ЗАПОВЕД №2844/27.09.2019 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас, както следва

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 30 Септември 2019, 14:03
Валидно до: Понеделник, 30 Септември 2019, 14:03

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

2844/27.09.2019 г.

На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, чл. 18, ал. 1 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 27.08.2019 г. заседание (Протокол № 61),

ОТКРИВАМ :

            Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас, както следва:

1.            Самостоятелен обект павилион № 3, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №2, запад - обект №4, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

2.            Самостоятелен обект павилион № 4, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №3, запад - обект №5, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 лева (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

3.            Самостоятелен обект павилион № 5, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №4, запад - обект №6, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

4.            Самостоятелен обект павилион № 6, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №5, запад - обект №7, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

5.            Самостоятелен обект павилион № 9, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 14,06 кв. м, при граници: изток - обект №8, запад - обект №10, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155,00 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,50 лева (петнадесет лв. и петдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 465,00 (четиристотин шестдесет и пет) лева.

6.            Самостоятелен обект павилион № 12, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11,49 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел и стълбище, запад - външен зид, север - стълбище, юг - обект №13, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 12,70 лева (дванадесет лв. и седемдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 381,00 (триста осемдесет и един) лева.

7.            Самостоятелен обект павилион № 8, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,36 кв. м, при граници: изток - обект № 9, запад - обект №7, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 103,00 (сто и три) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,30 лева (десет лв. и тридесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 309,00 (триста и девет) лева.

8.            Самостоятелен обект павилион № 10, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,00 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел, запад - обект №9, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,90 лева (девет лв. и деветдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 297,00 (двеста деветдесет и седем) лева.

9.            Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", до заслона на автобусната спирка на градския транспорт пред "Новата поща" - десен (южен) павилион, с площ 3,50 кв. м, при граници: изток - сграда на "Новата поща", запад - бул. "Ст. Стамболов", север - павилион, юг - тротоар, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21,00 (двадесет и един) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2,10 лева (два лв. и десет ст.

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 63,00 (шестдесет и три) лева.

10.        Самостоятелен обект, включващ помещения № 3 и № 4,  с обща площ 28,82 кв. м, находящи се на I етаж в сградата на "Здравна служба", кв. Горно Езерово, град Бургас, актувана с Акт № 967/24.09.1998 г. за публична общинска собственост, при граници: изток - външен зид, запад - стълбище, север - външен зид, юг - помещение № 1 и коридор, предназначен за услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29,00 (двадесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2,90 лева (два лв. и деветдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 87,00 (осемдесет и седем) лева.

11.        Временен обект (Павилион) № 1 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  5,17 кв. м, при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи, запад - тротоарно пространство, север - тротоарно пространство, юг - павилион № 2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,10 лева (три лв. и десет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 93,00 (деветдесет и три) лева.

12.        Временен обект (Павилион) № 2 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи, запад - тротоарно пространство, север - павилион №1, юг - павилион №3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5,00 (пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

13.        Временен обект (Павилион) № 4 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи, запад - тротоарно пространство, север - павилион № 3, юг - павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5,00 (пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

14.        Самостоятелен обект № 1а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 23,77 кв. м, при граници на обекта: изток - външен зид на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - обект № 2а, юг - външен зид на подлеза, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 187,20 лева (сто осемдесет и седем лв. и двадесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 18,72 лева (осемнадесет лв. и седемдесет и две ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 561,60 лева (петстотин шестдесет и един лв. и шестдесет ст.)

15.        Самостоятелен обект № 3а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 12,45 кв. м, при граници на обекта: изток - вертикална стена на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - вертикална стена на подлеза, юг - обект №2а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,80 лева (девет лв. и осемдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 294,00 (двеста деветдесет и четири) лева.

16.        Самостоятелен обект № 4а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, със застроена площ 65,05 кв. м и полезна площ 30,22 кв. м, при граници на обекта: изток - проход, запад - външен зид, север - обект № 5а, юг - стълбище, предназначен за склад, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 95,20 лева (деветдесет и пет лв. и двадесет ст.) , без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,52 лева (девет лв. и петдесет и две ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 285,60 лева (двеста осемдесет и пет лв. и шестдесет ст.)

17.        Самостоятелни обекти № 5 и № 6, находящи се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с обща площ 125.77 кв. м, при граници: изток - обект №6᾽, запад - обект № 4, север - външна стена на подлеза, юг - пешеходен тунел, предназначени за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 990,00 (деветстотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 2970,00 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева.

18.        Временен обект (павилион), отразен с идентификатор 07079.501.124.2 по КККР на град Бургас, с площ 46.78 кв. м, находящ се на паркинга срещу бл. 35 в ж.к. "Изгрев", град Бургас, предназначен за битови услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,23 лева (деветдесет и осем лв. и двадесет и три ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,82 лева (девет лв. и осемдесет и две ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 294,69 лева (двеста деветдесет и четири лв. и шестдесет и девет ст.)

19.        Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ж.к. "Изгрев", между бл.70 и бл.73, с площ 50,21 кв. м, при граници: североизток - временен обект, югозапад - зелени площи, северозапад - площадка, югоизток - зелени площи, предназначен за производствена дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,50 лева (десет лв. и петдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 315,00 (триста и петнадесет) лева.

20.        Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, с идентификатор 07079.651.306.11 по КК на град Бургас, находящ се в град Бургас, ж.к. "Меден Рудник", между ОДЗ №18 и СОУ "Петко Росен", с площ 47,08 кв. м, при граници: изток - обект с ид. 07079.651.306.13, запад  - обект с ид. 07079.651.306.10, север - улица, юг - СОУ "Петко Росен", предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 85,00 (осемдесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,50 лева (осем лв. и петдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 255,00 (двеста петдесет и пет) лева.

21.        Павилион тип А, № 1, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - Павилион № 2, юг - площадно пространство, запад - вход подземен паркинг, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 25,90 лева (двадесет и пет лв. и деветдесет ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 777,00 (седемстотин седемдесет и седем) лева.

22.        Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, върху тротоарно пространство на площад "Царица Йоанна", до заслона на автобусната спирка на градския транспорт, с площ 3,50 кв. м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,50 лева (тридесет и един лв. и петдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,15 лева (три лв. и петнадесет ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 94,50 лева (деветдесет и четири лв. и петдесет ст.)

23.        Нежилищен обект, актуван с Акт № 7933/23.05.2014 г. за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект - магазин № 1, с площ 43,81 кв. м, разположен на партера на четириетажна масивна сграда, находяща се в град Бургас, ул."Александровска" № 82, до вход А, ведно с ½ ид. ч. от санитарен възел, коридор и складово помещение, равняващи се на 12,33 кв. м, с обща площ на обекта - 56,14 кв. м, при граници: изток - ул. "Александровска", запад - вътрешен двор, север - вход Б, юг - магазин, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1025,15 лева (хиляда двадесет и пет лв. и петнадесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 102,51 лева (сто и два лв. и петдесет и една ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 3075,45 лева (три хиляди седемдесет и пет лв. и четиридесет и пет ст.)

24.        Нежилищен обект, актуван с Акт № 7933/23.05.2014 г. за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект - магазин № 2, с площ 31,56 кв. м, разположен на партера на четириетажна масивна сграда, находяща се в град Бургас, ул."Александровска" № 82, до вход А, ведно с ½ ид. ч. от санитарен възел, коридор и складово помещение, равняващи се на 12,33 кв. м, с обща площ на обекта - 43,88 кв. м, при граници: изток - ул. "Александровска", запад - вътрешен двор, север - магазин, юг - магазин № 1, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 738,50 лева (седемстотин тридесет и осем лв. и петдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 73,85 (седемдесет и три лв. и осемдесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 2215,50 лева (две хиляди двеста и петнадесет лв. и петдесет ст.)

25.        Преместваем търговски обект № 1 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 47,92 кв. м, при граници на обекта: северозапад - проход и площадно пространство, североизток - площад, югоизток - външен зид на подлеза, югозапад - обект № 2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 503,16 лева (петстотин и три лв. и шестнадесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 50,31 лева (петдесет лв. и тридесет и една ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 1509,48 лева (хиляда петстотин и девет лв. и четиридесет и осем ст.)

26.        Преместваем търговски обект № 2 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 9,40  кв. м, при граници на обекта: северозапад - проход, североизток - обект № 1, югоизток - външен зид на подлеза, югозапад - обект № 3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,70 (деветдесет и осем лв. и седемдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,87 лева (девет лв. и осемдесет и седем ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 296,10 лева (двеста деветдесет и шест лв. и десет ст.)

27.        Преместваем търговски обект № 3 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 9,40  кв. м, при граници на обекта: северозапад - проход, североизток - обект № 2, югоизток - външен зид на подлеза, югозапад - обект № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,70 (деветдесет и осем лв. и седемдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,87 лева (девет лв. и осемдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 296,10 лева (двеста деветдесет и шест лв. и десет ст.)

28.        Преместваем търговски обект № 4 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 11,01 кв. м, при граници на обекта: северозапад - проход, североизток - обект № 3, югоизток - външен зид на подлеза, запад - проход, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 115,60 лева (сто и петнадесет лв. и шестдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,56 лева (единадесет лв. и петдесет и шест ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 346,80 лева (триста четиридесет и шест лв. и осемдесет ст.)

29.        Преместваем търговски обект № 6 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 10,10 кв. м, при граници на обекта: изток - проход, запад - външен зид на подлеза, север - проход, юг - проход, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 106,05 лева (сто и шест лв. и пет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,60 лева (десет лв. и шестдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 318,15 (триста и осемнадесет лв. и петнадесет ст.)

30.        Преместваем търговски обект № 7 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 24,90 кв. м, при граници на обекта: северозапад - външен зид на подлеза, североизток - обект № 8, югоизток - проход, запад - проход, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 261,45 лева (двеста шестдесет и един лв. и четиридесет и пет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 26,14 лева (двадесет и шест лв. и четиринадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 784,35 лева (седемстотин осемдесет и четири лв. и тридесет и пет ст.)

31.        Преместваем търговски обект № 8 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 19,61 кв. м, при граници на обекта: северозапад - външен зид на подлеза, североизток - обект № 9, югоизток - проход, югозапад - обект № 7, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 205,90 лева (двеста и пет лв. и деветдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 20,59 лева (двадесет лв. и петдесет и девет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 617,70 лева (шестстотин и седемнадесет лв. и седемдесет ст.)

32.        Преместваем търговски обект № 9 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 12,74 кв. м, при граници на обекта: северозапад - обект № 10, североизток - площад, югоизток - проход, югозапад - обект № 8, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 133,77 лева (сто тридесет и три лв. и седемдесет и седем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 13,37 лева (тринадесет лв. и тридесет и седем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 401,31 лева (четиристотин и един лв. и тридесет и една ст.)

33.        Обект № 10 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 17,00 кв. м, представляващ - сервизно помещение/тоалетна, при граници на обекта: север - туристически информационен център; изток - площад, югоизток - външен зид, запад - външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,60 лева (четиридесет и седем лв. и шестдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4,76 лева (четири лв. и седемдесет и шест ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 142,80 лева (сто четиридесет и два лв. и осемдесет ст.)

34.        Преместваем търговски обект № 11, разположен на територията площада до пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 16,64 кв. м, при граници на обекта: север - ул. "Св. Климент Охридски", изток, юг, запад - площад, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 174,72 (сто седемдесет и четири лв. и седемдесет и две), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 17,47 лева (седемнадесет лв. и четиридесет и седем ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 524,16 лева (петстотин двадесет и четири лв. и шестнадесет ст.)

Търгът да се проведе на 17.10.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC SOMBBGSF.

            Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 15.10.2019 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 16.10.2019 г.

Оглед на обектите може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0886 208 845 - Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 24.10.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 22.10.2019 г.

Нови заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 23.10.2019 г.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

                  (п)

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ                                 

За Кмет на Община Бургас                              

Съгласно Заповед № 2757/20.09.2019 г.

на Кмета на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3954 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021