Съобщение до "ИП 01" ООД, представлявано от Ивайло Николаев Петков

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 12 септември 2019
Валидно до: четвъртък, 26 септември 2019

 

Съобщение до "ИП 01" ООД, представлявано от Ивайло Николаев Петков - управител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", Спортна зала "Бойчо Брънзов".

 

Публикувано на : четвъртък,  12 септември 2019год.

Валидно :  четвъртък, 26 септември 2019год.

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ

ДО

"ИП 01" ООД

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ - УПРАВИТЕЛ

СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ"

Ж.К. "ЗОРНИЦА"

ГР. БУРГАС

 

 

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на "ИП 01" ООД, представлявано от Ивайло Николаев Петков - управител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", Спортна зала "Бойчо Брънзов", за съставена Покана №24-00-584-/19/30.05.2019 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от АПК,  на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.

 

 

уважаемИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

 

 

Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и издадена Заповед №257/05.02.2019 г. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, за премахване на обект: "Навес" с площ ~ 42,00 кв. м, към "Кафене "Дежа-вю", представляващ преместваем обект за търговска дейност по смисъла на чл. 56 ал. 1 от ЗУТ, поставен в гр. Бургас, к-с "Зорница", Спортна зала "Бойчо Брънзов", собственост на: "ИП 01" ООД, представлявано от Ивайло Николаев Петков - управител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", Спортна зала "Бойчо Брънзов", влязла в сила на 17.04.2019 г., е съставена Покана №24-00-584-/19/30.05.2019 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от АПК, в 14 (четиринадесет) - дневен срок на разпореденото в Заповед №257/05.02.2019 г. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.

            С цитираната покана №24-00-584-/19/30.05.2019 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от АПК, може да се запознаете в Дирекция "ЦАУ Изгрев" при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.47), стая №4 - главен специалист БКСВЕ.

При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

Недялка Йорданова - главен специалист в отдел КСВЕ, тел. 056/86 32 35.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 751 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021