ЗАПОВЕД №2841/27.09.2019 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособен обект № 12, разположен на кота +1.53 в сградата на спортна зала „Младост“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 30 Септември 2019, 14:01
Валидно до: Понеделник, 30 Септември 2019, 14:01

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

2841/27.09.2019 г.

На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 27.08.2019 г. заседание (Протокол № 61),

ОТКРИВАМ :

            Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособен обект № 12, разположен на кота +1.53 в сградата на спортна зала "Младост", актувана с Акт № 10/13.12.1996 г. за публична общинска собственост, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков", град Бургас, състоящ се от зала за обслужване на клиенти, архив и санитарен възел, с обща площ 90.00 кв. м, при граници на обекта: север - външен зид, изток - външен зид, юг - фоайе и санитарен възел, запад - вход към спортната зала, предназначен за офис, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 945,00 (деветстотин четиридесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 94,50 лева (деветдесет и четири лв. и петдесет ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 2835,00 (две хиляди осемстотин тридесет и пет) лева.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас - IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC SOMBBGSF, при "Общинска банка" АД, клон Бургас.

Търгът да се проведе на 17.10.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 15.10.2019 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 16.10.2019 г.

Оглед на обектите може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0889 917 141 - Димитър Илиев - управител на спортна зала "Младост".

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 24.10.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 22.10.2019 г.

Нови заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 23.10.2019 г.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

                  (п)

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ                                 

За Кмет на Община Бургас                              

Съгласно Заповед № 2757/20.09.2019 г.

на Кмета на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2275 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021