данните от годишния отчет, изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. е в размер на 181 305,6  хил. лв., в т.ч. - за държавни дейности - 76 975,9 хил. лв.; за местни дейности /вкл. за дофинансиране на държавни дейности/ - 104 329,7 хил. лв.

Изпълнението на плана на данъчните приходи е 105,5 %, а на неданъчните - 91,4 %.

Разпределение на разходите по функции

 

Функция

Отчет към 31.12.2016 г.   / хил. лв./

Общи държавни служби

19 521,5

в т.ч. Общински съвет

790,0

Отбрана и сигурност

3 031,2

Образование

67 705,6

Здравеопазване

5 159,0

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

7 434,2

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

45 626,8

Почивно дело, култура, религиозни дейности

15 363,4

Икономически дейности и услуги

16 449,8

Разходи некласифицирани в други функции

1 014,1

Всичко разходи

181 305,6

 

По важни направления и дейности, в които Общината е инвестирала средства през 2016 г.:

- Културна програма - 640,9 хил. лв.;

- Субсидии за подпомагане дейността на културните институти: ДТ "Адриана Будевска", Държавен куклен театър, Държавна опера Бургас - 290 хил. лева;

-  Подпомагане обучението на 60 студенти  в областта на IT сектора - 40,8 хил. лв.;

- Подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми по програма "Ин витро" - 117 хил. лв.;

- Субсидии и капиталови трансфери за лечебни заведения - 695 хил. лв., в т.ч. за  Медицински факултет към университет  "Проф. д-р Асен Златаров" - 390 хил. лв.;

- Спорт - 1 536,8 хил. лв.;

- Капиталова програма - 47 474,5 хил. лв., в т.ч. бюджетни средства и други източници на финансиране - 33 152,4,6 хил. лв. и средства по оперативни програми на Европейския съюз - 14 322,1 хил. лв., за: изграждане на Спортен комплекс "Славейков"; изграждане на Медицински факултет към университет "Проф. д-р Асен Златаров"; изграждане на нова сграда за детска градина в с. Маринка; изграждане на Детски комплекс в Приморски парк; изграждане на Пътен възел Запад, вътрешен обход Бургас - Надлез над товарна жп гара; проектиране и изграждане на кръгово кръстовище "Трапезица"; Аварийно конструктивно укрепване на храм "Св. Св. Кирил и Методий"; реконструкция на ул. "Крайезерна"; инвестиционен приоритет  "Градска среда" - дейности по осигуряване на балансирана градска среда чрез обновяване на пешеходна зона на ул. "Богориди", площад "Жени Патева", историческо ядро в Приморски парк, междублокови пространства и уличната мрежа на град Бургас; изграждане, обновяване и преустройство на сгради и прилежащи терени/дворни пространства и площадки на училища и детски градини; проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищата и детските градини; изграждане на пречиствателни станции за отвеждане на отпадни води и канализация; проекти за управление на питейните и отпадните води; изграждане, поддръжка и ремонт на уличната мрежа и подобряване на пътната инфраструктура; реконструкция и изграждане на спортни площадки и зали

- Разходи по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз - 18 129,5 хил. лв., в т. ч.: със средства от Кохезионния и Структурни фондове към Национален фонд са реализирани проекти по ОП "Региони в растеж", ОП "Околна среда", ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", ОП "Добро управление", като извършените разходи за 2016 г. са в размер на 9 847,1 хил. лв. Отчетът е намален с възстановено ДДС по проекти от предходния програмен период 2007-2013 г. в размер на 2 577,1 хил. лв.; с други средства от Европейския съюз - 4 888,7 хил. лв.; други международни програми и проекти - 3 393,7 хил. лв.

Към 31.12.2016 г. по бюджета на първостепенния разпоредител община Бургас има 130 второстепенни разпоредители.

Макрорамката на бюджетът на община Бургас за 2017 г. е в размер на 219 834,8 хил. лв., в т. ч.: разходи за делегирани от държавата дейности - 78 285,4 хил. лв., за местни дейности - 94 782,0 хил. лв. и Индикативен годишен разчет за сметките от Европейския съюз - 46 767,4 хил. лв.

Бюджетът за 2017 г. е приет с протоколно решение № 23/31.01.2017 г. на Общински съвет - Бургас.

На основание на данните от годишния отчет, изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. е в размер на 174 391,6  хил. лв., в т.ч. - за държавни дейности - 86 795,0 хил. лв.; за местни дейности /вкл. за дофинансиране на държавни дейности/ - 87 596,6 хил. лв.

Изпълнението на плана на данъчните приходи е 106,0 %, а на неданъчните - 97,4 %.

Разпределение на разходите по функции

Функция

Отчет към 31.12.2017 г.           / хил. лв./

Общи държавни служби

18 283,4

в т.ч. Общински съвет

791,5

Отбрана и сигурност

3 120,6

Образование

74 495,2

Здравеопазване

5 142,1

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

7 695,5

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

35 528,2

Почивно дело, култура, религиозни дейности

17 733,4

Икономически дейности и услуги

11 555,3

Разходи некласифицирани в други функции

837,9

Всичко разходи

174 391,6

 

По важни направления и дейности, в които Общината е инвестирала средства през 2017 г.:

- Културна програма - 700,6 хил. лв.;

- Субсидии за подпомагане дейността на културните институти: ДТ "Адриана Будевска", Държавен куклен театър, Държавна опера Бургас - 250 хил. лева;

- Подпомагане обучението на 100 студенти  в областта на IT сектора - 104,4 хил. лв.;

- Програма "Бургаски деца" за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството - 82,6 хил. лв.;

- Подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми по програма "Ин витро" - 120,5 хил. лв.;

- Субсидии и капиталови трансфери за лечебни заведения - 359 хил. лв.;

- Спорт - 1 652,3 хил. лв.;

- Капиталова програма - 54 158,3 хил. лв., в т.ч. бюджетни средства и други източници на финансиране - 19 044,9 хил. лв. и средства по оперативни програми на Европейския съюз - 35 113,4 хил. лв., за: дейности по осигуряване на балансирана градска среда, облагородяване на междублокови пространства, подобряване на образователната инфраструктура, мерки за безопасност на движението, внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищата и детските градини, реконструкция и изграждане на спортни площадки и зали, дейности по опазване на околната среда, осигуряване грижа и закрила на хора с увреждания, дейности по изграждане и реконструкция на инфраструктурни обекти за предотвратяване на риска от наводнения и стихийни бедствия; реставрация на историческото ядро в Приморски парк; реконструкция на ул. "Крайезерна"; осъществяване на проекти за управление на питейните и отпадните води, изграждане, поддръжка и ремонт на уличната мрежа и подобряване на пътната инфраструктура; поставяне на нови мобилни центрове за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци; благоустрояване и превръщане в музей на експо център - Самолетни експонати - в зоната на летище Бургас; ремонтиране на сградата на новото ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията"; закупуване на два нови електромобила; апаратура на медицински заведения; изграждане на спортен комплекс "Славейков";

- Разходи по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз - 40 636,8 хил. лв., в т. ч.: със средства от Кохезионния и Структурни фондове към Национален фонд са реализирани проекти по ОП "Региони в растеж", ОП "Околна среда", ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", ОП "Добро управление". Извършените разходи през 2017 г. са в размер на 36 540,8 хил. лв.; с други средства от Европейския съюз - 1 515,8хил. лв.; с европейски средства, получени чрез Разплащателна агенция фонд "Земеделие" са финансирани разходи по проекти в размер на 32,9 хил. лв.; други международни програми и проекти  - 2 547,3хил. лв.

Към 31.12.2017 г. по бюджета на първостепенния разпоредител община Бургас има 134 второстепенни разпоредители.

Макрорамката на бюджетът на община Бургас за 2018 г. е в размер на 249 491,4 хил. лв., в т. ч.: разходи за делегирани от държавата дейности - 89 886,1 хил. лв., за местни дейности - 118 943,6 хил. лв. и Индикативен годишен разчет за сметките от Европейския съюз - 40 661,7 хил. лв.

Бюджетът за 2018 г. е приет с протоколно решение № 37/30.01.2018 г. на Общински съвет - Бургас.

На основание  на данните от годишния отчет, изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. е в размер на 204 708,0  хил. лв., в т.ч. - за държавни дейности - 97 080,6 хил. лв.; за местни дейности /вкл. за дофинансиране на държавни дейности/ - 107 627,4 хил. лв.

Изпълнението на плана на данъчните приходи е 102,1 %, а на неданъчните - 99,1 %.

Разпределение на разходите по функции

Функция

Отчет към 31.12.2018 г.

/ хил. лв./

Общи държавни служби

19 990,0

в т.ч. Общински съвет

776,5

Отбрана и сигурност

4 334,7

Образование

85 395,4

Здравеопазване

6 447,9

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

8 340,0

Жилищно строителство, благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда

48 249,7

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

13 535,6

Икономически дейности и услуги

17 672,3

Разходи некласифицирани в други функции

742,4

Всичко разходи

204 708,0

 

По важни направления и дейности, в които Общината е инвестирала средства през 2018г.:

- Културна програма - 873,0 хил. лв.;

- Субсидии за подпомагане дейността на културните институти: ДТ "Адриана Будевска", Държавен куклен театър, Държавна опера Бургас - 245 хил. лева;

- Подпомагане обучението на 125 студенти  в областта на IT сектора - 163,3 хил. лв.;

- Програма "Бургаски деца" за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството - 87,4 хил. лв.;

- Подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми по програма "Ин витро" - 120,5 хил. лв.;

- Субсидии и капиталови трансфери за лечебни заведения - 3 645,0 хил. лв., в т.ч.: за  Медицински факултет към университет  "Проф. д-р Асен Златаров" - 3 245,0 хил. лв.;

- Спорт - 1 324,6 хил. лв.;

- Капиталова програма - 46 314,5 хил. лв., в т.ч. бюджетни средства и други източници на финансиране - 25 883,9 хил. лв. и средства по оперативни програми на Европейския съюз - 20 430,6 хил. лв., за: основен ремонт и оборудване на новата Професионална гимназия по компютърни технологии и иновации; основен ремонт на котелно и топлозахранване ДГ "Ален мак", кв. Сарафово; Изграждане нова сграда за филиал на ДГ "Калинка", кв. Черно море; изграждане на нови и реконструкция на съществуващи спортни комплекси, съоръжения и детски площадки; благоустрояване на спортната площадка в ОУ "Любен Каравелов"; изграждане на инфраструктурни обекти за предотвратяване на наводненията в кв. Лозово и кв. Долно Езерово; корекция на река Отманлийска; изграждане на енергоефективно осветление в ж.к. "Изгрев"; изграждане на довеждаща инфраструктура в индустриална зона гр. Българово и на нова улица в промишлена зона "Север"; продължение на ул. "Янко Комитов" към ул. "Струга"; реконструкция на общински път Банево - Изворище; изграждане на лента за десен завой на кръгово кръстовище ул. "Транспортна", ул. "Стефан Стамболов", ул. "Проф Якимов"; проектиране и изграждане на система за подземно събиране на отпадъци; осъществяване на проекти за управление на питейните и отпадните води; закупуване на апаратура на медицински заведения и т.н.;

Разходи по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз - 25 338,4 хил. лв., в т. ч.: със средства от Кохезионния и Структурни фондове към Национален фонд са реализирани проекти по ОП "Региони в растеж", ОП "Околна среда", ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", ОП "Добро управление" - 22 571,6 хил. лв..; с други средства от Европейския съюз - 1 857,3  хил. лв.; с европейски средства, получени чрез Разплащателна агенция към фонд "Земеделие" са финансирани разходи в размер на 507,3 хил. лв.; други международни програми и проекти  - 402,2 хил. лв.

Към 31.12.2018 г. по бюджета на първостепенния разпоредител община Бургас има 135 второстепенни разпоредители

Макрорамката на бюджетът на община Бургас за 2019 г. е в размер на 272 492,8 хил. лв., в т. ч.: разходи за делегирани от държавата дейности - 106 356,7 хил. лв., за местни дейности - 126 753,8 хил. лв. и Индикативен годишен разчет за сметките от Европейския съюз - 39 382,3 хил. лв.

Бюджетът за 2019 г. е приет с протоколно решение № 53/29.01.2019 г. на Общински съвет - Бургас.

На основание на данните от отчета за изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г. /последния приключил отчетен период/, разходите са в размер на 109 055,4  хил. лв., в т.ч.: за държавни дейности - 54 085,8 хил. лв.; за местни дейности /вкл. за дофинансиране на държавни дейности/ - 54 969,6 хил. лв. Разходи по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз са в размер на 14 364,7 хил. лв.

Към 31.07.2019 г. по бюджета на първостепенния разпоредител Община Бургас има 135 второстепенни разпоредители

Извършените инвестиции в периода 2015 г. - м. 07.2019 г. създадоха условия за подобряване средата и качеството на живот в община Бургас, увеличаване на предлаганите услуги на гражданите и достъпността до тях, разкриване на нови работни места. Завършените проекти по оперативни програми тепърва ще развиват възможностите и потенциала на Бургас като туристически и културен център, привлекателно място за бизнес и инвестиции в нови, високотехнологични предприятия.

 

Приоритет в работата на Дирекция "Бюджет и финанси" и занапред ще продължи да бъде прилагане на ефективни мерки за осигуряване на финансова устойчивост и стабилност и трайно позициониране на община Бургас на водещо място в сравнителен план спрямо другите общини в България.

 

Ключов приоритет 5: ОТКРИТО И ДИНАМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДА И ОБЩИНАТА

                    I.      Поддържане, развитие и усъвършенстване на сертифицираните системи за управление на качеството и околната среда

В Община Бургас е внедрена и успешно се поддържа Система за управление на околната среда, базирана на Международния стандарт ISO 14001:2015, като част от Интегрираната система за управление в Общинска администрация Бургас. Всяка година системата преминава през надзорни и ре-сертификационни одити, извършвани от Международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification.

 

                 II.   Активно използване, поддръжка и развитие на съществуващите модели и системи за управление на ефективността и работните процеси в Община Бургас. Развитие на електронното управление подобряване информираността и административното обслужване на гражданите и бизнеса. Увеличаване броя на предлаганите електронни услуги и въвеждане на съвременни системи за електронни разплащания. Усъвършенстване на електронните услуги, така че да могат да бъдат заявявани по всяко време и от всяко място

В актуално състояние се поддържат технологичните карти на услугите и графично представените работни процеси в администрацията. Поддържа се разработената Балансирана система от показатели за ефективност, съобразена с Общинския план за развитие. През 2015 г. беше въведена обработка на данните от Балансираната система и работните процеси чрез специализиран софтуер, с което се постигна ефективно оптимизиране на работните процеси. Тези дейности бяха подкрепени от анализ на потреблението на услуги. Извършена е интеграция на интернет страницата на Община Бургас с Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) относно структурата на администрацията и предлаганите услуги.

Електронните услуги, предлагани от Община Бургас са обособени в специален раздел от интернет страницата на общината. Публикувани са на портала http://burgas.auslugi.com . Те са 34 постоянни и 3 временни, във връзка с Изборния кодекс, които се активират преди избори. Постоянните услуги са: гражданско състояние  - 20 бр.; ТСУ - 4 бр.; общинска собственост - 5 бр.; икономическо развитие - 5 бр.

Специфично за електронните административни услуги е възможността за електронна идентификация чрез няколко средства: електронен подпис; ПИК на НАП; електронна идентификация на Евротръст. През август 2017 г. Общината стана първата институция в България, внедрила достъп до електронни услуги чрез електронната идентификация на Евротръст (www.evrotrust.com). Така заявяването на услуги може да става директно от мобилния телефон, като има правната стойност на лично явяване. Плащанията са възможни както чрез класическия ПОС-терминал, с какъвто са снабдени всички места за извършване на разплащания, чрез виртуален ПОС-терминал и чрез ePay.

Услугите Справка за финансови задължения и плащане на задължения по ЗМДТ са достъпни по няколко начина: чрез ПИН, получен от Общината; чрез ПИК на НАП и чрез електронен подпис.

Електронните административни услуги позволяват пълно взаимодействие със заявителите им по електронен път.

Осигурена е онлайн деловодна справка с информация за състоянието на заведен в деловодството документ.

Услугите Справка за финансови задължения и плащане на задължения по ЗМДТ са достъпни по няколко начина: чрез ПИН, получен от Общината; чрез ПИК на НАП и чрез електронен подпис.

В специален раздел от интернет страницата на Общината е публикувана информация във връзка със ЗДОИ: нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ, предоставяне на информация за повторно използване и списък на категориите, публикувани на интернет страницата на Община Бургас. Осигурена е възможност за подаване по електронен път на Заявление за достъп до информация.

Осигурена е онлайн деловодна справка с информация за състоянието на заведен в деловодството документ.

Дирекцията работи по осигуряване и публикуване на набори от данни с отворен формат: онлайн-регистрите на Община Бургас, където могат да се правят справки в реално време за различни видове издадени разрешителни; регистъра на етажната собственост; националния портал за отворени данни, където са публикувани 70 набора от данни на Общината.

Специфична система на база геопространствена и видеоинформация е Информационната система за управление на риска от наводнения, която дава в реално време информация за състоянието на водните басейни на територията на Общината https://wms.burgas.bg/wmis-portal/

За ресора Образование са налични електронни услуги като Записване и плащане в детски градини и ясли, Записване в първи клас и записване за училищно хранене.

Справочни електронни услуги, предлагани от Община Бургас са: Справки-декларации по чл. 116 ал. 4 от ЗТ за регистрирани туристически обекти; Публичен регистър на базовите станции; Регистри на общинската собственост; Бизнес-карта; Планиране на маршрути; Виртуална обиколка.

Осигурени са два вида комуникационни електронни услуги чрез външни системи. През годините на ползване и двете системи бележат ръст на потреблението. Едната е системата Onesmartstar, която осигурява директна връзка по телефон чрез бързо набиране на номер *5656. Статистиката показва, че при 991 обаждания с общо 1626 минути за 2016 г., 1134 обаждания с общо 2058 минути през 2017 г., за 2018 г. са постъпили 1226 обаждания с обща продължителност 2230 минути. От 2017 г. функционира и системата Freecall, която дава възможност за безплатно за клиента телефонно обаждане през интернет и изпращане на директно запитване по електронна поща чрез интерфейс, вграден на заглавната интернет-страница. Тя също така позволява отговор на направените запитвания директно чрез нея. За 2017 г. в системата Freecall са регистрирани около 1500 съобщения по електронна поща и 6000 обаждания от различни локации на страната и света; за 2018 г. имаме получени над 2600 съобщения и 13 000 обаждания, като ежемесечно се достига лимита за обаждания от 1000 минути.

Анализ на потреблението на електронни услуги показва, че най-използваната услуга е заплащане на местните данъци и такси чрез виртуалния ПОС-терминал. Ако за 2017 г. през него имаме разплащания за над 150 000 лв., то за 2018 г. през него са извършени вече 1063 транзакции за 238 178.43лв. Потреблението на тази услуга продължава да расте, като от началото на 2019 г. до момента са извършени 931 транзакции на обща стойност 186 477.53 лв.

Общината бе една от първите, които се включиха в електронния обмен на документи между администрациите и в средата за междурегистров обмен. Достъпът до над 30 национални регистъра позволява услугите да се извършват значително по-бързо и при ползване на актуална информация. Общината е включена в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Интернет страници и приложения

Интернет страницата на Община Бургас е с обновен дизайн, като съчетава съвременните тенденции и изискванията за институционална идентичност.

Обновява се дизайна и се поддържа в актуално състояние и страницата на Общинския съвет.

Интернет страниците се поддържат винаги в актуално състояние. Броят на уникалните посещения на страниците както на Община Бургас, така и на Общински съвет Бургас е нараснал спрямо предходни години.

Разработен е и се поддържа вътрешен портал с информация за всички служители, полезни връзки, презентации и информация от обучения, свързани с работата на администрацията, новини и календар.

В актуално състояние се поддържа електронния геопортал с възможност за интернет достъп до карти и друга геопространствена информация за общината.

През 2019 г. е пуснат в действие инвестиционен портал в подкрепа на потенциалните инвеститори.

Тенденциите в областта на е-услугите ни са свързани с все по-тясното им интегриране с услугите, предлагани от други администрации и интегриране с централизираните портали.

Хардуер и софтуер

Подменена е изцяло сървърната система, като е осигурено дисково пространство, достатъчно за дейностите на администрацията.

За периода са осигурени над 160 компютъра за подмяна и за нови потребители.

Извършва се поетапна подмяна на копирната техника, използвана при провеждане на избори с по-качествена и отказоустойчива, като са подменени около 60 % от нея.

В актуално състояние се поддържат всички операционни системи и ползваните програмни продукти.

Осигурени са нови лицензи за сървърен софтуер, както и софтуерни лицензи, необходими за работата на различни дирекции.

Внедрен е софтуер за електронен архив, като за период от две години в него са въведени 3 500 преписки.

В Центъра за административно обслужване (ЦАО) е пусната в експлоатация нова система за управление на опашките с гласово оповестяване.

Комуникации

Изградени са две нови оптични трасета за нуждите на администрацията и системите за видеонаблюдение.

Компютърните мрежи се реконструират и разширяват при необходимост. Голяма част от активното комуникационно оборудване е подменена с такава с по-висока сигурност и по-добра производителност.

Публични услуги

През 2019 г. Община Бургас спечели финансиране WiFi4EU на стойност 15 000 евро за изграждане на зони за безплатен безжичен интернет.

Средата за безжичен интернет в сградата на общинската администрация е обновена, с което се дава възможност за ползване на услугата в цялата сграда без необходимост от превключване от една точка за достъп към друга.

Поддържа се функционирането на вече изградените зони със свободен интернет достъп.

Последователно прилаганата от дирекция ИОТ политика на общинската администрация в областта на информационните технологии бе отличена с Първо място и награда на Българската Асоциация по Информационни Технологии (БАИТ) за Община Бургас за 2015 г. за принос в развитието на информационните и комуникационните технологии и Най-висок индекс за електронно управление на общинските интернет страници за 2015 г. 2016 г., 2017 г. и 2018 г. по изследване на Институт за икономическа политика.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6698 Последна промяна: 16:56:10, 09 април 2021